2020-04-09 05:03

Exclusiv. Prejudiciu uriaș la Ministerul Tineretului și Sportului

 |  10:30
Exclusiv. Prejudiciu uriaș la Ministerul Tineretului și Sportului

Curtea de Conturi a constatat că veniturile proprii planificate pentru anul 2018 au fost estimate fără a avea în vedere faptul că în ultimii doi ani anteriori anului 2018, MTS a încasat mai puțin de 97% din veniturile proprii estimate pentru fiecare an, fiind astfel încălcate prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, având drept consecință supradimensionarea veniturilor proprii cu suma de 36.785 mii lei.

Opinia contrară se întemeiază și pe abaterile constatate în misiunile de audit financiar efectuate în anii precedenți, pentru înlăturarea cărora Curtea de Conturi a României a emis decizii și care s-au perpetuat și în anul 2018, dintre care enumerăm:

-nefinalizarea acțiunii de reevaluare a activelor aflate în patrimoniul MTS și a unităților subordonate conform prevederilor legale;

-neclarificarea unor investiții în curs, începute cu mult timp în urmă și nefinalizate până la data auditului;

-neclarificarea situației juridice a imobilului din Brașov, bd. George Barițiu nr. 17, aflat în patrimoniul Casei

de Cultură a Studenților Brașov;

-deficiențe privind verificarea modului în care s-a realizat administrarea domeniului public de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bistrița-Năsăud;

-neluarea tuturor măsurilor în vederea controlului menținerii destinației bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, precum și a celor care au aparținut domeniului public și care au intrat în circuitul privat după anul 1989;

-deficiențe în funcționarea operativă și omologarea bazelor sportive și înscrierea acestora în Registrului bazelor sportive omologate;

-nefinalizarea acțiunii de identificare, evaluare și reflectare în patrimoniu a situației actuale a imobilelor destinate activității sportive aflate în patrimoniul public sau privat al statului, precum și a celorlalte baze sportive aflate pe teritoriul României;

-neconcordanța dintre datele din Inventarul bunurilor aflate în domeniul public al statului aprobat prin hotărâre de guvern și datele din evidența contabilă a MTS, inclusiv neconcordanțe constatate la nivelul direcțiilor județene pentru tineret și sport. Neînscrierea MTS în cartea funciară a statului român ca proprietar tabular a unor imobile de natura clădirilor/construcțiilor și terenurilor;

-neefectuarea analizei în vederea dispunerii măsurilor legale pentru recuperarea eventualelor sume constând în venituri/penalități/daune cuvenite direcțiilor județene pentru sport și tineret sau în sume decontate necuvenit de către direcțiile județene ca urmare a derulării tuturor contractelor de colaborare încheiate în perioada 2003-2004 pentru reabilitarea/modernizarea, întreținerea și utilizarea bazelor materiale ale unor tabere școlare;

-neorganizarea și neconducerea evidenței contabile a drepturilor constatate, respectiv a veniturilor și creanțelor potențial cuvenite instituției de la plătitorii de taxe și accize din alcool și tutun, care aveau obligația de a vira la dispoziția acesteia o cotă de 1% din cuantumul sumelor datorate bugetului de stat, conform prevederilor legale;

-inexistența unor documente de colaborare între ANST/MTS și MECTS/MEN/MEC în ceea ce privește organizarea taberelor școlare;

-neîntreprinderea de către MTS, în termenul legal de prescripție, a demersurilor de recuperare a sumei de 3.838,7 mii lei, datorată de Compania Națională Loteria Română SA, în temeiul prevederilor Legii sportului nr. 69/2000, reprezentând creanța aferentă perioadei cuprinse între luna decembrie 2004 și întreg anul 2005, ce a avut ca efect pierderea acestui drept de creanță. Pentru acest prejudiciu, MTS a formulat plângere penală, prin care a solicitat și constituirea sa ca parte civilă în procesul penal;

-neînregistrarea în evidența contabilă a instituției a pierderii sumei de 713,6 mii lei, pierdere produsă prin neîntreprinderea de către MTS, în termenul legal de prescripție, a demersurilor pentru punerea în executare a unei sentințe penale;

-neînregistrarea în evidența contabilă, conform prevederilor legale, a valorii bunurilor constatate lipsă la inventar cu ocazia inventarierii, precum și neclarificarea unor sume înregistrate în evidența analitică a conturilor de debitori;

-nerecuperarea prejudiciului constatat în urma controlului efectuat în anul 2012 de către Biroul de audit intern la Federația Română de Patinaj. Pentru prejudiciul în sumă de 1.105 mii lei și pentru dobânzile aferente MTS a solicitat să se constituie în parte civilă în dosarul penal deschis în acest caz;

-nerecuperarea unui prejudiciu stabilit de instanță în sarcina unor persoane fizice. Din despăgubirile civile și cheltuielile de judecată în sumă de 2.737 mii lei, stabilite de instanță, MTS a recuperat până la data auditului suma de 333 mii lei;

-nerecuperarea unui prejudiciu, estimat la suma de 429 mii lei, reprezentând creanțe de recuperat de la Federația Română de Arte Marțiale de Contact, pentru care există un proces pe rolul Tribunalului București, suspendat până la soluționarea definitivă a unui dosar penal deschis în această cauză. În cazul dosarului penal, MTS a solicitat să se constituie parte civilă;

-neîntreprinderea, de către MTS, în termenul legal de prescripție, a demersurilor de recuperare a sumei de 672,5 mii lei, reprezentând creanță aferentă anului 2006, datorată de SC Stanley Bet SRL, care a avut ca efect respingerea de către instanță a cererii formulate de MTS ca prescrisă. Pentru prejudiciul în cauză, MTS a formulat plângere penală;

-deficiențe privind modul de acordare a rentelor viagere.

În urma verificărilor efectuate de camerele de conturi județene la 50 de entități din subordinea MTS au fost

constatate o serie de abateri ce privesc:

  elaborarea și fundamentarea proiectului de buget propriu, precum și autorizarea, legalitatea și necesitatea modificărilor aduse prevederilor inițiale ale bugetelor publice;

  exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare;

  organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern (inclusiv audit intern);

  modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetului general consolidat, în cuantumul și la termenele prevăzute de lege, valoarea estimată a abaterii fiind 4.293 mii lei;

Recomandări

 calitatea gestiunii economico-financiare, respectiv abateri de la prevederile legale referitoare la:

-  efectuarea inventarierii și a reevaluării tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege, înregistrarea în evidența contabilă a rezultatelor acestora, precum și înregistrarea în evidențele cadas- trale și de publicitate imobiliară;

-  asigurarea integrității bunurilor patrimoniale, valoarea estimată a abaterii fiind 239 mii lei;

-  modul de aplicare a prevederilor legii privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și a reglementărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului, valoarea estimată a abaterii fiind 6.397 mii lei;

-  angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare în concordanță cu prevederile legii bugetare și cu destinația stabilită, valoarea estimată a abaterii fiind 889 mii lei;

-  creanțe și datorii raportate prin bilanț și celelalte anexe ale situațiilor financiare.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2020-02-17Parerea ta...

CALATORUL
17 Feb 2020

Conteaza enorm : CINE ESTE VINOVAT! Pe parcursul intregii perioade sa se stabileasca vinovatul si, cel mai important: recuperarea sumelor! Din ce traim in Romania noi cititorii constatam ca niun ministru nu se face vinovat de nimic! Iar toate prejudiciile sunt trecute pe pierderile statului roman!
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE


PUBLICITATE


Conferinta-BusinessSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine