2018-10-18 14:31


Culmea birocrației: Pentru sancționarea unui gardian e nevoie de lege organică!

 |  21:01
Culmea birocrației: Pentru sancționarea unui gardian e nevoie de lege organică!
Robert Veress

Este lucru știut: e aproape imposibil să concediezi un funcționar public, dacă nu comite fapte abominabile. Acum, încercați să vă imaginați cum stau lucrurile cu funcționarii publici cu statut special, fiindcă avem și din aceștia. Un angajat al unui penitenciar din România, funcționar public cu statut special, a contestat în instanță sancționarea sa cu reținerea a 5% din salariu, timp de o lună. Până aici, nimic special. Doar că, nu s-a mulțumit să probeze că sancțiunea a fost incorectă, ci a contestat la Curtea Constituțională dreptul ministrului Justiției de a institui o comisie care să îl sancționeze. Iar CCR i-a dat dreptate și, prin Decizia nr. 803 din 24 noiembrie 2015, a stabilit că este nevoie de o lege, și nu de una oarecare, ci organică, pentru a sancționa un gardian!

Excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.74 din Legea nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor a fost ridicată de Gheorghe Căminișteanu în Dosarul nr.16.300/3/2014 al Tribunalului București — Secția a II-a contencios administrativ și fiscal. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul arată că textul de lege criticat aduce atingere art.1 alin.(4) și alin.(5) din Legea fundamentală. Conform alineatului (4) „Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale”, iar alienatul (5) stabilește că „În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie”. Cămișteanu a pretins că aceste articole sunt încălcate deoarece „se deleagă unui membru al Guvernului atribuția de a reglementa cercetarea disciplinară, prin emiterea unor acte cu caracter administrativ, ceea ce determină o stare de incertitudine juridică, și nu respectă cerințele de stabilitate și previzibilitate impuse de textul constituțional”. Ar fi încălcate și prevederile art.73 alin.(3) lit.j) din Constituție („Prin lege organică se reglementează  statutul funcționarilor publici”), întrucât răspunderea disciplinară a unui funcționar public cu statut special ar trebui reglementată prin lege organică, iar nu prin ordin al ministrului justiției, mai pretinde Cămișteanu.

Opinii contradictorii CCR

Reprezentantului Ministerului Public, procurorul Liviu Drăgănescu a considerat neîntemeiată excepția de neconstituționalitate, deoarece competența comisiilor de disciplină este stabilită prin lege, iar prin ordin se dispune doar cu privire la numirea membrilor acestora.

La rândul său, consilierul juridic Marius Teodor Micu, care a reprezentat Administrația Națională a Penitenciarelor, a solicitat respingerea excepției de neconstituționalitate, arătând că, prin Ordinul ministrului justiției nr.2.856/C/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de constituire, organizare și desfășurare a activității comisiilor de disciplină din Administrația Națională a Penitenciarelor și din unitățile subordonate, nu se stabilește răspunderea disciplinară a funcționarilor publici cu statul special, ci este reglementată numai procedura de organizare a comisiilor, astfel încât nu poate fi primită critica privind încălcarea principiului separației puterilor în stat. Situația este diferită de cea reținută prin Decizia nr.392 din 2 iulie 2014, deoarece prin textul de lege criticat nu se reglementează aspecte fundamentale ale răspunderii disciplinare a funcționarului public cu statul special. Legiuitorul nu putea reglementa prin Legea nr.293/2004, care este o lege organică, toate aspectele ce sunt reglementate prin Ordinul ministrului justiției nr.2.856/C/2004, deoarece ar fi sporit volumul acesteia cu elemente care țin de reglementarea prin acte normative subsecvente, respectiv ordine ale ministrului.

Tot în sensul respingerii excepției de neconstituționalitate a argumentat Avocatul Poporului, considerând că textul de lege criticat face referire doar la numirea comisiei de disciplină care cercetează fapta ce constituie abatere disciplinară (...) Secțiunea a 4-a din capitolul VI al Legii nr.293/2004 reglementează procedura aplicării sancțiunilor disciplinare, astfel încât persoana cercetată disciplinar cunoaște regulile după care se desfășoară procedura, având posibilitatea de a se apăra în mod eficient. Se recunoaște, totodată, și posibilitatea de a supune controlului judecătoresc pe calea contenciosului administrativ actele administrative ale autorității publice (ordinul sau dispoziția de sancționare). Așadar, executarea și/sau încetarea raporturilor de serviciu nu sunt reglementate printr-un act administrativ, așa cum susține autorul excepției, ci printr-o lege organică, în acord cu prevederile constituționale pretins încălcate.

TMB, președinții Camerelor și Guvernul ignoră solicitarea CCR

Încălcând art.29 alin.(4) din Legea nr.47/1992, Tribunalul București — Secția a II-a contencios administrativ și fiscal, nu și-a exprimat opinia asupra excepției de neconstituționalitate. Deși li s-a solicitat în scris, nici președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Soluția nu a întrunit unanimitatea în CCR

O parte a judecătorilor Curții Constituționale au considerat valide argumentele domnilor Drăgănescu și Micu, însă majoritatea a înclinat balanța de partea petentului.

Curtea a reținut că obiectul excepției, în raport cu criticile formulate, îl constituie doar dispozițiile art.74 alin.(2) din Legea nr.293/2004, care au următorul conținut: „Modul de organizare și desfășurare a activității comisiilor de disciplină se stabilește prin ordin al ministrului justiției”.

În continuare, reproducem argumentele magistraților care au decis în favoarea lui Gheorghe Căminișteanu: „În exercitarea atribuțiilor sale de serviciu, funcționarul public cu statut special este învestit cu exercițiul autorității publice (...). În considerarea acestor prevederi legale, statutul său juridic cunoaște elemente derogatorii de la dispozițiile generale care reglementează raporturile de muncă, respectiv Legea nr.53/2003 — Codul muncii (...). Astfel, potrivit art.53 alin.(1) și (2) din Legea nr.293/2004, funcționarul public cu statut special din sistemul administrației penitenciare este subiect al unui raport de serviciu, raport care ia naștere, se execută și încetează în condiții speciale. Pe cale de consecință, elementele esențiale în ceea privește nașterea, executarea și încetarea raportului de serviciu se vor referi în mod intrinsec la statutul special al funcționarului public din sistemul administrației penitenciare, statut care trebuie reglementat prin lege organică — respectiv Legea nr.293/2004.(...) Procedura aplicării sancțiunilor disciplinare, cuprinsă în secțiunea 4 a cap. VI din Legea nr.293/2004, este reglementată lacunar sub aspectul efectuării cercetării prealabile a faptei ce constituie abatere disciplinară, săvârșită de funcționarul public cu statut special, de către comisiile de disciplină ce se constituie în Ministerul Justiției, în Administrația Națională a Penitenciarelor și în fiecare unitate de penitenciar. Astfel, reguli esențiale în materia efectuării cercetării prealabile, precum: stabilirea compunerii comisiei de disciplină, atribuțiile și activitatea comisiei de disciplină, modul de sesizare și procedura de lucru a comisiei, precum și actele emise ca urmare a parcurgerii procedurii, nu sunt reglementate prin lege organică. Aceasta deoarece textul de lege supus controlului, respectiv art.74 alin.(2) din Legea nr.293/2004, prevede că modul de organizare și desfășurare a activității comisiilor de disciplină se stabilește prin ordin al ministrului justiției (...) Soluția legislativă prevăzută de art.74 alin.(2) din Legea nr.293/2004 contravine și normelor de tehnică legislativă, de vreme ce, potrivit Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.260 din 21 aprilie 2010, ordinele cu caracter normativ se emit numai pe baza și în executarea legii, și trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza și în executarea cărora au fost emise, fără ca prin acestea să poată fi completată legea, astfel cum s-a procedat prin Ordinul ministrului justiției nr.2.856/C/2004. Prin urmare, Curtea reține că prevederile art.74 alin.(2) din Legea nr.293/2004 aduc atingere dispozițiilor art.73 alin.(3) lit.j) din Constituție, deoarece permit reglementarea prin ordin al ministrului justiției în domeniul răspunderii disciplinare, care, odată angajată, afectează executarea raportului de serviciu al funcționarului cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, putându-se ajunge chiar la încetarea acestuia, prin destituirea din sistemul administrației penitenciare. Pentru înlăturarea viciului de neconstituționalitate, Curtea subliniază că aspectele esențiale în materia efectuării cercetării prealabile, menționate la paragraful 16 din prezenta decizie, trebuie să fie reglementate prin lege organică, urmând ca regulile specifice acestei proceduri să fie explicate și detaliate prin ordinul ministrului justiției (...) Art.74 alin.(2) din Legea nr.293/2004 aduce atingere și dispozițiilor art.1 alin.(4) din Constituție referitor la principiul separației și echilibrului puterilor în stat, prin delegarea unei atribuții ce aparține în exclusivitate legiuitorului, către un membru al Guvernului, precum și art.1 alin.(5) din Constituție în componenta sa referitoare la previzibilitatea și accesibilitatea legii, deoarece personalul vizat se va putea raporta numai la prevederile lacunare, incomplete, ale acesteia”.

Legea organică

Legile foarte importante, prevăzute la Art. 73, alin (3) din Constituție, sunt legi organice. Spre deosebire de legile ordinare, care se adoptă cu majoritatea parlamentarilor prezenți în camera decizională, legile organice trebuie adoptate prin votul favorabil al majorității senatorilor și deputaților.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :2016-01-22

TAGURI: birocratie, sanctionare, gardian, lege organica, gheorghe caministeanu
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri


loading...