2020-01-23 21:52

Omerta pe Valea Doftanei (episodul III). ANRP se face că nu vede jaful din păduri

 |  21:01
Omerta pe Valea Doftanei (episodul III). ANRP se face că nu vede jaful din păduri

În primăvara acestui an cotidianul PUTEREA relata de-spre mafia lemnului din comuna Valea Doftanei, judeţul Prahova. Declarată zonă turistică din 2006, localitatea nu se poate dezvolta deoarece grupuri de interese fac presiuni enorme pentru ca zona să rămână în sfera ex-ploatării lemnului, și nu în cea a activităților turistice. Unul dintre aceste grupuri este format din Lucian Costea-Vileford, apropiat al preşedintelui penal al Con-siliului Judeţean Prahova, Mircea Cosma, şi Remus Drăgănescu, fost vicepreşedinte al Federaţiei Române de Handbal. Grupul este în conflict deschis cu autorită-ţile locale, după ce acestea au făcut demersuri pentru transformarea unui drum forestier, aflat în vecinătatea pădurii lui Drăgănescu, în drum comunal, deşi drumul a devenit unul comunal printr-o Hotărâre de Guvern. Mai precis, este vorba despre Hotărârea nr. 180/2014 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din adminis-trarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Valea Doftanei şi în admin-istrarea Consiliului Local al Comunei Valea Doftanei, judeţul Prahova.

În urma acestei Hotărâri, proprietăţile mai multor per-soane aflate în zonă beneficiază de un drum de acces, putând fi incluse într-un circuit turistic, cu pensiuni, ho-teluri sau spaţii de agrement.

Moştenire cu cântec

Remus Drăgănescu, fostul vicepreşedinte al FRH, a re-uşit să pună mâna pe întreaga avere a familiei, în detri-mentul altor 26 de moştenitori, după ce a solicitat Pri-măriei din Valea Doftanei circa 740 de hectare de pă-dure. Drăgănescu a depus prima solicitare în 1991, odată cu apariţia Legii 18, care nu permitea însă retro-cedarea a mai mult de 10 hectare. Şapte ani mai târziu, o completare a acestei legi a permis retrocedarea în-tregii suprafeţe care a aparţinut autorului, astfel încât Remus Drăgănescu a cerut şi obţinut de la Primărie circa 400 de hectare, însă nu s-a oprit aici. În 2005, Remus Drăgănescu a formulat alte două cereri (5391/29.11.2005 şi 4371/22.09.2005) pentru obţinerea întregii suprafeţe de pădure de 740 de hectare. Comisia Judeţeană din cadrul Prefecturii Prahova a emis Ho-tărârile 4226/02.02.2006 şi 4375/19.05.2006, punând la dispoziţia lui Remus Drăgănescu şi a fratelui său, Adoris Drăgănescu, întreaga pădure. Ceilalţi moşteni-tori, care ar fi avut dreptul şi ei la părţi din suprafaţă, s-au adresat justiţiei. În cadrul acestor procese s-a dovedit că solicitările 5391 şi 4371 formulate de Drăgănescu, care au stat la baza Hotărârilor Comisiei Judeţene, sunt de negăsit. Tribunalul Prahova a decis suspendarea ho-tărârilor Comisiei Locale şi reconstituirea dreptului de proprietate al reclamanţilor alături de cel al fraţilor Dră-gănescu, numai că aceştia din urmă au cerut revizuirea deciziei. Cât timp situaţia juridică a pădurii a rămas „în coadă de peşte”, presa locală a relatat că Remus Drăgă-nescu a continuat să obţină profituri uriașe din ex-ploatarea lemnului.

Sesizarea ANRP

Faţă de cele de mai sus, Primăria a cerut, pe 4 martie 2015, printr-o adresă oficială, Autorităţii Naţionale pen-tru Restituirea Proprietăţilor (ANRP),  să verifice situaţia suprafeţelor de pădure retrocedate, document din care cităm:

„Vă solicit cu celeritate să dispuneţi verificarea legalită-ţii restituirii suprafeţei de fond forestier şi gol alpin că-tre moştenitorii Drăgănescu P. Remus, Drăgănescu P. Adoris-Adrian conform prevederilor Legii 247/2005 după cum urmează:

Suprafaţa de 562,75 ha pădure conform tabel anexa 37 şi validate de Comisia Judeţeană conform Hotărârii nr. 4226/02.02.2006

Suprafaţa de 190,8 ha pădure conform tabel anexa 37 supliment şi validate de Comisia Judeţeană conform Hotărârii 4375/19.05.2006

Conform Legii nr. 247/2005 restituirea proprietăţilor expropriate abuziv către foştii proprietari (moştenitori) se fac în baza următoarelor documente:

Cerere depusă în termen legal

Acte de proprietate

Acte de stare civilă

Arbore genealogic al proprietarului

Adresă de la Arhivele Statului din care să reiasă su-prafaţa expropriată

La dosarul de restituire către moştenitorii defunctului Drăgănescu H. Ioan, şi anume Drăgănescu P. Remus şi Drăgănescu P. Adoris-Adrian, sunt depuse următoarele documente:

Amenajamentul pădurii «Stetul Parului» din comuna Trăisteni jud. Prahova, proprietate a domnului Drăgă-nescu H. Ioan pentru suprafaţa de 471,549 ha pădure şi 30 ha gol de munte (păşune) în total 501, 549 ha.

Hartă cu suprafaţa de 501,549 ha conform amenaja-mentului

Precizez faptul că la dosarul de restituire nu există nici un act de proprietate (act vânzare-cumpărare, acte moştenitori), adresa de la Arhivele Statului din care să reiasă suprafaţa expropriată în anul 1948-1949.

Comisia Locală a comunei Valea Doftanei din perioada 2005-2012, formată din funcţionari din cadrul Primăriei Valea Doftanei, delegat Direcţia Silvică Prahova, reprezentant Ocol Silvic Doftana, nu a respectat prevederile Legii nr. 247/2005 prin care erau obligaţi să solicite toate documentele de proprietate, documente care au fost ignorate, MUF (n.n. – Marea Unitate For-estieră din 1948 prin care s-au expropriat păduri) care e depus la dosar nu este act de proprietate şi în care există acte contradictorii.

Precizez faptul că această comisie de fond funciar a ret-rocedat ilegal (conform prevederilor Legii 247/2005) suprafaţa de 753,55 ha din proprietatea publică a statu-lui în proprietatea privată a sus-numiţilor Drăgănescu P. Remus şi Drăgănescu P. Adoris-Adrian conform anex-elor nr. 37 şi hotărârilor Comisiei Judeţene nr. 4226/2006 din 02.02.2006 şi 4375/2006 din 19.05.2006.

Din anul 2010 suprafaţa de fond forestier de 753,55 ha nu a beneficiat de servicii de pază din partea unei struc-turi specializate (Ocol Silvic aparţinând ROMSILVA sau Ocol Silvic Privat) perioadă în care autorităţile statului nu au luat nici o măsură legală pentru protejarea integrităţii fondului forestier.

Comisia Locală de restituire a proprietăţilor a comunei Valea Doftanei şi Comisia Judeţeană din perioada 2006-2012 au restituit şi alte suprafeţe de fond forestier, care în urma controlului efectuat de reprezentanţii Cur-ţii de Conturi din anii 2013-2014 s-a constatat a fi resti-tuite ilegal cu încălcarea prevederilor Legii 247/2005 şi anume:

Suprafaţa de 1.464 ha pădure către Maria Ioana Can-tacuzino prin mandatar Voinea Alexandru – dosar nr. 493/204/2015 aflat la Judecătoria Câmpina.

Suprafaţa de 806 ha pădure către Asociaţia Eforia Şcolilor Române prin mandatar Voinea Alexandru – dosar nr. 7629/105/2014 Tribunalul Prahova.

Suprafaţa de 1.225 ha pădure către Cantacuzino Ioana Elisabeta – dosar nr. 492/204/2015 aflat la Judecătoria Câmpina.

Domnul Drăgănescu P. Remus a încercat să pună presi-une (…) în scopul de a i se elibera titlu de proprietate conform anexei 37 şi hotărârilor Comisiei Judeţene, ul-terior depunând plângeri penale, acţiuni în instanţă, în condiţiile în care lucrările la Legea 165/2013 s-au fi-nalizat la 15.01.2015”.

ANRP o lălăie

ANRP a dat, sub semnătura vicepreşedintelui Claudia Selavărdeanu, pe 8 octombrie un răspuns ambiguu, aşa că Primăria Valea Doftanei a revenit pe 20 octombrie cu o adresă în atenţia lui George Băeşu, preşedintele ANRP. Iată ce reproşează petenta ANRP că a făcut sau mai degrabă că nu a făcut:

• Nu au fost înţelese şi/sau nu au fost tratate toate aspectele cu care a fost sesizată ANRP ca urmare a memoriu-lui înregistrat sub nr. 818/SPCI/2015 de către ANRP, precum şi a adresei nr. 12696/2015.

• Dezavuăm trimiterile făcute din partea unei autorităţi guvernamentale la existenţa dosarului nr. 632/9/2014 şi refuzăm să subînţelegem preocuparea instituţiei dum-neavoastră faţă de acuzaţiile formulate în acest dosar.

• În esenţă, aţi fost sesizaţi cu împrejurarea potrivit căreia, la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţă totală de 753,55 ha nu au fost cercetate docu-mentele existente la arhivele statului din care să rezulte în mod neîndoielnic că la data preluării pădurilor de că-tre regimul comunist, I. H. Drăgănescu mai era proprie-tarul suprafeţei pentru care s-a hotărât retrocedarea.

• Singurul document juridic care potrivit legii face dovada existenţei unui drept de proprietate îl reprezintă actul de vânzare-cumpărare nr. 25462/1937 încheiat la Tribunalul Ilfov, înscris care se referă numai la su-prafaţa de 501,55 din care 471,55 ha teren forestier şi 30 ha păşune alpină, document pe care îl aveţi la dis-poziţie, dar pentru o mai bună analiză îl anexăm.

• Efectele în plan probatoriu ale acestui document din 1937 (altul nu există şi dumneavoastră aţi omis să vă referiţi la acest aspect) îl reprezintă retrocedarea unei suprafeţe de teren forestier de 753,55 ha conform Legii nr. 247/2005 şi separat a încă 30 ha de păşune conform Titlului Proprietatea nr. 97/2003 şi 10 ha teren forestier conform Titlului Proprietate nr. 86/2003.

Vă rugăm să vă revizuiţi explicaţiile în legătură cu efec-tele hotărârii judecătoreşti invocate în adresa nr. 1586, 2121, 2193/SPCI/08.10.2015 întrucât dumneavoastră aţi fost sesizaţi numai cu privire la problema legalităţii ret-rocedării şi NU în legătură cu disputele existente între comoştenitorii defunctului I. H. Drăgănescu - autorul comun sau în legătură cu stabilirea calităţii de succesor, a cotei succesorale şi a masei de împărţit.

Niciuna din hotărârile la care faceţi referire nu a statuat asupra legalităţii retrocedării pentru că instanţele nu au fost învestite în acest sens.

Fără a minimaliza rolul instituţiei pe care o conduceţi, vă aducem la cunoştinşă că nu aveţi competenţa oferită prin Constituţie a unei instanţe judecătoreşti (numai aceasta fiind în măsură să se pronunţe asupra unor as-pecte în mod temeinic, dar mai ales legal).

Deşi misiunea ANRP este aceea de a coordona procesul de restituire a proprietăţilor preluate, în mod abuziv, în perioada regimului comunist şi de a acorda despăgubir-ile cuvenite persoanelor îndreptăţite, prin răspunsul dumneavoastră sugeraţi competenţe atât în materia revi-zuirii, de asemenea, nu v-am sesizat pentru a vă pro-nunţa pe aceste aspecte.

Facem precizarea că o astfel de manifestare de poziţie creează veritabile suspiciuni în ceea ce priveşte in-dendenţa unei instituţii (al cărei rol nu este deloc de neglijat), sugerând totodată o solidarizare cu o cauză apărută tocmai pe fondul tratării cu superficialitate a dovezilor care au stat la baza stabilirii întinderii dreptu-lui la retrocedare.

Totuşi, în măsura în care înţelegeţi să cochetaţi şi cu alte materii (drept penal, drept succesoral, drept proce-sul civil) vă sugerăm să reflectaţi la indiciul potrivit că-ruia, suprafaţa de teren forestier retrocedată exclusiv moştenitorilor Drăgănescu Remus şi Drăgănescu Adonis-Adrian este aproximativ aceeaşi suprafaţă pen-tru care Comisia de Fond Funciar nu a deţinut, nu deţ-ine şi nu va avea de unde să deţină vreo dovadă a întin-derii acestui drept nici în anul 1948 şi nici anterior aces-tui an (cu titlu de exemplu anul 1937).

