2018-12-13 15:39


ANI cere DNA să o cerceteze pe Melania Vergu. Fosta consilieră a ministrului Educaţiei este acuzată de schimbarea destinaţiei unor fonduri europene

 |  13:27
ANI cere DNA să o cerceteze pe Melania Vergu. Fosta consilieră a ministrului Educaţiei este acuzată de schimbarea destinaţiei unor fonduri europene
ANI cere Direcţiei Naţionale Anticorupţie să facăcercetări în cazul fostului consilier al ministrului Educaţiei Melania Vergu,după ce a constatat că ar fi schimbat destinaţia fondurilor europene primitepentru proiectul său şi continuă verificările privind averea dobândită împreunăcu familia sa.

AgenţiaNaţională de Integritate (ANI) arată, joi, într-un comunicat de presă, căînurma verificărilor făcute în cazul Melaniei Vergu, fost consilier personal înCabinetul Ministrului Educaţiei, au fost constatate "indicii temeiniceprivind săvârşirea unei infracţiunii contra intereselor financiare aleComunităţilor Europene", precum şi "indicii temeinice privindsăvârşirea infracţiunii de conflict de interese".

ANIs-a sesizat din oficiu în 11 ianuarie 2011 cu privire la posibila încălcare decătre Melania Vergu a dispoziţiilor legale privind regimul juridic al conflictelorde interese în perioada în care a fost consilier personal în CabinetulMinistrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, respectiv 24decembrie 2009 - 3 iunie 2010.

MelaniaVergu a fost informată cu privire la declanşarea cercetărilor ANI în cazul săuîn data de 7 februarie 2011, prin intermediul unei scrisori recomandate pentrucare a fost confirmată primirea în 9 februarie 2011.

În urmaverificărilor, inspectorii de integritate au constatat că Melania Vergu adeţinut, în perioada 11 septembrie 1997 - 3 iulie 2001, funcţia deadministrator al SC Ratinex SRL, iar din 18 octombrie 2006 este asociat şiadministrator al SC Edu Tim Consultanţă Europeană SRL.

În18 noiembrie 2009, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - DirecţiaGenerală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial"Dezvoltarea Resurselor Umane" (AMPOSDRU) a aprobat Cererea deFinanţare cu titlul "Practică să înveţi, învaţă să practici", depusăde SC Edu Tim Consultanţă Europeană SRL. Beneficiarul cerererii de finanţareeste SC Edu Tim Consultanţă Europeană SRL, reprezentată legal, în calitate dedirector, de către fiul Melaniei Vergu, Ioan Teodor Vergu, a precizat ANI.

Contractulde finanţare a fost semnat pentru beneficiar de către administratorulsocietăţii, Melania Vergu. Prin cererea de finanţare, SC Edu Tim ConsultanţăEuropeană SRL se obliga "să pună la dispoziţia proiectului sediulsocietăţii comerciale din Bucureşti …", aflat la acea dată pe BulevardulAviatorilor, în Sectorul 1 al Capitalei. Până la data de 14 martie 2011, încadrul proiectului SC Edu Tim Consultanţă Europeană SRL s-au făcut două plăţi,în cuantum de 1.448.599,39 lei, la data de 4 martie 2010, urmare a cererii deprefinanţare din 5 februarie 2010, şi, respectiv, 3.186.799,91 lei, la data de19 octombrie 2010, urmare a cererii de prefinanţare din 21 septembrie 2010.

Dupăexprimarea punctului de vedere de către Melania Vergu, inspectorul deintegritate a considerat că "sunt elemente în sensul încălcăriilegislaţiei în vigoare".

Astfel, s-aconstatat că există "indicii temeinice privind săvârşirea de către doamnaMelania Vergu a infracţiunii contra intereselor financiare ale ComunităţilorEuropene", ca urmare a "schimbării, fără respectarea prevederilorlegale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al ComunităţilorEuropene sau din bugetele administrate de acestea".

ANI notează,în acest sens, că în 22 februarie 2010, după semnarea contractului definanţare, la data de 18 noiembrie 2009, Melania Vergu, manager de proiect şiadministrator al SC Edu Tim Consultanţă Europeană SRL, a schimbat sediul socialal firmei, din Bulevardul Aviatorilor, în baza unui contract de comodat.Activităţile manageriale şi administrative ale proiectului au fost efectuate laun imobil din strada Ion Câmpineanu, proprietatea Melaniei Vergu, în careaceasta îşi are şi domiciliul.

Totodată,ANI arată că, în cadrul proiectului au fost raportate şi decontate"cheltuieli majore efectuate cu schimbarea destinaţiei fondurilor obţinutedin bugetul general al Comunităţilor Europene", reprezentând plăţi învaloare totală de 486.872 de lei, din care 102.000 de lei pentru"amenajarea sediului", 6.722 de lei pentru "proiectare-montarecentrală termică", 75.630 de lei pentru "achiziţie mobilier" şi294.117 de lei pentru "achiziţie echipamente de calcul, aparatură video şifoto".

Inspectorulde integritate a mai constatat că există indicii temeinice privind săvârşireade către Melania Vergu a infracţiunii de conflict de interese, "constândîn îndeplinirea unui act ori participarea la luarea unei decizii prin care s-arealizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudăori un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-aaflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani, sau din parteacăreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de oricenatură".

În acestsens, ANI notează că, în 24 decembrie 2009, Melania Vergu a fost numită în funcţia de consilierpersonal în Cabinetul Ministrului Educaţiei, iar la data de 18 noiembrie 2009AMPOSDRU a aprobat cererea de finanţare "Practică să înveţi, învaţă săpractici", pentru o finanţare nerambursabilă în valoare de 14.678.765,45lei. Contractul de finanţare pentru acest proiect a fostîncheiat în 27 ianuarie 2010, în perioada în care Melania Vergu era consilierpersonal în Cabinetul Ministrului Educaţiei.

"Activităţileprevăzute în proiect, conform cererii de finanţare, erau stabilite a se derulaîn unităţile de învăţământ din mediul rural şi urban din România, aspect carerelevă conflictul de interese în ceea ce priveşte beneficiul patrimonialintervenit la data la care doamna Melania Vergu a fost numită în funcţia deConsilier Personal în cadrul Cabinetului Ministrului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului, dată la care aceasta deţinea în cadrul Proiectuluiatât calitatea de manager de proiect, cât şi pe cea de administrator al S.C.Edu Tim Consultanţă Europeană S.R.L", precizează ANI în comunicatul citat.

În urmaacestor constatări, ANIa dispus sesizarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în vederea efectuării decercetări cu privire la săvârşirea de către Melania Vergu a infracţiunii contraintereselor financiare ale Comunităţii Europene şi a infracţiunii de conflictde interese.

De asemenea,ANI a decis continuarea procedurilor de evaluare a averii dobândite de MelaniaVergu împreună cu familia, respectiv a modificărilor patrimoniale interveniteîn perioada exercitării de către aceasta a funcţiei publice.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639243-08-27
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri


loading...