2019-01-24 07:41


Ce informaţii va include cardul naţional. Diagnostice cu risc vital, grupa sanguină, Rh, acceptul de donare

 |  17:47
Ce informaţii va include cardul naţional. Diagnostice cu risc vital, grupa sanguină, Rh, acceptul de donare

Informaţiile minime care vor putea fi accesatede pe cardul naţional, precum şi cele înscrise pe cipul cardului, sunt, printrealtele, diagnostice cu risc vital şi boli cronice, grupa sanguină şi Rh,acceptul exprimat în timpul vieţii pentru prelevarea, după deces, de organe,ţesuturi şi celule. Ministrul Sănătăţii a pus în dezbatere publică pe site-ulinstituţiei, marţi, până în 10 februarie, proiectul de Hotărâre de Guvernpentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoarela cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX - Carduleuropean şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completărileulterioare.

Contravaloareacardului naţional se suportă atât de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate,cât şi de asigurat. Asiguratul suportă cheltuielile reprezentând contravaloareacardului naţional de asigurări sociale de sănătate respectiv a documentuluipropriu-zis prin care se atestă calitatea de asigurat precum şi costurileaferente distribuţiei acestuia. În momentul primirii cardului de la factorulpoştal sau, după caz, de la casa de asigurări de sănătate, asiguratul plăteştecontravaloarea acestuia. Din bugetul Fondului naţional unic de asigurărisociale de sănătate se suportă costurile aferente implementării sistemuluinaţional al cardului.

Informaţiileminime care vor putea fi accesate de pe cardul naţional, precum şi informaţiileînscrise pe cipul cardului sunt numele, prenumele, precum şi codul numericpersonal ale asiguratului, codul unic de identificare în sistemul de asigurărisociale de sănătate, numărul de identificare al cardului naţional de asigurărisociale de sănătate, diagnostice medicale cu risc vital şi boli cronice, grupasanguină şi Rh, acceptul exprimat, în timpul vieţii, pentru prelevarea deorgane, ţesuturi şi celule, după deces, cu respectarea legii sănătăţii, cât şidatele despre medicul de familie, respectiv nume, prenume, date de contact.

Informaţiilemedicale minime stocate în format electronic vor fi editate de medicul defamilie pe listele căruia figurează asiguratul, potrivit proiectului de HG. Informaţiileînscrise pe cardul naţional pot fi accesate de către Casa Naţională deAsigurări de Sănătate prin unitatea de management a cardului naţional, încalitate de administrator unic al sistemului informatic, de medicul de familiela care este înscris asiguratul, de medicii specialişti care au sub observaţieşi acordă servicii medicale titularului cardului, precum şi de furnizorii deservicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi farmaciile cu privirela medicamentele şi datele de identificare ale asiguratului, titularulcardului, înscrise pe prescripţia medicală.

Încursul anului 2011, dovada calităţii de asigurat în sistemul de asigurărisociale de sănătate din România se face cu cardul naţional sau, după caz, cuadeverinţă eliberată prin grija casei de asigurări la care este înscrisasiguratul sau alte documente potrivit prevederilor Ordinului preşedinteluiCNAS nr. 617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilireadocumentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectivasigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor deexecutare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic deasigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare. Guvernulva stabili termenul de la care este obligatorie folosirea exclusivă a carduluinaţional în scopul dovedirii calităţii de asigurat. Neprezentarea carduluinaţional va conduce la acordarea serviciilor medicale contra-cost, cu excepţiaserviciilor medicale acordate în cazul urgenţelor medico - chirurgicale şi albolilor cu potenţial endemo - epidemic şi celor prevăzute în Programul naţionalde imunizări, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii deplanificare familială în condiţiile legii privind reforma în domeniulsănătăţii.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639234-01-20
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri

loading...