2020-06-04 08:46

Cum a “confiscat” Anca Boagiu societatea Telecomunicaţii CFR

 |  20:02
Cum a “confiscat” Anca Boagiu societatea Telecomunicaţii CFR

Mişcări spectaculoase s-au produsodată cu trecerea Palatului CFR din subordinea companiei CFR SA la MinisterulTransporturilor şi Infrastructurii (MTI). Pe lângă Palatul CFR, MinisterulTransporturilor a “executat silit” compania Compania CFR SA şi de societateaTelecomunicaţii CFR, una dintre filialele administratorului infrastructuriiferoviare, care în ultimii doi ani a înregistrat datorii totale la bugetulconsolidat de circa 20 milioane de lei. Conducerea MTI ne-a explicat căTelecomunicaţii CFR “participă la acel grup de lucrupentru infrastructura de telecomunicaţii, conform deciziei CSAT.

La începutul acestei luni, Adunarea Generală Extraordinară aAcţionarilor din cadrul CFR SA a stabilit transferul către MinisterulTransporturilor “aacţiunilor pe care CNCFR SA le deţine la Grup Exploatare şi Întreţinere PalatCFR şi Telecomunicaţii CFR, plus terenul aferent clădirii de lângă Gara deNord, în compensaţie cu suma aflată în evidenţele contabile ale MinisteruluiTransporturilor şi CNCF CFR SA”. Potrivit notei mandat a AGA, obţinută deziarul “Puterea”, solicitarea Ministerului Transporturilor deexecutare a companiei CFR SA prin preluarea acţiunilor la societatea TelecomunicaţiiCFR nu se poate opera în lipsa unei evaluări de specialitate asupra valoriiactualizate a acţiunilor deţinute de administratorul infrastructurii feroviarela această filială. “Nu se precizeazădacă se sting debitele principale prin operaţiunea propusă sau acestea împreunăcu accesoriile. Dacă MTI înţelege să stingă şi accesoriile, care este cuantumulacestora? Chiar şi în ipoteza în care suma ar fi datorată. Creanţa ce formeazăobiectul executării nu mai există în cuantumul pretins de creditoarea MTI, sumade 102.498.716,13 lei fiind stinsă cu mult înaintea începerii proceduriiexecuţionale ca urmare a finalizării procedurii de stingere a datoriilor CNCFCFR SA în baza OUG nr. 128/2006. Stingerea obligaţiei de plată a debitorului încuantum de 102.498.716,13 lei, a stins în mod corelativ şi dreptul creditoruluila executarea acesteia, CNCF CFR SA datorând de la data de 30.11.2008 numaisuma de 6.754.740,37 lei, potrivit evidenţei financiar-contabile a creditoareievidenţiată în extrasele de cont ale exerciţiilor financiare 2008 şi 2009.Numai aceasta poate face obiectul executării silite, executarea silită peîntreaga sumă cuprinsă în titlu fiind nelegală”, se arată înnota de mandat.

Astfel, potrivit documentuluicitat, Ministerul Transporturilor trebuia să execute silit compania CFR SAnumai în contul datoriei de aproximativ 6 milioane de lei. “Extrasele de contprobează faptul că aceste datorii au fost stinse între cele două entităţijuridice până la concurenţa sumei de 102.498.716,13 lei, rămânând de plată dinconţinutul titlului executoriu numai suma de 6.754.740,37 lei. Prin emitereaextraselor de cont, MTI a recunoscut stingerea acestor obligaţii de plată aleCNCF CFR SA în temeiul OUG nr. 128/2006 încă din anul 2008. (…) Prin urmare,MTI, încă din anul 2008, nu mai deţinea faţă de CNCF CFR SA calitatea decreditor decât pentru suma de 6.754.740,37 lei”, se mai aratăîn documentul citat.

Ceferiştii plătescşi onorariul executorului, de peste 500.000 deeuro

După pierderea Palatului CFR, compania CFR SAva fi obligată să suporte prin această executare silită şi onorariulexecutorului judecătoresc, în cuantum de 2.709.485,94 lei, calculat pentruîntreaga sumă supusă executării (şi nu pentru suma de 6.754.740,37 lei câtdatorează efectiv compania). “Apreciem că soluţia care ar rezolva aceastăproblemă într-o manieră care să concorde cu realitatea economică este ca MTI săformuleze către executorul judecătoresc cerere de diminuare a cuantumuluicreanţei până la concurenţa sumei existente în evidenţa contabilă a celor douăentităţi juridice, urmând ca executorul judecătoresc să reducă onorariul deexecutare proporţional cu valoarea creanţei rămasă de executat”, se mai aratăîn notă.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638949-03-16

Mai multe imagini:
Cum a “confiscat” Anca Boagiu societatea Telecomunicaţii CFR
zoom
Parerea ta...