În concluzie, reiterând informaţia că moştenitorilor I. H. Drăgănescu li s-a retrocedat o suprafaţă de 280 ha teren forestier fără nici o dovadă legală a acestui drept. Vă solicităm să nu trataţi cu îngăduinţă acest subiect şi să faceţi demersurile stabilite prin lege în sarcina dum-neavoastră.

Tăieri ilegale

Autorităţile abilitate au stabilit, în primăvara lui 2015, că tăierile ilegale de 400-500 metri cubi, din pădurile din zona Valea Doftanei. Poliţia a lăsat soluţionarea hoţiei în coadă de peşte.

Nulitatea titlurilor

În alte speţe de retrocedări ilegale, Ministerul de Fi-nanţe a făcut acţiuni în instanţă, împotriva comisiilor de fond funciar, pentru a se face constatarea nulităţii titlurilor de proprietate.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2015-11-18Parerea ta...

O ȚARĂ DE NEBUNI!
18 Noi 2015

S-au tâmpit DEFINITIV românii - și cei care ar trebui să ia măsuri, și cei care ar trebui să protesteze!
MIN.MEDIULUI
18 Noi 2015

ce PUȘCA MEA FACE?!!!! Generalii lu pește, nu zic nik? Doar este o chestiune de INTERES NAȚIONAL, de SECURITATE NAȚIONALĂ, nu?!
GEORGE
18 Noi 2015

ehei sunt din valea doftanei !mare adevar graiti! dar Ticuta care a avut angajati decedati din accidente de munca din cauza lacomiei,dar politia locala care fura cu ei!!! ei sunnt multe,multe !ce turism ce dezvoltare,aici e doar lemn ,lemn,lemn!!!!!!!de ce nu se duce politia campina sa ii ia,!procuratura ce face?
GEORGE
18 Noi 2015

ehei sunt din valea doftanei !mare adevar graiti! dar Ticuta care a avut angajati decedati din accidente de munca din cauza lacomiei,dar politia locala care fura cu ei!!! ei sunnt multe,multe !ce turism ce dezvoltare,aici e doar lemn ,lemn,lemn!!!!!!!de ce nu se duce politia campina sa ii ia,!procuratura ce face?
UTA ANDREI
18 Noi 2015

DA este vinovat,l-au pus imediat in libertate!Faza tare este ca dusmanii primarului sunt fix consilierii,Lucica este consilier iar Draganestii infractori,rudele lor plang prin instante !asa ca Vrem Schimbare Dar a hotilor de consilieri si exploatatorilor care au nenorocit Valea Doftanei ! o pasarica spune ca zilele astea ii ia pe toti cu autobuzul direct la puscarie!!!mai bine de jumate din consiliu,secretarul (apropos pe asta nu il ia nimeni,boul de piele e tot timpul in concediu de alcol nu poate tata sa scoata niste acte de la primarie!)
KUKU
18 Noi 2015

Omerta o reprezinta cel care a comandat articolul. Este un amalgam de pareri care se contrazic chiar in continutul articolului. Agrementul din zona la care se refera articolul se rezuma la 3-4 stani din golul de munte.
KUKU
19 Noi 2015

Pentru noi care traim in Valea Doftanei ar trebui sa se faca drum care sa ne lege de Sacele si Brasov unde avem copii, nu prin padure. Acolo sunt alte interese care nu trebuie sa se faca pe bani nostri. Se stie din mos-stramosi ca Draganescu a avut padure si o casuta la Ciungi, pe care le-a luat comunisti. Acum "noii" de la primarie sun deranjati de democratia care a facut restitiurea. De ce nu spun ca Draganescu a lasat o scoala, o biserica, o primarie la fel cum a lasat si Cojocarescu, un liceu, drum asfaltat, telefonie, retea de apa propie, fara sa-si fi facut vile si sa fi luat muntii pentru propria familie ca actualul primar in numai trei ani. Daca doriti sa fiti corecti, acolo sa cautati OMERTA domnilor de la publicatie.
MOARTEA OMERTEI
19 Noi 2015

nu va scapa unul.
PENTRU DREPTATE SI ADEVAR
19 Noi 2015

Aceasta facatura a primarului Manea are rolul de a l scoate din ghearele justitiei dar nu i pacaleste pe doftaneni. Toata lumea stie ca adevaratele furaciuni din paduri a fost patronata de Manea apoi odata ajuns la primarie a furat muntii. Lacomia si dorinta de putere l au transformat pe acest om in tiran. Oricine i se opune este nimicit cu amenzi, uneltiri sau astfel de articole . Adevarata omerta a fost si est patronat si este inca in mainile acestui tiran lacom! SPERAM CA INSTITUTIILE STATULUI SA DESCOPERE MAFIA PATRONATA DE MANEA IN PRIMARIE.
PENTRU DREPTATE SI ADEVAR
19 Noi 2015

Aceasta facatura a primarului Manea are rolul de a l scoate din ghearele justitiei dar nu i pacaleste pe doftaneni. Toata lumea stie ca adevaratele furaciuni din paduri a fost patronata de Manea apoi odata ajuns la primarie a furat muntii. Lacomia si dorinta de putere l au transformat pe acest om in tiran. Oricine i se opune este nimicit cu amenzi, uneltiri sau astfel de articole . Adevarata omerta a fost si est patronat si este inca in mainile acestui tiran lacom! SPERAM CA INSTITUTIILE STATULUI SA DESCOPERE MAFIA PATRONATA DE MANEA IN PRIMARIE.
URZICA
19 Noi 2015

Articolul este comandat de primarul ion manea pentru a abate atentia de la dosarele penale in care este implicat. Cei care au scris articolul sfideaza inteligenta oamenilor din valea doftanei. Draganescu nu a taiat nici o padure pentru ca nici nu i s a dat pana acum iar cosma l a tinut in brate pe Manea pana acum,deci cine e apropiat al lui Cosma? Adevaratul interes al primarului nu este dezvoltarea comunei ci sa puna mana pe pasunile comunei. Asta e cel mai mare furt dupa 89 in valea doftanei. Ion Manea trebuie sa dea socoteala pentru impartirea muntilor catre apropiati si familie obtinind milioane de euro din subventii pe animalele oamenilor din comuna.
URZICA
19 Noi 2015

Articolul este comandat de primarul ion manea pentru a abate atentia de la dosarele penale in care este implicat. Cei care au scris articolul sfideaza inteligenta oamenilor din valea doftanei. Draganescu nu a taiat nici o padure pentru ca nici nu i s a dat pana acum iar cosma l a tinut in brate pe Manea pana acum,deci cine e apropiat al lui Cosma? Adevaratul interes al primarului nu este dezvoltarea comunei ci sa puna mana pe pasunile comunei. Asta e cel mai mare furt dupa 89 in valea doftanei. Ion Manea trebuie sa dea socoteala pentru impartirea muntilor catre apropiati si familie obtinind milioane de euro din subventii pe animalele oamenilor din comuna.
CUNOSCATOR
19 Noi 2015

Omu asta, primarul, nu are degetul mare de la mana . Sa i se verifice toate proprietatile . Din ce se stie i sa emis titlu de proprietate pe vremea cand era sef de ocol pentru mai multe poieni din fond forestier printr care si poiana " lui Bucur Cioarga " care e undeva pe la Valea Seacă. Probabil ca vrea si pădure acuma, nu ca nu ar detine si astfel de proprietati. Asa ca ar trebui sa se verifice toate impropietaririle din Valea Doftanei inclusiv a primarului si a unor "bătrâni din primărie"
PRINTZUL
22 Noi 2015

e unu Barboi care are firma de exploatari forestiere care mai e si consilier PSD.Psd la putere la judet,mafie PSD la Valea Doftanei.Cand scapam de ei?
O PARERE!
16 Ian 2016

Mare pacoste pentru comuna Valea Doftanei acest ion manea, ca nu merita scris cu majuscule. Nu a ramas nimeni si nimic fara sa fie zgandarit de omul asta, verifcat si reclamat autoritailor. Dar ''fiecare pasare pe limba ei piere''.
O PARERE 2
22 Ian 2016

Subscriu cu autorul "O PARERE" ........ Este atat de mare încrengătură acestui primar ion manea " cu litere mici" incat si controalele care le are le plăteste cu brânză , ca doar a luat munti impreuna cu toata familia, si $$$$$$$$$$.
CETățEAN
06 Mar 2016

Hoți nemernici. Pacat de Valea noastră frumoasa
MARCIAN ORTAN
15 Sep 2019

Remus Draganescu a apelat la serviciile avocatei Elena Teodorescu din Campina (Avocata penalilor).Tot ea manevreaza si dosarele Primariei Campina,fiind asul din maneca a lui Horia Tiseanu-cel mai penal fiu al municipiului Campina.Tara lui papura-voda
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray