2019-01-24 04:26


Guvernul deschide o secţie contra cartelurilor şi pregăteşte management privat în companii de stat

 |  16:02
Guvernul deschide o secţie contra cartelurilor şi pregăteşte management privat în companii de stat

Guvernul va înfiinţa o secţie pentru controlulcartelurilor care afectează concurenţa pe piaţă, va suplimenta ajutoarele destat pentru investiţii care generează afaceri în activităţi adiacente şi vaanaliza varianta introducerii managementului privat în companiile din transportmonitorizate cu FMI. Măsurile sunt indicate într-un plan de acţiuni alGuvernului, elaborat în urma recomandărilor transmise de Banca Mondială, înurma misiunii de evaluare a României din care au făcut parte şi experţiiFondului Monetar Internaţional şi ai Comisiei Europene.

Documentul,citat de Mediafax, se concentrează în principal asupra problemelor din domeniultransportului şi relevă că, în cel mult şase luni, vor fi revizuite contractelede mandat ale companiilor monitorizate, pentru creşterea profitabilităţii, iarpe termen mediu şi lung va fi evaluată posibilitatea introducereamanagementului privat în aceste companii. Atribuţiile adunării generale aacţionarilor din companiile aflate în portofoliul Ministerului Transporturilorvor fi revizuite în următorul semestru, în sensul limitării problemelor pe careacestea trebuie să le avizeze imediat sau asupra cărora au drept de veto faţăde deciziile consiliilor de administraţie. Va fi redus numărul de membri înconsiliile de administraţie din aceste companii, iar funcţia de directorgeneral (reprezentând conducerea executivă) va fi separată de cea de preşedinteal consiliului de administraţie (conducerea deliberativă), prin modificarealegislaţiei.

Vorfi înfiinţate societăţi ferociare de scurt parcurs

Într-uninterval mai mic de şase luni vor fi înfiinţate societăţi de transport feroviarde călători de scurt şi lung parcurs, pentru o flexilitate comercială mai mare,iar bugetarea multianuală în baza indicatorilor tehnico-economici va fi extinsăla toate companiile din subordinea Ministerului Transporturilor. Companiileferoviare vor iniţia, tot în cel mult şase luni, o evaluare independentă afilialelor pe care le deţin, pentru a decide dacă mai păstrează unităţile saule privatizează.

Totodată,în următorul semestru vor fi elaborate criterii de performanţă şi impuse"contracte pilot" de reabilitare şi întreţinere periodică a drumurilornaţionale, pe baze de performanţă. În document se vorbeşte şi despreînfiinţarea "în alt minister" a unui organism de supraveghere îndomeniul feroviar, inclusiv pentru soluţionarea litigiilor privind aplicareadrepturilor şi taxelor de acces la infrastructura feroviară.

Programulde investiţii publice al Ministerului Transporturilor va fi prioritizat şiraţionalizat prin renunţarea la anumite proiecte şi decalarea termenelor deaplicare a altora, astfel încât să fie asigurat "spaţiul fiscal"pentru cofinanţarea proiectelor cu fonduri rambursabile, este anunţat îndocument.

ConsiliulConcurenţei capătă puteri sporite

ConsiliulConcurenţei se va implica în procedurile de achiziţie/licitaţie, pentrurespectarea regulilor de concurenţă, iar în şase luni va fi înfiinţată o"unitate de advocacy" (asistenţă-n.r.) care să emită cel puţin 20 derecomandări pentru descurajarea practicilor anticoncurenţiale până în anul2012. Va fi însă înfiinţată şi o "unitate dedicată pentru carteluri",care să iniţieze cel puţin 20 de inspecţii inopinate anual pentru a verificaposibile probleme de concurenţă pe piaţă. Inspectorii din cadrul ConsiliuluiConcurenţei vor fi remuneraţi la nivelul magistraţilor sau al angajaţilor dinBanca Naţională a României, Comisia de Supraveghere a Sistemului de PensiiPrivate ori Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, instituţii care nu intrăsub incidenţa Legii salarizării unitare din sectorul public, astfel încât ratafluctuaţiei de personal să scadă sub 5%. În acelaşi timp, o sumă reprezentând10% din amenzile şi taxele aplicate de Consiliul Concurenţei ar urma să nu maifie vărsată la bugetul de stat, ci folosită ca fond de premiere pentruinspectori. Inspectorii Consiliului Concurenţei desemnaţi în echipele deinvestigaţie vor fi rotaţi periodic şi vor primi recompense în funcţie deperformanţă, ca de exemplu pentru "cel mai bun raportor".

Documentulmai relevă că Guvernul va introduce clauze de confidenţialitate şi deneconcurenţă pentru inspectorii Consiliului Concurenţei şi va stabili prinlegislaţie o perioadă denumită de "carantină", în care personalul,managerii sau membrii plenului să nu poată părăsi instituţia pentru a ocupa însectorul privat poziţii direct legate de activităţile în care sunt implicaţi. Totprin modificarea legislaţiei sau prin regulament intern va fi introdusăinterdicţia ca în Consiliul Concurenţei să fie angajate rude ale personalului,managerilor şi membrilor plenului Consiliului Concurenţei. În instituţiilepublice vor fi desemnate persoane a căror responsabilitate va fi să aduneinformaţii şi date privind problemele care ar putea afecta concurenţa.

Pentrulimitarea deficitului bugetar, Guvernul va menţine dreptul MinisteruluiFinanţelor de a ajusta unilateral solicitările bugetare ale ministerelor, încazul în care acestea depăşesc plafoanele bugetare aprobate, iar funcţiaministerului de monitorizare a companiilor de stat va fi întărită. "Mandatulşi capacitatea Ministerului Finanţelor vor fi extinse în vederea includeriimanagementului performanţei operatorilor economici cu capital integral saumajoritar de stat", se arată în document.

Alteobiective indicate în document în domeniul fiscal sunt simplificarea procesuluide plată a serviciului datoriei, eliminarea cerinţei de control preventivintern, iniţierea unui proiect-pilot pentru procesarea electronică a plăţiloraferente servicului datoriei publice. Planul de acţiune al Guvernului mairelevă că nivelul total al măsurilor de ajutor de stat, exprimat ca procent dinPIB, va fi redus progresiv, dar procentul ajutorului de stat acordat pentruobiective orizontale (investiţii care să genereze afaceri în activităţiadiacente -n.r.) va creşte, într-un interval maxim de 18 luni, de la 77%, în2008, la aproape 90%, în 2013, din totalul ajutoarelor acordate.

Numărulordonanţelor de urgenţă, redus la jumătate

Unalt obiectiv al Guvernului, la recomandarea Băncii Mondiale, este reducerea cu50% a numărului de ordonanţe de urgenţă, dar gradul de prioritate este indicatca unul "mediu", iar termenul maxim până la care să fie limitatnumărul acestor acte normative a fost stabilit la 18 luni. Alte intenţiienunţate sunt reducerea numărului de proiecte înscrise pe ordinea de zisuplimentară a şedinţei de guvern (tot într-un interval maxim de 18 luni) şimodificarea legislaţiei în sensul delegării de competenţe de la nivelulGuvernului către ministere în ceea ce priveşte actele administrative şi/sautehnice (6 luni). Documentul mai prevede, pentru următoarele şase luni,realizarea unei aplicaţii electronice pentru licitaţiile pe piaţa primară atitlurilor de stat şi asigurarea posiblităţii trezoreriei statului de atranzacţiona direct pe piaţa secundară ( utilizarea repo şi buy backs), pornindde la premisa că un management dezvoltat al datoriei publice reduce costurilede finanţare, prioritizarea ocupării posturilor, inclusiv prin transferuri depersonal, pentru structurile care implementează programele cu finanţare UE,îmbunătăţirea procedurilor de aprobare a alocărilor bugetare cu prioritatepentru proiecte finanţate de UE, precum şi elaborarea unui proiect de lege caresă modifice/înlocuiască actualele reguli de organizare a departamentelor dinstructurile administraţiei publice, bazate pe norme care să permită"limite flexibile" ale numărului de funcţionari cuprinşi într-uncompartiment.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638952-04-23
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


AUGUSTIN
20 Dec 2010

Cum a ajuns Regiotrans din ope­rator privat, unul dintre cei mai mari concuren?i ai CFR C?l?tori, sus?inut chiar de statul român? Simplu. Printr-o legisla?ie unic? în Uniunea Europen?, întocmit? în a?a fel încât s? satisfac? interesele private ?i nu pe ale statului român. Astfel c? în nici o alt? ?ar? european? nu se stabile?te cuantumul subven?iei la num?rul de kilometri parcur?i de un tren, ci la num?rul de pasageri transporta?i! Cum Regiotrans a închiriat 3.000 de kilometri de cale ferat? ?i este pl?tit? în func?ie de turele pe care le face între sta?ii, calculul succesului este simplu. De altfel, modul defectuos de acordare a acestor subven?ii a fost semnalat ?i de delega?ia FMI, care a solicitat de altfel revizuirea de urgen?? a acestei reglement?ri tocmai în ideea de a nu-i discrimina pe ceilal?i transportatori care nu au acces la astfel de sume de la buget. Pân? una-alta îns?, lucrurile au r?mas neschimbate. Mai departe, din grij? pentru vistieriile statului, condi?ia subven?iilor c?tre operatorii priva?i a fost una extrem de "dur?". Orice pro­fit de peste 5% se întoarce în contribu?iile c?tre stat. Prevederea a fost îns?, a?a cum era de a?teptat, lesne ocolit? de oamenii de afaceri. Regiotrans, beneficiara celor mai generoase sume de la buget, nu a f?cut decât s? treac? materialul rulant pe care îl utilizeaz? pe o alt? firm?. Iar închirierea cost? atât cât profitul s? r?mân? sub 5%! Regiotrans pl?te?te bani grei pentru "echipamentul" luat de la firma Rail Force. Ce au în comun cele dou? firme? Nu mare lucru, doar acela?i ac?ionar - Comana Costel, ac?ionar la Rail Force pân? în 2009, când ?i-a cesionat participa?ia c?tre Nodea Ioan. Mai departe, ?i între?inerea c?ilor ferate închiriate de la stat cost? destul! Atât cât s? apar? o a treia firm?, RC-CF Trans SRL, administrat? tot de Costel Comana. Astfel c?, în urma închirierii tuturor acestor servicii, firmei Regiotrans îi vine extrem de dificil s? mai fie atent? cu contribu?ia c?tre statul ce îi gireaz? activitatea. În condi?iile în care orice contract semnat între Ministerul Transporturilor ?i operatorii priva?i de cale ferat? este atât de "avantajos", nu este de mirare c?, în acest moment, CFR este pe punctul de a intra în insolven??. Robinetul deschis larg pentru banii publici nu se poate închide. Nu atâta vreme cât mai pot fi da?i afar? oameni ?i se mai pot încasa cecuri frumoase în spatele "bunului mers" al infrastructurii fe­roviare.
MARY
20 Dec 2010

Nimeni nu se întreab?: de ce dac? activitatea feroviar? nu mai e rentabil? ca pe vremea comuni?tilor, particularii prosper? ?i CFR - ul intr? in faliment?În condi?iile în care orice contract semnat între Ministerul Transporturilor ?i operatorii priva?i de cale ferat? este atât de "avantajos", nu este de mirare c?, în acest moment, CFR CALATORI este pe punctul de a intra în colaps. CULMEA ACUM VOR SCURT SI LUNG PARCURS,BAIETII DESTEPTI STIU DE CE !
Random imageUltimele stiri

loading...