2017-01-24 07:07


Raportul pe Justiţie al Comisiei Europene relevă că România nu şi-a făcut ''temele''. CE: ''Cazurile de corupţie la nivel înalt riscă prescripţia''

 |  18:41
Raportul pe Justiţie al Comisiei Europene relevă că România nu şi-a făcut ''temele''. CE: ''Cazurile de corupţie la nivel înalt riscă prescripţia''
Comisia Europeană notează, în raportul privind justiţia,obţinut de Mediafax şi care va fi dat publicităţii mâine, la Bruxelles, căDirecţia Naţională Anticorupţie (DNA) a rămas convingătoare în investigareacazurilor de corupţie la nivel înalt, însă astfel de cazuri se află de multtimp pe rolul instanţelor, riscând prescripţia.

În timp ce istoricul realizărilor DNA în investigarea şiurmărirea cazurilor de corupţie la nivel înalt a rămas convingător, rezultateleobţinute de instanţe continuă să arate o imagine mixtă. Deşi majoritateacazurilor de corupţie la nivel înalt sunt judecate într-o perioadă de trei ani,un număr semnificativ de cazuri implicând demnitari, se află în prezent perolul instanţelor de judecată de peste trei ani, remarcă raportul CE. Mai multecazuri au ajuns deja în totalitate sau parţial la termenele de prescripţie, iarmulte alte cazuri se apropie de termenele limită prevăzute de lege. De laultima evaluare anuală a Comisiei, România a identificat cauze tipice deîntârzieri în cazurile de corupţie la nivel înalt şi a creat un grup comun delucru pentru a le remedia. Anumite piedici procedurale au fost eliminate diniulie 2010. Alte motive referitoare, în special, la capacitate, organizareinternă şi practică judiciară mai trebuie încă abordate în mod efectiv. AnalizaComisiei a relevat că instanţele tind să adopte o abordare permisivă şi excesivde precaută faţă de provocările procedurale ridicate de inculpaţi, cum ar ficererile pentru expertize suplimentare, amânarea de audieri sau excepţiiprocedurale.

Management ineficient al cauzelor

Măsuri fundamentale de management al cazurilor, cum ar fiacordarea priorităţii unor cauze importante sau complexe nu sunt în mod uzualaplicate. În vederea îndeplinirii angajamentelor sale privind lupta împotrivacorupţiei la nivel înalt, România trebuie să ia măsuri urgente pentru a se asiguracă deciziile finale sunt luate rapid în cazurile importante de corupţie lanivel înalt, iar prescripţiile să fie evitate în toate cazurile. Raportul CEafirmă că rezultatele în lupta împotriva corupţiei depind de voinţa politică şide angajamentul justiţiei. În opinia experţilor europeni, există multe exemplebune care prezintă procedurile eficiente în cazurile de corupţie la nivel înaltîn instanţă şi demonstrează modul în care investigaţiile în cazuri complexe potfi efectuate eficient prin cooperarea diferitelor autorităţi. Este crucial, înacest sens, sprijinul politic puternic din partea Parlamentului pentru luptaîmpotriva corupţiei, susţin ei. De la ultima evaluare a Comisiei, Parlamentul avotat împotriva permiterii unei cercetări sub aspectul infracţiunii de corupţiefaţă de un fost ministru şi membru curent al Parlamentului, s-a opus prin vetounei percheziţii într-o altă investigaţie aflată pe rol, refuzând arestarea preventivăa unui alt membru al Parlamentului, mai notează documentul citat.

România nu s-a angajat într-o reformă profundă

O analiză efectuată de Inspecţia Judiciară a ConsiliuluiSuperior al Magistraturii pe cazuri de corupţie la nivel înalt, care sunt întârziateîn instanţă, nu a dus la constatări semnificative sau recomandări privindpractica judiciară. România nu s-a angajat încă într-o reformă profundă asistemului disciplinar, notează CE. Totodată, arată sursa citată, o importantăreformă a numirilor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, având ca scopcreşterea obiectivităţii, a meticulozităţii şi transparenţei procedurilor, afost propusă de către Guvernul român în luna mai şi se află în dezbatere laParlament. Potrivit Comisiei Europene, îmbunătăţirea responsabilizăriijustiţiei rămâne o provocare importantă. De la ultima estimare anuală aComisiei, noi reguli de recrutare pentru inspectorii judiciari au fost adoptateşi au fost întreprinse demersuri pentru a îmbunătăţi eficienţa şi transparenţaInspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii şi pentru aunifica practica. Oricum, capacitatea de a urmări istoricul realizărilorInspecţiei nu a fost semnificativ îmbunătăţită, mai spune raportul CE

Raportul pe Justiţie al Comisiei Europene relevă că România nu şi-a făcut ''temele''. CE: ''Cazurile de corupţie la nivel înalt riscă prescripţia''
zoom

