2018-12-19 13:53


Exclusiv. Silviu Prigoană a mai câştigat şase luni de afaceri cu gunoaie în Ploieşti

 |  19:05
Exclusiv. Silviu Prigoană a mai câştigat şase luni de afaceri cu gunoaie în Ploieşti
Societatea deputatului Silviu Prigoană, Rosal Grup SA, a mai încheiat uncontract, în valoare de 2,2 milioane de euro, cu Primăria Ploieşti, care i-adelegat provizoriu gestiunea serviciului de salubritate din oraş. Afacerea afost una atribuită prin negociere directă, ca urmare a invocării unei situaţiide urgenţă, având o valabilitate de şase luni. Asta, deoarece la sfârşitulacestei perioade, Primăria Ploieşti a anunţat că va organiza o licitaţie pentruconcesionarea serviciului de salubritate. Silviu Prigoană a omis să modifice însăîn declaraţia de interese şi să includă acest nou contract, atribuit la sfârşitul anului trecut, în ciuda faptului căparlamentarul a publicat o listă de zeci de pagini de contracte încheiate deRosal Grup cu instituţiile publice, în ultimii ani.

Municipalitatea Ploieştia selectat, la sfârşitul anului trecut, trei oferte depuse pentru delegareatemporară a serviciului de salubritate în oraş. Primăria a decis să apliceprocedura negocierii directe, fără publicarea în prealabil a unui anunţ departicipare, invocând o situaţie existentă de extremă urgenţă survenită în urmaunor evenimente care nu puteau fi prevăzute. Din cele trei oferte depuse, municipiulPloieşti a ales-o pe cea depusă de către societatea bucureşteană de profil SCRosal Grup SA, aparţinând parlamentarului democrat-liberal Silviu Prigoană.Potrivit site-ului SEAP, privind sistemul electronic al achiziţiilor publice,contractul a fost atribuit la data de 29 decembrie 2012, la o valoare de 7,5milioane de lei vechi fără TVA (adică 2,26 milioane de euro cu TVA inclusă). Înschimbul acestor bani, firma parlamentarului democrat-liberal trebuie săasigure, în Ploieşti, servicii de colectare a gunoaielor menajere, servicii decolectare a deşeurilor urbane solide, servicii de curăţare şi măturare a străzilorşi servicii de deszăpezire.

Contractul luiPrigoană expirase, ceea ce a însemnat urgenţă

Rosal Grup SA a mai primit un contract similar în primăvara anului trecutcând, tot prin negociere directă, fără publicarea în prealabil a unui anunţ departicipare, Primăria Ploieşti a mai încheiat cu firma deputatului democrat-liberalun contract în valoare de 10 milioane de lei fără TVA. Potrivit reprezentanţilorConsiliului Local Ploieşti, care au avizat delegarea serviciului de salubritatecătre firma lui Silviu Prigoană, începând cu data intrării în vigoare a nouluicontract, având numărul 23529, semnat la data de 29 decembrie 2010, privinddelegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate în Ploieşti,îşi încetează aplicabilitatea actul adiţional cu numărul 2 de prelungire acontractului nr. 5813 din data de 29 martie 2010. Potrivit raportuluiprocedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii de concesiune aserviciului de salubritate în municipiul Ploieşti cu numărul 2021 din data de29 decembrie 2010, comisia de negociere a declarat câştigătoare ofertaprezentată de către Rosal Grup SA. La data de 31 decembrie 2010, contractulsemnat în martie 2010 a ajuns la termen, el fiind prelungit prin act adiţionalpână la data de 15 ianuarie 2011, ca urmare a Hotărârii Consiliului Local Ploieştinr. 453/2010.

Acelaşi ConsiliuLocal a aprobat, prin emiterea unei alte hotărâri, cu numărul 428 din 2010,documentaţia privind concesionarea serviciului public de salubrizare şi aorganizat procedura negocierii directe, fără publicarea prealabilă a unui anunţde participare. Asta, spun oficiali ai primăriei, pentru că s-a avut în vedereatribuirea contractului pe o perioadă determinată până la crearea condiţiilorlegale de reluare a procedurii de licitaţie publică. “Situaţia creată a impusluarea unor măsuri de urgenţă pentru asigurarea salubrizării în municipiulPloieşti, pe o periodă de şase luni, cu posibilitatea încetării de drept aacestuia, în cazul rezolvării în această periodă a situaţiei care a determinataplicarea acestei proceduri. În cazul nerezolvării în această periodă a situaţiei,durata contractului se poate prelungi, prin act adiţional, pe o periodă demaxim trei luni de zile”, au precizat sursele citate.

Deputatul nu a pututfi contactat

Deputatul SilviuPrigoană nu a putut fi contactat pentru a comenta aceste informaţii. Poatedumnealui ar fi putut lămuri ce anume a generat situaţia de extremă urgenţăcare a împiedicat municipalitatea Ploieştisă organizeze, chiar de la sfârşitul anului trecut, o licitaţie prin care sădelege, prin concesiune, serviciul de salubritate din oraş. Până la închidereaediţiei, parlamentarul nu a răspuns latelefon şi nici la SMS-ul pe care i l-am expediat.

Un alt aspect pe careSilviu Prigoană l-ar fi putut lămuri se referă la faptul că ultima declaraţiede interse depusă de site-ul Camerei Deputaţilor datează din 1 noiembrie 2010. Încuprinsul documentului, parlamentarul a stipulat toate contractele de achiziţiepublică atribuite de instituţiile publice firmei Rosal Grup până la acelmoment. Printre aceste contracte se numără şi cel încheiat la 1 aprilie 2010 cumunicipiul Ploieşti, care, aşa cum rezultă din declaraţia de interese, a avutun termen de derulare de nouă luni. Cum însă la data de 29 decembrie 2010, municipiulPloieşti a atribuit societăţii Rosal Grup, pentru încă şase luni, un contractde 7,5 milioane de lei fără TVA, ar fi necesitat publicarea unei noi declaraţiide interse în care să se regăsească şi acest fapt.

Potrivit declaraţieide avere depuse pe site-ul Camerei Deputaţilor, anul trecut, soţiaparlamentarului, Adriana Bahmuţeanu-Prigoană, a încasat, în calitate dedirector media al Rosal Grup, venituri de 66.828 lei, în timp ce fiulparlamentarului, Silvius Prigoană, a încasat în calitate de referent la RosalGrup, venituri de 21.585 lei. Însuşi deputatul Silviu Prigoană a încasat,potrivit declaraţiei de avere, venituri de 3.028.998 lei din drepturi deproprietate intelectuală de la Rosal Grup, care se adaugă la suma de3.325.578,56 lei provenită din dividende încasate de parlamentar în calitate deacţionar al societăţii.

După ce a atribuitcontractul, municipalitatea a schimbat tarifele la serviciile de salubritate

În prima săptămână delucru după ce municipiul Ploieşti a semnat contractul de delegare a gestiuniiprin concesionare a serviciului de salubritate cu firma Rosal Grup SA,Consiliul Local s-a întrunit în şedinţă şi a modificat tarifele perceputepentru serviciile exercitate în ceea ce priveşte această activitate. Astfel, ladata de 7 ianuarie 2010, Consiliul Local a adoptat Hotărârea cu numărul 2privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate pentru desfăşurarea activităţiide salubrizare în municipiul Ploieşti. Hotărârea a primit aviz favorabil dinpartea Comisiei pentru utilităţi publice, calitatea vieţii şi protecţia mediului,dar a primit aviz negativ din partea Comisiei de buget, finanţe, administrareadomeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze. Potrivit raportuluiacestei comisii, din data de 6 ianuarie 2011, la şedinţă au participat treimembri, respectiv Iancu Ion, Constantin Popa şi Gheorghe Popa. Au fost emisedouă voturi împotrivă şi doar unul pentru.

Cu toate acestea, hotărâreaa fost adoptată. Astfel, costurile fără TVA pentru serviciile de salubritate înmunicipiul Ploieşti au fost modificate. Încărcarea deşeurilor de la persoanelefizice costă 2,67 de lei de persoană pe lună, iar încărcarea deşeurilorprovenite de la agenţii economici sau instituţiile publice costă 23,76 leipentru un metru cub. Încărcarea deşeurilor voluminoase costă 10,94 lei tona,iar încărcarea şi transportul deşeurilor rezultate din construcţii şi demolăricostă 15,72 lei tona.

Încărcarea şitransportul deşeurilor stradale costă 61,46 lei tona, iar încărcarea şitransportarea mecanizată a deşeurilor de pe domeniul public sau de lângăplatformele gospodăreşti costă 77,01 lei tona. Măturarea manuală a carosabiluluişi trotuarelor costă 11,46 lei mia de metri pătraţi, întreţinerea străzilorcostă 4,48 lei mia de metri pătraţi, iar măturarea mecanizată a carosabilului şia trotuarelor costă 11,76 lei mia de metri pătraţi. Spălarea carosabilului costă9,84 lei mia de metri pătraţi, în timp ce stropirea carosabilului pe timp decaniculă costă 1,93 lei pentru mia de metri pătraţi.

Curăţarea manuală arigolelor costă 37,91 lei mia de metri pătraţi, iar curăţarea mecanizată a rigolelorcostă 30,63 mia de metri pătraţi. Îndepărtarea poleiului şi a zăpezii cusaramură are un tarif de 23,52 lei mia de metri pătraţi, în timp ce îndepărtareapoleiului şi a zăpezii cu material antiderapant costă 16,84 lei mia de metri pătraţi.

Curăţarea zăpezii cuutilaje cu lamă costă 6,13 lei mia de metri pătraţi, curăţarea zăpezii de pe trotuare costă 3,87lei mia de metri pătraţi, în timp ce curăţarea zăpezii cu lamă şi împrăştiereaconcomitentă de material antiderapant costă 19,45 lei mia de metri pătraţi. Curăţareamanuală a zăpezii costă 46,31 lei mia de metri pătraţi. În ceea ce priveşte încărcareaşi transportarea zăpezii, acest serviciu costă 5,85 lei pe tonă, iar spargereamanuală a gheţii costă 27,79 lei mia de metri pătraţi. Şi încărcarea şitransportarea gheţii costă 4,88 lei pe tonă, iar colectarea deşeurilorecologice 2,42 lei ora.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639243-05-27

Mai multe imagini:
Exclusiv. Silviu Prigoană a mai câştigat şase luni de afaceri cu gunoaie în Ploieşti
zoom
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri


loading...