2017-01-19 02:32

SOCIAL


Ministerul Comunicaţiilor reînvie legea de stocare a datelor, declarată neconstituţională în 2009

 |  16:00
Ministerul Comunicaţiilor reînvie legea de stocare a datelor, declarată neconstituţională în 2009
Ministerul Comunicaţiilor promovează din nouun proiect de lege, declarat neconstituţional în 2009, care obligă operatoriitelecom să stocheze, pentru şase luni, anumite date privind apeluriletelefonice, SMS şi e-mailuri, care vor putea fi transmise organelor judiciaresau de siguranţă naţională. Ministerul încearcă să evite astfelcontinuarea procedurii de infringement declanşate de UE, printransmiterea de către CE a unui aviz motivat.

Datele vor permite urmărirea şi identificarea sursei şi destinaţiei uneicomunicări, a datei, orei şi duratei acesteia, precum şi tipul de comunicare,al echipamentului şi locaţiei acestuia şi vor putea fi transmise organelorjudiciare sau cu atribuţii de siguranţă şi securitate naţională, la cerereaacestora, „de îndată, dar nu mai mult de 48 de ore” (de la solicitareaacestora, n.r.), se arată într-un proiect de act normativ elaborat deministerul de resort şi dat joi publicităţii. „Prezenta lege nu se aplică înceea ce priveşte conţinutul comunicării sau informaţiilor consultate în timpulutilizării unei reţele de comunicaţii electronice, în aceste cazuri fiindaplicabile prevederile Codului de procedură penală şi cele din legile specialeîn materie”, se precizează în document.

Iniţiativa Ministerului Comunicaţiilor are la bază Directiva 2006/24/CE privind reţinereadatelor generate sau procesate în cadrul activităţii de furnizare deservicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publicede comunicaţii şi de modificare a Directivei 2002/58/CE, adoptată în martie2006.

Directiva prevede obligaţia furnizorilor de servicii de comunicaţiielectronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii de aasigura crearea unor baze de date în vederea păstrării, pe o perioadă de timpcuprinsă între 6 şi 24 de luni, sub rezerva condiţiilor prevăzute de directivă,şi a avut ca termen-limită de transpunere în legislaţia naţională data de 15septembrie 2007.

Autorităţile române nu au reuşit să respecte termenul-limită detranspunere a directivei. Astfel, Comisia Europeană a trimis României, în 27noiembrie 2007, o scrisoare privind declanşarea primei faze a procedurii deîncălcare a acquis-ului comunitar, iar la 23 septembrie 2008 un aviz motivatprin care cerea României să ia măsurile necesare de conformare cu acquis-ulcomunitar.

„Urmare a acestei aviz motivat, Parlamentul a adoptat Legea 298/2008privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii decomunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice decomunicaţii, precum şi pentru modificarea Legii 506/2004 privind prelucrareadatelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorulcomunicaţiilor electronice”, se arată în expunerea de motive a proiectului delege.

Ulterior, în octombrie 2009, CurteaConstituţională a României a constatat, prin Decizia 1258, că dispoziţiileLegii 298/2008 sunt neconstituţionale, legea fiind abrogată.

Mai multe asociaţii şi ONG-uri - Asociaţia Pro Democraţia, Agenţia deMonitorizare a Presei, Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România,Centrul de Resurse Juridice, Centrul pentru Jurnalism Independent, Centrul deAsistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale şi Fundaţia pentru DezvoltareaSocietăţii Civile - au solicitat Avocatului Poporului ca, în calitatea sa deinstituţie independentă, menită să protejeze cetăţenii de abuzuri din parteaautorităţilor administraţiei publice, să sesizeze Curtea Constituţionalăprivind legea respectivă.

Comisia Europeană a declanşat împotriva autorităţilor române o nouăacţiune de punere în întârziere, prin transmiterea unei scrisori în data de 16iunie a acestui an, prin care solicită transmiterea măsurilor naţionale privindtranspunerea directivei în cauză, în termen de două luni de la data primiriiadresei.

„În consecinţă, pentru a evita intrarea în cea de-a doua fază aprocedurii de infringement (avizul motivat) este necesară adoptarea unui nouproiect de lege care să asigure o dublă condiţionalitate: de o parte,transpunerea şi implementarea directivei la nivel naţional şi, de cealaltăparte, conformitatea cu prevederile deciziei Curţii Constituţionale din România1258 din 8 octombrie 2009”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Observaţiile şi propunerile la proiectul de lege pot fi transmise întermen de 30 de zile de la data publicării pe site-ul MinisteruluiComunicaţiilor.

Potrivit documentului, furnizorii de reţele publice de comunicaţii şifurnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului auobligaţia de a asigura, pe cheltuială proprie, crearea şi administrarea unorbaze de date în format electronic, în vederea reţinerii anumitor categorii dedate privind apelurile telefonice, mesajale scrise şi e-mailurile.

„Datele se reţin timp de 6 luni de la momentul efectuării comunicării.Cheltuielile legate de crearea şi administrarea bazelor de date suntdeductibile fiscal”, se precizează în proiectul de act normativ.

Operatorii telecom au obligaţia ca, la solicitarea organelor judiciaresau a organelor cu atribuţii de siguranţă şi securitate naţională, în bazaautorizaţiilor emise potrivit legii, să transmită acestora de îndată, dar numai mult de 48 de ore, datele reţinutepotrivit prezentei legi, fiind aplicabile dispoziţiile din Codul de procedurăpenală şi cele din legile speciale în materie.

„În cazul în care nu este posibilă transmiterea în 48 de ore ainformaţiilor solicitate, furnizorii sunt obligaţi ca, în acest termen, săanunţe solicitantul cu privire la motivul depăşirii termenului şi, în oricecaz, să transmită informaţiile solicitate în cel mult 5 zile de la primireainiţială a autorizării sau solicitării”, se mai spune în proiect.

Conform documentului, interceptarea şi reţinerea conţinutuluicomunicării sau informaţiilor consultate în timpul utilizării unei reţele decomunicaţii electronice sunt interzise, în aceste cazuri fiind aplicabileprevederile Codului de procedură penală şi cele din legile speciale în materie.

„La sfârşitul perioadei de reţinere, toate datele reţinute exclusiv întemeiul prezentei legi, cu excepţia datelor conservate conform legii, puse ladispoziţia autorităţilor competente, potrivit legii, trebuie să fie distruseprin proceduri automatizate, ireversibil”, se mai spune în document.

Lista furnizorilor de servicii sau reţele de comunicaţii electroniceautorizaţi numără 1.655 de societăţi, conform datelor Autorităţii Naţionalepentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

Cei mai mari operatori sunt Orange România, Vodafone România, CosmoteRomânia, Romtelecom, UPC România şi RCS&RDS.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639250-04-23Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image