2017-01-24 19:29


Partenerii sociali şi Boc au reluat discuţiile pe Codul Muncii,principala temă contractele colective

 |  13:52
Partenerii sociali şi Boc au reluat discuţiile pe Codul Muncii,principala temă contractele colective

Reprezentanţiisindicatelor şi ai unor patronate au reluat, vineri, la Guvern, discuţiile cupremierul Emil Boc în legătură cu modificările la Codul Muncii, cea maiimportantă temă aflată în diversiune fiind păstrarea sau nu a contractelorcolective de muncă la nivel naţional.

La ultimaîntâlnire pe tema modificărilor aduse Codului Muncii, premierul Emil Boc asusţinut desfiinţarea contractelor colective de muncă la nivel naţional.Liderul UGIR-1903, Cezar Corâci, a spus, în 2 februarie, că premierul nususţine contractele colective la nivel naţional, dar că apreciază că ar trebuisă existe cele la nivel de ramură.

PremierulEmil Boc a declarat la rândul său, într-o conferinţă de presă susţinutăulterior la Palatul Victoria, că au fost făcute "progresesubstanţiale" în ultimele două întâlniri cu sindicatele, fiind acceptateun total de 27 propuneri ale acestora, dar că în discuţie mai sunt încă anumiteteme, precum valabilitatea şi caracterul extins sau restrâns al contractelorcolective de muncă.

El a arătatcă asupra acestor teme nu există încă un consens nici în cadrul partenerilorsociali şi nici între Guvern şi partenerii sociali.

Printre celepropunerile acceptate este cea care vizează perioada de preaviz, care să fie 20de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi 30 de zile pentru celede conducere, precum şi cea care se referă la perioada de stagiu pentruabsolvenţi la angajare.

În discuţieau rămas trei principale probleme. Una dintre ele se referă la contractele peperioadă determinată, partenerii sociali propunând ca acestea să fie "deregulă" de doi ani şi, în cazuri excepţionale, să poată fi extinse şi latrei ani, dar doar cu acordul scris al angajatului. O altă propunere se refereala perioada de probă, sindicatele propunând ca aceasta nu depăşească 90 dezile, fie că este vorba de funcţie de execuţie sau de conducere, şi să fiereglementată prin Contractul colectiv de muncă. A treia propunere rămasă îndiscuţie privea modul de aplicare a Contractelor colective de muncă.

Sindicaliştiivor ca termenul de preaviz convenit de părţi în contractul de muncă să nu fiemai mic de 15 zile sau 30 de zile pentru funcţiile de execuţie şi de conducere,în timp ce Guvernul a propus, în proiectul de modificare a Codului Muncii, 20şi, respectiv, 45 de zile pentru preaviz.

Termenul depreaviz este cel convenit de părţi în contractul individual de muncă sau, dupăcaz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile şi nu poate fimai mic de 15 zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de execuţie,respectiv nu poate fi mai mic de 30 de zile lucrătoare pentru salariaţii careocupă funcţii de conducere, se arată în proiectul sindicatelor, în timp ceExecutivul propune 20 şi, respectiv, 45 de zile.

Totodată,sindicaliştii spun că angajatorul poate renunţa unilateral la clauza deneconcurenţă prevăzută în contract, plata indemnizaţiei de neconcurenţăîncetând după minim 30 de zile de la notificarea scrisă a angajatorului privinddenunţarea acesteia - din luna următoare notificării scrise a angajatuluiprivind denunţarea acesteia.

În ceea cepriveşte perioada de probă la angajare, Guvernul propune prin proiectul de Codal muncii 45 de zile pentru funcţii de execuţie şi 120 de zile pentru cele deconducere. Sindicatele vor însă ca perioada de probă să nu depăşească 90 dezile în niciunul dintre cazuri.

Guvernulpropune eliminarea interdicţiei de a angaja mai mult de trei persoane pentruacelaşi post în perioada de probă, în timp ce sindicatele se opun abrogăriiacestei prevederi din actualul cod al muncii.

Sindicaliştiimai vor ca viitorul Cod al muncii să aibă o prevedere prin care în cazulabsolvenţilor de studii superioare să constituie stagiu primele şase luni dupădebutul în profesie al acestora. La sfârşitul perioadei de stagiu, angajatorular urma să elibereze, obligatoriu, o adeverinţă vizată de InspectoratulTeritorial de Muncă.

În cazulîntreruperii sau reducerii temporare a activităţii fără încetarea raportului demuncă, sindicaliştii completează propunerea Guvernului referitoare la reducereatimpului de lucru şi a salariului cu menţiunea ca acest lucru să se întâmple"în special" pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.

Sindicaliştiispun că, în cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice,tehnologice, structurale sau similare pe perioade care depăşesc 30 zile,angajatorul va avea posibilitatea "ca prin negocieri cu sindicatulreprezentativ sau cu reprezentanţii salariaţilor, după caz", să reducăprogramului de lucru de la cinci la patru zile pe săptămână, cu reducereacorespunzătoare a salariului, până la remedierea situaţiei care a cauzatreducerea programului.

Totodată,sindicaliştii vor completarea propunerii Guvernului ca în cazul în care dinmotive economice este necesară reducerea sau întreruperea temporară aactivităţii pentru maximum 15 zile lucrătoare consecutive pe an, cuobligativitatea reluării ei, angajatorul să poată acorda în această perioadăconcediu fără plată, cu menţiunea că aceste măsuri trebuie să fie negociateprin contractele colective de muncă aplicabile.

De asemenea,măsura concedierii colective nu presupune o răspundere a angajaţilor în luareadeciziei, ca atare sindicatele nu pot accepta amendamentul referitor la acestaspect. Sindicaliştii nu acceptă abrogarea articolului potrivit căruiaangajatorul care a dispus concedieri colective nu poate face noi încadrări pelocurile de muncă ale salariaţilor concediaţi, timp de nouă luni.

În situaţiaîn care, în această perioadă, se reiau activităţile a căror încetare a condusla concedieri colective, angajatorul are obligaţia de a transmite salariaţilorcare au fost concediaţi o comunicare scrisă în acest sens şi de a-i reangaja peaceleaşi locuri de muncă pe care le-au ocupat anterior, fără examen sau concursori perioadă de probă. Salariaţii au la dispoziţie un termen de maximum 10 zilelucrătoare de la data comunicării angajatorului pentru a-şi da în scrisconsimţământul cu privire la locul de muncă oferit. În situaţia în caresalariaţii care au dreptul de a fi reangajaţi nu îşi manifestă în scrisconsimţământul în termenul prevăzut sau refuză locul de muncă oferit,angajatorul poate face noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante.

Contractulindividual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit şi după expirareatermenului stabilit iniţial, cu acordul scris al părţilor, pentru perioadarealizării unui proiect, program sau lucrări, propune Guvernul, în timp cesindicatele spun că, având în vedere Memorandumul OIM şi practica europeană,amendamentul nu se justifică.

Guvernulvrea ca în noul Cod al muncii să nu mai fie prevăzut ca, la expirareacontractului individual de muncă pe perioadă determinată, pe acel loc de muncăsă poată fi angajat un salariat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată,în timp ce sindicatele se opun abrogării acestei prevederi existente în prezentîn Codul muncii.

Totodată,Guvernul propune ca, între două misiuni, salariatul temporar să se afle ladispoziţia agentului de muncă temporară. Sindicaliştii susţin rămânerea laformularea din actualul Cod al muncii, adică între două misiuni salariatultemporar să fie la dispoziţia agentului de muncă temporară şi să primească unsalariu plătit de agent, care nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe ţară.

Executivulpropune ca, pentru fiecare nouă misiune, între părţi să se încheie un contractde muncă temporară, în care vor fi precizate condiţiile în care urmează să sedesfăşoare misiunea, durata acesteia, identitatea şi sediul utilizatorului,precum şi modalităţile de remunerare a salariatului temporar. Sindicaliştii vorînsă păstrarea formulării în vigoare, adică pentru fiecare nouă misiune întrepărţi să se încheie un act adiţional la contractul de muncă temporară.

În proiectulGuvernului se propune ca, în perioadele de reducere a activităţii, angajatorulsă aibă posibilitatea de a acorda zile libere plătite, din care pot ficompensate eventualele ore suplimentare ce vor fi prestate pe parcursul anului.În opinia sindicatelor, contul de timp în acest sens este "doarsugerat" şi nu prezintă garanţii împotriva abuzurilor.

Totodată,alte prevederi din proiectul Guvernului cu care sindicatele nu sunt de acord sereferă la durata normală a timpului de lucru. Guvernul propune ca, în cazulsalariaţilor de noapte a căror activitate se desfăşoară în condiţii specialesau deosebite de muncă, durata de lucru să nu depăşească opt ore pe parcursuloricărei perioade de 24 de ore decât dacă este prevăzut în contractul colectivde muncă aplicabil şi dacă o astfel de prevedere nu contravine unor prevederiexprese stabilite din contractul de muncă de nivel superior. În aceastăsituaţie, angajatorul este obligat să acorde perioade de repaus compensatoriiechivalente sau compensare în bani a orelor de noapte lucrate peste durata deopt ore. Sindicatele spun însă că aceste amendamente nu sunt conforme cudispoziţiile din Convenţia 98 a OIM.

Guvernulpropune ca un angajat să aibă cel puţin zece zile lucrătoare de concediuneîntrerupt, în timp ce sindicatele vor ca perioada concediului neîntrerupt săfie de cel puţin 15 zile.

Guvernulvrea să păstreze în noul Cod al muncii prevederea ca liderii sindicali să nupoată fi concediaţi de la locurile de muncă în perioada de mandat sindical,însă vrea să elimine perioada de doi ani după încetarea mandatului. Sindicatelecer însă menţinerea acestei prevederi, care se regăseşte în Codul muncii învigoare.

În ceea cepriveşte sancţiunile disciplinare dispuse în cazul angajaţilor, sindicatelepropun introducerea unei menţiuni referitoare la faptul că, dacă în termen deşase luni salariatul nu primeşte o nouă sancţiune, este reabilitat de drept.

Guvernulpropune recuperarea unor eventuale pagube provocate din vina angajatului în 30de zile după ce i-a comunicat acestuia evaluarea pagubei. Sindicatele se opunacestei propuneri, susţinând că doar instanţa de judecată poate constatavinovăţia şi obligaţia de plată.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639237-03-22Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random image