2018-12-12 01:36


Melania Vergu, în atenţia DNA pentru fraude cu fonduri europene. ANI a sesizat procurorii anticorupţie cu privire la activitatea fostului consilier personal al lui Daniel Funeriu

 |  18:42
Melania Vergu, în atenţia DNA pentru fraude cu fonduri europene. ANI a sesizat procurorii anticorupţie cu privire la activitatea fostului consilier personal al lui Daniel Funeriu
ANIa cerut Direcţiei Naţionale Anticorupţie să facă cercetări în cazul fostuluiconsilier al ministrului educaţiei, Melania Vergu, după ce a constatat că ar fischimbat destinaţia fondurilor europene primite pentru proiectul său şicontinuă verificările privind averea dobândită împreună cu familia sa.

AgenţiaNaţională de Integritate (ANI) arată că, în urma verificărilor făcute în cazulMelaniei Vergu, fost consilier personal al lui Daniel Funeriu, au fostconstatate „indicii temeinice privind săvârşirea unei infracţiunii contraintereselor financiare ale Comunităţilor Europene”, precum şi „indiciitemeinice privind săvârşirea infracţiunii de conflict de interese”. ANI s-asesizat din oficiu în 11 ianuarie 2011 cu privire la posibila încălcare decătre Melania Vergu a dispoziţiilor legale privind regimul juridic alconflictelor de interese în perioada în care a fost consilier personal înCabinetul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,respectiv 24 decembrie 2009 - 3 iunie 2010. Melania Vergu a fost informată cuprivire la declanşarea cercetărilor ANI în cazul său în data de 7 februarie2011, prin intermediul unei scrisori recomandate pentru care a fost confirmatăprimirea în 9 februarie 2011.

Schimbareadestinaţiei fondurilor

Înurma verificărilor, inspectorii de integritate au constatat că Melania Vergu adeţinut, în perioada 11 septembrie 1997 - 3 iulie 2001, funcţia deadministrator al SC Ratinex SRL, iar din 18 octombrie 2006 este asociat şiadministrator al SC Edu Tim Consultanţă Europeană SRL.

În18 noiembrie 2009, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - DirecţiaGenerală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial"Dezvoltarea Resurselor Umane" (AMPOSDRU) a aprobat Cererea deFinanţare cu titlul "Practică să înveţi, învaţă să practici", depusăde SC Edu Tim Consultanţă Europeană SRL. Beneficiarul cererii de finanţare esteSC Edu Tim Consultanţă Europeană SRL, reprezentată legal, în calitate dedirector, de către fiul Melaniei Vergu, Ioan Teodor Vergu, a precizat ANI.

Contractulde finanţare a fost semnat pentru beneficiar de către administratorulsocietăţii, Melania Vergu. Prin cererea de finanţare, SC Edu Tim ConsultanţăEuropeană SRL se obliga "să pună la dispoziţia proiectului sediul societăţiicomerciale din Bucureşti…", aflat la acea dată pe Bulevardul Aviatorilor,în sectorul 1 al Capitalei. Până la data de 14 martie 2011, în cadrulproiectului SC Edu Tim Consultanţă Europeană SRL s-au făcut două plăţi, încuantum de 1.448.599,39 lei, la data de 4 martie 2010, urmare a cererii deprefinanţare din 5 februarie 2010, şi, respectiv, 3.186.799,91 lei, la data de19 octombrie 2010, urmare a cererii de prefinanţare din 21 septembrie 2010.

După exprimarea punctului de vedere de către MelaniaVergu, inspectorul de integritate a considerat că "sunt elemente în sensulîncălcării legislaţiei în vigoare".

Astfel,s-a constatat că există "indicii temeinice privind săvârşirea de cătredoamna Melania Vergu a infracţiunii contra intereselor financiare aleComunităţilor Europene", ca urmare a "schimbării, fără respectareaprevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general alComunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea".

ANInotează, în acest sens, că în 22 februarie 2010, după semnarea contractului definanţare, la data de 18 noiembrie 2009, Melania Vergu, manager de proiect şiadministrator al SC Edu Tim Consultanţă Europeană SRL, a schimbat sediul socialal firmei, din Bulevardul Aviatorilor, în baza unui contract de comodat.Activităţile manageriale şi administrative ale proiectului au fost efectuate laun imobil din strada Ion Câmpineanu, proprietatea Melaniei Vergu, în careaceasta îşi are şi domiciliul.

Totodată,ANI arată că, în cadrul proiectului au fost raportate şi decontate"cheltuieli majore efectuate cu schimbarea destinaţiei fondurilor obţinutedin bugetul general al Comunităţilor Europene", reprezentând plăţi învaloare totală de 486.872 de lei, din care 102.000 de lei pentru"amenajarea sediului", 6.722 de lei pentru "proiectare-montarecentrală termică", 75.630 de lei pentru "achiziţie mobilier" şi294.117 de lei pentru "achiziţie echipamente de calcul, aparatură video şifoto".

Conflictde interese

Inspectorulde integritate a mai constatat că există indicii temeinice privind săvârşireade către Melania Vergu a infracţiunii de conflict de interese, "constândîn îndeplinirea unui act ori participarea la luarea unei decizii prin care s-arealizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudăori un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-aaflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani, ori din parteacăreia a beneficiat sau beneficiază de servicii ori foloase de oricenatură". În acest sens, ANI notează că, în 24 decembrie 2009, Melania Vergu a fost numită în funcţiade consilier personal în Cabinetul ministrului educaţiei, iar la data de 18noiembrie 2009 AMPOSDRU a aprobat cererea de finanţare "Practică săînveţi, învaţă să practici", pentru o finanţare nerambursabilă în valoarede 14.678.765,45 lei. Contractul de finanţare pentru acestproiect a fost încheiat în 27 ianuarie 2010, în perioada în care Melania Verguera consilier personal în Cabinetul ministrului educaţiei. "Activităţileprevăzute în proiect, conform cererii de finanţare, erau stabilite a se derulaîn unităţile de învăţământ din mediul rural şi urban din România, aspect carerelevă conflictul de interese în ceea ce priveşte beneficiul patrimonialintervenit la data la care doamna Melania Vergu a fost numită în funcţia deConsilier Personal în cadrul Cabinetului ministrului educaţiei, cercetării, tineretuluişi sportului, dată la care aceasta deţinea în cadrul Proiectului atât calitateade manager de proiect, cât şi pe cea de administrator al SC Edu Tim ConsultanţăEuropeană SRL", precizează ANI în comunicatul citat.

Înurma acestor constatări, ANIa dispus sesizarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în vederea efectuării decercetări cu privire la săvârşirea de către Melania Vergu a infracţiunii contraintereselor financiare ale Comunităţii Europene şi a infracţiunii de conflictde interese.

Deasemenea, ANI a decis continuarea procedurilor de evaluare a averii dobânditede Melania Vergu împreună cu familia, respectiv a modificărilor patrimonialeintervenite în perioada exercitării de către aceasta a funcţiei publice.

Scandalulafacerilor cu statul. Funeriua demis-o după ce a somat-o să aleagă între funcţia de consilier personal şi calitateade acţionar al firmei

Ministruleducaţiei, Daniel Funeriu, a dispus eliberarea din funcţie a consilieruluipersonal Melania Mandas Vergu începând cu data de 3 iunie 2010. Decizia lui Funeriu surveneainformaţiilor din presă potrivit cărora firma Melaniei Mandas Vergu, EduTimConsultanţă Europeană SRL, a obţinut finanţare pentru un proiect în domeniulresurselor umane de formare profesională (POSDRU), în valoare de 4.000.000 deeuro.

EduTimConsultanţă Europeană SRL din Bucureşti, sectorul 1, care are sediul în stradaTransilvaniei numărul 1, are ca obiecte de activitate, "declarate conformCAEN Rev.1", în principal activităţi de consultanţă pentru afaceri şimanagement.

Asociaţii societăţii comerciale sunt Melania Vergu (52 deani) şi fiul său Ioan Teodor Vergu (26 de ani), ambii fiind şi administratori.

În1 iunie, ministrul educaţiei, ca în 15 zile să opteze pentru funcţia de consilieral MECTS sau calitatea de acţionar al firmei sale. "Prima obligaţie a unuiministru este ca asupra MECTS să nu planeze suspiciuni de acte imorale sauilegale. O primă situaţie de acest fel a existat în legătură cu Complexul «LiaManoliu», iar aceasta s-a finalizat prin demisia directorului respectivuluicomplex", arăta ministrul Funeriu.

şinici nu ştie despre faptul că ministrul educaţiei, Daniel Funeriu, ar fi deciss-o demită. "Nu-mivoi da demisia, pentru că nu am făcut nimic ilegal. Juriştii au confirmat acestlucru. Ministrul educaţiei poate lua orice decizie doreşte, dar până la aceastăoră nu am fost informată că în minister ar exista un act prin care aş fieliberată din funcţie", spunea Melania Vergu. Ea aprecizat că va da în judecată televiziunile şi jurnalele care au relatat desprecazul său, acuzându-le de calomnie, denigrare şi prejudiciu de imagine. "Respingorice acuzaţie adusă de aceşti jurnalişti. Nu am încălcat nici o lege. Rămân înminister, nu pentru că ţin la scaun, ci pentru a dovedi tuturor că amdreptate", afirma Melania Vergu, fostul consilier personal al ministrului educaţieidin 27 decembrie 2009.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639243-08-28

Mai multe imagini:
Melania Vergu, în atenţia DNA pentru fraude cu fonduri europene. ANI a sesizat procurorii anticorupţie cu privire la activitatea fostului consilier personal al lui Daniel Funeriu
zoom
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri


loading...