MARY
23 Noi 2010

CFR face c?r?ile pentru un partener privat Regionala bra?ovean? a CFR SA a vrut s? înlesneasc? demersurile RC CF Trans SRL pentru construc?ia unui parc de distrac?ii pe 10 ha aflate în proprietatea statului CNCF CFR SA a solicitat Prim?riei Bra?ov, pentru compania privat? RC CF Trans SRL, aprobarea unui studiu de oportunitate în vederea realiz?rii unui parc de distrac?ii ?i a unei baze hipice, pe un amplasament de 10 ha ce apar?in statului român, la ie?irea din municipiu. „Da’ care-i problema?”, ne-a întrebat iritat? ?efa serviciului de autoriz?ri din Prim?rie. „Este scenariul clasic, prin care firma privat? va avea prioritate la cump?rarea acelui teren de la stat, mai târziu”, au r?spuns pentru noi sindicali?tii firmei de stat, care spun c? au mai v?zut astfel de lucruri la Bra?ov. Prim?ria Bra?ov a analizat, la mijlocul s?pt?mânii trecute, solicitarea firmei CFR SA, aflat? în subordinea Ministerului Transporturilor ?i proprietar? a unui teren de 10 ha, de aprobare a unui studiu de oportunitate pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ). Pe terenul statului ar urma s? fie construite un parc de distrac?ii ?i o baz? hipic?. CFR a depus documenta?ia pentru RC CF Trans SRL, firm? controlat? de doi oameni de afaceri locali: Iorgu Ganea ?i Costel Comana, ultimul dintre ace?tia fost ?ef al CFR Bra?ov Triaj. Cei doi au reu?it în timp s? porneasc? o afacere profitabil?, prin crearea primului concurent privat al CFR C?l?tori SA. Au cump?rat trenuri ?i au închiriat sectoare de cale ferat?, punând pe picioare dou? firme: RC CF Trans, care se ocup? de administrarea infrastructurii, ?i Regiotrans, responsabil? de operarea trenurilor. Un transportator face parc de distrac?ii Terenul pentru care se solicit? PUZ „Parc de distrac?ii ?i agrement, baz? hipic?” se afl? în intravilanul municipiului Bra?ov. „Municipiul Bra?ov nu are o baz? hipic? amenajat? pentru competi?ii ?i agrement. Terenul studiat, în suprafa?? de 96.727 mp, situat cu frontul la DN 11 ?i pe care se propune amenajarea parcului de distrac?ii, se afl? în zona de terenuri ?i utilit??i agricole cu propunere de str?mutare. Terenul a fost cu destina?ie de pepinier? - existând ?i o oglind? de ap? ce poate fi integrat? într-un parc de agrement - ?i este proprietatea statului român - administrat de c?tre Direc?ia Regional? a CFR. Obiectivele propuse se adreseaz? persoanelor de toate vârstele care doresc recreere, divertisment, precum ?i tuturor celor care vor s? petreac? o vacan?? sau concediu, ca ?i firmelor sau institu?iilor pentru organizarea de cursuri de preg?tire, competi?ii etc.”, se arat? în raportul exper?ilor Prim?riei Bra?ov. Primul semn de întrebare: domeniul de activitate al firmei private este transportul pe calea ferat? ?i nu are nicio leg?tur? cu caii sau c?lu?eii dintr-un parc de distrac?ii. Explica?ia este simpl?, spune Costel Comana: „C?l?ria este un hobby pentru mine. Îmi plac foarte mult caii, iar acel teren st? de 20 de ani în paragin?”, a declarat pentru SFin omul de afaceri. Firma privat?, continu? acesta, ar fi investit acolo 3,5 milioane de euro, iar obiectivul ar fi fost finalizat în doi ani. Proiectul era destinat bra?ovenilor, care ar fi avut astfel unde s?-?i înve?e copiii s? c?l?reasc?. Ar fi început cu un hipodrom, apoi proiectul continua cu o baz? hipic?, un gazon de fotbal ?i, în final, venea ?i parcul de distrac?ii. „Nu voiam neap?rat s? câ?tig?m din acest proiect. Ne-am fi scos banii, poate, iar apoi acesta ar fi apar?inut ora?ului”, sus?ine Comana. Terenul era închiriat Pentru Costache Nicolau, director în cadrul CFR SA, demersul firmei de stat pentru ob?inerea aprob?rilor de care ar fi beneficiat o firm? privat? nu este exagerat. „Terenul a fost închiriat pe 20 de ani firmei RC CF Trans, pe bani buni, în jur de 35.000 de lei pe lun?. Sunt cu pl??ile la zi ?i, probabil, vor s? î?i recupereze banii. Asta este ingineria”, a spus pentru SFin Nicolau. Directorul CFR a ad?ugat c? firma de stat d? aviz pentru realizarea obiectivelor, dar nu va vinde terenul, iar RC CF Trans nu poate ob?ine act de proprietate chiar dac? va dezvolta acolo un obiectiv. „Pentru a putea fi vândut, acest teren ar trebui s? treac? din domeniul public în cel privat al statului. Vin exper?i judiciari, imobiliari ?i se face o analiz? valoric?. E un demers anevoios ?i lung, de durat?”, explic? reprezentantul CFR SA. Exist? îns? nenum?rate cazuri în care firme private au reu?it s? pun? mâna pe terenurile unor companii de stat, chiar prin procedura mai sus descris?. Mai mult, dac? pl?teau chirie pe acel teren ?i ar fi investit acolo câtu?i de pu?in, spulberau orice alt? ofert? financiar?, oricât de generoas?, venit? din partea concuren?ei. „A?a s-a întâmplat în mai multe cazuri”, au confirmat pentru SFin reprezentan?i ai sindicatului, care nu au vrut s? fie nominaliza?i. Singura und? de nervozitate în discu?iile purtate cu actorii acestui proiect a venit de la Prim?rie, unde ?efa serviciului de Autoriz?ri a vrut s? vad? în ce calitate ne interes?m de viitorul noului parc de distrac?ii, c?ruia i se întocmise deja un proiect de hot?râre a consiliului local, prin care obiectivul era aprobat. Probabil c? avea de ce s? fie îngrijorat?: consilierii au amânat decizia, motivând c? parcul de distrac?ii era lipit de cimitir ?i cele dou? obiective s-ar fi stânjenit.
VALY
23 Noi 2010

Nimeni nu spune, ca de fapt pe terenul respectiv sunt locuinte cumparate de oameni de la cfr. Ce vor face acei oameni, unde vor merge daca se aproba acest proiect de trecere din domeniul public în cel privat al statului?
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine