2019-02-21 07:55


Familia Andreei Paul Vass se spală pe mâini de afacerea “Palatul Ştirbey”

 |  19:58

Consilierul personal al primului-ministru,Andreea Paul Vass, a transmis redacţiei noastre un drept la replică, în urmaarticolului referitor la implicarea sa şi a sotului său în afacerea “PalatulŞtirbey”. Respectând normele deontologice, publicăm punctul de vedere alconsilierului premierului, cu menţiune că ziarul nostru îşi rezervă dreptul dea reitera, cu argumente, că informaţiile din articolul contestat sunt reale,iar publicarea acestor informaţii nu a avut ca intenţie denigrarea nici uneipersoane, ci servirea interesului legitim al publicului de a fi corectinformat. (Ziarul “Puterea”)

Dreptla replică transmis redacţiei noastre de Adreea Vass, consilier al primului-ministru

“În ziarul «Puterea», din data de 12 octombrie2010, a fost publicat un articol în care au fost brodate lucruri adevărate şineadevărate cu scopul de a aduce acuzaţii grave la adresa probităţii melemorale. Titrând: «EXCLUSIV.Familia Andreei Vass, implicată în afacerea Palatul Ştirbey» faceţiun demers de dezinformare bazat pe supoziţii, nu pe fapte, şi pe un şirag deminciuni. Să clarificăm lucrurile. Orice petiţie înregistrată la Guvern care nuintră în atribuţiile instituţiei noastre trebuie transmisă către instituţiileabilitate spre competentă soluţionare. În termen de 30 de zile, instituţiadestinatară este obligată să răspundă atât Petentului, cât şi Guvernului, fărăa putea influenţa în vreun fel răspunsul dânşilor. Aşa s-a întâmplat şi cu petiţiapatronului de la Palatul Ştirbey în care au fost expuse motivele plângerii laadresa Ministerului Culturii. Nu era vorba despre «vreun interes alprimului-ministru în această afacere», ci despre îndeplinirea obligaţiilornoastre.

Conform documentelor transmise peadresa Guvernului, nu era vorba nici despre «două blocuri turn şi un hotel uriaş».Pozele proiectului, ataşate articolului, sunt o încercare grosolană de inducereîn eroare a opiniei publice, neavând nici o legatură cu realitatea. Autoriiadaugă că soţul meu ar fi «consilierul personal» al petentului, dar nu relateazăşi răspunsul meu telefonic la aceste acuze: «Soţul meu nu a fost niciodatăangajat, asociat sau partener de afaceri cu domnul Ovidiu Popescu şi nu arenici o legătură cu proiectul Palatului Ştirbey». Deşi domnul Paleologu afirmă căsoţul meu «nu a participat la discuţia legată de proiectul Ştirbey», autoriiconchid că soţul meu este «implicat în afacerea Palatul Ştirbey». Este ilogic.Este o tentativă vădită de confuzie şi de denigrare. Dacă aţi fi verificatinformaţiile, aţi fi aflat adevărul. Aţi fi aflat că soţul meu nu are nici olegătură cu acest proiect şi nici cu Tinapack CO. SRL care NU a cumpăratniciodată hotelul Clăbucet Sosire din Predeal, aflat în proprietatea domnuluiTh. Stolojan. Este o alta poveste mincinoasă care nu face decât să serveascăaceluiaşi scop de denigrare. Faptul că soţul meu deţine acţiuni la ConectBusiness Park, achiziţionate pe bursă, prin tranzacţii transparente, nuconstituie nici o ilegalitate şi nu are nici o legătură cu domnul Stolojan, cutitlul sau cu tema articolului”.

Drept la replicatransmis de către Biroul de Presă al Guvernului României

În articolul «Familia Andreei Vass,implicată în afacerea Palatul Ştirbey», publicat în ediţia de astăzi acotidianului PUTEREA, se afirmă că primul-ministru Emil Boc a cerutComisiei Naţionale a Monumentelor Istorice să reanalizeze situaţia unui proiectimobiliar. Precizăm că primul-ministru nu a trimis nici o adresă prin care secere «nici mai mult, nici mai puţin, decât să fie reluată procedura avizăriiunui proiect imobiliar», aşa cum scriu autorii articolului.

Direcţia derelaţii publice din cadrul Secretariatului General al Guvernului a primit, dinpartea unei persoane fizice, o petiţie care a fost redirecţionată, spre analiză şiverificare, Ministerului Culturii şi Cultelor, şi nu Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, pe baza art. 6alin.4) din Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii desoluţionare a petiţiilor („Petiţiile greşit îndreptate vor fi trimise întermen de 5 zile de la înregistrare de către compartimentul prevăzut la alin.(1) autorităţilor sau instituţiilor publice în ale căror atribuţii intrărezolvarea problemelor semnalate în petiţie”). De altfel, înarticolul publicat, chiar ministrul Kelemen Hunor îi contrazice pe autori,spunând că a primit el însuşi, de la Cabinetul primului-ministru Emil Boc, prinSecretariatul General al Guvernului, un memoriu făcut de Ovidiu Popescu, cuprivire la proiectul «Plaza Ştirbey», pe care l-a trimis mai departe ComisieiNaţionale a Monumentelor Istorice”.

Precizăriale ziarului “Puterea” legate de afirmaţiile doamnei Andreea Vass

Ziarul “Puterea” face precizarea căarticolul incriminat de consilierul primului-ministru, Andreea Vass, privindimplicarea acesteia şi a soţului său, Mihai Cristian Paul, în afacerea Palatul Ştirbey,rezultă din declaraţia furnizată ziarului nostru de către fostul ministru al culturii,Theodor Paleologu, care a precizat că la întâlnirile avute cu proprietarulPalatului Ştirbey, Ovidiu Popescu, acesta a fost însoţit şi de Mihai CristianPaul. Totodată, implicarea Andreei Vass este dovedită chiar de consilierul premierului,care a afirmat, în cadrul discuţiei telefonice purtate cu reporterul nostru, căpersonal a înaintat ministrului culturii, Kelemen Hunor, memoriul transmisSecretariatului General al Guvernului de către Ovidiu Popescu.

Astfel, nicăieri în cuprinsularticolului, ziarul nostru nu a catalogat ilegal proiectul Ştirbey, ceea ce înseamnăcă o implicare a soţilor Vass-Paul în soluţionarea petiţiilor deţinătoruluiacestui proiect nu poate fi, de asemenea, catalogată de noi drept ilegală sauimorală. Reamintim faptul că proiectul imobiliar “Plaza Ştirbey”, iniţiat deomul de afaceri Ovidiu Popescu, a fost analizat în două rânduri de cătreComisia Naţională a Monumentelor Istorice, atât pe vremea ministreriatului luiTheodor Paleologu, dar şi în timpul mandatului actualului ministru KelemenHunor. De fiecare dată, comisia a dat aviz negativ proiectului în cauză. Încadrul demersurilor efectuate de către Ovidiu Popescu pentru obţinerea autorizaţiilornecesare, acesta a cerut trei audienţe la miniştrii în cauză. A avut două întâlniricu Theodor Paleologu, în cursul anului 2009, şi o a treia cu Kelemen Hunor, la începutulacestui an. Întâlnirile au fost confirmate de cei doi miniştri pentru ziarulPuterea. Astfel, Theodor Paleologu ne-a declarat: “L-am întâlnit de două ori pedl Popescu şi consilierii mei i-au explicat cu lux de amănunte care sunt condiţiilelegale de urbanism pentru realizarea proiectului respectiv. Este adevărat, CNMIa dat aviz negativ”. La cel puţin una dintre aceste întâlniri pe care ministrulPaleologu le-a avut cu Ovidiu Popescu, acesta din urmă a fost însoţit de cătreactualul soţ al Andreei Vass, Mihai Cristian Paul. Aşa cum ziarul nostru arelatat deja, Theodor Paleologu, întrebat express cu privire la prezenţa luiMihai Cristian Paul la aceste întâlniri, ne-a declarat: “A fost şi dânsulprezent, dar discuţia a avut loc între dl Popescu, dl arhitect Arsene, doamnaconsilier Irina Iamandescu şi mine”. De altfel, potrivit surselor noastre,Ovidiu Popescu l-a recomandat ministrului Paleologu pe Mihai Cristian Paul cafiind consilierul său. Drept urmare, ziarul nostru nu a afirmat că soţulAndreei Vass ar fi şi avut această calitate, ci doar am reprodus calitatea invocatăverbal de către omul de afaceri. Pe de altă parte, actualul ministru, KelemenHunor, a precizat, legat de acelaşi subiect: “M-am întâlnit o singură dată cudl Ovidiu Popescu în ianuarie sau februarie, imediat după ce am preluatmandatul. I-am explicat atunci că nu pot să aprob proiectul decât dacă va îndeplinitoate condiţiile legale”.

Contradicţiila Guvern

Ca urmare, Ovidiu Popescu a decis săse adreseze cu un memoriu-plângere unei instituţii superioare MinisteruluiCulturii, respectiv Guvernului României. Aşa cum reiese şi din dreptul lareplică transmis redacţiei noastre de către Biroul de Presă al Guvernului,competenţa de redirecţionare a petiţiilor primite la Guvern este a Direcţiei deRelaţii Publice din cadrul Secretariatului General al Guvernului. Contactatătelefonic, Adriana Florea, de la Biroul de Presă al Guvernului, ne-a declarat căpetiţia lui Ovidiu Popescu a ajuns la Direcţia de Relaţii Publice, care aredirecţionat-o ministrului Culturii, Kelemen Hunor. Această declaraţie oficialăa Guvernului vine în contradicţie cu afirmaţiile făcute de către consilierulprimului ministru, Andreea Vass, care, în discuţia telefonică purtată cureporterul nostru, a declarat: “Eu am primit memoriul lui Ovidiu Popescu. Am văzutcă era vorba de o investiţie foarte mare, de vreo o sută de milioane de euro.M-a mirat faptul că o investiţie de o asemenea amploare este tergiversată, maiales pe o asemenea foame de investiţii. Am procedat legal şi am transmismemoriul celor în drept să-l rezolve”. Or, în condiţiile în care Andreea Vasseste consilier personal al premierului pe probleme economice şi nu angajat alSecretariatului General al Guvernului sau al Direcţiei de Relaţii Publice, ne întrebămce competenţe are domnia sa spre a înainta către Ministerul Culturii un memoriual unui petiţionar, oricum s-ar numi acesta.

Cert este că, după ce acest memoriu afost înaintat ministrului culturii, Kelemen Hunor, documentul a fost expediatspre dezbatere mai departe, respectiv Comisiei Naţionale a MonumentelorIstorice, instituţie care a dat în două rânduri aviz negativ proiectului “PlazaŞtirbey”. Memoriul-adresă, purtând numărul 3798/KH/19.08.2010, transmis de laCabinetul primului-ministru, a fost introdus la data de 19 septembrie 2010, lapunctul 6 pe ordinea de zi a şedinţei CMNI, Comisia dând de această dată avizpozitiv proiectului.

Andreea Vass ne mai acuză, în dreptulla replică pe care l-am reprodus, că nu am relatat şi răspunsul telefonic aldânsei referitor la relaţia soţului ei cu Ovidiu Popescu, respectiv: “Soţul meunu a fost niciodată angajat, asociat sau partener de afaceri cu domnul OvidiuPopescu şi nu are nici o legătură cu proiectul Palatului Ştirbey”. Precizăm că,imediat după publicarea punctului de vedere al Andreei Vass, ziarul “Puterea” apublicat şi punctul de vedere al soţului acesteia, Mihai Cristian Paul, care ne-adeclarat: “Eu nu am fost niciodată angajatul domnului Popescu şi nu am fostniciodată implicat în acest proiect”.

Stolojanchiar a vândut “Clăbucet”

În ceea ce priveşte afacerea “BazaHotelieră Clăbucet Sorire” din Predeal, precizăm că “Ziarul Financiar” apublicat, în ediţia din data de 19 aprilie 2007, articolul intitulat “Stolojana vândut Baza Clăbucet sosire din Predeal cu peste 8 mil. euro”, autoriiarticolului scriind că “Compania Tinapack a achiziţionat baza Clăbucet Sosiredin Predeal de la familia lui Theodor Stolojan contra unei sume cuprinse întreopt şi zece milioane de euro, a declarat Tina Burton, proprietara Tinapack”.Aceeaşi informaţie se regăseşte şi într-un articol publicat la vremea respectivăde cotidianul “Ziua” şi în “Ziarul Financiarul”, în ediţia din data de 11noiembrie 2008. Legăturile dintre Tinapack şi soţul Andreei Vass suntindirecte, aşa cum ziarul nostru a precizat deja în cuprinsul articoluluiincriminat. Tinapack este acţionarul majoritar al Conect Business Park, la caredeţine 97,09081% din acţiuni, alături de Mihai Cristian Paul, cu 0,103% din acţiuni,şi Livio Burton, cu 0,0028% din acţiuni.

Ziarul “Puterea” consideră căarticolul “Familia Andreei Vass, implicată în afacerea Palatul Ştirbey” nu esteo încercare de denigrare a consilierului primului-ministru, ci un demersjurnalistic referitor la un subiect de interes public bazat pe fapte concrete.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638945-09-20
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


MANU
13 Oct 2010

O intoarceti ca la Ploiesti, cu argumente de jurnalism de gradinita. Sper sa va dea in judecata. Altfel, magareata cade pe ea: nu iese fum fara foc.
Random imageUltimele stiri
STARBAG
loading...