2017-01-19 17:18

SOCIAL


Angajatorii vor fi obligaţi să întocmească dosar personal pentru fiecare salariat

 |  15:55
Angajatorii vor fi obligaţi să întocmească dosar personal pentru fiecare salariat
Angajatorii vor fi obligaţi să facă dosare pentru fiecareangajat în parte şi să elibereze copii ale documentelor în 15 zile de lasolicitarea angajatului, potrivit proiectului de Hotărâre privind întocmirea şicompletarea registrului general de evidenţă a salariaţilor.

Proiectul de act normativ, supus dezbaterii publice pesite-ul Ministerului Muncii, prevede că angajatorul are obligaţia de a întocmiun dosar personal pentru fiecare salariat, de a-l păstra în bune condiţii lasediu, precum şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitareaacestora.

Dosarul personal al salariatului trebuie să cuprindă celpuţin următoarele documente: actele necesare angajării, contractul individualde muncă, actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la modificarea,suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, acte de studii,certificate de calificare, precum şi orice alte documente care certificălegalitatea şi corectitudinea completării în registru.

"La solicitarea scrisă a salariatului sau a unuifost salariat, angajatorul este obligat să îi elibereze acestuia copii aledocumentelor existente în dosarul personal, ale paginilor din registrulelectronic care cuprind înscrierile referitoare la persoana sa şi/sau undocument care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii,salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate, astfel cum rezultădin registrul general de evidenţă şi din dosarul personal, în termen de 15 zilede la data solicitării. Documentele sunt eliberate în copie certificată dereprezentantul legal al acestuia sau de persoana împuternicită de angajatorpentru conformitate cu originalul", mai prevede proiectul de hotărâre.

Registrul electronic şi dosarele personale ale fiecaruisalariat vor fi păstrate în condiţii care să asigure securitatea datelor,precum şi păstrarea lor îndelungată şi corespunzătoare. "Angajatorul şiprestatorul răspund solidar pentru asigurarea acestor condiţii, precum şipentru orice prejudiciu produs salariatului, sau oricărei alte persoane fizicesau juridice, prin încălcarea acestor obligaţii", se arată în document.

Inspecţia Muncii asigură accesul autorităţilor şiinstituţiilor publice la datele din registru, pe baza unor aplicaţii deinterogare specifice, cu asigurarea măsurilor de protecţie a datelor cucaracter personal.

Pentru combaterea muncii nedeclarate, materializată prinneînregistrarea contractelor individuale de muncă în registru, Inspecţia Munciibeneficiază de accesul la bazele de date deţinute de autorităţi şi instituţiipublice, privind evidenţa populaţiei, declaraţii şi înregistrări fiscale sauvamale, asigurări şi prestaţii sociale, precum şi orice date şi informaţiiutile activităţii de control. Proiectul de Hotărâre privind întocmirea şicompletarea registrului general de evidenţă a salariaţilor este în dezbatere publicăpână în 25 martie.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639240-07-31Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image