2017-01-21 17:43

SOCIAL


Universităţile trebuie să închidă specializările şi programele de studii neautorizate

 |  18:48
Universităţile trebuie să închidă specializările şi programele de studii neautorizate

Instituţiilede învăţământ superior trebuie să închidă specializările şi programele destudii neacreditate sau care nu au fost autorizate să funcţioneze provizoriu,începând de miercuri, când intră în vigoare noua Lege a educaţiei.

Noua Lege aeducaţiei, publicată în Monitorul Oficial din 10 ianuarie, are termen deintrare în vigoare 30 de zile de la publicare. Astfel, prevederile Legiieducaţiei ar urma să fie aplicate începând de miercuri, 9 februarie.

Potrivit actuluinormativ, instituţiile de învăţământ superior nu mai pot să înceapă sau săcontinue procesul didactic la specializările şi programele de studiineacreditate sau care nu au fost autorizate să funcţioneze provizoriu.Instituţiile care, începând de miercuri, când intră în vigoare Legea educaţiei,nu închid specializările şi programele de studii neacreditate sau neautorizatevor intra în lichidare, iar vinovaţii vor fi sancţionaţi.

Studenţii şiabsolvenţii care au fost înmatriculaţi la specializările sau programele destudii ce vor fi închise au dreptul să-şi finalizeze studiile la specializăriidentice sau similare din acelaşi domeniu. Dispoziţiile referitoare lafinalizarea acestor studii sunt reglementate prin ordin al ministruluiEducaţiei, la propunerea ARACIS şi cu consultarea Consiliului Naţional alRectorilor.

De asemenea,va fi constituit Registrul Matricol Unic al Universităţilor din România, o bazăde date electronică în care sunt înregistraţi toţi studenţii din România dinuniversităţile de stat sau particulare acreditate sau autorizate să funcţionezeprovizoriu, pentru a se asigura un control riguros al diplomelor.

MinisterulEducaţiei elaborează, în termen de opt luni de la intrarea în vigoare a legiimetodologiile, regulamentele şi celelalte acte normative care decurg dinaplicarea legii şi stabileşte măsurile tranzitorii de aplicare a acesteia.

Instituţiilede învăţământ superior de stat cu predare în limba minorităţilor naţionale careîncepând de miercuri au statut de universităţi multiculturale şi multilingvesunt Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca - în limbile română, maghiarăşi germană, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş - în limbileromână şi maghiară şi Universitatea de Artă Teatrală din Târgu-Mureş - înlimbile română şi maghiară.

Senateleuniversitare sunt obligate ca, în termen de şase luni de la intrarea în vigoarea Legii educaţiei, să definitiveze noua Cartă universitară, regulamentele şimetodologiile de organizare şi funcţionare a universităţilor, în conformitatecu prevederile din actul normativ.

Lafinalizarea actualului mandat, organe de conducere ale universităţilor vor fistabilite conform prevederilor din noua lege a educaţiei. Alegerile pentrunoile mandate de conducere ale universităţilor vor avea loc în intervalulnoiembrie - februarie.

În termen depatru ani de la intrarea în vigoare a Legii educaţiei, contractele de muncă alepersoanelor care ocupă funcţia de preparator universitar încetează de drept.Preparatorii universitari care obţine diploma de doctor în termen de patru anide la intrarea în vigoare a Legii educaţiei vor ocupa de drept funcţia deasistent universitar.

De asemenea,la împlinirea termenului de patru ani de la intrarea în vigoare a legii,contractele de muncă ale asistenţilor universitari sau asistenţilor decercetare care nu sunt studenţi-doctoranzi sau nu au obţinut diploma de doctorîncetează de drept.

Şicontractele de muncă ale lectorilor universitari, şefilor de lucrări sau celorcare ocupă o funcţie didactică universitară superioară încetează de drept dacăobţin diploma de doctor în termen de patru ani de la intrarea în vigoare alegii. Aceleaşi dispoziţii de aplică şi în cazul ocupă, în instituţii deînvăţământ superior, funcţia de cercetător ştiinţific sau o funcţie decercetare superioară. A.M.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639237-02-27Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image