2017-01-18 03:56

DEZVALUIRI


EXCLUSIV. Elena Udrea a pus ochii pe Vama Veche. 661.000 de euro aruncaţi pe planuri de dezvoltare a coastei sudice a litoralului

 |  19:45
EXCLUSIV. Elena Udrea a pus ochii pe Vama Veche. 661.000 de euro aruncaţi pe planuri de dezvoltare a coastei sudice a litoralului

Una dintre ultimele afaceri pe bani publici elaborate, la sfârşitulanului trecut, de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a costat661.000 de euro şi a vizat realizarea Planului Urbanistic Zonal în zona costierăa Mării Negre, sectorul sudic Capul Midia şi Vama Veche. În acest sens, instituţiacondusă de Elena Udrea a achiziţionat vestitele servicii de consultanţă de latrei institute de cercetare şi de la o companie britanică abonată la contractegrele pe bani publici.

Afacerea a fost pusă la cale de Ministerul Dezvoltării Regionale şiTurismului încă din data de 17 iulie 2010, când instituţia în cauză a anunţat căintenţionează să achiziţioneze, prin licitaţie publică, servicii de realizare aPUZ-ului Zona Costieră, sectorul Sudic Capul Midia-Vama Veche. Părerealocuitorilor zonelor în cauză şi expertiza autorităţilor locale şi chiarcentrale a interesat autoritatea contractantă doar în proporţie de 16 la sută,atunci când a elaborat documentaţia atribuirii acestui contract. Potrivit anunţuluide atribuire, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a impus dreptcriterii modul de abordare şi propunerea de conţinut (30%), modul de organizarea echipei de lucru (10%), modul de organizare a implicării şi consultăriiautorităţilor locale şi centrale (8%), modul de organizare a implicării publiculuiinteresat (8%), asigurarea bazei de date şi a unui soft licenţiat în GIS (4%) şipreţul de realizare a serviciilor (40%).

La data de 6 decembrie 2010, ministerul condus de Elena Udrea aorganizat la sediul său o licitaţie publică la care s-au înscris trei ofertanţi.Contractul, în valoare de 2.241.000 de lei fără TVA, a fost atribuit asocieriiformată din Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii,Urbanism şi Dezvoltare Rurală „URBAN-INCER” şi Institutul Naţional deCercetare-Dezvoltare în Turism Bucureşti şi Universitatea de Arhitectură şiUrbanism „Ion Mincu” – Centrul de Cercetare, Proiectare, Execuţie şi Consultingşi INCDPM – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „GrigoreAntipa”, şi SC Halcrow România SRL. Finanţarea contractului este asigurată dela bugetul de stat, proiectul nefiind finanţat din surse comunitare.

Lucrări

Zona costieră, care face obiectul acestui contract, reprezintă spaţiul geografic care includeapele de coastă, de suprafaţă şi subterane, litoralul, terenurile adiacente,inclusiv apele de suprafaţă şi subterane ale acestora, insulele şi lacurilesărate, zonele umede în contact cu marea, plaja şi faleza. Ca atare,institutele şi firma care au câştigat licitaţia trebuie să realizeze o documentaţieprivind evoluţia conceptuală a dezvoltării şi protecţiei zonelor costiere şibunele practici internaţionale în acest domeniu. Ulterior, trebuie întocmitPUZ-ul pentru Zona Costieră, sectorul sudic Capul Midia-Vama Veche, în vedereareglementării din punct de vedere urbanistic a dezvoltării acestei zone,delimitării domeniului public al statului şi susţinerii unei activităţiinvestiţionale coerente şi concertate pentru regenerarea litoralului românescdin punct de vedere turistic. Prin aceasta, autoritatea contractantă urmăreşte,potrivit caietului de sarcini, elaborarea unei documentaţii de urbanism cucaracter de reglementare şi control aldezvoltării urbane (Regulament de urbanism local) precum şi de instrumentdirector al dezvoltării teritoriale a zonei costiere. (definirea/stabilireazonelor funcţtionale, întocmire portofoliu de programe şi proiecte dedezvoltare zonală). Mai mult, un alt obiectiv este acela al realizării unui instrument operaţional pentru administraţia publică locală şicentrală, de coordonare a dezvoltării integrate a zonei costiere, în acord cunormele europene de dezvoltare teritorială durabilă, cu potenţialul acesteia,cu aspiraţiile locuitorilor, dar şi cu exigenţele dezvoltării durabile necesareprotejării şi punerii în valoare a patrimoniului natural şi construit învederea instituirii unui regim zonal riguros de construire/regenerare şide desfăşurare a activităţilor de turism, utilizarea eficientă aterenurilor, în acord cu funcţiunile urbanistice adecvate, extindereacontrolată a zonelor construite, reabilitării potenţialului turistic pelitoralul românesc.

Treietape

Studiul de fezabilitate achiziţionat de MinisterulDezvoltării Regionale şi Turismului este împărţit pe trei faze. Prima fazăvizează elaborarea studiilor fundamentale, analiza situaţiei existente şielaborarea diagnosticului privind zona costieră, sectorul sudic Capul Midia-VamaVeche. Se urmăreşte elaborarea unui studiugeotehnic şi de riscuri naturale, a studiului de accesibilitate, trafic,mobilitate, a studiului de echiparetehnico-edilitară, studiului de evoluţie a dezvoltării, morfologie urbană,plastică, peisaj, patrimoniu natural şi construit, precum şi a studiului deidentificare a potenţialului turistic, marketing şi management turistic. Lafinalul acestei etape, proiectul trebuie să obţină avizul Grupului delucru interinstituţional pentru reglementarea activităţii de amenajare ateritoriului şi urbanism în zona costieră a litoralului românesc. Durata pentrufinalizarea primei faze a proiectului este de 90 de zile de la data semnăriicontractului.

Faza a doua a proiectului constă în elaborarea Planului Urbanistic Zonal – zona costieră sectorul sudic– Capul Midia -Vama Veche, redactarea I. La finalizare, se cere de asemenea obţinereaavizului Grupului de lucru interinstituţionalpentru reglementarea activităţii de amenajare a teritoriului şi urbanism în zonacostieră a litoralului românesc, iar termenul de finalizare este de 60 de zilede la data finalizării primei faze. Faza a treia vizează finalizarea Planului Urbanistic Zonal – zona costierăsectorul sudic – Capul Midia-Vama Vecheşi are o durată de execuţie de 60de zile de la finalizarea fazei a doua. Data de începere a elaborăriidocumentaţiei se consideră a fi data semnării contractului, iar perioada totalăde execuţie a contractului va fi de 7 luni de la data semnării contractului.

Partenerul britanic al proiectuluieste abonat la contracte pe bani publici

Unul dintre prestatorii agreaţi de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismuluipentru implementarea acestor studii de fezabilitate este societatea comercialăHalcrow România SRL, cu sediul în Sectorul 5 al Capitalei. Compania are unsingur acţionar persoană juridică, respectiv Halcrow International Limited,societate înregistrată în Anglia şi Ţara Galilor, cu sediul social la Londra.Compania este reprezentată de un anume Peter Geoffrey Gammic, cetăţean britanic.

Afacerile companiei respective în România constau, în bună măsură, încontracte de consultanţă încheiate cu instituţiile statului, pe bani publici.Potrivit site-ului SEAP, privind sistemul electroinic al achiziţiilor publice, începândcu luna august a anului 2008, SC Halcrow Romania SRL a devenit un client fidelal acestor instituţii.

Astfel, la data de 1 august 2008, Consiliul Judeţean Dâmboviţa aatribuit societăţii Halcrow România SRL un contract în valoare de 50.000 de leifără TVA, prin negociere directă, pentru revizuirea documentaţiilortehnico-economice în privinţa unor lucrări de interes local. La data de 11 mai2009, Compania de Utilităţi Publice Dunăre Brăila a atribuit aceleiaşi societăţiun contract în valoare de 5.900.273,36 lei fără TVA, pentru continuareaserviciilor de asistenţă tehnică pentru managementul şi supervizareacontractelor ISPA în Brăila – România. La data de 11 septembrie 2009, SC HalcrowRomânia SRL a mai primit, din partea Municipiului Timişoara, un contract învaloare de 8.459 lei fără TVA în vederea încheierii unui act adiţional lacontractul de servicii suplimentare de proiectare pentru reabilitareaobiectivului „Reabilitare Strada Văcărescu”.

Tot Municipiul Timişoara a mai atribuit, la data de 22 ianuarie 2010,companiei britanice cu punct de lucru în Sectorul 5, un contract în valoare de74.000 de lei fără TVA pentru reabilitarea spaţiilor publice din centrulistoric al Timişoarei. La data de 30 martie 2010, Electrocentrale Bucureşti SAa încheiat cu SC Halcrow România SRL un contract în valoare de 70.239,4 lei fărăTVA, în vederea realizării unui studiu de fezabilitate, incluzând un studiupentru implementarea lucrărilor necesare încadrării în prevederile legislaţieiprivind cogenerarea de înaltă eficienţă a unităţilor de cogenerare de 125 MWdin SE Bucureşti.

La data de 8 septembrie 2010, Compania Naţională de Autostrăzi şiDrumuri Naţionale din România a atribuit firmei Halcrow România SRL un contractîn valoare de 3.619.856,86 lei fără TVA pentru servicii de asistenţă tehnicăpentru aprobarea studiului de fezabilitate a proiectului tehnic, detaliilor deexecuţie şi documentaţiei de atribuire a contractului pentru variantele deSighişoara, Făgăraş şi Huedin. În fine, la data de 23 martie 2010, aceeaşicompanie a încheiat un contract în valoare de 73.000 de lei fără TVA cuComplexul Energetic Craiova pentru realizarea unui studiu de fezabilitateprivind capacitatea de producţie în cogenerarea de minimum 200 MW cu tehnologiimoderne pentru Sucursala Electrocentrale Craiova II.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639237-01-24

Mai multe imagini:
EXCLUSIV. Elena Udrea a pus ochii pe Vama Veche. 661.000 de euro aruncaţi pe planuri de dezvoltare a coastei sudice a litoralului
zoom
EXCLUSIV. Elena Udrea a pus ochii pe Vama Veche. 661.000 de euro aruncaţi pe planuri de dezvoltare a coastei sudice a litoralului
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

DUMITRU IUGA
07 Feb 2011

Tot ce propune si realize aza Elena Udrea trebuie p ersiflat, criticat, suspi cionat, condamnat ... Mis oginilor si invidiosilor!
ROMANU
07 Feb 2011

Faceti cunostinta cu o fi rma internationala cu tra ditie de peste 100 de ani , cu 6000 de angajati in toata lumea si care urmea za principii de etica din colo de demagogie. Exis ta in lume firme care "jo aca" corect si chiar pier d licitatii activand intr -o tara plina de "intelig enti". Astia nu dau spa gi. Nici campanii nu funa nteaza. Ar fi fain sa va tarasca nitel prin tribu nale cu privire la unele insinuari obscure, ca sa mai verificati si voi ina inte de a mocirli.
DETECTIV
09 Feb 2011

DE ACEEA NU ERAU POSIBILI TATI DE A FI IMPROPRIETAR ITI VETERANII DE RAZBOI,V ADUVELE SI VETERANII REVO LUTIEI ROMANE !

Adauga un comentariu

Random image