2020-04-09 04:19

România, săraca țară bogată. Avem de recuperat sute de milioane de euro împrumutate altor țări

 |  12:14
România, săraca țară bogată. Avem de recuperat sute de milioane de euro împrumutate altor țări

Astfel, în conformitate cu prevederile Legii nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creanțelor României provenite din activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, cu modificările ulterioare, Guvernul este autorizat să aprobe negocierea în vederea recuperării creanțelor provenite din activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, derulată înainte de 31 decembrie 1989. Guvernul prezintă spre informare Parlamen- tului, semestrial, situația creanțelor externe ale României.

Prin HG nr. 362/1994 privind constituirea Comisiei interdepartamentale pentru avizarea modalităților de încasare a creanțelor României din activitatea de comerț exterior şi alte activități externe derulate în baza acordurilor guvernamentale şi comerciale înainte de 31 decembrie 1989, în baza Legii nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creanțelor României provenite din acti- vitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, cu modificările ulterioare, se constituie Comisia interdepartamentală pentru avizarea modalităților de încasare a creanțelor României din activitatea de comerț exterior și alte activități externe, derulate în baza acordurilor guvernamentale și comerciale înainte de 31 decembrie 1989.

Comisia interdepartamentală este condusă de un secretar de stat din MFP și are în componența sa șapte membri, dintre care: trei reprezintă Ministerul Finanțelor Publice, doi reprezintă Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și doi reprezintă Ministerul Afacerilor Externe. Reprezentanții instituțiilor publice, membri ai Comisiei, sunt nominalizați prin ordin al conducătorilor instituțiilor respective.

Prin OG nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale se constituie Comisia interdepartamentală pentru analiza și avizarea ofertelor referitoare la nivelul și gradul de recuperare și de angajare, precum și a modalităților de încasare a drepturilor și de plată a obligațiilor.

Ce bani avem de recuperat

Comisia interdepartamentală are în componența sa un președinte și șapte membri, dintre care: trei membri reprezintă Ministerul Finanțelor Publice, trei membri, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antre- prenoriat și un membru, Ministerul Afacerilor Externe. Membrii Comisiei interdepartamentale și președintele sunt nominalizați prin ordin al conducătorilor instituțiilor respective, iar în funcția de președinte se numește un secretar de stat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, instituție stabilită de Guvern ca administrator al acordurilor comerciale și de plăți.

În conformitate cu legislația în vigoare, comisiile trebuie să se întrunească lunar sau ori de câte ori este nevoie. Această prevedere nu se respectă, întrucât, așa cum susțin reprezentanții MFP, întâlnirile lunare nu se justifică, comisiile întrunindu-se semestrial, cu ocazia întocmirii raportărilor către Guvern.

Totuși, MFP solicită periodic celor două ministere implicate informații cu privire la situația economică și politică din țările debitoare și rezultatul discuțiilor purtate în cadrul întâlnirilor bilaterale cu privire la recuperarea creanțelor externe.

Din situațiile financiare ale Trezoreriei Statului, întocmite la data de 31.12.2018, rezultă că Ministerul Finan- țelor Publice (MFP) administrează următoarele categorii de creanțe externe ale României:

Debitori din operațiuni din activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, derulată înainte de 31 decembrie 1989;

Debitoridinoperațiunideimport-exportcares-auderulatprincliring,barterșicooperareeconomicăinter- națională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale.

La data de 31 decembrie 2018, creanțele României provenite din operațiunile de export, cooperare eco-

nomică internațională și alte acțiuni externe, derulate înainte de 31 decembrie 1989, raportate în bilanțul Trezoreriei Statului sunt de 3.480.405.871,36 lei (835.579.646,21 USD; 1.522.725.577,78 ruble transferabile și alte sume în diverse valute, respectiv 24.391,84 EUR, 881.325,47 GBP și 22.930.147,99 LYD).

Procesul de recuperare a creanțelor externe este influențat de următoarele cauze obiective: 

a. pe relația devize convertibile:

- dificultățile majore de ordin economic, financiar și valutar cu care se confruntă unele țări africane, ale căror debite către România însumează 183,2 milioane dolari SUA (75,92% din totalul creanțelor nereglementate în prezent), calificate ca eligibile pentru a primi asistență conform inițiativei HIPC (țări cu grad înalt de îndatorare, cele mai sărace din lume): Sudan, Republica Centrafricană, Somalia și Tanzania;

- apartenența unor țări debitoare, care fac parte deja din programul HIPC, la categoriile de „țări afectate de conflicte" și „țări post conflicte", care urmează să primească sprijin financiar suplimentar din partea organis- melor internaționale: Republica Centrafricană, Somalia, Sudan.

b. pe relația ruble transferabile:

- refuzul categoric al autorităților cubaneze, țară care deține 100% din creanțele României în ruble transfe- rabile, de a accepta începerea negocierilor pentru convenirea coeficientului de conversie rublă transfera- bilă/dolar SUA și pentru stabilirea unor modalități de rambursare a obligațiilor sale valutare.

o În ceea ce privește categoria Debitorilor din operațiuni din activitatea de comerț exterior și cooperare eco- nomică internațională, derulată înainte de 31 decembrie 1989:

În urma verificării au fost constatate diferențe/neconcordanțe între evidența contabilă și evidența ope- rativă a creanțelor externe (ținute de către structurile de specialitate ale MFP), după cum urmează:

-  suma de 88.753.221 USD, respectiv creanța Libia-Rompetrol, care se regăsește în evidența contabilă raportată la creanțe externe, iar în evidența operativă această creanță se regăsește la creanțe interne. Creanța nu trebuie raportată la creanțe externe, deoarece ea nu trebuie să se mai încaseze de la Libia întrucât a fost încasată de către societatea Rompetrol, iar statul român a făcut demersuri pentru înca- sarea creanței de la Rompetrol (dosar aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a VI-a Civilă, litigiul a fost soluționat pe fond, în sensul admiterii în parte a pretențiilor formulate de statul român prin MFP);

-  sumele de 30.571.744,85 USD și 15.807.232 mii lire siriene, care nu sunt raportate la creanțe externe, în evidența operativă, dar se regăsesc în evidența contabilă, extrabilanțier, reprezintă creanțe externe datorate de Siria, care au fost reglementate în afara cadrului legal de către Industrialexport SA. Pentru recuperarea sumelor de la Industrialexport SA, dosarul se află pe rolul Tribunalului București;

-  suma de 55.376,75 USD nu este raportată în Raportul creanțelor întocmit în baza Legii nr.29/1994, întrucât nu a fost înregistrată de către Banca Comercială Română SA (BCR), raportarea făcându-se după evidențele acesteia. Suma reprezintă dobânzi și dobânzi penalizatoare aferente ratelor plătite cu întârziere de către Republica Guineea și Republica Democrată Congo.

În timpul controlului, Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică/Birou Creanțe Externe a efectuat demersurile pentru raportarea corectă în situațiile financiare, precum și pentru înregistrarea dobânzilor și a dobânzilor penalizatoare, de către BCR și, implicit, de MFP în evidența sa operativă.

În perioada ianuarie-decembrie 2018, în contul creanțelor externe ale României s-a încasat și s-a virat la bugetul statului suma de 59.970.624,49 USD, țările plătitoare fiind Irakul și Mozambicul. Din suma încasată, în cursul anului 2018, în contul creanțelor externe, Banca Comercială Română SA a reținut un comision de 93.120 USD, în baza Convenției/Actelor adiționale încheiate între MFP și BCR începând cu anul 2001.

În urma verificării s-a constatat că Banca Comercială Română a reținut un comision necuvenit în valoare de 28.870 $ (aferent unei încasări în contul creanțelor externe), acest comision fiind perceput în afara prevederilor Convenției încheiate între MFP și BCR.

În timpul misiunii de control, reprezentanții MFP au solicitat BCR restituirea acestei sume, iar BCR a virat suma de 122.899,59 lei (echivalentul sumei de 28.870 USD).

o În ceea ce privește categoria Debitorilor din operațiuni de import-export care s-au derulat prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale:

-  soldul conturilor de creanțe rezultate din activități de cliring, barter și cooperare economică interna- țională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale, la data de 31.12.2018, este de 12.703.615,71 lei, reprezentând echivalentul valutelor la acea dată;

-  situația statelor care au debite, rezultate din aceste activități și soldul acestor debite, la data de 31.12.2018, este următoarea: Algeria – 841.166,27 USD; R.P.D. Coreeană – 1.511.939,09 USD; Sudan – 535.609,23 lire sterline; Cuba – 96.152.406,30 ruble transferabile;

-  operațiunile de import-export, care s-au derulat prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale, sunt reflectate în situațiile financiare, în conturi contabile de disponibil, respectiv contul 51.208 USD/Conturi de cliring, barter și cooperare economică internațională. Deși sunt înregistrate în conturi de disponibil, aceste creanțe sunt raportate corect în bilanț, ca și creanțe externe;

-  aceste solduri, deși nu sunt conturi de disponibil, sunt ținute și de către Banca Comercială Română SA, motiv pentru care, trimestrial, banca încasează de la Ministerul Finanțelor Publice, un comision calculat trimestrial la valoarea soldurilor conturilor de cliring, barter și cooperare economică internațională (pentru ținerea evidenței, comunicarea soldurilor, calculul și comunicarea dobânzilor, investigații, întocmiri de situații și corespondență complexă, în conformitate cu cadrul legislativ existent), în condițiile în care, pe unele relații, soldurile nu au fost modificate din anul 1992.

Comisionul este stabilit prin Actul adițional nr. 1 la Convenția referitoare la comisionul cuvenit Băncii Comerciale Române SA, pentru operațiunile bancare efectuate în vederea recuperării creanțelor României și derulării operațiunilor în cadrul conturilor de cliring, barter și cooperare economică internațională, semnată în 2001, între Banca Comercială Română SA și Ministerul Finanțelor Publice. Pentru perioada 2010-2019, Ministerul Finanțelor Publice a achitat Băncii Comerciale Române SA suma de 230.090,43 lei, reprezentând comision conform Actului adițional nr. 1 la Convenția referitoare la comisionul cuvenit băncii.

În opinia auditorilor publici externi, în vederea eficientizării și economicității cheltuielilor publice, repre- zentanții MFP trebuie să analizeze această situație în vederea diminuării până la eventuala eliminare a comi- sionului pe care BCR îl încasează fără să presteze toate activitățile/operațiunile prevăzute în Actul adițional nr. 1, respectiv: comunicarea soldurilor, calculul și comunicarea dobânzilor, investigații, întocmiri de situații și corespondență complexă, în conformitate cu cadrul legislativ existent.

Așa cum se precizează chiar în titlul Convenției, aceasta este încheiată pentru stabilirea comisionului cuvenit băncii pentru operațiunile bancare efectuate în vederea recuperării creanțelor României și derulării operațiunilor în cadrul conturilor de cliring, barter și cooperare economică internațională, ori în cazul soldurilor acestor conturi nu numai că nu există disponibil, dar pe unele relații nu au fost făcute operațiuni din anul 1992.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2020-02-19Parerea ta...

TICALOSII
22 Feb 2020

DA Avem de recuperat sute de milioane de euro împrumutate altor țări DE LA CEI 254 de "acoperiti" CARE AU COORDONAT FIECARE OPERATIUNE DE IMPORT EXPORT SAU DE COMERT EXTERIOR SI SE AFLAU IN 1989 LA VIENA IN SUBORDINEA LUI Marin CEAUSESCU PE CARE L-AU UCIS INAINTEA LUI NICOLAE CEAUSESCU pentru a pune fiecare dintre acei BANDITI mana pe creantele tariiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE


PUBLICITATE


Conferinta-BusinessSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine