2017-01-22 12:09

EVENIMENT


Noul Cod al muncii a intrat în vigoare: De luni munca la negru se pedepseşte cu închisoarea. Vezi şi alte modificări

 |  18:20
Noul Cod al muncii a intrat în vigoare: De luni munca la negru se pedepseşte cu închisoarea. Vezi şi alte modificări

Noile prevederi aleCodului muncii, care majorează perioada de preaviz, introduc agentul de muncătemporară şi înăspresc sancţiunile pentru munca la negru, angajatorii riscândsă ajungă la închisoare dacă folosesc mai mult de cinci persoane fără formelegale, au intrat în vigoare duminică.

InspectoratulTeritorial de Muncă Bucureşti atrage atenţia angajatorilor că, începând deluni, 2 mai, trebuie să aibă în vedere noile prevederi ale Codului muncii princare s-au stabilit noi sancţiuni contravenţionale în cazul nerespectării unorobligaţii legale cum ar fi primirea la muncă a pâna la cinci persoane fărăîncheierea unui contract individual de muncă, care, potrivit art.16 alin.1, seva pedepsi cu amendă de la 10.000 la 20.000 de lei pentru fiecare persoanăidentificată.

Potrivit noului Cod almuncii, şi prestarea muncii de către o persoană fără încheierea unui contractindividual de muncă se va pedepsi cu amenda de la 500 la 1.000 de lei.

De asemenea,angajatorii riscă să fie sancţionaţi în cazul în care nu respectă obligaţia dea ţine evidenţa muncii sau dacă angajează fără cerificat medical, amenzilevariind de la 1.500 la 3.000 lei, aceeaşi pedeapsă fiind prevăzută şi în cazulnerespectării prevederilor privind înregistrarea demisiei salariatului.

Noua legislaţie amuncii a introdus şi răspunderea penală a angajatorului. Astfel, sesancţionează cu închisoare de la unu la doi ani sau cu amendă penală primireala muncă a mai mult de cinci persoane, fără încheierea unui contract individualde muncă şi cu închisoare de la şase luni la un an sau cu amendă penală,refuzul repetat de a permite accesul în spaţiul unităţii a inspectorilor demuncă sau de a pune la dispoziţia acestora documentele solicitate.

În cazul săvârşiriiunor infracţiuni, instanţa de judecată poate stabili sancţiuni complementarecum ar fi: pierderea totală sau parţiala a dreptului angajatorului de abeneficia de prestaţii, ajutoare sau subvenţii publice, inclusiv fonduri UEgestionate de autorităţile române pentru o perioda de până la cinci ani,interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui contractde achiziţii publice pentru o perioadă de până la cinci ani, recuperareaintegrală sau parţială a prestaţiilor, ajutoarelor sau subvenţiilor publice,inclusiv fonduri UE gestionate de autorităţile române, atribuite angajatoruluipe o perioadă de până la 12 luni înainte de comiterea infracţiunii sauînchiderea temporară sau definitivă a punctului sau punctelor de lucru în cares-a comis infracţiunea sau retragerea temporară sau definitivă a unei licenţede desfăşurare a activităţii profesionale în cauză, dacă acest lucru estejustificat de gravitatea încălcării.

În noul Cod al munciiau fost abrogate dispoziţiile privind clauzele, efectele şi nivelul la care potfi încheiate contractele colective de muncă.

De asemenea, prinintrarea în vigoare a modificărilor aduse Codului Muncii prin Legea 40/2011 seinstituie obligaţia încheierii contractului individual de muncă în formă scrisăca o cerinţă ad validitatem, dar şi dreptul angajatorului de a stabiliobiectivele de performanţă individuală şi obligaţia corelativă a acestuia de ainforma salariatul cu privire la criteriile de evaluare a activităţiiprofesionale.

Începând de luni,angajatorii au obligaţia legală expresă de a informa salariatul cu privire lafişa postului, iar perioada de probă va putea avea o durată de cel mult 90 dezile calendaristice în cazul funcţiilor de execuţie şi 120 de zilecalendaristice pentru funcţii de conducere, iar perioada maximă în care se potface angajări succesive de probă este de 12 luni.

Modificări au fostfăcute şi în cazul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior, primeleşase luni de la debutul în profesie fiind considerate perioadă de stagiu.În cazul perioadei de probă, pe durata sau la sfârşitul ei, contractulindividual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fărăpreaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivareaacesteia.

Noua legislaţie amuncii mai prevede că delegarea salariatului va putea fi dispusă pentruperioade succesive de maximum 60 de zile, dar şi că angajatorul confruntat cureducerea temporară a activităţii va putea, în anumite condiţii, să reducăprogramul de lucru de la cinci la patru zile, cu reducerea corespunzătoare asalariului, dar numai după consultări cu sindicatul sau reprezentanţiisalariaţilor.Modificări au fost făcute şi în cazul perioadei de preaviz, aceasta fiind de 20de zile lucrătoare în cazul concedierii pentru motive ce nu ţin de persoanasalariatului, 20 de zile lucrătoare în cazul demisiei, pentru salariaţii cufuncţii de execuţie şi 45 de zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii deconducere.

Termenul de preaviz cetrebuie acordat de angajator este extins la minimum 20 de zile lucrătoare, iarîn cazul concedierilor colective, în cadrul stabilirii ordinii de prioritate laconcediere vor prevala criteriile profesionale.

Noul Cod mai prevedeeliminarea restricţiilor privind posibilitatea angajatorului de a apela laagenţii de munca temporară, pentru executarea sarcinilor precise şi cu caractertemporar cu anumite excepţii, expres prevăzute de lege, dar şi mărireaperioadei de încheiere a contractului individual de muncă cu duratădeterminată, de la 24 la 36 de luni.

Durata maximă legală atimpului de muncă nu va putea depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orelesuplimentare, iar munca suplimentară va trebui compensată prin ore libereplătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.

ITM Bucureşti atrageatenţia că o prevedere cu totul nouă apare în art. 119, alin. 3, în sensul că,în perioadele de reducere a activităţii, angajatorul are posibilitatea de aacorda zile libere plătite din care pot fi compensate eventualele oresuplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni.

În cazul în careprogramarea concediului de odihnă se face fracţionat, angajatorul are obligaţiasă stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-unan calendaristic cel puţin zece zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.

Odată cu intrarea învigoare a noului Cod al muncii, sporul pentru lucrul pe timp de noapte creştede la 15 la 25 la sută din salariul de bază dacă timpul lucrat reprezintă celpuţin trei ore de muncă de noapte.

Din noua legislaţiamuncii au fost eliminate condiţiile privind durata cursurilor şi stagiilor deformare profesională efectuate la iniţiativa angajatorului ce permiteau înunele cazuri recuperarea costurilor de către angajator, astfel încât în viitorangajatorul şi salariatul vor avea libertatea de a stabili prin act adiţionalla contractul individual de muncă, drepturile şi obligaţiile acestora privindcursurile şi stagiile de formare profesională.

Totodată, a fostmodificată restricţionarea angajatorului în privinţa efectuării de noi angajăripe o perioadă de nouă luni de la data concedierilor colective. Astfel, întermen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatulconcediat prin concediere colectivă are dreptul de a fi reangajat cu prioritatepe postul reînfiinţat în aceeaşi activitate, fără examen, concurs sau perioadăde probă.

Odată cu aplicareanoilor prevederi din legislaţia muncii, sancţiunea disciplinară se radiază dedrept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică onouă sancţiune disciplinară în acest termen, radierea acestora constatându-seprin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639246-05-31Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image