Recomandări:„Mai mulţi bani pentru reorganizarea instanţelor şi Parchetelor“

ComisiaEuropeană face 19 recomandări care ar trebui să ajute România să-şi concentrezeeforturile asupra pregătirii pentru evaluarea totală a Comisiei, din varaanului 2012, privind progresele înregistrate în urma aplicării Mecanismului deCooperere şi Verificare, impus de Bruxelles. Astfel, înceea ce priveşte reforma sistemului judiciar, CE recomandă: adoptarea unui plancomprehensiv de implementare a codurilor, asigurarea resurselor suficientepentru pregătirea şi reorganizarea instanţelor şi a Parchetelor, creştereacapacităţii Institutului Naţional al Magistraturii şi adoptarea propuneriiacestuia de îmbunătăţire a criteriilor de recrutare; o analiză completă şidetaliată a dezechilibrelor volumului de muncă în cadrul sistemului judiciar;finalizarea revizuirii funcţionale propuse privind sistemul judiciar şiimplementarea recomandărilor acesteia, adoptarea unui plan de acţiune şi a unuiprogram care să stabilească în detaliu obiectivele şi indicatorii pentrureformă; crearea unui cadru pentru monitorizarea progreselor reformeisistemului judiciar, implicând părţile interesate din justiţie şi societateacivilă în implementarea acestui plan de acţiune.

Raportul pe Justiţie al Comisiei Europene relevă că România nu şi-a făcut ''temele''. CE: ''Cazurile de corupţie la nivel înalt riscă prescripţia''
zoom

ComisiaEuropeană semnalează sancţiunile mici aplicate în sesizările ANI

RaportulComisiei Europene privind progresele României notează că au fost aplicatepuţine sancţiuni în cazurile constatate de Agenţia Naţională de Integritate(ANI), cele aplicate fiind nesimnificative, iar deciziile instanţelor peconflicte de interese în zona achiziţiilor publice vin târziu.

RaportulCE arată că de la adoptarea noului ei cadru în august 2010, Agenţia Naţionalăde Integritate şi-a restabilit istoricul său de realizări şi a înaintat unnumăr de cazuri privind conflicte de interese, incompatibilităţi şi averinejustificate la instituţiile competente, sesizate pentru a lua decizii. DeşiANI şi-a îmbunătăţit metodologia şi eficienţa investigaţiilor sale, soluţiileaplicate de organele competente judiciare şi administrative sunt adeseanesatisfăcătoare, notează CE. Totodată, spune documentul citat, au fostaplicate puţine sancţiuni pe constatările ANI, iar cele aplicate suntnesemnificative. Multe dintre deciziile instanţelor privind conflicte deinterese în sfera achiziţiilor publice, în general, vin prea târziu. Mai mult,Comisia de Investigaţie a Averilor înfiinţată prin Legea revizuită a ANI lanivelul curţilor de apel, pare că se pronunţă de facto asupra temeiniciei cazurilortransmise de ANI, deşi nu este parte a misiunii sale. În opinia CE, o astfel deprocedură nu doar întârzie procesul judiciar de luare a deciziilor, dar şidublează rolul Curţilor de Apel, care ar trebui să fie competente să sepronunţe asupra cazurilor ANI. Pentru acest motiv, spune raportul, este necesarsă fie luate măsuri pentru a evita practica inconsecventă a Comisiei deInvestigare a Averilor, respectiv să fie adus un amendament la lege, care săpermită ANI să recureze deciziile acestei Comisii. De la ultima evaluare anualăa Comisiei, notează documentul, doar două cazuri de bunuri nejustificate aufost confirmate de către Curţile de primă instanţă. În acelaşi timp, un numărimportant de cazuri investigate, conform vechii legi, au fost pierdute dincauza împlinirii termenelor de prescripţie, care au fost introduse în Legearevizuită a ANI în august 2010. Raportul CE mai notează că România a pregătit oevaluare independentă de impact privind politica sa anticorupţie. Recomandărileconţinute în această evaluare pun accentul pe acordarea unei înalte priorităţipolitice în ceea ce priveşte lupta anticorupţie, dezvoltând o nouă şicomprehensivă strategie anticorupţie cu obiective pe termen lung şi implicândreprezentanţi din cele trei sfere ale puterii, precum şi societatea civilă.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639253-04-16

Mai multe imagini:
Raportul pe Justiţie al Comisiei Europene relevă că România nu şi-a făcut ''temele''. CE: ''Cazurile de corupţie la nivel înalt riscă prescripţia''
zoom
Raportul pe Justiţie al Comisiei Europene relevă că România nu şi-a făcut ''temele''. CE: ''Cazurile de corupţie la nivel înalt riscă prescripţia''
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


DETECTIV
19 Iul 2011

DOAMNA EUROPA EXECUTA JUSTIA DIN ROMANIA! INFRIGEMENT !
Random image