2017-01-20 18:00

ULTIMA ORA


La Parchet, CNSAS denunţă în cazul Stănoiu fapte ce lezează înfăptuirea justiţiei

 |  14:28
La Parchet, CNSAS denunţă în cazul Stănoiu fapte ce lezează înfăptuirea justiţiei

ConsiliulNaţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii denunţă procurorului general alRomâniei "fapte penale de natură să aducă o vătămare gravă înfăptuiriijustiţiei, precum şi activităţii CNSAS", referitoare la declaraţiile deavere depuse de Senat în procesul Rodicăi Stănoiu, de la Oradea.

CNSASa reclamat, într-un denunţ obţinut de MEDIAFAX , faptul că Senatul a comunicatdouă declaraţii de avere ale Rodicăi Stănoiu - care contestă în instanţăcalitatea de colaborator al fostei Securităţi, susţinând că notele informativece îi sunt atribuite nu sunt scrise de ea - care par a fi scrise şi semnate depersoane diferite.

Declaraţiilede avere - completate şi semnate de Stănoiu - au fost solicitate de cătrejudecători pentru a se putea face comparaţii între scrisurile de pe acte,iniţial fiind trimisă de către Senat doar o copie după declaraţia din 9ianuarie 2006.

"Înfapt, pe rolul Curţii de Apel Oradea Secţia Comercială şi de ContenciosAdministrativ se află dosarul nr. 48681/3/2008, ce are ca obiect contestaţiaformulată de Rodica Stănoiu împotriva deciziei Colegiului CNSAS prin care s-areţinut că aceasta a avut calitatea de colaborator al poliţiei politice comuniste.La termenul din 3 noiembrie 2010, instanţa de judecată a hotărât formulareaunei adrese către Senat, pentru a trimite la dosar, în original, Declaraţia deAvere completată de doamna Stănoiu, în calitate de senator, la data de 9ianuarie 2006", arată CNSAS.

Potrivitsursei citate, "declaraţia urmează a servi ca înscris de comparaţie larealizarea unui raport de expertiză grafoscopică". Concret, spune CNSAS, oserie de note informative adresate fostelor organe de Securitate trebuiecomparate cu mai multe scripte de comparaţie, printre care şi declaraţiaamintită, pentru a stabili dacă reclamanta este autoarea notelor informative.

"Copia respectivei declaraţii mai făcuse obiectul a două rapoarte extrajudiciarede constatare tehnico-ştiinţifică în anul 2006. Rapoartele din 2006 folosiserăforma printată a Declaraţiei ce fusese publicată în acel an, pe pagina deinternet a Senatului, la rubrica destinată declaraţiilor de avere şi interese", mai arată sursa citată.

Astfel,în urma unei alte cereri de către Curtea din Oradea, secretarul general alSenatului, Ion Moraru, a comunicat: "Având în vedere noua dumneavoastrăsolicitare din 16 decembrie 2010 şi ţinând seama de necesitatea transmiteriioriginalului declaraţiei de avere pentru efectuarea expertizei grafoscopice, vătransmitem alăturat originalul declaraţiei de avere, precum şi al declaraţieide avere rectificate ale doamnei senator Rodica Mihaela Stănoiu, care dateazădin 9 ianuarie 2006".

Astfel,CNSAS a constatat diferenţele între copia conformată, pe de o parte, respectivaşa-zisul original, pe de altă parte costau, în primul rând, în scriereadiferită, dar şi modalităţile de executare a semnăturii, de la finalul celordouă înscrisuri.

"Esteevident că dacă instituţia noastră nu ar fi sesizat această diferenţă şi nu arfi învederat-o instanţei, aşa-zisul original ar fi fost folosit la realizareaexpertizei grafoscopice, cu consecinţa alterării rezultatului acesteia, astfelîncât nu s-ar fi putut ajunge la aflarea adevărului şi la justa soluţionare acauzei", notează în denunţul făcut la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţieşi Justiţie, CNSAS.

Câtpriveşte justificarea Senatului, exprimată printr-un comunicat oficial, CNSASarată că această Cameră a Parlamentului susţine, în esenţă, că la data de 19ianuarie 2006, Stănoiu ar fi depus, în acelaşi timp, două declaraţii de avere,datate la 9 ianuarie 2006, pentru care i s-ar fi eliberat o singură dovadă deprimire.

Deasemenea, la 15 februarie 2006 s-a depus rectificarea acestei declaraţii(rectificarea fiind completată dactilografiat).

"Ipotezacă doamna Stănoiu Mihaela-Rodica ar fi depus, în acelaşi timp, două declaraţiide avere, datate la 9 ianuarie 2006, pentru care i s-ar fi eliberat o singurădovadă de primire (!) nu poate fi primită din mai multe motive: nu se poateexplica raţiunea pentru care o persoană ar depune în aceeaşi zi două declaraţiide avere; eventuala corectare a unor date se putea face printr-o declaraţie derectificare, depusă ulterior, pentru care se elibera o nouă dovadă de primire(ceea ce s-a şi întâmplat în speţă, prin depunerea rectificării dactilografiatedepuse la 15 februarie 2006); nu se poate explica raţiunea pentru care Senatular fi eliberat o singură dovadă de depunere pentru cele două declaraţii; nu sepoate explica pentru ce respectivele declaraţii, depuse în aceeaşi zi, ar ficompletate cu două tipuri de scris şi două tipuri de semnătură; nu se poateexplica de ce pe pagina de internet a Senatului nu au fost expuse decâtDeclaraţia de Avere care a fost conformată cu originalul şi care a fostexpertizată în 2006, precum şi rectificarea dactilografiată depusă la15.02.2006; justificarea comunicată de Senat vine în contradicţie cu cele douăadrese de înaintare transmise instanţei de aceeaşi instituţie şi care fac referirela o singură declaraţie de avere depusă la Senat la data de 19.01.2006 (nu seface referire la două declaraţii depuse în aceeaşi zi).

Deasemenea, adresele de înaintare fac referire şi la rectificarea dactilografiatădepusă la Senat la data de 15 februarie 2006.

"Toateaceste aspecte duc, în opinia noastră, la concluzia că în speţă s-au comisinfracţiunile de fals material în înscrisuri oficiale (prevăzută şi pedepsităde art. 288 Cod Penal), precum şi de uz de fals (prevăzută şi pedepsită de art.291 Cod Penal)", susţine CNSAS, solicitând procurorului general alRomâniei să dispună efectuarea de cercetări pentru elucidarea cazului.

Vineri,25 martie, la Curtea de Apel Oradea s-a desfăşurat un nou termen în procesul încare fostul ministru de Justiţie Rodica Stănoiu contestă calitatea decolaborator al Securităţii.

Încadrul dezbaterilor, judecătorii au luat act de o adresă a InstitutuluiNaţional de Expertize Criminalistice (INEC) Bucureşti, care a comunicat că aredoar şase experţi în domeniul grafologic, iar trei dintre aceştia au efectuatdeja o expertiză în acest dosar, care a fost dispusă înainte de strămutareaprocesului la Oradea.

Înconsecinţă, în cazul în care cercetarea grafologică efectuată în cauză lacererea Curţii de Apel Oradea ar fi contestată, nu ar mai exista posibilitateaunei contraexpertize, care se realizează obligatoriu de către o altă comisie detrei experţi decât cea care a făcut prima analiză.

Prinurmare, judecătorii Curţii de Apel Oradea au dispus înaintarea documentelorcare urmează să fie analizate Laboratorului Interjudeţean de ExpertizeCriminalistice Timişoara.

"Astfel,în cazul în care prima expertiză efectuată de către Laboratorul de la Timişoaraar fi contestată, ar exista posibilitatea efectuării unei noi expertize decătre INEC Bucureşti", a declarat, pentru MEDIAFAX, purtătorul de cuvântal Curţii de Apel Oradea, judecătorul Claudia Rus.

DosarulRodicăi Stănoiu cu CNSAS se judecă la Curtea de Apel Oradea după ce ÎnaltaCurte de Casaţie şi Justiţie a decis, în martie 2010, strămutarea procesului dela Curtea de Apel Bucureşti la cea din Oradea.

Instanţasupremă a decis menţinerea tuturor actelor făcute până atunci în acest dosar,astfel că va fi făcută o nouă expertiză grafoscopică dispusă de Curtea de ApelBucureşti în octombrie 2009.

RodicaStănoiu a solicitat instanţei supreme ca dosarul său cu CNSAS să fie mutat dela Curtea de Apel Bucureşti la altă instanţă egală în grad, invocând presiuneamediatică.

În27 octombrie 2009, Curtea de Apel Bucureşti a admis o solicitare a CNSAS deîntocmire a unei noi expertize grafoscopice în procesul în care Rodica Stănoiua contestat actul CNSAS privind colaborarea ei cu Securitatea.

Celeşase documente propuse pentru comparaţie cu notele de la Securitate ar fi fostscrise de Rodica Stănoiu în perioada anilor '70 - '80 şi au fost date Direcţieide Paşapoarte. Consilierul CNSAS preciza atunci că aceste documente sunt celemai potrivite pentru a fi comparate cu notele informative presupus a fi date deStănoiu la Securitate, pentru că unele dintre ele sunt din anul 1983, perioadăîn care se presupune că aceasta ar fi dat note informative Securităţii.

Ultimaexpertiză grafoscopică realizată de Institutul Naţional de ExpertizeCriminalistice arată că scrisul din notele informative de la Securitate semnatecu numele conspirativ "Sanda" şi cel din documentele prezentate deRodica Stănoiu instanţei nu sunt ale aceleiaşi persoane.

RodicaStănoiu afirma, în noiembrie 2006, într-o emisiune televizată, că dosarul"Sanda" care există la CNSAS este unul de urmărire şi conţine 1.600de pagini, care cuprind perioada 1978-1982.

"Dosarulde informator mi s-a fabricat în perioada 2003-2004, sub guvernarea PSD, lacomanda unui vicepreşedinte al unui serviciu secret. Radu Timofte nu a ştiutnimic despre acest lucru", afirma Stănoiu (care a trecut la PC - n.r.),adăugând că şi alte dosare de Securitate au fost modificate în aceeaşi perioadă.

RodicaStănoiu declara că cele 18 note informative care i se atribuie nu îi aparţin şică ar fi fost plastografiate, având drept model scrisul său din perioada dedupă 1990.

"Toatăplastografia este făcută după 1990. A existat o perioadă în viaţa mea când amavut un scris diferit, deoarece am avut o operaţie la coloana vertebrală.Aceste note care mi se atribuie copiază acel scris. Ceea ce mi se pareincredibil este că în acele note există două sau trei scrisuri diferite. Cuexcepţia unei singure note, care are un ton mai elevat şi mai normal, toatesunt la nivel de mahala. Acea Sanda este mult prea incultă", spuneaStănoiu, care preciza că este o bună cunoscătoare a limbii şi n-ar fi făcutasemenea greşeli.

RodicaStănoiu a refuzat să declare dacă a colaborat sau nu cu Securitatea.

"Amdreptul să tac. Nu mă puteţi obliga să declar ceva", afirma ea.

Fostulministru al Justiţiei Rodica Stănoiu nu s-a prezentat la primul termen dejudecată de la Curtea de Apel Oradea al procesului cu Consiliul Naţional pentruStudierea Arhivelor Securităţii, Stănoiu motivând că este plecată înstrăinătate, astfel că procesul a fost amânat.

Latermenul din 8 septembrie 2010, Curtea de Apel Oradea a dispus efectuarea uneinoi expertize grafologice în proces, care să stabilească autenticitatea notelorinformative către fosta Securitate semnate cu pseudonimul Sanda, iar latermenul din noiembrie 2010 al procesului magistraţii au stabilit probele deînscrisuri care vor fi comparate cu notele informative.

Cuacel prilej, Rodica Stănoiu a solicitat ca, pe lângă dosarul întocmit în anii'80 pentru obţinerea paşaportului la fosta Direcţie a Paşapoartelor şi pus ladispoziţia experţilor grafologi de CNSAS, să fie acceptate ca documente decomparaţie declaraţia de avere, respectiv cea de necolaborare cu Securitatea.

Celedouă documente au fost analizate şi în 2006, înainte ca CNSAS să emită deciziade colaborare, prima dată de către experţi independenţi, iar apoi deLaboratorul interjudeţean de expertize criminalistice Bucureşti.

Înambele cazuri, rezultatul a fost acelaşi, şi anume că scrisul este acelaşi cucel din notele informative semnate cu pseudonimul Sanda. La data respectivă,însă, Rodica Stănoiu a contestat veridicitatea expertizelor, pe motiv că aufost întocmite de experţi "cu reputaţie îndoielnică".

Latermenul din 25 februarie, de la Curtea de Apel Oradea, judecătorii au luat actde declaraţiile de avere ale fostului ministru al Justiţiei, în original,transmise de Senatul României cu o informare ataşată, în care se preciza că"Rodica Stănoiu a depus în cursul anului 2006 trei declaraţii de avere şide interese".

Precizareaa fost făcută deoarece, la termenul anterior al procesului, reprezentantulCNSAS sesizase că un document transmis de Senat, ca fiind o declaraţie de avereîn original a Rodicăi Stănoiu, nu coincidea cu o copie comunicată în noiembrie2010, scrisul de mână din cele două acte fiind diferit, şi declarase că va faceplângere penală pentru fals.

Judecătoriiau anunţat că toate cele trei documente transmise de Senatul României urmau săfie înaintate Institutului Naţional de Expertiză Criminalistică, împreună cualte scripte de comparaţie aprobate deja de instanţă, iar dezbaterile urmau săfie reluate după finalizarea raportului de expertiză.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639240-12-05Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image