2017-01-17 06:53

ECONOMIE


Cum a “confiscat” Anca Boagiu societatea Telecomunicaţii CFR

 |  20:02
Cum a “confiscat” Anca Boagiu societatea Telecomunicaţii CFR

Mişcări spectaculoase s-au produsodată cu trecerea Palatului CFR din subordinea companiei CFR SA la MinisterulTransporturilor şi Infrastructurii (MTI). Pe lângă Palatul CFR, MinisterulTransporturilor a “executat silit” compania Compania CFR SA şi de societateaTelecomunicaţii CFR, una dintre filialele administratorului infrastructuriiferoviare, care în ultimii doi ani a înregistrat datorii totale la bugetulconsolidat de circa 20 milioane de lei. Conducerea MTI ne-a explicat căTelecomunicaţii CFR “participă la acel grup de lucrupentru infrastructura de telecomunicaţii, conform deciziei CSAT.

La începutul acestei luni, Adunarea Generală Extraordinară aAcţionarilor din cadrul CFR SA a stabilit transferul către MinisterulTransporturilor “aacţiunilor pe care CNCFR SA le deţine la Grup Exploatare şi Întreţinere PalatCFR şi Telecomunicaţii CFR, plus terenul aferent clădirii de lângă Gara deNord, în compensaţie cu suma aflată în evidenţele contabile ale MinisteruluiTransporturilor şi CNCF CFR SA”. Potrivit notei mandat a AGA, obţinută deziarul “Puterea”, solicitarea Ministerului Transporturilor deexecutare a companiei CFR SA prin preluarea acţiunilor la societatea TelecomunicaţiiCFR nu se poate opera în lipsa unei evaluări de specialitate asupra valoriiactualizate a acţiunilor deţinute de administratorul infrastructurii feroviarela această filială. “Nu se precizeazădacă se sting debitele principale prin operaţiunea propusă sau acestea împreunăcu accesoriile. Dacă MTI înţelege să stingă şi accesoriile, care este cuantumulacestora? Chiar şi în ipoteza în care suma ar fi datorată. Creanţa ce formeazăobiectul executării nu mai există în cuantumul pretins de creditoarea MTI, sumade 102.498.716,13 lei fiind stinsă cu mult înaintea începerii proceduriiexecuţionale ca urmare a finalizării procedurii de stingere a datoriilor CNCFCFR SA în baza OUG nr. 128/2006. Stingerea obligaţiei de plată a debitorului încuantum de 102.498.716,13 lei, a stins în mod corelativ şi dreptul creditoruluila executarea acesteia, CNCF CFR SA datorând de la data de 30.11.2008 numaisuma de 6.754.740,37 lei, potrivit evidenţei financiar-contabile a creditoareievidenţiată în extrasele de cont ale exerciţiilor financiare 2008 şi 2009.Numai aceasta poate face obiectul executării silite, executarea silită peîntreaga sumă cuprinsă în titlu fiind nelegală”, se arată înnota de mandat.

Astfel, potrivit documentuluicitat, Ministerul Transporturilor trebuia să execute silit compania CFR SAnumai în contul datoriei de aproximativ 6 milioane de lei. “Extrasele de contprobează faptul că aceste datorii au fost stinse între cele două entităţijuridice până la concurenţa sumei de 102.498.716,13 lei, rămânând de plată dinconţinutul titlului executoriu numai suma de 6.754.740,37 lei. Prin emitereaextraselor de cont, MTI a recunoscut stingerea acestor obligaţii de plată aleCNCF CFR SA în temeiul OUG nr. 128/2006 încă din anul 2008. (…) Prin urmare,MTI, încă din anul 2008, nu mai deţinea faţă de CNCF CFR SA calitatea decreditor decât pentru suma de 6.754.740,37 lei”, se mai aratăîn documentul citat.

Ceferiştii plătescşi onorariul executorului, de peste 500.000 deeuro

După pierderea Palatului CFR, compania CFR SAva fi obligată să suporte prin această executare silită şi onorariulexecutorului judecătoresc, în cuantum de 2.709.485,94 lei, calculat pentruîntreaga sumă supusă executării (şi nu pentru suma de 6.754.740,37 lei câtdatorează efectiv compania). “Apreciem că soluţia care ar rezolva aceastăproblemă într-o manieră care să concorde cu realitatea economică este ca MTI săformuleze către executorul judecătoresc cerere de diminuare a cuantumuluicreanţei până la concurenţa sumei existente în evidenţa contabilă a celor douăentităţi juridice, urmând ca executorul judecătoresc să reducă onorariul deexecutare proporţional cu valoarea creanţei rămasă de executat”, se mai aratăîn notă.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638949-03-16

Mai multe imagini:
Cum a “confiscat” Anca Boagiu societatea Telecomunicaţii CFR
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

MARY
23 Noi 2010

CFR face c?r?ile pentru u n partener privat Region ala bra?ovean? a CFR SA a vrut s? înlesneasc? dem ersurile RC CF Trans SRL pentru construc?ia unui p arc de distrac?ii pe 10 h a aflate în proprietatea statului CNCF CFR SA a solicitat Prim?riei Bra?ov, pentru compania privat? RC CF Trans SRL, aprobarea unui studiu de oportunitate în vederea realiz?rii unui parc de d istrac?ii ?i a unei baze hipice, pe un amplasament de 10 ha ce apar?in stat ului român, la ie?irea d in municipiu. „Da’ ca re-i problema?”, ne-a ntrebat iritat? ?efa ser viciului de autoriz?ri di n Prim?rie. „Este scena riul clasic, prin care fi rma privat? va avea prior itate la cump?rarea acelu i teren de la stat, mai t ârziu”, au r?spuns pen tru noi sindicali?tii fir mei de stat, care spun c? au mai v?zut astfel de l ucruri la Bra?ov. Prim?r ia Bra?ov a analizat, la mijlocul s?pt?mânii trec ute, solicitarea firmei C FR SA, aflat? în subordi nea Ministerului Transpor turilor ?i proprietar? a unui teren de 10 ha, de a probare a unui studiu de oportunitate pentru elabo rarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ). Pe terenul statului ar urma s? fie c onstruite un parc de dist rac?ii ?i o baz? hipic?. CFR a depus documenta?ia pentru RC CF Trans SRL, f irm? controlat? de doi oa meni de afaceri locali: I orgu Ganea ?i Costel Coma na, ultimul dintre ace?ti a fost ?ef al CFR Bra?ov Triaj. Cei doi au reu?it în timp s? porneasc? o a facere profitabil?, prin crearea primului concuren t privat al CFR C?l?tori SA. Au cump?rat trenuri ? i au închiriat sectoare de cale ferat?, punând p e picioare dou? firme: RC CF Trans, care se ocup? de administrarea infrastr ucturii, ?i Regiotrans, r esponsabil? de operarea t renurilor. Un transpor tator face parc de distra c?ii Terenul pentru care se solicit? PUZ „Parc de distrac?ii ?i agremen t, baz? hipic?” se afl? în intravilanul municip iului Bra?ov. „Municipi ul Bra?ov nu are o baz? h ipic? amenajat? pentru co mpeti?ii ?i agrement. Ter enul studiat, în suprafa ?? de 96.727 mp, situat c u frontul la DN 11 ?i pe care se propune amenajare a parcului de distrac?ii, se afl? în zona de tere nuri ?i utilit??i agricol e cu propunere de str?mut are. Terenul a fost cu de stina?ie de pepinier? - existând ?i o oglind? de ap? ce poate fi integrat ? într-un parc de agreme nt - ?i este proprietatea statului român - admini strat de c?tre Direc?ia R egional? a CFR. Obiective le propuse se adreseaz? p ersoanelor de toate vârs tele care doresc recreere , divertisment, precum ?i tuturor celor care vor s ? petreac? o vacan?? sau concediu, ca ?i firmelor sau institu?iilor pentru organizarea de cursuri d e preg?tire, competi?ii e tc.”, se arat? în rapo rtul exper?ilor Prim?riei Bra?ov. Primul semn de întrebare: domeniul de activitate al firmei priv ate este transportul pe c alea ferat? ?i nu are nic io leg?tur? cu caii sau c ?lu?eii dintr-un parc de distrac?ii. Explica?ia es te simpl?, spune Costel C omana: „C?l?ria este un hobby pentru mine. Îmi plac foarte mult caii, ia r acel teren st? de 20 de ani în paragin?”, a d eclarat pentru SFin omul de afaceri. Firma privat? , continu? acesta, ar fi investit acolo 3,5 milioa ne de euro, iar obiectivu l ar fi fost finalizat î n doi ani. Proiectul era destinat bra?ovenilor, ca re ar fi avut astfel unde s?-?i înve?e copiii s? c?l?reasc?. Ar fi începu t cu un hipodrom, apoi pr oiectul continua cu o baz ? hipic?, un gazon de fot bal ?i, în final, venea ?i parcul de distrac?ii. „Nu voiam neap?rat s? c â?tig?m din acest proiec t. Ne-am fi scos banii, p oate, iar apoi acesta ar fi apar?inut ora?ului”, sus?ine Comana. Terenul era închiriat Pentru C ostache Nicolau, director în cadrul CFR SA, demer sul firmei de stat pentru ob?inerea aprob?rilor de care ar fi beneficiat o firm? privat? nu este exa gerat. „Terenul a fost închiriat pe 20 de ani f irmei RC CF Trans, pe ban i buni, în jur de 35.000 de lei pe lun?. Sunt cu pl??ile la zi ?i, probabi l, vor s? î?i recupereze banii. Asta este inginer ia”, a spus pentru SFin Nicolau. Directorul CFR a ad?ugat c? firma de sta t d? aviz pentru realizar ea obiectivelor, dar nu v a vinde terenul, iar RC C F Trans nu poate ob?ine a ct de proprietate chiar d ac? va dezvolta acolo un obiectiv. „Pentru a put ea fi vândut, acest tere n ar trebui s? treac? din domeniul public în cel privat al statului. Vin e xper?i judiciari, imobili ari ?i se face o analiz? valoric?. E un demers ane voios ?i lung, de durat? , explic? reprezentantu l CFR SA. Exist? îns? n enum?rate cazuri în care firme private au reu?it s? pun? mâna pe terenuri le unor companii de stat, chiar prin procedura mai sus descris?. Mai mult, dac? pl?teau chirie pe ac el teren ?i ar fi investi t acolo câtu?i de pu?in, spulberau orice alt? ofe rt? financiar?, oricât d e generoas?, venit? din p artea concuren?ei. „A?a s-a întâmplat în mai multe cazuri”, au confi rmat pentru SFin reprezen tan?i ai sindicatului, ca re nu au vrut s? fie nomi naliza?i. Singura und? de nervozitate în discu? iile purtate cu actorii a cestui proiect a venit de la Prim?rie, unde ?efa s erviciului de Autoriz?ri a vrut s? vad? în ce cal itate ne interes?m de vii torul noului parc de dist rac?ii, c?ruia i se înto cmise deja un proiect de hot?râre a consiliului l ocal, prin care obiectivu l era aprobat. Probabil c ? avea de ce s? fie îngr ijorat?: consilierii au a mânat decizia, motivând c? parcul de distrac?ii era lipit de cimitir ?i c ele dou? obiective s-ar f i stânjenit.
VALY
23 Noi 2010

Nimeni nu spune, ca de fa pt pe terenul respectiv s unt locuinte cumparate de oameni de la cfr. Ce vor face acei oameni, unde v or merge daca se aproba a cest proiect de trecere d in domeniul public în ce l privat al statului?

Adauga un comentariu

Random image