2019-05-25 20:11


Funcţia de inspector guvernamental va fi desfiinţată - proiect

 |  13:25
Funcţia de inspector guvernamental va fi desfiinţată - proiect

Funcţiade inspector guvernamental va fi scoasă din categoria înalţilor funcţionaripublici, iar cei care ocupă aceste funcţii vor fi transferaţi într-un corp derezervă, din care ar putea fi trecuţi şi în funcţii de execuţie, potrivitpropunerilor de modificare a Statutului funcţionarilor publici.

MinisterulAdministraţiei şi Internelor a supus, joi, dezbaterii publice proiectul de Legepentru modificarea şi completarea Legii 188/1999 privind Statutulfuncţionarilor publici.

Potrivitproiectului de act normativ, după intrarea în vigoare a modificărilor laStatutul funcţionarilor publici va fi abrogat articolul 12 litera f, careprevede că în categoria înalţilor funcţionari publici intră şi inspectoriiguvernamentali.

Angajaţiicare ocupă funcţii de inspector guvernamental vor fi transferaţi într-un corpde rezervă gestionat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, format dinpersoanele care au fost eliberate din funcţia publică din motive neimputabilelor.

Proiectulde lege prevede că funcţionarii publici din corpul de rezervă care au ocupatanterior funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionaripublici sau de conducere pot fi redistribuiţi pe funcţii publice de conducerede acelaşi nivel sau de nivel inferior vacante ori pe funcţii publice deexecuţie vacante.

Redistribuireape funcţii publice de execuţie vacante sau temporar vacante a funcţionarilorpublici din corpul de rezervă va fi făcută de Agenţia Naţională a FuncţionarilorPublici. În cazul în care există mai mulţi funcţionari publici care îndeplinesccondiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice respective, ANFP vaorganiza, în colaborare cu autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreiase află funcţia publică, o testare profesională pentru selectareafuncţionarului public care urmează să fie redistribuit, se arată în proiectulde lege.

Funcţionariipublici nu pot face parte din structurile de conducere ale partidelor sauformaţiunilor politice.

Totodată,potrivit proiectului, funcţionarii publici pot fi aleşi sau numiţi într-ofuncţie de demnitate publică numai după încetarea, în condiţiile legii, araporturilor de serviciu.

Proiectulreglementează descentralizarea către autorităţile şi instituţiile publice aunor competenţe care revin Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Printreacestea se numără elaborarea şi aprobarea planului de ocupare a funcţiilorpublice, organizarea şi desfăşurarea concursurilor de recrutare pentru anumitecategorii de funcţii publice, avizarea organizării acestor concursuri,reducerea numărului de avize şi simplificarea procedurilor administrative.

Înceea ce priveşte condiţiile necesare ocupării funcţiilor publice, este propusăreducerea condiţiilor de vechime minimă pentru ocuparea funcţiilor de execuţie.Spre exemplu, pentru ocuparea unei funcţii publice de clasa I se propune ovechime minimă de un an.

Prinmodificările aduse Statutului funcţionarilor publici au fost instituite unelemăsuri care să protejeze interesele autorităţii sau instituţiei publice, dar şiale funcţionarului public, care trebuie să răspundă penal pentru infracţiunilecomise în timpul serviciului sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pecare o ocupă.

Înexpunerea de motive a proiectului se arată că funcţionarul public trimis înjudecată trebuie suspendat din funcţie de către superiorul său, iar în cazulînceperii urmăririi penale, acesta poate fi mutat în cadrul altui compartimentsau altei structuri, fără personalitate juridică, a autorităţii ori instituţieipublice, numai dacă se constată că funcţionarul în cauză poate influenţacercetarea. În cazul în care instanţa dispune achitarea sau încetareaprocesului, funcţionarul îşi va relua activitatea în funcţia publică deţinutăanterior şi îi vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei desuspendare.

Metodologiade evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilorpublici va fi aprobată în 90 de zile de la data intrării în vigoare a acesteilegi, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, prin hotărârea Guvernului. Totodată, standardele ocupaţionale în sistemul funcţiei publicevor trebui aprobate la un an de la data intrării în vigoare a actului normativ.

Surseguvernamentale au declarat, în luna septembrie, că Executivul a elaborat unproiect de lege care propune desfiinţarea corpului inspectorilor guvernamentali,format din prefecţi şi subprefecţi eliberaţi din funcţie, trecerea lor într-uncorp de rezervă al înalţilor funcţionari publici şi tăierea salarizăriiacestora până la numirea într-o nouă funcţie.

Oprimă formă a acestui proiect de lege a fost discutată atunci în şedinţaGuvernului.

"Corpulinspectorilor guvernamentali va fi desfiinţat, iar foştii prefecţi şisubprefecţi eliberaţi din funcţie, care sunt înalţi funcţionari, vor forma uncorp de rezervă al înalţilor funcţionari publici. Ei nu vor mai fi salarizaţidecât atunci când vor fi numiţi într-o funcţie care se eliberează sau care estenecesară într-o instituţie publică", au precizat atunci sursele citate.

Surselearătau că acest corp de rezervă al înalţilor funcţionari publici va ficonstituit după modelul corpului de rezervă care există deja la nivelulfuncţionarilor publici, iar Guvernul va face economii importante la buget prinreducerea cheltuielilor cu salariile, locuinţele sau maşinile de serviciu aleinspectorilor guvernamentali.

"Guvernulva face economii nu doar prin faptul că nu va mai salariza înalţii funcţionaripublici decât atunci când deţin o funcţie, dar şi prin faptul că nu le va maipune la dispoziţie locuinţe, maşini şi telefoane mobile de serviciu înlocalităţile unde sunt detaşaţi, care, de cele mai multe ori, nu suntlocalităţile lor de domiciliu", au susţinut sursele guvernamentale.

Acesteaau mai arătat că înalţii funcţionari publici ar trebui să stea maximum trei aniîn corpul de rezervă şi să urmeze anual cursuri de prefecţionare, iar proiectulde lege va fi pus în acord cu reglementări în vigoare pentru funcţionariipublici şi reanalizat de Guvern într-o şedinţă viitoare.

Conformaceloraşi surse, în prezent în jur de 70 de persoane fac parte din corpulinspectorilor guvernamentali, iar posturile sunt ocupate în majoritate de cătrefoşti prefecţi şi subprefecţi PSD şi PNL, mutaţi pe aceste locuri după ce aufost eliberaţi din funcţia deţinută în prefecturi.

PremierulEmil Boc declara anul trecut, în luna mai, că legislaţia aplicabilăinspectorilor guvernamentali ar putea fi modificată, în sensul ca persoaneleintrate în corpul înalţilor funcţionari publici să practice meseria de bază şisă fie remunerate pentru această activitate, până când sunt chemate să lucrezepentru Guvern.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638951-10-09
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri


STARBAG