2017-01-17 15:14

POLITICA


Dacian Cioloş: Sărăcia este, în primul rând, rezultatul corupției

 |  11:16
Dacian Cioloş: Sărăcia este, în primul rând, rezultatul corupției

Premierul Dacian Cioloș a declarat, marți, că sărăcia este, în primul rând, rezultatul corupției și al modului în care care folosim și dirijăm resursele publice.

"Din punctul meu de vedere, sărăcia endemică este, în primul rând, rezultatul corupției, al modului în care folosim și dirijăm resursele publice sau private atunci când ele sunt dirijate de autorități publice pentru a crea dezvoltare și pentru a crea dezvoltare durabilă. Și, când vorbesc de dezvoltare durabilă, nu mă gândesc neapărat la partea de mediu, ci la consistența măsurilor pe care le luăm", a afirmat premierul Dacian Cioloş, la Palatul Victoria, la o dezbatere pe tema pachetului anti-sărăcie, transmite Agerpres.

Prim-ministrul a mai spus că pentru eradicarea sărăciei este nevoie și de modificarea comportamentului cetățenilor.

"Când spunem că vrem să eradicăm sărăcia trebuie să ne gândim, în primul rând, și la comportamentul nostru, la faptul că atâta vreme cât n-o să fim în măsură să trecem peste un comportament care favorizează corupția, nu putem eradica nici sărăcia într-un mod structurat. Atâta vreme cât ne gândim doar la politici sociale care să le permită celor care trăiesc în sărăcie cronică să-și ducă traiul de pe o zi pe alta, cu ajutoare sociale acordate aproape la licitație în perioada campaniei electorale — cine dă mai mult—, atâta vreme cât trăim cu impresia că doar prin politici sociale de asistanat, să spun, putem rezolva probleme (...) nu putem vorbi de soluții viabile. (...) Cu schimbarea mentalităților, din păcate nu e suficient să dăm o ordonanță de urgență sau o lege, trebuie lucrat, dar cred că e importantă atitudinea noastră a tuturor celor care suntem implicați pentru a schimba atitudinea întregii societăți", a subliniat Dacian Cioloş. 


Aparut in:

Ultima modificare in data de :2016-10-18

TAGURI: dacian ciolos, saracie, rezultat, coruptieComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

CORUPTIA
18 Oct 2016

Coruptia (imoralitatea , necinstea) dezvoltata i n ultimii 26 de ani afect eaza cvasi - totalitatea domeniilor sociale si in ultima instanta pe cetate an, de la ale carui drept uri si interese fundament ale porneste insusi conce ptul de securitate nation ala. Lupta impotriva coruptiei si a criminal itatii organizate trebuie sa constituie problema centrala a institutiilor fundamentale ale statului , care au competenta in d omeniu deoarece dupa 26 a ni de la evenimentele ist orice, din decembrie 1989 , cind a fost marcat mome ntul trecerii de la COMUN ISMUL - STALINIST la LIBE RTATE - DISCRETIONARA, so cietatea romaneasca a aju ns la stadiul de IMORALIT ATE NATIONALA. Sub form a unei ecuatii coruptia s e poate exprima astfel; CORUPTIE = MONOPOL + PUT ERE DE DECIZIE - OBLIGATI A DE A DA SOCOTEALA cuiva . Coruptia reprezint a un factor de injustete sociala care intretine si amplifica saracia, afect ind, grav dezvoltarea eco nomica singura sursa de s ecuritate credibila si te meinica. Sumele de bani s i foloasele care fac obie ctul mitei, sau altor inf ractiuni de coruptie ori crimei organizate sunt sc oase din circuitul econom ic normal si au o destina tie oculta, reprezentind venituri ilicite din care o parte sunt spalate iar alta contribuie la ampli ficarea flagelului si la cresterea riscului de sec uritate nationala si de p ierdere a suveranitatii t arii. CONSOLIDAREA CONTINUA A RELAŢIILOR D INTRE CRIMINALITATEA ORGA NIZATA SI CORUPTIE explic a legatura puternica exis tenta intre infractiunile scop si infractiunile mi jloc. Astfel, de cele mai multe ori, structurile c riminalitatii organizate utilizeaza coruptia ca un mijloc de asigurare a pr otectiei si promovare a a ctivitatilor ilicite, asc underea sumelor de bani, provenite din aceste deli cte, se face prin ingenio ase inginerii financiare si prin asa zisele metode de spalare a banilor fol osindu-se de “cartitile ” din sistemul judiciar si serviciile secrete. Actele de coruptiei s i de crima organizata au impact direct
CORUPTIA
18 Oct 2016

Coruptia (imoralitatea , necinstea) dezvoltata i n ultimii 26 de ani afect eaza cvasi - totalitatea domeniilor sociale si in ultima instanta pe cetate an, de la ale carui drept uri si interese fundament ale porneste insusi conce ptul de securitate nation ala. Lupta impotriva coruptiei si a criminal itatii organizate trebuie sa constituie problema centrala a institutiilor fundamentale ale statului , care au competenta in d omeniu deoarece dupa 26 a ni de la evenimentele ist orice, din decembrie 1989 , cind a fost marcat mome ntul trecerii de la COMUN ISMUL - STALINIST la LIBE RTATE - DISCRETIONARA, so cietatea romaneasca a aju ns la stadiul de IMORALIT ATE NATIONALA. Sub form a unei ecuatii coruptia s e poate exprima astfel; CORUPTIE = MONOPOL + PUT ERE DE DECIZIE - OBLIGATI A DE A DA SOCOTEALA cuiva . Coruptia reprezint a un factor de injustete sociala care intretine si amplifica saracia, afect ind, grav dezvoltarea eco nomica singura sursa de s ecuritate credibila si te meinica. Sumele de bani s i foloasele care fac obie ctul mitei, sau altor inf ractiuni de coruptie ori crimei organizate sunt sc oase din circuitul econom ic normal si au o destina tie oculta, reprezentind venituri ilicite din care o parte sunt spalate iar alta contribuie la ampli ficarea flagelului si la cresterea riscului de sec uritate nationala si de p ierdere a suveranitatii t arii. CONSOLIDAREA CONTINUA A RELAŢIILOR D INTRE CRIMINALITATEA ORGA NIZATA SI CORUPTIE explic a legatura puternica exis tenta intre infractiunile scop si infractiunile mi jloc. Astfel, de cele mai multe ori, structurile c riminalitatii organizate utilizeaza coruptia ca un mijloc de asigurare a pr otectiei si promovare a a ctivitatilor ilicite, asc underea sumelor de bani, provenite din aceste deli cte, se face prin ingenio ase inginerii financiare si prin asa zisele metode de spalare a banilor fol osindu-se de “cartitile ” din sistemul judiciar si serviciile secrete. Actele de coruptiei s i de crima organizata au impact direct
ANONIM
18 Oct 2016

Actele de coruptiei s i de crima organizata au impact direct asupra dezv oltarii economice si soci ale, distrug beneficiile potentiale ale pietei lib ere, distorsioneaza regul ile economiei eficiente s i zadarnicesc capacitatea organismelor statului in prevenirea si combaterea acestora. Romani a de astazi ofera tabloul unei societati haotice, dezorganizate si fara per spective. Institutiile si autoritatile (de invatam int, sanatate, judiciare si administratie publica locala si centrala, etc), sunt in stadiul DISOLUTI EI TOTALE, datorita atat micii cat si marii corupt ii dar si INCOMPETENTEI. CAUZA PRINCIPALA a marii coruptii in Romania este de ORDIN MORAL, ea nu est e determinata de nivelul de trai scazut sau de sar acie, aceasta se datoreaz a LACOMIEI NELIMITATE si RAUTATII UMANE manifestat e de catre cei ce si-au a sumat obligatia sa admini streze satutul. In Ro, dupa 1989, DEMOCRATI A este mimata, deoarece n u se poate vorbi de o sep aratie a puterilor in st at, ci numai de amestecul dintre ele, de ingerint e si influiente reciproce de tip imoral, neortodo x sau MAFIOT. COABITAREA damboviteana este o inte legere HAIDUCEASCA balcan ica si nicidecum o aplica tie constitutionala sau m orala ori care sa refelec te normalitatea. P remierii si ministri isi pastreaza totdeauna funct iile de conducere detinut e in partidele din care provin, in loc sa se auto suspende activeaza si ca parlamentari exercitand in acelasi timp atributii legislative cat si execu tive contrar principiului separatiei puterilor in stat incasand unii dintre ei cumulat pensii nesimt ite, salarii de la Guvern si de la Parlament. De u nde si cine sa se mai ga ndeasca la saraci ori sa conceapa si sa implemente ze Politici publice, PRO IECTE de TARA progresiste ori STRATEGII de DEZVOLT ARE generala si SECTORIAL E sau de combaterea a COR UPTIEI ori a imoralitatii in procesul de guvernare a tarii????? Parl amentarii si Guvernantii activeaza si exercita fun ctii in Sistemul Judiciar (fie ca avocati
ANONIM
18 Oct 2016

Parlamentarii si Guvernan tii activeaza si exercita functii in Sistemul Judi ciar (fie ca avocati, ex perti, membrii ai unor co misii ori asociatii jurid ice, etc) sau in organism e de DECIZIE nerespectand principiul separatiei pu terilor. Parlament arii si falsii revolution ari sustinuti de baronii locali isi atribuie fara nici o rusinare in mod a buziv si discretionar dre pturi si facilitati imora le (anormale) ignorand or ice nuanta a demnitatii u mane, in timp ce profesor ii, medicii, inginerii, a rtistii, functionarii, et c traiesc din miciunile s i glumele proaste spuse (promise) de guvernanti. Numarul emigrantilor in cautarea unor locuri d e munca, a supravietuitor ilor si cersetorilor roma ni din tarile U.E si din localitatile Ro a crescut exagerat. Administratia statului Ro nu are nici o strategie privind forta de munca (piata muncii) i ngrijirea in sistem organ izat a handicapatilor, a neajutoratilor, bolnavilo r cronici, oamenilor stra zii etc........In Ro chel tuielile, tarifele si pre turile sunt aliniate la n ivelul tarilor europene i ar salariile si venituril e a 85% din populatia Ro sunt comparabile cu lumea a treia din Asia sau Afr ica. Parlamentul s i Presedintia exercita i ngerinte in functionarea puterii judiciare si exec utive prin numirea Avocat ului poporului, a unor me mbri in CCR, la Curtea de Conturi, in CSM sau la A NI, etc. ceea ce permite promovarea unor jocuri de interese nelegitime sau mafiotice. Alesii pentru functii publice (e xculs cea de presedinte a Ro) inclusiv lideri de s indicat, au mandate fara numar, perioade nelimitat e in detinerea aceleiasi functii, situatie ne mai intalnita in tarile civil izate, ceea ce ofera po sibilitatea creerii unui sistem social plurii dic tatorial si mafiotizat.
ANONIM
18 Oct 2016

- CORUPTIA si INCOMPETENT A contribuie la cresterea continua a saraciei si l a furnizarea unor servici i publice de slaba calita te sau necorespunzatoare privind, asistenta social a, cea medicala, de invat amint, accesul la justiti ei, etc., acestea dovenin du-se de cele mai multe o ri inaccesibile pentru an umite categorii sociale d efavorizate. Acapar area pirghiilor, functiil or si rolului statului de catre gruparile criminal e pozitionate in structur ile puterii din esaloanel e 1, 2 si 3 afecteaza ins usi modul de formare a le gilor si reglementarilor sau a unui sistem juridic care sa functioneze pe p rincipii de echitate; - CORUPTIA reprezinta o po vara GREA pe umerii natiu nii, contribuind la cres terea nejustificata a imp rumuturilor externe, chel tuielilor bugetare si neb ugetare ale statului, a i nflatiei si la finantarea indirecta continuua a st ructuirilor criminale; - CORUPTIA si INCOMPETENT A nu permit instituirea u nui sistem de recunoaster e obiectiva a valorilor u mane, a meritelor si perf ormantelor in politica, in exercitarea actului de guvernare, a profesiei s au de promovare a justiti arilor, functionarilor pu blici, cadrelor medicale ori din educatie pe baza principiilor de competiti vitate si moralitate, nu permite asigurarea indepe ndentei si integritatii a cestora. Acest flagel per mite formarea unor dinast ii(gasti) in toate domeni ile viietii (mai ales in politica, administratie, ordine publica, justitie, etc) condamnand Romania la feudalizare si destram are; - CORUPTIA determi na, scaderea standardului de viata si inechitate n distributia corespunza toare a venitului nationa l (produsului intern brut ), a bogatiilor naturale ale tarii,acaparate de baietii destepti”, im piedica formarea clasei d e mijloc in Romania, care ar oferi stabilitate si soliditate sociala; - C osturile CORUPTIEI, nu se pot limita a fi reflecta te numai de efectele dire cte respectiv mita si tra ficul de influenta, ele a u impact inclusiv asupra deteriorarii mediului eco nomic, înconju
ANONIM
18 Oct 2016

- CORUPTIA impiedica incl usiv manifestarea si func tionarea legilor firesti ale economiei eficiente s i democratiei reale sau n ormalitatii; - CORUPTIA produce amenintare, risc uri, insecuritate si nes iguranta locala, zonala s i globala; - CORUPTIA af ecteaza grav viata politi ca. Cei care au jucat un rol important în desfasu rarea evenimentelor din d ecembrie 1989, nu ca tort ionari si aveau proiecte marete de perspectiva pen tru viitorul Romaniei sau care poate mai detin inc a sunt absenti din viata publica de astazi, unii a u fost spupusi la amenint ari, alti au emigrat deoa rece au fost oripilati de parsivismul, incompetent a si imoralitatile pe ca re le-au vazut dezvoltand u-se in jurul lor; - CO RUPTIA genereaza dezechil ibre economice(zonale), s ociale si alte fenomene s ocietale imprevizibile si duce la folosirea abuziv a si irationala a resurse lor naturale ale tarii; a urul verde ( padurile), a urul negru (titeiul), pot entialul hidraulic al baz inelor hidrogeografice al e Romaniei, marmura, gran itul, calcarul, apa miner ala, etc. Pe termen scurt si mediu diversele forme de manifestare ale coruptiei si marii crim inalitatii pot avea CONSE CINTE deosebit de grave a supra suveranitatii si se curitatii nationale prin: - Pierderea credibi litatii Romaniei ca tara angajata ferm catre integ rarea Europeana, in speci al sub aspectul capacitat ii de a utiliza deplin si efectiv fondurile Europe ne si de a proteja intere sele financiare ale Comun itatii impotriva fraudei, coruptiei si criminalita tii in general; - De zorganizarea sistemelor d e conducere statala si de executie precum si dereg larea mecanismelor admini strative, juridice şi ec onomice ale statului; - Esuarea procesului de reformare, in special de natura economica, institu tionala si administrativa ; - Scaderea drastica a moralului populatiei si erodarea increderii in f actorii politici de condu cere, in justitie si admi nistratie si cei mai grav în democratie; - Pe rturbarea si slabirea fun ctionar
ANONIM
18 Oct 2016

- CORUPTIA impiedica incl usiv manifestarea si func tionarea legilor firesti ale economiei eficiente s i democratiei reale sau n ormalitatii; - CORUPTIA produce amenintare, risc uri, insecuritate si nes iguranta locala, zonala s i globala; - CORUPTIA af ecteaza grav viata politi ca. Cei care au jucat un rol important în desfasu rarea evenimentelor din d ecembrie 1989, nu ca tort ionari si aveau proiecte marete de perspectiva pen tru viitorul Romaniei sau care poate mai detin inc a sunt absenti din viata publica de astazi, unii a u fost spupusi la amenint ari, alti au emigrat deoa rece au fost oripilati de parsivismul, incompetent a si imoralitatile pe ca re le-au vazut dezvoltand u-se in jurul lor; - CO RUPTIA genereaza dezechil ibre economice(zonale), s ociale si alte fenomene s ocietale imprevizibile si duce la folosirea abuziv a si irationala a resurse lor naturale ale tarii; a urul verde ( padurile), a urul negru (titeiul), pot entialul hidraulic al baz inelor hidrogeografice al e Romaniei, marmura, gran itul, calcarul, apa miner ala, etc. Pe termen scurt si mediu diversele forme de manifestare ale coruptiei si marii crim inalitatii pot avea CONSE CINTE deosebit de grave a supra suveranitatii si se curitatii nationale prin: - Pierderea credibi litatii Romaniei ca tara angajata ferm catre integ rarea Europeana, in speci al sub aspectul capacitat ii de a utiliza deplin si efectiv fondurile Europe ne si de a proteja intere sele financiare ale Comun itatii impotriva fraudei, coruptiei si criminalita tii in general; - De zorganizarea sistemelor d e conducere statala si de executie precum si dereg larea mecanismelor admini strative, juridice şi ec onomice ale statului; - Esuarea procesului de reformare, in special de natura economica, institu tionala si administrativa ; - Scaderea drastica a moralului populatiei si erodarea increderii in f actorii politici de condu cere, in justitie si admi nistratie si cei mai grav în democratie; - Pe rturbarea si slabirea fun ctionar
ANONIM
18 Oct 2016

CORUPTIA insotita d e crima organizata reprez inta factori de subminare a potentialului economic national favorizind dezv oltarea economiei subtera ne, iar amplificarea si g eneralizarea acestui feno men constituie o cauza im portanta pentru precarita tea componentelor economi ce ale suveranitatii si s ecuritatii nationale. CORUPTIA IN ROMANIA a re forme de organizare s upersofisticate, este pla nificata, in majoritatea cazurilor este generata d e crima organizata si esc aladata prin mistificarea adevarului in instantele judiciare sau uneori si in presa. Evaluarea dimensiunii coruptiei est e extrem de dificila, deo arece coruptia este un ic eberg caruia nu-i vedem d ecit suprafata sau virful fara a sti cu siguranta cita gheata ascunde in ad incime. Cresterea gradulu i de coruptie peste o lim ita maxima admisibila, de suportabilitate sociala, poate ameninta insasi ex istenta unei civilizatii. SISTEMUL POLITIC existe nt în România, după de cembrie 1989, s-a dovedit a fi păgubos, categoric lipsit de capacitatea de a oferi societăţii că ile necesare pentru progr es si civilizatie. Drept urmare Societatea Civila ORGANIZATA trebuie sa lup te cu vehementa pentru im punerea respectarii princ ipiului separatiei puteri lor in Statul Roman si i mplicit a independentei j ustitiei fata de puterea politica. Numai prin REAB ILITAREA SI EFICIENTIZARE A SISTEMULUI JUDICIAR si cresterea rolului BISERI CII in moralizarea societ atii se mai poate preveni cronicizarea coruptiei defaimatoare in Romania .

Adauga un comentariu

Random image