2017-01-19 18:54

DEZVALUIRI


Elena Udrea, primarul României. Ministrul dezvoltării schimbă Legea urbanismului, astfel încât să poată controla administrarea teritoriului întregii ţări

 |  20:22
Elena Udrea, primarul României. Ministrul dezvoltării schimbă Legea urbanismului, astfel încât să poată controla administrarea teritoriului întregii ţări
Specialiştiidin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului au elaborat un proiect de ordonanţăde urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajareateritoriului şi urbanismul, care o va pune pe ministrul Elena Udrea în poziţiade decident suprem pentru orice proiect de dezvoltare şi investiţii de peteritoriul României. Prevăzută să fie emisă pe 1 februarie 2011, conformprevederilor din proiect, ordonanţa va conferi puteri decizionale extinse ministeruluicondus de Elena Udrea şi arhitecţilor-şefi. Aceştia din urmă vor fi însăobligaţi, tot prin prevederile ordonanţei, să „colaboreze permanent cudirecţiile de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şiTurismului”.

Omodificare majoră a legislaţiei actuale, în favoarea Ministerul DezvoltăriiRegionale şi Turismului, o constituie noua formă a art. 18 din Legea 350/2001,care se referă la atribuţiile administraţiei publice centrale. Printre noileatribuţii ale ministerului Elenei Udrea se vor număra „identificarea,delimitarea şi stabilirea prin hotărâre a Guvernului, cu consultareaautorităţii administraţiei publice centrale responsabile cu domeniul mediului,a celei responsabile cu domeniul culturii şi patrimoniului naţional, după caz,precum şi a autorităţilor administraţiei publice locale, a teritoriilor cuvaloare remarcabilă prin caracterul lor de unicitate şi coerenţă peisageră,teritorii având valoare particulară în materie de arhitectură şi patrimoniunatural sau construit sau fiind martori ai modurilor de viaţă, de locuire saude activitate şi ai tradiţiilor industriale, artizanale, agricole sauforestiere”. Până la modificarea legii, competenţele în declararea unor zone cafiind protejate, datorită valorii lor naturale, istorice, arhitecturale etc., aparţinmai multor instituţii: Parlamentul (pentru rezervaţiile biosferei), Guvernul,pentru siturile de valoare internaţională, Ministerul Culturii şi MinisterulMediului pentru siturile de valoare naţională sau autorităţile judeţene şilocale pentru siturile de importanţă judeţeană sau locală. Prin modificările pecare le aduce noua ordonanţă, Elena Udrea va decide, cu o simplă semnătură,dacă o anumită zonă este suficient de importantă pentru a deveni rezervaţienaturală sau zonă construită protejată, sau dacă se poate trece la defrişări,exploatări miniere sau demolări de monumente istorice. Iar ministerul ei seocupă, prin însăşi legea de înfiinţare şi funcţionare, de dezvoltare, nu deconservarea patrimoniului.

Modificărileprevăzute de ordonanţă o mai scapă de o grijă pe Elena Udrea. Legea prevedeacum că „activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivelnaţional este coordonată de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şiLocuinţei, ce exercită şi controlul statului privind aplicarea prevederilorcuprinse în documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism”. Dupămodificare însă, Ministerul Dezvoltării va scăpa de grija controlului, acesta urmândsă fie asigurat de Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi deinstituţia arhitectului-şef de judeţ. Prin urmare, eventualele încălcări alelegii de către baronii locali şi clientela politică, atât de dese acum şirămase fără pedeapsă, nu vor putea fi aruncate în spinarea blondei alintate decolegi cu porecla „Kill Bill”.

„Moşierii”din teritoriu

Peplan judeţean şi local, o parte dintre puterile discreţionare ale „blondei dela dezvoltare” vor fi transmise arhitecţilor-şefi, care, aşa cum subliniam maisus, trebuie să colaboreze însă permanent cu Ministerul Dezvoltării. Prin prevederilemodificate de ordonanţă, arhitecţii-şefi ai judeţelor, funcţionarii publici nuvor mai răspunde decât în faţa preşedinţilor de consilii judeţene sau aprimarilor, legea urmând să prevadă, în mod expres, că nu pot fi subordonaţinici unui alt funcţionar public.

Deasemenea, dacă acum există, în coordonarea preşedinţilor consiliilor judeţeneşi a primarilor de municipii şi oraşe, respectiv a primarului general almunicipiului Bucureşti, comisii tehnice de amenajare a teritoriului şiurbanism, ca organe consultative cu atribuţii de avizare, expertizare tehnicăşi consultanţă, conform noii forme a legii arhitecţii şefi vor fi „sprijiniţide Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, comisie cu rolconsultativ”, rolul de avizare dispărând.

Calucrurile să fie şi mai clare, dacă acum legea prevede că avizele date deComisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism se supun deliberăriişi aprobării consiliului judeţean, consiliului local, respectiv ConsiliuluiGeneral al Municipiului Bucureşti, în noua formă a legii controlullegislativului local dispare. Noul tartor în materie de amenajarea teritoriului,arhitectul-şef, emite avize pentru toate documentaţiile de urbanism dinteritoriul pe care îl coordonează, iar ordonanţa de modificare a legii prevedecă „avizul arhitectului-şef este un aviz tehnic care înglobează şi coreleazăpunctele de vedere ale instituţiilor avizatoare competente şi nu se supunedeliberării Consiliului judeţean/Consiliului local/Consiliului General al MunicipiuluiBucureşti, după caz”.

Totîn sarcina arhitectului-şef stă şi iniţierea demersurilor pentru actualizarea Planurilorde Urbanism General, ca şi iniţierea şi realizarea Planurilor de Urbanism Zonal(PUZ). În materie de PUZ-uri, ordonanţa propusă de Udrea vine cu o schimbareradicală: aceste documente de urbanism nu vor mai putea fi iniţiate de investitorisau persoane fizice: în situaţia extinderii intravilanului localităţii, cu celpuţin 10.000 m² pentru funcţiuni de locuire sau cu cel puţin 5.000 m² pentrufuncţiuni de servicii sau producţie. Practic, o persoană care deţine un terenmai mare de 3.000 de m² într-un oraş, pe care vrea să-l parceleze ca să îlvândă (ceea ce face necesar un PUZ), depinde de bunăvoinţa arhitectului-şef,care poate sau nu să inţieze un asemenea document de urbanism.

Concentrareaunei asemenea puteri discreţionare în mâinile unor atât de puţini oameni,într-o ţară în care corupţia a devenit o realitate banală, este de natură săîngrijoreze grav.

Ilegalităţiacoperite legal

Cudoar câteva săptămâni în urmă, „Puterea” dezvăluia o ilegalitate majoră comisăde Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB), la cererea imperativă aprimarului general Sorin Oprescu: prelungirea duratei de valabilitate aPlanului de Urbanism General (PUG) al Capitalei, cu încălcarea flagrantă a Legii350/2001. Conform Notei de fundamentare a ordonanţei lui Udrea, 35% dinlocalităţile României au PUG-uri cu durata de valabilitate depăşită şi un altprocent important se află foarte aproape de termen. Din acest motiv, legea vafi modificată astfel încât să permită prelungirea valabilităţii acestordocumente de urbanism cu o durată de până la doi ani. Noile prevederi, carerecunosc, implicit, că PUG-urile cu valabilitate prelungită deja sunt ilegale,nu spun însă ce se va întâmpla cu actele de urbanism aprobate în perioada de ladata expirării valabilităţii PUG-urilor şi până când acestea vor redevenilegale, prin efectul modificărilor legii.

Portiţepentru „băieţii deştepţi”

Înproiectul de ordonanţă există şi unele prevederi extrem de bune, cum ar fi ceade la noul articol 561:„Nu pot fi iniţiate şi aprobate documentaţii de urbanism care au ca scopintrarea în legalitate a unor construcţii edificate fără autorizaţie deconstruire sau care nu respecta prevederile autorizaţiei de construire.

Pentruconstrucţiile executate fără respectarea regulamentului local de urbanismaprobat la data constatării contravenţiei de către organele abilitate, vor filuate măsurile de încadrare a acestora în prevederile regulamentului, inclusivprin demolarea parţială sau totală, după caz, a construcţiei”. Prevederile dela primele două alineate desfiinţează o practică des întâlnită în toată ţara.Potentaţii locali construiesc unde vor şi ce vor, în majoritatea cazurilor cucomplicitatea celor care ar trebui să-i controleze, după care se prezintă înfaţa consiliilor locale cu documente prin care să li se permită „intrarea înlegalite”, adică acceptarea faptului împlinit. Cu excepţii extrem de rare,primesc aprobare pe aceste documente.

Deşipare să stopeze acest fenomen, articolul din ordonanţă mai are un paragraf,care lasă o poartă pentru piloşi: „Anularea hotărârilor de aprobare adocumentaţiilor de urbanism, emise cu încălcarea prevederilor legale, poate ficerută, în condiţiile legii, de prefect, în urma controlului de legalitate saula sesizarea inspectorului general al Inspectoratului de Stat în Construcţii, aarhitectului-şef de judeţ sau a autorităţilor centrale de specialitate”.Principala problemă din acest paragraf este cuvântul „poate”. Prefectul nu esteobligat să atace în contencios administrativ hotărârile ilegale, ci „poate”. Înplus, prin precizarea expresă a singurei persoane care are dreptul să atacehotărârile ilegale, noua formă a legii restrânge accesul la justiţie aleventualilor nemulţumiţi, care se pot trezi că lângă casa lor a răsărit un blocde 10 etaje, cu documente de urbanism „în regulă”. Aceştia vor depinde de prefect,care „poate” sau nu să atace respectivele hotărâri.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639234-08-28Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image