2017-01-19 06:39

SOCIAL


Elevii bolnavi vor învăţa la domiciliu

 |  14:08
Elevii bolnavi vor învăţa la domiciliu

Copiii sau elevii nedeplasabili, cu boli cronice, cu sau fără alte deficienţe asociate, şi elevii aflaţi în stare de convalescenţă de lungă durată, după afecţiuni sau traumatisme care au necesitat sau nu intervenţii chirurgicale, tratamente spitaliceşti, care, temporar sau permanent, nu pot frecventa şcoala de masă, vor beneficia de şcolarizare la domiciliu, potrivit unei metodologii aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Categoriile de deficienţe (afectări) pentru care se va avea în vedere şcolarizarea la domiciliu sunt cele ale sistemului nervos şi funcţiilor mentale globale, ale structurilor şi funcţiilor senzoriale, ale structurii laringelui şi funcţiilor sale, ale structurii şi funcţiilor sistemelor cardiovascular, respirator şi imunitar, sistemelor digestiv, metabolic şi endocrin, ale structurii şi funcţiilor aparatului urinar, afectări ale structurii şi funcţiilor aparatului locomotor şi corespunzătoare mişcării şi ale muşchilor.

Evaluare la solicitarea părinţilor

În metodologia cadru se arată că evaluarea stării de sănătate a elevilor în vederea şcolarizării la domiciliu se realizează la cererea părinţilor/tutorelui legal instituit, în baza unui dosar individual, depus la comisia de expertiză din cadrul Centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE).

În urma obţinerii certificatului de orientare şcolară, părintele/tutorele legal instituit se va adresa CJRAE/CMBRAE, în vederea arondării elevului la o unitate şcolară care va organiza şcolarizarea la domiciliu (în general unitatea şcolară aflată în proximitatea domiciliului). Unitatea şcolară care va organiza şcolarizarea copilului la domiciliu va elabora şi supune spre aprobare inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti planul educaţional individualizat şi propunerile privind cadrul didactic/cadrele didactice care asigură instruirea elevului la domiciliu. Aceeaşi unitate şcolară la care va fi arondat elevul îi va monitoriza acestuia perioada de şcolarizare la domiciliu. Reevaluarea gradului de handicap şi a orientării şcolare a copiilor se va face cu 30 de zile înainte de expirarea certificatului de orientare şcolară sau, după caz, la cererea părintelui/reprezentantului legal.

Cursuri personalizate

Copiii şcolarizaţi la domiciliu vor beneficia de planuri educaţionale personalizate (planuri individuale de şcolarizare la domiciliu), elaborate pe baza programelor şcolare adaptate de către cadrele didactice de specialitate din unitatea şcolară organizatoare a şcolarizării la domiciliu şi avizate (CJRAE/CMBRAE). Metodologia precizează că durata orei de curs pentru învăţământul primar va fi de 45 de minute, iar pentru învăţământul gimnazial şi liceal de 50 de minute, iar numărul maxim de ore/săptămână va fi de 4 ore pentru învăţământul primar şi de 6 ore pentru învăţământul gimnazial şi liceal.

Profesori sau voluntari

Categoriile de personal încadrat pentru activitatea de predare în programul de şcolarizare la domiciliu sunt: profesor pentru învăţământul primar, învăţător de sprijin, profesor de specialitate pentru învăţământul gimnazial, profesor de sprijin pentru învăţământul gimnazial, profesor de specialitate pentru învăţământul liceal, profesor de sprijin pentru învăţământul liceal. În realizarea procesului educativ la domiciliu pot fi implicate şi alte persoane (elevi, studenţi etc.), pe bază de voluntariat, pentru activităţi educative complementare şi socializare.

Catalog şi Registru matricol

Fiecare elev şcolarizat la domiciliu va fi cuprins în catalogul clasei corespunzătoare nivelului său de studii, iar Registrul matricol se va completa pe baza rezultatelor consemnate în catalog. Cadrele didactice desemnate pentru şcolarizarea la domiciliu vor efectua evaluări predictive, formative şi sumative, în conformitate cu planificările semestriale. “Pentru toate tipurile de evaluare, la toate nivelurile, se acorda câte patru ore semestrial. La disciplinele la care se susţine lucrare scrisă semestrială pe baza programei adaptate, planificarea acesteia se va face cu cel puţin 30 de zile înainte de susţinere”, mai arată metodologia care specifică faptul că toţi elevii şcolarizaţi la domiciliu vor beneficia şi de planuri remediale individualizate, ca urmare a rapoartelor de evaluare anuală, elaborate de cadrele didactice implicate în şcolarizarea la domiciliu.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639550-12-11

TAGURI: elev, bolnav, scoala, cursuri, domiciliu, profesori, voluntary, catalog, registru-matricol, evaluareComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image