2020-02-19 18:22

Ineficienţa legislaţiei penale prin prisma „cazului de la Caransebeş”

 |  18:13
Ineficienţa legislaţiei penale prin prisma „cazului de la Caransebeş”

Articolul de faţă este un demers teoretic de încadrare juridică atuturor faptelor consumate în cazul petrecut duminică, 8 august 2010, laCaransebeş, într-un concurs de motociclism, fără a reprezenta o încercare desubstituire a actului de justiţie. Dacă dispoziţiile Codului penal (Legea nr. 15/1968)în vigoare asigura o protecţie slabă a cetăţenilor, noul Cod penal - Legea nr. 286/2009 - care ar putea intra în vigoare la 1 octombrie2010, legiferează protecţia infractorilor şi creşterea gradului de corupţie înjustiţie. De la acceptarea tacită a criminalităţii vom trece la legalizareaacesteia.

Faptele

Duminică, 8 august 2010, pe pistaaeroportului din Caransebeş, o persoană aflată sub influenţa alcoolului cunumele Cristian Ungur a lovit cu maşina 4 persoane. Din relatările presei,Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeş a propus arestarea preventivă aautorului sub acuzaţia săvârşirii următoarelor fapte: vătămare corporală dinculpă, ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice,conducerea unui autovehicul în stare de ebrietate. Fără îndoială că, în raportcu probele care vor fi administrate, încadrarea juridică a faptelor se poate schimbape parcursul urmăririi penale sau a procesului penal. Deocamdată luăm în calculcă urmărirea şi procesul penal se desfăşoară în baza acuzaţiilor enumerate de Parchet.

Dacă va fi găsit vinovat, încadrarea juridică deja făcută de Parchetpare că atenuează sancţiunea penală, ori chiar îl salvează de sancţiune peautor. De aceea, trebuie să lămurim cu răbdare fiecare acuzaţie ce îi esteimputată autorului de la Caransebeş şi ce pedeapsă i se poate aplica potrivit Coduluipenal în vigoare, precum şi în temeiul prevederilor noului Cod penal, mai alescă nu se ştie cât va dura procesul.

Vătămareadin culpă - posibilele pedepse

Vătămarea corporală din culpă, conform Codului penal în vigoare constăîn săvârşirea din culpă a unei lovituri sau a unor acte de violenţă sau a oricăreialte fapte prin care s-a pricinuit unei persoane o vătămare ce a necesitat,pentru vindecare, îngrijiri medicale mai mult de 10 zile, precum şi fapta dinculpă prin care s-a pricinuit integrităţii corporale sau sănătăţii o vătămarecare necesită, pentru vindecare, îngrijiri medicale mai mult de 60 de zile.

Pentru existenţa infracţiunii trebuie să existe următoarele condiţii: 1)făptuitorul să săvârşească o acţiune; 2) să se producă rezultatul; 3) să sestabilească legătura între acţiunea făptuitorului şi rezultat.

Culpa autorului poate consta în faptul că acesta a prevăzut rezultatulacţiunii sale, dar nu l-a acceptat, socotind fără temei că el nu se va produce,ori că nu a prevăzut rezultatul faptei sale, dar trebuia să-l cunoască.Analizând circumstanţele producerii faptelor pe pista aeroportului de laCaransebeş, coroborate cu declaraţiile martorilor preluate de presă (nu deprocuror!), rezultă că a existat intenţia de a produce un rezultat, ce constăfie în vătămare corporală gravă, fie în omor. Adică apare intenţia directă, calatură subiectivă a infracţiunii, ţinând cont de un scop al făptuitorului.Desigur că intenţia trebuie probată, mai ales că această situaţie ar schimbaîncadrarea juridică în vătămare corporală gravă, tentativă la vătămare corporalăgravă sau tentativă la omor deosebit de grav.

Sancţiunile care poate fi aplicată la vătămarea corporală din culpăconform Codului penal în vigoare sunt mai multe. Dacă pentru vindecare,victima a avut nevoie de mai mult de 10 zile tratament medical, se aplicăprevederile art.184 Cod penal. Pedeapsa în acest caz este închisoarea de la olună la 3 luni sau amendă, în lipsa circumstanţelor agravante. Dacă victima arenevoie pentru tratament medical mai mult de 60 zile, ori fapta autorului acondus la pierderea unui simţ sau organ, încetarea funcţionării acestora, oinfirmitate permanentă fizică ori psihică, sluţirea sau avortul, pedeapsa este închisoarea de la 3luni la 2 ani sau amendă, conform art.184 alin.2 Cod penal.

În ambele cazuri, instanţa poate pronunţa suspendarea condiţionată aexecutării pedepsei, dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 3 anisau amendă, ori dacă infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsăînchisorii. Măsura suspendării poate fi luată şi în caz de concurs de infracţiuni,dacă pedeapsa aplicată este închisoare de cel mult 2 ani şi sunt întrunite şicelelalte condiţii menţionate.

Lucrurile se schimbă mult, odatăcu noul Cod penal. Acesta nu mai incriminează vătămarea corporală decât dacăvictima a avut nevoie de 90 zile de îngrijiri medicale sau dacă fapta de vătămarecorporală din culpă a produs o infirmitate, un prejudiciu estetic grav,avortul. Vătămarea corporală săvârşită din culpă de către o persoană aflată subinfluenţa băuturilor alcoolice ori a unei substanţe psihoactive (drog) sau îndesfăşurarea unei activităţi ce constituie prin ea însăşi infracţiune se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni laun an sau cu amendă (art. 196 alin.1 din noul Cod penal).

Vătămarea corporală săvârşită din culpă care a cauzat o infirmitate,îngrijiri medicale mai mult de 90 zile, un prejudiciu estetic grav şipermanent, avortul sau punerea în primejdie a vieţii persoanei se pedepseşte cuînchisoarea de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă (art.196 alin.2 din noul Cod penal).Dacă urmările vătămării corporale săvârşită din culpă s-au produs faţă de douăsau mai multe persoane, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu otreime, adică de la 9 luni la 2 ani şi 6 luni. (art.196 alin.4 din noul Cod penal).

Conducerea unui autovehicul în stare de ebrietate este infracţiunereglementată prin art.87 alin.1 din Codul rutier (OUG nr. 195/2002), dacă opersoană a condus pe drumuri publice. În cazul de la Caransebes, Parchetultrebuie să aducă dovezi că autorul consumase băuturi alcoolice aflându-se pedrumuri publice când a sosit pe pista aeroportului sau în momentele în care afugit de la faţa locului şi a reintrat pe drumuri publice. În caz contrar, nuse aplică prevederile Codului rutier (nu era pe un drum public), dar consumulde băuturi alcoolice se reţine în sarcina autorului ca şi circumstanţă agravantăla infracţiunea de vătămare corporală din culpă şi la comiterea infracţiunii deultraj contra bunelor moravuri şitulburarea ordinii şi liniştii publice.

Noul Codmoare de grija făptuitorilor

Noul Cod penal are prevederi care pot să ducă la infracţiuni rămase fărăpedeapsă. În conformitate cu prevederile art.80 din noul Cod penal, judecătorulpoate dispune renunţarea la aplicarea pedepsei, dacă sunt întrunite următoarelecondiţii: a) infracţiunea săvârşită prezintă o gravitate redusă, având învedere natura şi întinderea urmărilor produse, mijloacele folosite, modul şiîmprejurările în care a fost comisă, motivul şi scopul urmărit; b) în raport cu persoanainfractorului, de conduită avută anterior săvârşirii infracţiunii, deeforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelorinfracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciazăcă aplicarea unei pedepse ar fi inoportună din cauza consecinţelor pe carele-ar avea asupra persoanei acestuia.

În acest caz, infractorul se alege cu un avertisment. Prin urmare, dacăfacem abstracţie de circumstanţele agravante şi de concursul de infracţiuni încazul de la Caransebeş, autorul, respectiv Cristian Ungur, dacă beneficiază deprevederile noului Cod penal, poate scăpa cu un avertisment. Alternativ, instanţapoate hotărî suspendarea executării pedepsei şi punerea sub supraveghere. Chiarşi în situaţia în care cazul se soluţionează cu rapiditate, sub imperiulCodului penal în vigoare, autorul poate scăpa cu o suspendare condiţionată aexecutării pedepsei.

Ultrajul nu va mai fi infracţiune

Conform Codului penal în vigoare, fapta persoanei care, în public, săvârşeşteacte sau gesturi, proferează cuvinte ori expresii, sau se dedă la orice altemanifestări prin care se aduce atingere bunelor moravuri sau se produce scandalpublic ori se tulbură, în alt mod, liniştea şi ordinea publică, se pedepseştecu închisoare de la unu la 5 ani (art.321 alin.1 - actualul Cod penal). Dacăprin fapta prevăzută s-au tulburat grav liniştea şi ordinea publică, pedeapsaeste închisoarea de la 2 la 7 ani. Ultrajul contra bunelor moravuri şitulburarea ordinii şi liniştii publice sunt deci pedepsite mai grav decât vătămareacorporală. Severitatea sancţiunii nu ţine doar de gândirea penală din perioadaregimului comunist, care urmărea descurajarea oricărei manifestaţii în masă,dar şi de riscul degenerării unei stări de tulburare a liniştii publice în alteinfracţiuni.

În conformitate cu prevederile noului Cod penal, aceste fapte au fostînsă scoase de sub incidenţa penală, cu excepţia ultrajului contra bunelormoravuri legat de fapta persoanei care, în public, expune sau distribuie fără dreptimagini ce prezintă explicit o activitate sexuală, ori săvârşeşte acte deexhibiţionism sau alte acte sexuale explicite (art.375 din noul Cod penal).

Prezentarea făcută mai sus, în termeni juridici, arată că protecţialegală a cetăţenilor sub imperiul aplicării actualului Cod penal - din 1968 -este slabă. Dacă la 1 octombrie 2010 intră în vigoare noul Cod penal, vom trecela o nouă eră, în care se asigură sub aspect legal protecţia infractorilor înlocul victimelor. Am demostrat, pe cazul de la Caransebeş, ce se poateîntâmpla. La nivel naţional însă, situaţia poate deveni cu mult mai gravă. NoulCod penal reglementează renunţarea la pedeapsă (art.80). Am arătat prin speţade la Caransebeş în ce condiţii aberante şi evazive. Adică, noul Cod penal permitejudecătorului să hotărască renunţarea la pedeapsă, dacă infracţiunea „prezintăo gravitate redusă”.

Nimeni nu ştie cum poate să interpreteze un judecător expresia„gravitate redusă”. Furtul se pedepseşte cu închisoare între 6 luni şi 3 anisau cu amendă. Dacă cineva fură o maşinăşi este prins după ce a demontat-o piesă cu piesă, păgubaşul rămâne fără bun,iar hoţul poate beneficia de o pedeapsă cât un concediu prelungit pe litoral,fie chiar de un simplu avertisment.

Noul Cod penal, ca şi cel vechi, dar în condiţii mai blânde, permitesuspendarea executării pedepsei cu închisoarea şi punerea sub supraveghere, dacăs-a aplicat o pedepsă cu închisoarea de cel mult 3 ani, sau celmult 4 ani, în caz de concurs de infracţiuniori pluralitate intermediară (art.91 din noul Cod penal). Mai mult de jumătatedin infracţiunile curpinse în noua lege penală au pedepse cu închisoareacuprinse între 2 şi 7 ani. În principiu, potrivit prevederilor noului Cod penal,ar putea beneficia de suspendarea executării pedepsei persoanele condamnatepentru că au înlesnit sinuciderea altei persoane, pentru ucidere din culpă,lovire, vătămare corporală, vătămare corporală din culpă, rele tratamenteaplicate minorului, sclavie, ameninţare, şantaj, hărţuire, agresiune sexuală, actsexual cu un minor, corupere sexuală de minori, furtul, furtul calificat,abuzul de încredere, gestiune frauduloasa, înşelăciune, distrugere, toateinfracţiunile de serviciu (mită). Chiar dacă o parte dintre infracţiunile pecare le-am enumerat prevăd limite minime ce pornesc de la câteva luni, iarlimitele maxime depăşesc 3 sau 4 ani, suspendarea executării pedepsei subsupraveghere poate fi dispusă de judecător la aplicareaunei pedepse cu închisoarea de cel mult 3 ani, pentru că se ia în calcul condamnareadecisă de judecător, nu maximul pedepsei prevăzută de lege. Există clar risculsă ne trezim cu majoritatea infractorilor debutanţi pe străzi.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638939-12-14

Mai multe imagini:
Ineficienţa legislaţiei penale prin prisma 'cazului de la Caransebeş”
zoom
Ineficienţa legislaţiei penale prin prisma 'cazului de la Caransebeş”
zoom
Ineficienţa legislaţiei penale prin prisma 'cazului de la Caransebeş”
zoom

Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine