2020-08-11 16:42

Context şi implementare. HCGMB 108/27.04.2013 – aprobarea memorandumului pentru un SACET integrat

 |  15:57
Context şi implementare. HCGMB 108/27.04.2013 – aprobarea memorandumului pentru un SACET integrat

Prin HCGMB nr. 202/2012 s-a aprobat într-o primă fază Memorandumul având ca obiectiv realizarea Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Municipiul Bucureşti - producere, transport, distribuţie şi furnizare prin intermediul unui Sistem Integrat de Alimentare Centralizată cu Energie Termică.

Ulterior, Guvernul României a aprobat în şedinţa din data de 27.03.2013, Memorandumul având tema ,,Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în Municipiul Bucureşti şi Municipiul Constanţa“.

Prin Hotărârea 108/27.04.2013, CGMB aproba implementarea ,,Soluţiei Reţinute” pentru Municipiul Bucureşti, prevăzută la Art. 4 din  Memorandum, pentru realizarea Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică prin intermediul unui sistem de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (,,SACET") integrat  (producere, transport, distribuţie şi furnizare).

Conform Memorandumului, implementarea Soluției Reținute este necesară pentru ca Serviciul Public în Municipiul Bucureşti să se realizeze prin intermediul unui SACET integrat din punctul de vedere al proprietăţii asupra bunurilor care îl compun şi al operării acestuia, şi totodată pentru a crea condiţiile rezolvării problemelor financiare dintre ELCEN şi RADET Bucureşti, precum şi premizele delegării de către Municipiul Bucureşti a gestiunii Serviciului Public către un partener/operator cu experienţă profesională şi capabilitate financiară care să realizeze investiţii în SACET integrat în scopul creşterii calităţii Serviciului Public la un tarif suportabil pentru populaţie şi un efort rezonabil al bugetului local.  

CONSULTANT PRINCIPAL AL PROIECTULUI

Conform HCGMB nr. 110/27.04.2013, AMRSP (Clientul) numit de Beneficiar a încheiat un contract de consultanţă cu Banca Mondială (IFC) în scopul implementării Articolului 4 din Memorandum.

La solicitarea AMRSP (Clientul), Banca Mondială (IFC) a acceptat să fie numit Consultant Principal exclusiv pentru a oferi asistenţă în etapele de analiză, organizare şi implementare a Proiectului, în termenii şi condiţiile stabilite în Contractul de Consultanţă, cât şi în conformitate cu cerinţele Beneficiarului (Municipiul Bucureşti).

ETAPE URMĂTOARE

A - Divizare ELCEN SA  

B - Transformare RADET Bucureşti în societate

C - Act normativ (HG de trecere a participaţiilor Statului Român la Municipiul Bucureşti)

D - Fuziunea Electrocentrale Bucureşti SA cu societatea rezultată din reorganizarea RADET Bucureşti

Conform art. 4 din Memorandum, implementarea "Soluţiei Reţinute" pentru Municipiul Bucureşti presupune parcurgerea următoarelor etape:

1. Divizarea ELCEN: Electrocentrale Bucureşti SA, Electrocentrale Constanţa SA şi Electrocentrale TITAN  SA.

2. Transformarea RADET Bucureşti în societate (Acţiune aflată în responsabilitatea Municipiului Bucureşti) şi transferul acţiunilor ELCEN Bucureşti din proprietatea privată a Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Bucureşti (Acţiune în responsabilitatea Ministerului Economiei  şi a Municipiului Bucureşti).

3. Fuziunea dintre ELCEN Bucureşti şi societatea rezultată din reorganizarea RADET Bucureşti (Acţiune în responsabilitatea Municipiului Bucureşti) în scopul creşterii calităţii Serviciului Public la un tarif suportabil pentru populaţie şi un efort rezonabil al bugetului Municipiului Bucureşti.

Explicaţii

La data de 19.05.2014, a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare nr. 6, declanşarea procesului de divizare parţială asimetrică a Societăţii Electrocentrale Bucureşti SA, în conformitate cu prevederile art. 238 şi art. 250 ind. 1 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin desprinderea din cadrul Societăţii Electrocentrale Bucureşti SA, care continuă să existe, a unor părţi din patrimoniu şi transmiterea acestora către două noi societăţi, care iau astfel fiinţă (Electrocentrale Constanţa SA şi Electrocentrale Titan SA).

Acţiunile Electrocentrale Bucureşti SA, ale Electrocentrale Constanţa SA şi ale Electrocentrale Titan SA se vor repartiza între cei trei acţionari actuali ai  Electrocentrale Bucureşti SA, conform opţiunii acestora, exercitată în condiţiile ce vor fi stabilite prin Proiectul de Divizare, sub condiţia ca oricare dintre aceştia să nu-şi exercite dreptul de a se retrage din Societatea Divizată, caz în care se aplică, de asemenea, regulile ce vor fi stabilite în Proiectul de Divizare.

Proiectul de divizare prin desprindere asimetrică a Electrocentrale Bucureşti SA  a fost aprobat de CA în data de 29.05.2014 şi publicat în Monitorul Oficial şi pe website-ul societăţii în 5.06.2014.

 Termen propus pentru realizare - August 2014

01 - 15 Iulie 2014 - organizare AGA ELCEN de aprobare a Proiectului de Divizare

15 August 2014 - depunerea documentelor pentru înregistrarea la Registrul Comerţului a noilor societăţi  și a Actului Constitutiv modificat al societăţii Electrocentrale Bucureşti SA.

Electrocentrale Bucureşti SA, după divizare

Electrocentrale Bucureşti SA - societatea ce va deţine, după divizare, cele 4 CET-uri care deservesc Municipiul Bucureşti - CET Vest, CET Sud, CET Progresu şi CET Grozăveşti şi care asigură 90% din producţia de energie termică pentru Municipiul Bucureşti.

Explicaţii

• HCGMB nr. 1 de aprobare a Studiului de Oportunitate pentru transformarea RADET în societate

• Promovare: 20.06.2014

• Aprobare: max. 31.07.2014

 HCGMB nr. 2 de aprobare a reorganizării RADET, inclusiv a documentelor transformării RADET în societate, a organelor de conducere (conform prevederilor legale) şi a documentelor privind delegarea Serviciului public.

• Promovare: 1.09.2014

• Dezbatere publică: 30 zile (website PMB)

•Aprobare: max. 3.10.2014

Înregistrare societate la Registrul Comerţului

• Semnare Contract de delegare a gestiunii Serviciului public

• Asigurarea protecţiei la insolvenţa societăţii rezultate din transformarea RADET Bucureşti

Măsura stabilită prin Memorandum

Transferul acţiunilor societăţii Electrocentrale Bucureşti SA din proprietate privată a Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Bucureşti.

INIŢIATOR MINISTERUL ECONOMIEI-DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE;

Ministerul Economiei  - Departamentul pentru Energie va promova către Guvernul României proiectul actului normativ HG.

 Termen maxim propus pentru realizare -  31.08.2014

Măsura stabilită prin Memorandum

Fuziunea dintre Electrocentrale  Bucureşti SA şi societatea rezultată din transformarea RADET Bucureşti

RESPONSABIL: MUNICIPIUL BUCUREŞTI

Explicaţii

Municipiul Bucureşti va aproba prin HCGMB fuziunea dintre Electrocentrale  Bucureşti SA  şi societatea rezultată din transformarea RADET Bucureşti.

Termen propus pentru realizare - HCGMB nr. 3- Trim. I - 2015

Obligație legală conform art. 53 din Legea serviciului de alimentare cu energie termică nr. 325/2006:

„Art. 53. - În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, regiile de termoficare se vor reorganiza, prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale, în societăţi comerciale, în condiţiile legii.”

Prima etapă în implementarea Soluției Reținute pentru Municipiul București, aprobată prin HCGMB nr.108/2013

Având în vedere conţinutul şi baza legală a adoptării HCGMB nr. 108/2013, respectiv atribuţiile pe care CGMB a înţeles să le exercite prin adoptarea sa, prin HCGMB nr. 108/2013 a fost aprobată strategia Municipiului București cu privire la Serviciul Public prin implementarea Soluţiei Reţinute pentru Municipiul Bucureşti astfel cum este prevăzută în Memorandum („Strategia privind Serviciul Public”).

Aşa cum este indicat în mod expres în preambulul său, HCGMB nr.108/3013 a fost adoptată.

În conformitate cu prevederile art. 8 alin (1) şi alin (2) din Legea nr. 51/2006 conform cărora:

“Art. 8. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale aferente sistemelor de utilităţi publice.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale au competenţe partajate cu autorităţile administraţiei publice centrale şi cu autorităţile de reglementare competente în ceea ce priveşte reglementarea, monitorizarea şi controlul serviciilor comunitare de utilităţi publice.”

În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. d), alin (6) lit. a) pct. 14 din Legea privind administraţia publică locală nr.215/2001, conform cărora:

Consiliile locale, respectiv CGMB exercită „atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni” - art. 36 alin. (2) lit. d).

În exercitarea atribuţiilor privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni, „consiliul local asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz” – art.36 alin. (6) lit. a) pct. 14.

Societatea rezultată din reorganizarea RADET

Denumire : „RADET SA”

Formă juridică: Societate pe Acțiuni

Capital social: bunurile din patrimoniul RADET, cu excepția bunurilor publice ale Municipiului București administrate de RADET, evaluate conform legii.

Acționar unic: Municipiul București

• CGMB exercită atribuțiile Adunării Generale

Administrare: Sistem unitar – Consiliu de Administrație

ATRIBUIREA DIRECTĂ A CONTRACTULUI DE DELEGARE

Art. 31 din Legea nr. 51/2006:

„(1) Prin excepţie de la prevederile art. 29 alin. (8), contractul de delegare a gestiunii serviciilor, definit potrivit prevederilor art. 29 alin. (6), se atribuie direct:

a) operatorilor regionali înfiinţaţi de unităţile administrativ-teritoriale, membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;

b) operatorilor cu statut de societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu capital integral al unităţilor administrativ-teritoriale înfiinţaţi prin reorganizarea pe cale administrativă, în condiţiile legii, a regiilor autonome de interes local sau judeţean ori a serviciilor publice de interes local sau judeţean subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, care au avut în administrare şi în exploatare bunuri, activităţi ori servicii de utilităţi publice.

(2) Atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii se face cu respectarea următoarelor condiţii cumulative:

a) unităţile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în calitate de acţionari/asociaţi ai operatorului regional, prin intermediul asociaţiei, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acţionar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acţionarilor şi al consiliului de administraţie, exercită un control direct şi o influenţă dominantă asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe.

ATRIBUIREA DIRECTĂ A CONTRACTULUI DE DELEGARE

Art. 31 din Legea nr. 51/2006:

b) operatorul regional, respectiv operatorul, în calitate de delegat, desfăşoară exclusiv activităţi din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv a unităţii administrativ-teritoriale care i-a delegat gestiunea serviciului;  capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului, este deţinut în totalitate de unităţile administrativ-teritoriale

c) membre ale asociaţiei, respectiv de unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă.”

Atribuirea directă a Contractul de Delegare a gestiunii Serviciului Public către societatea ce va rezulta în urma reorganizării RADET se va face cu respectarea tuturor acestor condiții.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2014-07-15

Documente:Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine


Fabiz