2019-03-19 17:25


Proiectul Codului Muncii , în forma finală: Angajaţii pot fi concediaţi mai uşor

 |  16:59
Proiectul Codului Muncii , în forma finală: Angajaţii pot fi concediaţi mai uşor

MinisterulMuncii a supus dezbaterii publice proiectul de act normativ privind modificareaCodului Muncii (CM), prevederile privind contractele colective, care în proiectuliniţial erau abrogate, fiind menţinute în documentul publicat pe site-ulinstituţiei.

Înproiectul pus în dezbatere publică rămân valabile şi prevederile potrivitcărora contractul colectiv de muncă se încheie pe o perioadă determinată, carenu poate fi mai mică de 12 luni, sau pe durata unei lucrări determinate,executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi şineîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul colectiv de muncă atragerăspunderea părţilor care se fac vinovate de aceasta. De asemenea, rămâne învigoare faptul că prevederile contractului colectiv de muncă pot fi modificatepe parcursul executării lui, în condiţiile legii, ori de câte ori părţileconvin acest lucru, dar şi condiţiile în care poate înceta contractul colectivde muncă.

NoulCod al Muncii va menţine şi prevederile potrivit cărora aplicarea contractuluicolectiv de muncă poate fi suspendată prin acordul de voinţă al părţilor ori încaz de forţă majoră, iar în cazul în care la nivel de angajator, grup deangajatori sau ramură nu există contract colectiv de muncă, se aplicăcontractul colectiv de muncă încheiat la nivel superior.

Proiectulde lege privind modificarea şi completarea Codului Muncii mai propunemodificări referitoare la revizuirea reglementărilor privind aplicarea clauzeide neconcurenţă, iniţiatorii apreciind că în forma actuală restricţioneazădreptul la muncă prin încălcarea prevederilor Constituţiei şi ale principiilorfundamentale instituite chiar prin Codul Muncii, la revizuirea perioadelor deprobă instituite pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheiereacontractului individual de muncă. De asemenea, proiectul de modificare vizeazăeliminarea interdicţiei privind angajarea succesivă a mai mult de trei persoanepe perioade de probă pentru acelaşi post, instituirea pentru angajator adreptului de a stabili obiectivele de performanţă individuală, precum şicriteriile de evaluare a realizării acestora, modificarea condiţiilor în carese poate dispune delegarea salariatului, revizuirea cazurilor de încetare dedrept a contractului individual de muncă pentru acoperirea anumitor situaţiinereglementate în legislaţia existentă sau modificarea criteriilor în cazulconcedierilor colective.

"Principalelecriterii care vor fi avute în vedere în procedura concedierilor colective vorfi cele de performanţă şi de îndeplinire a obiectivelor şi în subsidiar, pentrudepartajare vor fi avute în vedere criteriile de natură socială. Criteriilereferitoare la evaluarea performanţelor profesionale vor avea prevalenţă",se arată în nota de fundamentare care însoţeşte documentul. Proiectul de legeelimină şi interdicţia de a face angajări pentru angajatorul care a dispusconcedieri colective pe locurile de muncă ale salariaţilor concediaţi timp de 9luni de la data concedierii acestora, explicând că aceasta reprezintă olimitare a angajărilor în perspectivă, limitând atât posibilităţile dedezvoltare ale angajatorului, cât şireducând numărul de locuri de muncă disponibile pe piaţa muncii.

Proiectulde act normativ modifică şi termenul de preaviz, prevederile care reglementeazăcontractul individual de muncă pe perioadă determinată, cele referitoare laagentul de muncă sau la timpul de lucru, dar şi jurisdicţia muncii în ceea cepriveşte sarcina probei, în sensul revenirii la procedura consacrată în Codulde procedură civilă.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638951-12-29
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri
STARBAG
loading...