2018-12-10 15:44


Spitalele, obligate în 15 zile să ceară clasificarea

 |  15:39
Spitalele, obligate în 15 zile să ceară clasificarea

Toate spitalele sunt obligate, înurmătoarele 15 zile, să ceară clasificarea. Solicitările scrise transmisedirecţiilor de sănătate publică vor fi analizate în cinci zile, pentru ca înbaza lor unităţile să fie încadrate într-una din cele cinci categoriistabilite, în funcţie de competenţă.

Toateunităţile sanitare cu paturi au obligaţia, începând de miercuri, ca timp de 15zile, să ceară în scris direcţiei de sănătate publică din aria administrativteritorială unde îşi desfăşoară activitatea, clasificarea, conform noiilegislaţii în vigoare, informează Ministerul Sănătăţii (MS).

Cerereaunităţilor este însoţită de o fişă de autoevaluare de a cărei corectitudine şirealitate a datelor înscrise răspunde managerul unităţii solicitante.

Direcţiile de sănătate publică au la dispoziţie cinci zile pentrua analiza cererile şi a încadra spitalele într- una dintre cele cinci categoriiexistente, înfuncţie de nivelul de competenţă, după care vor trimite Ministerului Sănătăţii,pentru aprobare, noua clasificare.

"Amrealizat o nouă clasificare a spitalelor, mai simplă şi coerentă. Până acum, înRomânia se utiliza o multitudine de clasificări ale spitalelor. Numai în Legea95/2006 sunt enumerate o serie de clasificări în funcţie de criteriul regional,de specificul patologiei, de regimul proprietăţii sau din punctul de vedere alînvăţământului medical şi cercetării. În multe cazuri clasificările seîntrepătrund, se suprapun sau se amestecă. De exemplu, unele spitale judeţenesunt regionale, clinice, şi de urgenţă şi pot fi şi instituţii publice cusecţii private, în acelaşi timp. Nu există o reprezentare coerentă a reţeleispitaliceşti. Noua metodă de clasificare s-a realizat pe baza experienţeiinternaţionale şi a recomandărilor experţilor independenţi", a declaratministrul Sănătăţii, Cseke Attila, citat în comunicatul transmis de MS.

MinistrulSănătăţii a mai spus că principalele avantaje ale noii clasificări suntcreşterea eficienţei funcţionării spitalelor prin evitareasuprapunerilor şi paralelismelor cu alte unităţi spitaliceşti, asigurareaaccesului echitabil al cetăţenilor la serviciile medicale continue, precum şimodelarea finanţării pe nivele de competenţă şi de performanţă, păstrându-seînsă metodologia unică naţională de finanţare (tarif pe caz ponderat unic lanivel naţional).

De asemenea,prin noua metodă de clasificare vor fi diminuate costurile de tratament prinevitarea internării la nivele inferioare de asistenţă spitalicească apacienţilor cu patologii complexe, care nu pot fi rezolvaţi la acel nivel.

Mai mult,clasificarea pe baza acestei metodologii va fi utilizată pentru stabilireaprotocoalelor de transfer interspitalicesc pentru cazurile necritice, dar şipentru planificarea dezvoltării reţelei spitaliceşti în concordanţă cunecesităţile populaţiei. Clasificarea spitalelor va avea un rol esenţial înelaborarea propunerilor de modelare a finanţării suplimentare a spitalelor, penivele de competenţă şi performanţă, şi pentru planificarea achiziţiilor deaparatură medicală.

Unităţilesanitare cu paturi se vor clasifica în cinci categorii.

Spitalelede categoria V,cu nivel de competenţă limitat, sunt cele care asigură servicii medicale pentruîngrijirea bolnavilor cronici, servicii medicale într-o singură specialitatesau servicii paleative.

Spitalelede categoria IV,cu nivel de competenţă bazal, sunt cele care deservesc populaţia pe o razăadministrativ-teritorială limitată, pentru afecţiuni cu grad mic decomplexitate.

Spitalelede categoria III, cu nivel de competenţă mediu, sunt spitale caredeservesc populaţia judeţului din aria administrativ-teritorială unde îşi ausediul şi, doar prin excepţie, din judeţele limitrofe, pentru afecţiuni cu gradmediu de complexitate.

Spitalelede categoria II(cu subcategoria II M pentru unităţile monoprofil), cu nivel de competenţăînalt, sunt cele care deservesc populaţia judeţului din aria saadministrativ-teritorială, precum şi din judeţele limitrofe, cu nivel înalt dedotare şi încadrare resurse umane şi care asigură furnizarea serviciilormedicale cu grad mare de complexitate.

Spitalelede categoria I(cu subcategoria I M pentru unităţile monoprofil): nivel de competenţă foarteînalt, sunt cele care asigură asistenţa medicală la nivel regional, deservindpopulaţia judeţului din aria sa administrativ-teritorială, precum şi altejudeţe, cu cel mai înalt nivel de dotare şi încadrare cu resurse umane şi careasigură furnizarea serviciilor medicale cu grad de complexitate foarte înalt.

Pentrupăstrarea funcţionalităţii sistemului naţional de urgenţă, inclusiv din punctde vedere al finanţării care este asigurată cu surse de finanţare distincte dinbugetul Ministerului Sănătăţii, se va utiliza în continuare clasificarea spitalelorde urgenţă prevăzută prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1764/2006.

MinisterulSănătăţii va permite o clasificare provizorie, până la 31 decembrie 2011,pentru acele unităţi care, deşi nu îndeplinesc în acest moment totalitateacriteriilor minime de clasificare, se pot angaja într-un proces de conformarela aceste cerinţe, cu termene şi responsabilităţi precise, potrivit MS.

De asemenea,s-a avut în vedere şi situaţia unităţilor care-şi pot coordona şi completaactivitatea cu spitale învecinate, în special în centrele urbane de dimensiunimari. Astfel, dacă una sau două specialităţi sunt asigurate prin linie de gardăcontinuă de către un alt spital, clasificat cel puţin la nivelul III şi aflatla maxim cinci kilometri distanţă, aceste nu mai sunt considerate a fiobligatorii pentru unitatea solicitantă.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639243-11-05
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri


loading...