2020-02-19 19:05

Cum se căpuşează banii publici prin afaceri miniere

 |  19:52
Cum se căpuşează banii publici prin afaceri miniere

Ziarul “Puterea” a dezvăluit în ediţia deieri faptul că ministerul condus de Adriean Videanu a atribuit un contract învaloare de 35 de milioane de euro firmei la care instituţia este unic acţionar şiadministrator, Conversmin SA. Societatea este singura care a participat laaceastă “licitaţie”, atribuită de fapt direct, în baza dreptului deexclusivitate pe care îl are pentru acest gen de activităţi. Numai că acestcontract poate fi subcontractat, aşa cum rezultă chiar din anunţul de atribuireal contractului, publicat pe site-ul SEAP. Ei bine, în ultimele 30 de zile,firma în cauză a organizat la rândul ei licitaţii prin care a atribuit,sectorial, contracte de lucrări pentru care ea însăşi le-a contractat de laMinisterul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. Numai pentruatribuirea a 25 de contracte, Conversmin SA pune la bătaie suma de13.363.512,94 lei fără TVA.

Majoritatea contractelor încheiatede către societatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri aavut loc prin negociere directă, fără anunţ de participare, exact cum a câştigatşi Conversmin contractul cu Ministerul Economiei, în valoare de 148,37 milioanede lei. Suma reprezintă cheltuielile ministerului cu acest gen de activităţidoar pentru anul 2010 şi are la bază, potrivit anunţului de atribuire publicatpe site-ul SEAP, mai multe hotărâri ale Guvernului Emil Boc emise în acestsens. Achiziţia făcută de Ministerul Economiei constă în servicii dearhitectură, servicii de inginerie specializată şi servicii de inginerieintegrată, servicii de proiectare urbanistică şi peisagistică, servicii conexede consultanţă ştiinţifică şi tehnică, precum şi servicii de testări şi analizetehnice aferente programului anual de conservare, închidere, reconstrucţieecologică şi activităţi postînchidere a minelor, în anul 2010, aprobate prinhotărâri ale Guvernului. În urma negocierii, singurul ofertant, respectivConversmin SA, a fost declarat câştigător, urmând să încaseze de la bugetul destat suma de 148.371.000 de lei (respectiv 35.326.428,5 euro) în careeste inclusă şi TVA, 24%. Contractul a fost atribuit pe 14 august 2010 şi,culmea, poate fi subcontractat de către Conversmin. Evident, subcontractorii nusunt cunoscuţi la nivel oficial de către Ministerul Economiei.

Subcontractarea

Începând cu 9 iulie şi terminând cu ziua de 5 august2010, SC Conversmin SA a organizat, la rândul ei, licitaţii pentru contractareade servicii de închidere, modernizare şi ecologizare a minelor. O fi oare vorbadespre aceleaşi lucrări ca în contractul-mamă încheiat cu ministerul condus deAdriean Videanu? Surse guvernamentale spun că da. În urma celor 23 de negocieridirecte fără anunţ de participare şi a celor două licitaţii deschise,Conversmin a atribuit 25 de contracte, în valoare de 13.363.512,94 lei, la carese adaugă 3.207.243,10 lei reprezentând taxa pe valoarea adăugată, către 19societăţi comerciale. Este vorba despre Castrum Corporation SRL din Negreşti-Oaş,SC Govora SA Râmnicu Vâlcea, SC RO-MIN SRL Baia Mare, Compania Naţională aUraniului SA Bucureşti, Cartel Bau SA Bistriţa (societate asociată la ProiectulRoşia Montană), Selina SA Oradea, Cominco SA Bucureşti (firmă abonată lacontracte cu statul), SC IPROMIN SA Bucureşti, SC INCDMRR-ICPMRR SA Bucureşti,SC Consmin SA Petroşani, SC Radioactiv Mineral Măgurele SA, SC Santedil ProiectSRL, SC Phobos Soft SRL Bucureşti, Institutul de Cercetări şi ProiectăriMiniere SA Baia Mare, Eco Invest SRL Deva, Cepromin SA Deva, Foricon SA Deva şiGeoconsulting SRL Târgu-Jiu.

Tăvălug de contracte

De remarcat este faptul că toate acestecontracte au fost atribuite înainte ca Conversmin SA să câştige afacerea pusăla bătaie de către Ministerul Economiei. Astfel:

• La 9 iulie 2010, Conversmin atribuie directcătre Institutul de Cercetărişi Proiectări Miniere SA Baia Mare un contract în valoare de 66.668 delei fără TVA pentru servicii de proiectare pentru completarea proiectuluitehnic de depozitare a deşeurilor de la staţiile de epurare ape de mină laiazul Tăuţii de Sus, judeţul Maramureş.

• La aceeaşi dată,Conversmin atribuie direct către Geoconsulting SRL Târgu-Jiu un contract învaloare de 20.080de lei fără TVA pentru servicii de proiectare pentru completarea lucrărilor destabilizare şi înlăturare a efectelor produse de alunecările de teren dinzonele de influenţă ale lucrărilor miniere subterane de la minele Mătăsari şiDragoteşti, judeţul Gorj.

•|n aceeaşi zi, Conversmin SA atribuie direct către SC Radioactiv Mineral Măgurele SA un contract în valoare de 395.887 delei fără TVA pentru lucrări/servicii de conservare pentru minele Dobrei Est,Ilişova, Mehădia, judeţul Caraş Severin, Rănuşa, Valea Vacii, Valea Leucii,judeţul Arad, Bicazul Ardelean, judeţul Neamţ, Valea Galbenă Arieşeni, judeţulAlba, şi Puzdra Leşul, judeţul Suceava.

•La aceeaşi dată, Conversmin SA atribuie, prin licitaţie deschisă, către Foricon SADeva un contract în valoare de 2.080.655,20 lei fără TVA, pentru lucrări de reabilitare a drumului tehnologiccomunitar Dărăneşti-intrarea Lonea.

•Tot pe 9 iulie, Conversmin atribuie direct către Cepromin SA Deva un contract învaloare de 48.541 lei fără TVA pentru servicii de proiectare pentru elaborareadocumentaţiei Proiect tehnic de închidere şi ecologizare a minei Barza, judeţulHunedoara - Muzeul Aurului Brad.

•Cepromin SA Deva mai primeşte, în aceeaşi zi, tot prin negociere directă, uncontract în valoare de 20.719 lei fără TVA pentru servicii de proiectare pentruîntocmire documentaţie tehnico-economică pentru închiderea minei Sasca Montană,judeţul Caraş Severin.

•La data de 12 iulie 2010, Conversmin atribuie direct către Eco Invest SRL Devaun contract în valoare de 751.342 de lei fără TVA pentru lucrări de stabilizareşi punere în siguranţă a gospodăriilor din Valea Mujii, minele Mătăsari şiDragosteşti, judeţul Gorj.

•La aceeaşi dată, Conversmin atribuie direct către Institutul de Cercetări şiProiectări Miniere SA Baia Mare un contract în valoare de 24.404 lei fără TVApentru servicii de proiectare pentru completarea Proiectului tehnic de închidereşi ecologizare mina Borşa, iaz Novăţ.

•În aceeaşi zi, acelaşi institut băimărean câştigă prin atribuire directă un altcontract, în valoare de 50.758 de lei fără TVA, pentru servicii de proiectarepentru întocmire Proiect tehnic de închidere subterană a galeriei PurcăreţInferior de la mina Ilba, judeţul Maramureş.

•La 13 iulie 2010, Convesmin atribuie direct către Prominfo SA Ploieşti uncontract în valoare de 57.188 de lei fără TVA pentru servicii de proiectarepentru întocmirea proiectului tehnic privind amenajarea flancului sudic alcarierei Sf. Gheorghe, judeţul Covasna.

• La aceeaşi dată, SC Phobos Soft SA Bucureşticâştigă un contract în valoare de 32.500 de lei fără TVA pentru serviciide expertiză tehnică pentru evaluarea stării de siguranţă a iazului dedecantare Valea Straja - mina Leşul Ursului U.P. Tărniţa, judeţul Suceava, şi aiazului de decantare Bozânta din cadrul minei Herja, judeţul Maramureş.

• În aceeaşi zi,Conversmin atribuie direct către Santedil Proiect SRL un contract în valoare de41.954 de lei fără TVA pentru întocmirea studiului de fezabilitate şiproiectului tehnic pentru lucrările de stabilizare şi înlăturare a efectelorproduse de fenomenul de subsidenţă asupra drumului de acces spre cartierulMicul Bodos şi asupra unor proprietăţi private aflate în zona de influenţă alucrărilor miniere subterane de la mina Baraolt II, judeţul Covasna.

• La aceeaşi dată,Conversmin atribuie direct către SC Radioactiv Mineral Măgurele SA un contract învaloare de 47.758 de lei fără TVA pentru lucrări/servicii de conservare(monitorizare factori de mediu) pentru minele Hojda Măgura, judeţul Suceava, Bârzava şi Milova, judeţul Arad.

• Tot la 13 iulie,Conversmin atribuie prin licitaţie către Consmin SA Petroşani un contract învaloare de 790.000 de lei fără TVA pentru lucrări de punere în siguranţă azonei Pârâului Renghi, halda de steril 2 Vest şi de reabilitare ecologică azonelor calamitate la mina Ileana, judeţul Hunedoara.

• La 15 iulie 2010,Conversmin SA atribuie prin licitaţie către SC Govora SA Râmnicu Vâlcea uncontract în valoare de 1.717.351,48 lei fără TVA pentru lucrări de punere însiguranţă şi ecologizare a perimetrului minier Cataracte- Voineasa, judeţulVâlcea.

• În aceeaşi zi, SCINCDMRR - ICPMRR SA Bucureşti câştigă direct un contract în valoare de 11.376 delei fără TVA pentru servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantuluipentru actualizarea devizelor generale la obiectivele Avram Iancu, Ciudanoviţa,Lisava, Dobrei Est şi Bicazul Ardelean.

• La aceeaşi dată,Conversmin atribuie direct către SC Ipromin SA Bucureşti un contract în valoarede 8.357 de lei fără TVA pentru servicii de asistenţă tehnică din parteaproiectantului pentru actualizarea devizelor generale la obiectivele Harghita Băi,Leşu Ursului UP Târniţa, Central Suvorov - Valea Mare, Altân Şepe şi Poiana.

• La 16 iulie 2010,Conversmin atribuie direct către Selina SRL Oradea un contract în valoare de952.604 lei fără TVA pentru lucrări de închidere şi ecologizare Iaz Valea Sălişteişi Iaz Gura Roşiei, din cadrul minei Roşia Montană, judeţul Alba.

• La aceeaşi dată,Conversmin atribuie direct către Cominco SA Bucureşti un contract în valoare de154.882,15 lei fără TVA pentru lucrări de închidere şi ecologizare a mineiBarza, judeţul Hunedoara.

• Selina SRL Oradeamai câştigă, direct, în aceeaşi zi, un contract în valoare de 1.054.585 lei fărăTVA pentru lucrări de închidere şi ecologizare Iaz Valea Săliştei şi Iaz GuraRoşiei, din cadrul minei Roşia Montană.

• La aceeaşi dată,Conversmin SA atribuie prin licitaţie către Cartel Bau SA un contract învaloare de 3.766.766,88 lei fără TVA pentru servicii de întreţinere şiexploatare a staţiei de epurare Valea Vinului, judeţul Bistriţa Năsăud.

• La 3 august 2010,Conversmin SA atribuie direct către Compania Naţională a Uraniului SA Bucureştiun contract în valoare de 280.258 de lei fără TVA pentru lucrări privindconservarea/ecologizarea minei Lisava, din cadrul Companiei Naţionale aUraniului.

• La 5 august 2010,Conversmin SA atribuie direct către SC RO-MIN SRL Baia Mare un contract învaloare de 43.464 de lei fără TVA pentru servicii de asistenţă tehnică la execuţialucrărilor de închidere şi ecologizare a obiectivului minier Ostra - IazTârnicioara, judeţul Suceava.

• La aceeaşi dată,Conversmin SA atribuie direct către SC Govora SA Râmnicu Vâlcea un contract învaloare de 397.134,23 lei fără TVA pentru lucrări de intervenţie generate deevoluţia procesului de prăbuşire controlată derulat în Câmpul II de SondeOcnele Mari, judeţul Vâlcea.

• În fine, tot la 5august, Conversmin atribuie direct către Castrum Corporation SRL Negreşti-Oaşun contract în valoare de 538.559 de lei fără TVA pentru lucrări de închidere şi ecologizare Iaz Novăţ– lucrări de remediere şi modernizare a sistemului de epurare pasivă.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638939-07-05Parerea ta...

GMCATA
17 Aug 2010

La 16 iulie 2010, Conversmin atribuie direct c?tre Selina SRL Oradea un contract în valoare de 952.604 lei f?r? TVA pentru lucr?ri de închidere ?i ecologizare Iaz Valea S?li?tei ?i Iaz Gura Ro?iei, din cadrul minei Ro?ia Montan?, jude?ul Alba. • Selina SRL Oradea mai câ?tig?, direct, în aceea?i zi, un contract în valoare de 1.054.585 lei f?r? TVA pentru lucr?ri de închidere ?i ecologizare Iaz Valea S?li?tei ?i Iaz Gura Ro?iei, din cadrul minei Ro?ia Montan?. Care este diferenta ?..:) valoare?
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine