2017-01-19 19:28

DEZVALUIRI


Aici sunt banii dumneavoastră! Finanţele Publice din şapte judeţe vor cheltui 40,5 milioane de euro pe servicii poştale

 |  20:03
Aici sunt banii dumneavoastră! Finanţele Publice din şapte judeţe vor cheltui 40,5 milioane de euro pe servicii poştale

Câtcostă ca Ministerul Finanţelor Publice să anunţe contribuabilii în legătură cusumele pe care le au de plătit, sub forma impozitelor şi taxelor, la bugetul destat? Numai în şapte judeţe din România costurile se ridică la peste 40milioane de euro. Este vorba despre expedierea de scrisori recomandate cu sau fărăconfirmare de primire pentru care Direcţiile Generale ale Finanţelor Publicedin Vâlcea, Braşov, Iaşi, Gorj, Mureş, Alba şi Prahova organizează licitaţiipublice, suma pe care instituţiile în cauză urmează să o aloce acestorservicii, pentru doi ani, ridicându-se la 170 milioane de lei cu TVA inclusă.

PoliticaGuvernului Boc pare una direcţionată exclusiv pe recoltarea a cât mai mulţibani la bugetul de stat. După majorarea Taxei pe Valoarea Adăugată şi majorareaimpozitelor şi taxelor de orice fel, au urmat concedieri masive în rândulbugetarilor şi impozitarea pensiilor. Toate aceste măsuri nepopulare au fost făcutesub pretextul asigurării cu resurse financiare a bugetului de stat şi al reduceriicheltuielilor publice cu plata salariilor şi pensiilor. Mai mult, pentru căanumite cheltuieli publice nu puteau fi acoperite de la bugetul de stat,Guvernul a contractat împrumuturi pe piaţa externă, încheind astfel acorduri cuFondul Monetar Internaţional, dar a contractat împrumuturi şi pe piaţa bancarăinternă. În acest timp însă, Ministerul Finanţelor Publice, instituţia îndrituităcu recoltarea taxelor şi impozitelor de la firme şi de la populaţie dă dovadăde un real dispreţ în raport cu contribiabilii din România. Potrivit site-uluiSEAP, privind sistemul electronic al achiziţiilor publice, şapte structurisubordonate aflate în subordinea instituţiei conduse de ministrul GheorgheIalomiţianu sunt gata să cheltuiască, în perioada 2011-2012, peste 40 milioanede euro pentru achiziţia de servicii de distribuţie a corespondenţei DirecţiilorGenerale ale Finanţelor Publice din şapte judeţe.

DGFP Vâlcea - 130 milioanede lei

Sumaincredibilă pe care Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea este dispusăsă o cheltuiască pe servicii poştale se ridică la 127.291.970 de lei fără TVA.Potrivit unui anunţ de participare publicat de către DGFP Vâlcea la data de 9noiembrie 2010, instituţia în cauză precizează că intenţionează să organizeze olicitaţie publică în vederea achiziţionării de servicii poştale de distribuţiea corespondenţei. Afacerea se află în plină procedură de desfăşurare. Potrivitanunţului de participare, autoritatea contractantă cere viitorului prestator sălivreze serviciile poştale solicitate la punctele de lucru ale acestuia,stabilite de comun acord cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea, dar şila sediul Unităţii de Imprimare Rapidă din Râmnicu Vâlcea. Autoritateacontractantă vrea să încheie cu o societate specializată în servicii poştale unacord-cadru cu o durată de 24 de luni de la data încheierii contractului.

DirecţiaGenerală a Finanţelor Publice Vâlcea intenţionează să trimită în sistem decorespondenţă din sfera serviciului universal aproximativ 984.000 de documente şi alte 100.800 însistem infadres. La toate acestea se adaugă aproximativ 240.000 de trimiteri decorespondenţă cu serviciul suplimentar recomandat. Mai mult, DGFP vrea sătrimită 12.000 de scrisori prioripost şi 43,2 milioane de scrisori decorespondenţă prioritară cu confirmare de primire, din afara serviciului universal.Suma totală a acestor servicii va costa bugetul DGFP Vâlcea aproximativ127.291.970 de lei fără TVA, defalcată pe doi ani, respectiv pentru 2011 şi2012, de câte 63.645.885 de lei fără TVA.

Deremarcat este faptul că aceeaşi Direcţie Generală a Finanţelor Publice Vâlcea amai cheltuit, la jumătatea anului trecut, peste 3,77 milioane de lei fără TVApentru achiziţionarea unui sistem in-line integrat de împlicuire, scriere,verificare, cartare şi ambalare automată a corespondenţei. Contractul a fostsemnat la data de 28 iulie 2010.

DGFP Braşov – o jumătatede milion de lei

ŞiDirecţia Generală a Finanţelor Publice Braşov achiziţionează servicii poştalepentru trimiterea corespondenţei către contribuabili cu datorii la bugetul destat. Potrivit unui anunţ de participare publicat, la data de 27 ianuarie 2011,pe site-ul SEAP, Finanţele Publice Braşov vor să achiziţioneze servicii poştalede distribuire a corespondenţei, constând în scrisori simple nerecomandate,scrisori recomandate fără confirmare de primire şi scrisori recomandate cuconfirmare de primire.

Înacest sens, DGFP Braşov va organiza o licitaţie în vederea încheierii unuicontract cu o durată de zece luni, valoarea estimată a trimiterilor decorespondenţe către contribuabilii din judeţul Braşov, dar şi din întreaga ţară,potrivit documentaţiei de participare, este între 250.000 şi 400.000 descrisori. Valoarea contractului se va ridica la o jumătate de milion de lei fărăTVA.

DGFP Mureş - 850.000de lei

Oa treia structură subordonată Ministerului Finanţelor care va achiziţionaservicii poştale este Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş. Instituţia încauză a publicat, la data de 26 ianuarie 2011, un anunţ de participare pesite-ul SEAP, prin care îşi face cunoscută intenţia de a achiziţiona, la rândulei, servicii poştale de distribuire a corespondenţei. Afacerea se află în plinproces de desfăşurare şi vizează încheierea unui acord-cadru cu o durată de 12luni de la data semnării contractului. În baza acestui viitor contract,prestatorul care va fi desemnat prin licitaţie publică va prelua corespondenţade la sediul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Mureş şi de la sediileunităţilor subordonate acestei instituţii, pe care le va distribui pe întreagasuprafaţă a municipiului Târgu-Mureş, a judeţului Mureş, cât şi la nivel naţional.

Potrivitaceluiaşi anunţ de participare, contractele subsecvente vor fi atribuite lunar.Autoritatea contractantă estimează că va avea de trimis, în 12 luni,aproximativ 228.000 de scrisori recomandate cu confirmare de primire şi 5.000de scrisori recomandate fără confirmare de primire. Valoarea contractului se varidica la 850.000 de lei fără TVA.

DGFP Gorj – 850.000de lei

Apatra instituţie financiară care apelează la servicii poştale este DirecţiaGenerală a Finanţelor Publice Gorj. Instituţia în cauză a publicat, la data de4 decembrie 2010, un anunţ de participare pe site-ul SEAP, în vederea achiziţionăriide servicii poştale. Şi această afacere se află în plin proces de desfăşurare.Obiectul contractului, care urmează să fie atribuit ca urmare a organizăriiunei licitaţii publice, îl reprezintă trimiterea corespondenţei DirecţieiGenerale a Finanţelor Publice Gorj şi a unităţilor teritoriale subordonate acesteiacu plicuri în greutate de la 0 până la 2.000 de grame în toată ţara. Contractulva avea o durată de 12 luni de la data semnării, timp în care Direcţia Generalăa Finanţelor Publice Gorj estimează că va expedia aproximativ 120.740 deplicuri incluzând toate categoriile de corespondenţă. Valoarea estimată acheltuielilor alocate acestui contract este de 750.000-850.000 de lei fără TVA.

DGFP Iaşi – 1,1milioane de lei

Acincea structură subordonată Ministerului Finanţelor Publice care contracteazăservicii poştale este Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi. Instituţia încauză a publicat pe site-ul SEAP, la data de 1 decembrie 2010, un anunţ departicipare prin care îşi face publică intenţia de a achiziţiona, prin licitaţiepublică, servicii de distribuire a corespondenţei de la sediul DirecţiaiGenerale a Finanţelor Publice Iaşi către contribuabilii din judeţ.

Autoritateacontractantă vrea să încheie un contract în valoare de 1.100.000 de lei fărăTVA, pentru o perioadă de 12 luni de la data semnării contractului. Afacerea seaflă în plin proces de desfăşurare, autoritatea contractantă estimând că are deexpediat către contribuabili aproximativ 220.000 de scrisori recomandate saunerecomandate, cu sau fără confirmare de primire.

DGFP Alba – 815.000 delei fără TVA

Aşasea instituţie financiară care apelează la servicii poştale este DirecţiaGenerală a Finanţelor Publice Alba. Şi această instituţie şi-a anunţat intenţiade achiziţie a serviciilor de distribuire a corespondenţei prin publicarea, ladata de 24 noiembrie 2010, a unui anunţ de participare pe site-ul SEAP. Înacest sens, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Alba va organiza o licitaţie,care se află în proces de derulare, firma desemnată câştigătoare urmând să distribuiecorespondenţa de la sediul autorităţii contractante şi de la sediile unităţilorteritoriale subordonate din judeţ, pe care să o trimită contribuabiilor.Astfel, se va încheia, potrivit anunţului de participare, un acord-cadru cu unsingur agent economic, pentru o durată de 12 luni. Serviciile poştalecontractate vor acoperi atât nivelul judeţului Alba, cât şi întreg teritoriulnaţional, scrisorile DGFP Alba urmând să ajungă la contribuabili caredomiciliază atât în mediu urban, cât şi în mediul rural. Valoarea estimată acontractului este de 400.000-815.000 de lei fără TVA.

DGFP Prahova – 2milioane de lei

Ultimastructură care şi-a anunţat, până ieri, intenţia de a achiziţiona servicii poştaleeste Direcţia Generală a Finanţelor Publice Prahova. Instituţia în cauză apublicat, încă din data de 3 noiembrie 2010, un anunţ de participare în acestsens pe site-ul SEAP, însă procedura de atribuire a contractului se află încă înfaza de derulare. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Prahova vrea, astfel,să contracteze servicii poştale de distribuire a corespondenţei prin încheiereaunui acord-cadru pentru o durată de 12 luni de la încheierea contractului.Autoritatea contractantă va agrea un singur agent economic pentru aceastămisiune şi îl va plăti de la bugetul de stat cu suma de 2.000.000 de lei fărăTVA.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639234-09-09

Mai multe imagini:
Aici sunt banii dumneavoastră! Finanţele Publice din şapte judeţe vor cheltui 40,5 milioane de euro pe servicii poştale
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image