2020-04-05 11:23

Verdict clar al Curţii de Conturi: dezastru managerial, indemnizaţii, beneficii şi remuneraţii ilegale la SALROM

 |  21:05
Verdict clar al Curţii de Conturi: dezastru managerial, indemnizaţii, beneficii şi remuneraţii ilegale la SALROM

PUTEREA a semnalat de mai multe ori în decursul anilor trecuţi despre o mulţime de ilegalităţi regizate de către conducerea Societăţii Naționale a Sării SA-SALROM, în special de către fostul director general, Dumitru Matei.

Dezvăluirile făcute de PUTEREA au fost confirmate recent de către Curtea de Conturi a României şi menţionate în raportul de audit care a vizat activitatea SALROM în perioada 2016-2018.

 

„Modul de administrare a patrimoniului SN a Sării SA nu a respectat, sub toate aspectele, principiile legalității”

În anul 2019 s-a desfășurat la SN a Sării SA o misiune de audit de conformitate având ca temă „Situația, evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului, precum și legalitatea realizării veniturilor și a efectuării cheltuielilor” și a vizat perioada 1.01.2016-31.12.2018. Concluzia generală este că modul de administrare a patrimoniului SN a Sării SA nu a fost în concordanță, sub toate aspectele semnificative, cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care a fost înființată entitatea și nu a respectat, sub toate aspectele, principiile legalității, regularității și economicității.

 

„Remunerații ilegale acordate directorului general, în sumă de 128,7 mii lei”

Printre cele mai relevante constatări ale auditorilor de conturi se numără şi cea prin care „societatea a procedat la efectuarea de cheltuieli de natură salarială fără bază legală”, prin acordarea de:

• Remunerații pentru directorul general al SN a Sării SA în sumă de 69 mii lei, reprezentând componenta variabilă a indemnizației brute lunare stabilită prin contractul de mandat, fără însă ca Adunarea Generală a Acționarilor să fixeze limitele generale pentru remunerația variabilă așa cum este prevăzut în Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale. Conducerea SN a Sării SA a fost administrată în sistem unitar, condusă de Consiliul de Administrație format din cinci membri. Adunarea Generală a Acționarilor are atribuții de decizie asupra activității și politicii economice. În cazul societăților administrate în sistem unitar, din septembrie 2013, nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație și a directorilor se stabilește prin asimilare cu cele prevăzut de art. 38 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, fiind formate dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Iar, potrivit art. 153^18 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, Adunarea Generală a Acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate membrilor Consiliului de Administrație și directorilor. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat limita maximă a remunerației directorului general, incluzând și retribuția aferentă activității desfășurate în comitetele consultative, în cuantum de 12,3 mii lei. De asemenea, prin contractul de mandat aprobat nu au fost stabilite obiective cuantificate pentru reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea cifrei de afaceri, în condițiile în care dispozițiile legale stabilite de OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară prevăd ca stabilirea acestora să se realizeze în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație și cu Planul de management al directorului general. Totodată, indicatorii de performanță raportați în execuția bugetară au avut grad de realizare de 62,5%, cu toate că nu au fost realizați în proporție de 100% sau la termenul-țintă fixat, coeficientul de ponderare pentru indicatorul respectiv fiind acordat integral;

• Indemnizații necuvenite pentru directorii generali numiți în baza Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, pentru calitatea de membru în Comisia paritară pentru negocierea contractului colectiv de muncă, cu toate că nu se regăsesc în drepturile salariale prevăzute prin contractele de mandat și nu au fost cuprinse în limitele generale stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;

• Beneficii, pe perioada mandatului, directorului general, reprezentând cheltuieli de întreținere și utilități aferente unei locuințe de serviciu din fondul locativ al societății, cu toate că remunerația în bani este singura formă stabilită pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administrator;

• Remunerații acordate directorului general, în sumă de 128,7 mii lei, reprezentând componenta variabilă acordată în condițiile în care nu a fost realizată ținta anuală a indicatorilor-cheie de performanță. Fără a fi îndeplinite condițiile stabilite prin contractul de mandat cu privire la atingerea obiectivelor anuale prin îndeplinirea în proporție de 100% a nivelului țintei anuale a indicatorilor-cheie de performanță, a fost acordată a doua subcomponentă variabilă pentru anul 2017, în sumă brută de 128,7 mii lei, în condițiile în care gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță ai directorului general au fost de 62% (din cei 18 indicatori alocați, 12 indicatori au fost realizați, iar 6 indicatori nerealizați);

• Remunerații membrilor Consiliului de Administrație mai mari decât cele cuvenite, în sumă de 18,5 mii lei, reprezentând diferența dintre indemnizațiile lunare brute stabilite prin Hotărârea AGA la data numirii și cele stabilite prin contractele de mandat. În anul 2018 au fost acordate prime din fondul de premiere fără a avea la bază criterii de repartizare stabilite în Contractul colectiv de muncă unic pe anul 2018 al SN a Sării SA. Prin urmare, fără a fi prevăzut în CCMU modul de acordare/repartizare a fondului de premiere constituit la nivel de sediu, au fost acordate prime în valoare de 310 mii lei, având la bază referate aprobate de directorul general, entitatea neavând elaborată nicio procedură în acest sens. Societatea a efectuat cheltuieli neeconomicoase în sumă de 76,7 mii euro, provenite din închirierea unui spațiu pentru mutarea sediului societății. Entitatea nu a respectat întocmai prevederile legale privind efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

 

Licenţă de explorare atribuită de ANRM, dar refuzată de SALROM

 

La nivelul societății au fost efectuate cheltuieli neeconomicoase în sumă de 30 mii lei pentru servicii de elaborare a unor documentații tehnice care nu au fost utilizate în scopul pentru care a fost achiziționate. SN a Sării SA, în vederea participării la concursul public de ofertă privind concesionarea activităților miniere de explorare sare, organizat de Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM), a efectuat cheltuieli cu elaborarea de documentații tehnice. La invitația ANRM, care i-a comunicat faptul că, în urma ședinței de evaluare a ofertelor din data de 11.10.2016, oferta SN a Sării SA a fost declarată câștigătoare, entitatea nu a dat curs solicitărilor repetate ale acesteia, drept urmare că nu a mai avut dreptul de a negocia și semna licența de explorare pentru perimetrul Valea Sărată I Turda, acesta urmând a fi declarat liber de sarcini și scos din nou la concurs public de ofertă în cadrul unei runde viitoare.

 

 

Extinderea verificărilor asupra cheltuielilor de natură salarială a directorilor generali şi a administratorilor”

 

Curtea de Conturi a României a menţionat în raportul de audit „extinderea verificărilor asupra cheltuielilor de natură salarială înregistrate în perioada 2016-2018, a contractelor de mandat încheiate cu directorii generali și, respectiv, cu membrii Consiliului de Administrație, derulate în aceeași perioadă, în vederea identificării și a altor cazuri de cheltuieli cu remunerații acordate (inclusiv cu alte beneficii) în alte condiții decât cele legale”. Pentru cazurile identificate se vor dispune măsuri de stabilire a întinderii prejudiciului produs ca urmare a plăților efectuate pentru astfel de cheltuieli, înregistrarea în contabilitate a sumelor stabilite, recuperarea acestora (inclusiv a beneficiilor nerealizate în condițiile legii), precum și corectarea rezultatelor contabile înregistrate și regularizarea cu bugetul statului a sumelor.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2020-02-23Parerea ta...

CETATEAN
23 Feb 2020

V am pisat . Un mare caca . Nu plateste nimeni . E democratie
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiriPUBLICITATE


PUBLICITATE


Conferinta-BusinessSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine