2017-01-17 11:43

ECONOMIE


Sistemul centralizat de termoficare din Râmnicu Vâlcea va fi reabilitat

 |  19:56
Sistemul centralizat de termoficare din Râmnicu Vâlcea va fi reabilitat

Sistemul centralizat dealimentare cu energie termică a municipiului Râmnicu Vâlcea (SACET),concesionat în 2002 către CET Govora SA, vafi supus unor ample lucrări de reabilitare. Proiectul a fost întocmit înbaza reglementărilor naţionale îndomeniu, care se aplică şi la nivel local. Astfel, primele obiective vizeazăobligaţiile de mediu asumate de România în cadrul Tratatului de Aderare la UEşi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Alte obiective au în vedere creştereaeficienţei energetice prin reducerea consumului de energie, creşterea calităţiiserviciilor de încălzire urbană şiprotecţia mediului, precum şi producerea şi distribuţia competitivă a energieitermice, la preţuri accesibile utilizatorilor.

Elaborarea strategiei dealimentare cu căldură a municipiului Râmnicu Vâlcea a avut drept obiective creşterea eficienţeienergetice, reducerea poluării mediului, cu posibilitatea de control şi dereducere a noxelor, inclusiv a emisiilor de gaze cu efect de seră şiîndeplinirea obligaţiilor de mediu asumate de România conform Tratatului deAderare la UE, obţinerea unui preţ al energiei termice suportabil pentrupopulaţie şi stabilirea zonelor unitare de încălzire şi extinderea sistemuluila noi consumatori.

Evaluarea necesarului deenergie termică

Proiecţiile privindevoluţia necesarului de energie termică s-au realizat pentru perioada 2009-2031şi au stat la baza dimensionării capacităţii sursei în opţiunile analizate. S-aurealizat două tipuri de proiecţii: evoluţia necesarului de energie termică laconsumator şi evoluţia consumului de energie termică asigurat din sursă.

Evoluţia necesarului deenergie termică a avut la bază următoarele elemente:

·Economia de energie, prin programulde reabilitare termică a clădirilor de locuit, precum şi alte măsuri(contorizare individuală, robinete termostatice, etc.);

Evoluţia numărului deconsumatori:

- Deconectări şi reconectări.

- Consumatori noi înperioada 2009-2029;

- Efectele schimbărilor climatice.

Deconectări şi reconectări

În prezent, la sistemulcentralizat de alimentare cu energie termică sunt racordate un număr de 29.791apartamente, din totalul de 33.376 de apartamente construite în Râmnicu Vâlcea. În decursulanilor, debranşările înregistrate pentru apartamente s-au situat în jurulvalorii de circa 5% din total, având în vedere că în perioada analizată 2006-2010s-au reconectat peste 600 de apartamente debranşate, s-au racordat peste 250 deapartamente noi şi peste 800 de apartamente echivalente provenite de la noileinstituţii publice racordate şi agenţi economici.

În consecinţă, odată cueficientizarea sistemului, care va conduce la o mai mare siguranţă înalimentarea cu căldură, şi odată cu introducerea la toţi consumatorii acontorizării individuale, este de aşteptat ca numărul debranşărilor să scadăsemnificativ, iar cel al rebranşărilor să crească (această tendinţă s-amanifestat deja în anii 2006-2010).

Această estimare se bazeazăşi pe evoluţia ascendentă a preţului gazelor naturale şi pe importanţacrescândă care se acordă problemelor de mediu, siguranţei persoanelor şibunurilor publice şi private.

Pierderi în sistemul detransport şi distribuţie

Pierderile de căldură înreţelele de transport şi distribuţie sunt mari, aproximativ 32%, ca şipierderile de agent termic. În acest an va începe un program de reabilitare areţelelor de transport şi distribuţie a căldurii. La încheierea lucrărilor,pierderile de căldură în reţelele primare şi secundare se vor reduce de la circa32%, în present, la 15%. Valoarea lucrărilor de investiţii va depăşi 45 milioanede euro. Pentru reţelele în amplasare subterană se vor folosi conductepreizolate îngropate direct în pământ, cu conductoare electrice înglobate înizolaţie. Se vor instala sisteme de detectare şi localizare a avariilor înconducte. Pentru reţelele de transport se vor folosi conducte preizolate dinoţel, iar pentru cele de distribuţie conducte din oţel sau polietilenăreticulată.

Operatorul de termoficare al municipiului RâmnicuVâlcea este CET Govora SA, societate care are ca obiect de activitateproducerea, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică şiproducţia şi furnizarea de energie electrică, activităţi licenţiate de AutoritateaNaţională de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE şi Autoritatea Naţionalăde Reglementare a Serviciilor Comunitare - ANRSCSC.

Aparut in:

Ultima modificare in data de :639240-12-29Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image