2019-08-17 13:51

Corpul de control al primului-ministru a găsit nereguli în implementarea cardului de sănătate

 |  11:47
Corpul de control al primului-ministru a găsit nereguli în implementarea cardului de sănătate

Cardul naţional de sănătate trebuia să ajungă în posesia asiguraţilor acum 6 ani. Prezentat ca soluţie pentru eliminarea fraudelor din sistemul sanitar, cardul întârzie să apară. Fraudele, nu. Corpul de control al primului-ministru va sesiza DNA în legătură cu operaţiunile sau actele ilicite constatate în urma verificărilor privind implementarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate.

Potrivit raportului privind verificarea implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, controalele au fost efectuate la C.N. Imprimeria Naţională, CNAS şi Ministerul Sănătăţii şi au avut ca obiective verificarea respectării cadrului organizatoric şi funcţional necesar implementării proiectului privind cardul de sănătate, verificarea respectării dispoziţiilor legale cu ocazia organizării şi desfăşurării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică în acest caz şi a îndeplinirii atribuţiilor legale de către instituţiile care au avut atribuţii în legătură cu implementarea acestui proiect.

În urma controlului, în sarcina preşedintelui CNAS, Lucian Duţă, s-a reţinut că, în perioada 1.09.2010 - 8.05.2012, nu şi-a îndeplinit ori şi-a îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu şi obligaţiile asumate prin Memorandumul 'Implementarea Cardului naţional de asigurări sociale de sănătate', aprobat la data de 1.09.2010 în şedinţă de Guvern, obligaţii necesare asigurării eficienţei gestiunii financiare a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate prin implementarea cardului de sănătate.

Potrivit raportului, acesta nu a iniţiat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare şi nu a încheiat cu CN Imprimeria Naţională contractul privind producerea cardului, fapt ce a condus la nerealizarea cardurilor; nu a dispus măsurile necesare elaborării în termenul prevăzut în Memorandum şi la parametrii necesari a caietului de sarcini privind soluţia informatică a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, fapt ce a condus la realizarea acestuia cu o întârziere de 7 luni faţă de termenul limită stabilit în Memorandum; a emis ordinul pentru aprobarea specificaţiilor informatice ale sistemului naţional al cardurilor de sănătate cu o întârziere de 7 luni faţă de termenul limită stabilit în Memorandum.

''În calitate de iniţiator al Memorandumului a propus atribuirea către CN Poşta Română SA, prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, a contractului de prestări servicii poştale şi de curierat pentru distribuirea către titulari, la nivel naţional, a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate şi a aprobat, împreună cu reprezentantul CN Imprimeria Naţională, documentaţia de atribuire a acestui contract, fără ca Poşta Română să aibă exclusivitate pentru prestarea acestor servicii în condiţiile stabilite, împrejurări ce au concurat la neimplementarea proiectului privind cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, având drept consecinţă, pe de o parte, privarea sistemului de asigurări sociale de sănătate din România (administrat şi gestionat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate) de un instrument important de control al operaţiunilor privind raportări şi decontări din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate ale serviciilor medicale prestate, cu rol de prevenire, descoperire şi combatere a fraudelor în sistem, iar, pe de altă parte, tulburarea activităţii CN 'Imprimeria Naţională' - SA prin crearea unui deficit de numerar, urmare a achitării de către companie a materiilor prime destinate producerii cardului şi cauzarea unei pagube patrimoniului CN "Imprimeria Naţională" - S.A. în cuantum de 1.274.831,75 de euro, constituită din suma de 526.831,75 de euro, reprezentând cheltuieli înregistrate de companie aferente scrisorii de garanţie de plată a sumelor datorate furnizorului de semiconductori de tip 'cip cu contact pentru smart carduri', şi din suma de 748.000,00 de euro, reprezentând profitul brut care nu a fost realizat din cauza neproducerii cardului'', se arată în raportul transmis Agerpres.

Toate aceste aspecte pot întruni elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată, prevăzută de art. 248 Cod penal, combinat cu art. 2481 Cod penal, precizează documentul.

În raport se mai susţine că prin memorandumul aprobat la data de 1.09.2010 s-a stabilit ca distribuţia cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate să se realizeze de către CN "Poşta Română" SA, întrucât aceasta ar fi avut drept exclusiv de prestare a serviciului.

''În cadrul acţiunii de control s-a constatat că prevederile din Memorandum nu corespundeau reglementărilor în vigoare, întrucât CN "Poşta Română" SA nu avea exclusivitate pentru serviciul poştal ce urma a fi prestat, deoarece tariful practicat de operatorul economic pentru acest serviciu era mai mare decât tariful pentru care autoritatea competentă a acordat un drept exclusiv. Ca urmare, preşedintele CNAS şi directorul general al CN "Imprimeria Naţională" - SA nu trebuiau să iniţieze această procedură de achiziţie publică şi să aprobe documentaţia de atribuire în acest caz, întrucât, potrivit reglementărilor legale în vigoare, se impunea derularea unei proceduri concurenţiale, prin care să fie stabilită modalitatea de expediere a cardurilor de asigurări sociale de sănătate şi operatorul economic prestator ai serviciilor poştale şi de curierat. Procedând în acest mod, reprezentanţii C.N. "Imprimeria Naţională" - SA şi ai CNAS au împiedicat realizarea unei etape importante în procesul de implementare a cardurilor şi în circuitul de producere, personalizare şi livrare a acestora'', se mai arată în raport.

Totodată, din cele 15 măsuri prevăzute în graficul de activităţi anexat Memorandumului cu tema ''Implementarea Cardului naţional de asigurări sociale de sănătate", aprobat în şedinţa Guvernului din data de 1.09.2010, niciuna din acţiuni nu a fost realizată integral în termen, o parte din activităţi au fost aduse la îndeplinire cu mari întârzieri, iar altele nu au mai fost executate.

Potrivit documentului, preşedintele CNAS, Lucian Duţă, ''nu a întreprins măsurile necesare pentru iniţierea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare cu CN "Imprimeria Naţională" - SA şi încheierea cu aceasta a contractului privind producerea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, fiind încălcate dispoziţiile art. 5 din H.G. nr. 962/2010; nu a întreprins măsurile necesare elaborării, în termen, a caietului de sarcini privind soluţia informatică a cardului de sănătate ce era în sarcina comisiei constituite prin Ordinul preşedintelui CNAS nr. 697/2010; a emis, cu întârziere de 7 luni faţă de termenul stabilit în Memorandum, Ordinul privind specificaţiile informatice ale sistemului naţional al cardurilor de sănătate''.

Raportul mai arată că nerealizarea ori îndeplinirea cu întârziere sau în mod necorespunzător a unora dintre măsurile prevăzute în H.G. nr. 962/2010 şi în Memorandumul aprobat în şedinţa de Guvern din data de 1.09.2010 a determinat ''neimplementarea până la finele anului 2012 a proiectului privind realizarea sistemului naţional al cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate şi au produs consecinţe, după cum urmează: întârzieri în efectuarea de către CN "Imprimeria Naţională" - SA a plăţilor către furnizorii materiilor prime, ceea ce a condus la înregistrarea unor cheltuieli în cuantum de 526.831,75 de euro, reprezentând costuri aferente constituirii unei scrisori de garanţie de plată către furnizorul semiconductorilor de tip 'cip cu contact pentru smart carduri'; nerealizarea de către CN "Imprimeria Naţională" - SA a profitului brut, în valoare de 748.000,00 de euro, ce trebuia a fi obţinut ca urmare a producerii cardurilor; înregistrarea unui deficit de numerar la CN "Imprimeria Naţională" - SA determinat de achitarea contravalorii materiilor prime achiziţionate de această companie în vederea producerii cardurilor, în cuantum de 16.722.810,17 de euro şi nerecuperarea unei părţi din investiţie din cauza neimplementării proiectului; creşterea necesarului de împrumut al CN "Imprimeria Naţională" -SA din cauza deficitului de numerar, fapt ce a condus la contractarea de către companie, în luna decembrie 2012, a unui credit în cuantum de 13.500.000 de euro, necesar stingerii unei datorii, rezultată în urma unui litigiu internaţional în care compania era parte şi la majorarea costurilor aferente creditului; privarea sistemului naţional de sănătate de un mijloc suplimentar de verificare şi supraveghere pentru evidenţele, raportările şi decontările din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cu rol de reducere a posibilităţilor de fraudare în dauna acestui fond''.

''Raportul de control privind verificarea implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate nu constituie un act administrativ în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Raportul de control reprezintă act de informare a primului-ministru şi de sesizare a organelor de urmărire penală competente, ca formă de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute de lege în sarcina organelor de control. Prin urmare, Corpul de control al primului-ministru, ca organ cu atribuţii de control, va sesiza organele de urmărire penală, respectiv Direcţia Naţională Anticorupţie, în legătură cu operaţiunile sau actele ilicite constatate în urma desfăşurării acestei acţiuni de control, care pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni, urmând ca organul de urmărire penală sau, după caz, instanţa de judecată să hotărască asupra existenţei sau inexistenţei infracţiunii respective şi asupra vinovăţiei'', se precizează în document.

În vederea valorificării constatărilor şi concluziilor menţionate în Raportul de control privind verificarea implementării cardului de sănătate, raportul va fi transmis DNA, pentru cercetarea posibilelor fapte de natură penală, Curţii de Conturi a României, spre luare la cunoştinţă, Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, pentru verificarea respectării dispoziţiilor legale în domeniul achiziţiilor publice, Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională", Ministerului Afacerilor Interne, spre informare, Ministerului pentru Societatea Informaţională, spre informare, Secretariatului General al Guvernului, spre informare, Cancelariei Primului-Ministru, spre informare, Serviciului Român de Informaţii.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2013-07-14Parerea ta...

GICA
14 Iul 2013

DNA cu purtatorul ei de cuvant ar putea sa informeze opinia publica de stadiul DOSARELOR ..depuse de Curtea de Conturi, Corpul de Control al Guv. ... ; macar atat: ''le-am primit si in termen de .. va comunicam stadiul cercetarii.. ''; TACEREA ..DNA-ului ma face sa cred .. ca are alte obtiuni si simpatii politice!
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray