2017-01-21 04:06

EVENIMENT


România dă cu tifla Comisiei Europene. De doi ani, Guvernul de la Bucureşti ignoră notificările de la Bruxelles pentru aplicarea directivelor comunitare

 |  17:25
România dă cu tifla Comisiei Europene. De doi ani, Guvernul de la Bucureşti ignoră notificările de la Bruxelles pentru aplicarea directivelor comunitare
ComisiaEuropeană a declanşat, în cazul României, în ultimele luni, patru proceduri deinfringement pentru încălcarea legislaţiei comunitare sau pentru necomunicarea măsurilorde execuţie a unor directive. În aceste cazuri, România riscă să ajungă în faţaCurţii Europene de Justiţie şi să primească amenzi uriaşe, poate chiar decâteva zeci de mii de euro pe zi de întârziere.

Celepatru proceduri de infringement declanşate se referă la utilizarea energiei dinsurse regenerabile, la aplicarea unor norme legislative privind păstrareadatelor generate sau prelucrate în cadrul serviciilor de comunicaţii accesibilepublicului, la poluarea cauzată de nave şi la protecţia mediului. La oraactuală au fost emise două scrisori de punere în întârziere şi două avizemotivate.

Unan de lălăială

Încadrul primei proceduri de infringement, trebuie spus că reprezentanţii CE aunotificat Bucureştiul că nu a aplicat actele cu putere de lege aleBruxelles-ului. Astfel, potrivit scrisorii de punere în întârziere, până la 5decembrie 2010, Comisia nu a fost informată cu privire la adoptarea tuturoractelor cu putere de lege în conformitate cu Directiva 2009/28/CE (privindpromovarea utilizării energiei din surse regenerabile). România a primit pe 27ianuarie un termen de graţie de două luni, timp în care trebuia să-şi prezinteobservaţiile în legătură cu această directivă. La scurgerea acestui termen dedouă luni, Bucureştiul informează, pe 28 martie, că va adopta în cel mai scurttimp actele cu putere de lege necesare, însă la ora actuală, în bazele de datea CE, stadiul transpunerii directivei figurează ca „parţial”. Rezultă căRomânia nu a adoptat măsurile cerute. Trebuie menţionat că, iniţial, România aavut la dispoziţie un an şi jumătate să se conformeze directivei emise pe 23aprilie 2009, la articolul precizându-se ca termen final de transpunere data de5 decembrie 2010. În final, Comisia atrage atenţia Guvernului de la Bucureştiasupra sancţiunilor financiare pe care Curtea Europeană de Justiţie (CEJ) lepoate impune României în cazul sesizării acestei instanţe şi în momentulpierderii procesului.

Fărălege de doi ani

Încel de-al doilea caz, CE notifică România că nu şi-a îndeplinit obligaţia de aadopta noi norme legislative de transpunere a Directivei 2006/24/CE privindpăstrarea datelor generate sau prelucrate în cadrul serviciilor de comunicaţiiaccesibile publicului. Această directivă a fost adoptată pe 15 martie 2006 şiavea ca dată-limită de aplicare 15 septembrie 2007, respectiv un termen de unan şi jumătate. Au trecut de atunciaproape patru ani. Totuşi, Comisia a permis statelor membre amânarea aplicăriiacestei norme cu putere de lege până la data de 15 martie 2009, de când s-auscurs aproape doi ani şi jumătate. După expirarea primului termen, CE a remisRomâniei o scrisoare de punere în întârziere, la care răspunsul a fost căproceudra de transpunere este în derulare. După un an, CE notifică din nou ţaranoastră cu un aviz motivat. În urma acestuia, România anunţă că, pentrutranspunerea directivei, a fost adoptată Legea 298/2008, astfel că procedura deinfringement a fost închisă. Cu toate acestea, la 23 noiembrie 2009, CurteaConstituţională a declarat legea neconstituţională, astfel că aceasta a fostabrogată, iar de la acea dată legislaţia conformă directivei lipseşte.

Avizemotivate

Ultimeledouă proceduri sunt în faza de avize motivate, unul referindu-se la poluareacauzată de nave, iar celălalt la protecţia mediului prin intermediul dreptuluipenal. Termenul maxim de aplicare a Directivei 2008/99/CE a fost 26 decembrie2010, însă nici în ziua de astăzi România nu a comunicat Comisiei nimic însensul adoptării vreunei măsuri. Ca şi în cazul directivei privind energia dinsurse regenerabile, CE a anunţat România că va sesiza CEJ. Al doilea avizmotivat a fost dat în privinţa întârzierii transpunerii Directivei 2009/123/CEreferitoare la poluarea cauzată de nave, data limită fiind 16 noiembrie 2010. Şiîn acest caz, CE anunţă că va sesiza CEJ.

Întemeiul principiului cooperării loiale, Uniunea şi statele membre se respectă şise ajută reciproc în îndeplinirea misiunilor care decurg din tratate. Statelemembre adoptă orice măsură generală sau specială pentru asigurarea îndepliniriiobligaţiilor care decurg din tratate sau care decurg din actele instituţiilorUniunii

Articolul4, TratulUE

Procedurade infringement are trei etape

În traducere,„infringement” înseamnă „încălcare”, mai exact „încălcare de jurământ”.Procedura de infringement cuprinde câteva etape pe care CE le parcurge în cazulîn care un stat UE încalcă legea: • atenţionarea statului în cauză prin diversenotificări (dacă statul incriminat reintră în legalitate, procedura se închide);• Comisia Europeană dă statul în judecată la Curtea Europeană de Justiţie,care, după maxim două luni, se pronunţă; • dacă este găsit vinovat de CEJ, statuleste penalizat cu o amendă foarte mare.

Suntemnorocoşi. Infringementuldurează câţiva ani, timp în care România îşi poate rezolva problemele

Româniase află, la ora actuală, în 45 de proceduri de infringement, chiar dacă, înurmă cu două luni, a câştigat un proces la CEJ. În cei patru ani trecuţi de laaderarea la UE, ţara noastră a primit 25 de avize motivate şi 45 de somaţii. Totuşi,au existat peste 300 de cazuri de aplicări eronate ale directivelor europene, procedurilefiind închise de-a lungul timpului.

Înprezent, România trebuie să îşi conformeze legislaţia în peste 40 de domenii. Dintreacestea, reglementarea pieţei energetice şi poluarea sunt probleme vechi asupracărora Comisia Europeană atrage atenţia autorităţilor române de câţiva ani.

Primasomaţie în cadrul unei proceduri de infringement a fost transmisă României lamai puţin de trei luni de la aderare şi se referea la taxa auto. Pe 21 martie2007, Guvernul era avertizat că modalitatea de impozitare a autovehiculelorsecond-hand nu respectă reglementările europene. Nici după patru ani şi maimulte acte normative, problema nu a fost încă soluţionată pentru că, laînceputul lunii mai, judecătorii CEJ au decis că taxa de primă înmatriculareîncalcă legislaţia UE întrucât produce un dezavantaj la vânzarea maşinilorsecond-hand din alte state pe teritoriul României. Astfel, autorităţile de laBucureşti sunt puse în situaţia de a returna această taxă către plătitori.

Românianu este singura ţară avertizată de Comisie, toate statele membre UE fiindatenţionate cu privire la încălcarea dreptului european. Aplicarea sancţiuniloreste oarecum dificilă, având în vedere că procedura durează foarte mult(notificări şi avize trimise la intervale de două până la şase luni, amânărietc.), iar statele rezolvă între timp problemele semnalate.

Încazul condamnării la Curtea Europeană de Justiţie, statul va trebui să ducă laîndeplinire această hotărâre, iar dacă nu respectă decizia Curţii, sedeclanşează o nouă acţiune, care iarăşi începe cu o fază precontencioasă şi cuo nouă sesizare a CEJ. Abia după aceea pot interveni sancţiunile financiare, cuantumulfiind stabilit tot de instanţa europeană. Astfel, din cauza birocraţiei,procedura de infringement se poate întinde pe durata câtorva ani, iar stateleau posibilitatea de a soluţiona problema înainte de a fi sancţionate.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639253-05-09

Mai multe imagini:
România dă cu tifla Comisiei Europene. De doi ani, Guvernul de la Bucureşti ignoră notificările de la Bruxelles pentru aplicarea directivelor comunitare
zoom
România dă cu tifla Comisiei Europene. De doi ani, Guvernul de la Bucureşti ignoră notificările de la Bruxelles pentru aplicarea directivelor comunitare
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image