2020-07-08 18:29

Reorganizarea Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti (RADET) În societate pe acţiuni, sub denumirea RADET SA

 |  19:51
Reorganizarea Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti (RADET) În societate pe acţiuni, sub denumirea RADET SA

Primăria Municipiului Bucureşti face un nou pas important prin prezentarea în dezbatere publică a unui proiect de Hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru reorganizarea RADET Bucureşti în societate pe acţiuni, sub denumirea RADET SA, urmând ca acesta să fie adoptat de Consiliul General al Municipiului Bucureşti la finalul lunii septembrie 2014, creând premizele unificării RADET cu ELCEN.

Proiectul de Hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru reorganizarea RADET Bucureşti în societate pe acţiuni, sub denumirea de RADET SA, supus dezbaterii publice a fost întocmit în baza următoarelor documente şi acte normative:

- Memorandumul aprobat în şedinţa Guvernului din data de 27 martie 2013, cu tema Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în Municipiul Bucureşti şi Municipiul Constanţa.

Măsurile care trebuie adoptate potrivit Memorandumului, precum şi calendarul de implementare a acestor măsuri („Soluția Reținută”) care vizează:

(I) realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică - producere, transport, distribuţie şi furnizare în Municipiul Bucureşti, respectiv în Municipiul Constanţa, prin intermediul unui SACET integrat din punct de vedere al proprietăţii asupra bunurilor care îl compun şi al operării acestuia;

(ii) crearea condiţiilor rezolvării problemelor financiare dintre ELCEN şi RADET Bucureşti, respectiv RADET Constanţa;

(iii) crearea premizelor delegării de către Municipiul Bucureşti/Municipiul Constanţa a gestiunii Serviciului Public către un partener/operator cu experienţa profesională şi capabilitate financiară care să realizeze investiţii în SACET integrat în scopul creşterii calităţii Serviciului Public la un tarif suportabil pentru populaţie şi un efort rezonabil al bugetului local;

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 108/2013 privind aprobarea implementării „Soluţiei Reţinute” pentru Municipiul Bucureşti, prevăzută la Art. 4 din  Memorandumul cu tema ,,Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în Municipiul Bucureşti şi Municipiul Constanţa, aprobat în şedinţa Guvernului României din data de 27.03.2013, pentru realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică prin intermediul unui sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat - producere, transport, distribuţie şi furnizare, completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 165/2013;

-  Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 177/23.07.2014 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind reorganizarea RADET Bucureşti în societate şi atribuirea directă către societatea nou creată a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică;

- Avizul emis de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare („BERD”) cu privire la reorganizarea RADET Bucureşti, în conformitate cu prevederile Contractului de credit nr. 26313/24.04.2003 încheiat între BERD, Municipiul Bucureşti şi RADET Bucureşti;

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, cu modificările şi completările ulterioare, Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;

-  prevederile art. 17, art. 36 alin.2 lit.d, coroborate cu alin.5 lit.a şi alin.6 lit.a, art.36 alin.3 lit. c)  art. 37 şi art. 45 alin.3 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul de Hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru reorganizarea RADET Bucureşti în societate pe acţiuni, sub denumirea RADET SA statutează următoarele:

(i) aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti (RADET)  în societate pe acţiuni, denumită RADET SA.

(ii) aprobarea participării Municipiului Bucureşti, în calitate de acţionar unic, la constituirea RADET SA ca efect al procesului de reorganizare a RADET în societate pe acţiuni.

Astfel:

- În scopul constituirii capitalului social al RADET SA, bunurile deţinute de către RADET  în valoare totală de 25.290.231 lei conform raportului de evaluare nr. 25689 din data 06.06.2014 realizat de ERNST&YOUNG SERVICE SRL, reprezintă, conform art.4 din OUG nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aportul în natură al Municipiului Bucureșţi.

- Capitalul social iniţial al RADET SA rezultat în urma procesului de reorganizare, integral vărsat la data constituirii acesteia, este în valoare de 25.335.231 lei, din care 25.290.231 lei reprezentând aportul în natură şi 45.000 lei reprezentând aport în numerar.

- Capitalul social iniţial al  RADET SA, la data înfiinţării acesteia, este împărţit în 25.335.231 acţiuni nominative dematerializate, numerotate de la 1 la 25.335.231, având o valoare nominală de 1 leu fiecare.

- Contravaloarea bunurilor imobile aflate în patrimoniul RADET Bucureşti a căror situaţie juridică este neclarificată la data prezentei Hotărâri (bunuri care nu sunt evaluate în raportul de evaluare nr. 25689 din data 06.06.2014 realizat de Ernst&Young Service) nu este cuprinsă în capitalul social iniţial.

Aceste bunuri vor rămâne în folosinţa RADET SA, iar după clarificarea regimului juridic al acestora, în funcţie de tipul dreptului de proprietate recunoscut vor fi fie bunuri proprietate privată a Municipiului Bucureşti, fie bunuri proprietate publică.

Bunurile proprietate privată se vor evalua în concordanţă cu prevederile legale, majorându-se în mod corespunzător capitalul social al RADET SA, acţiunile nou-emise aferente majorării de capital social vor reveni Municipiului Bucureşti.

Bunurile proprietate publică vor suplimenta lista bunurilor publice concesionate către RADET SA

(III) aprobarea Actului Constitutiv al RADET SA

Astfel:

- Sediul social al  RADET SA este în România, Bucureşti, sector 3, strada Cavafii Vechi nr. 15, astfel cum a fost stabilit prin Decizia Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 1200/1990  prin care s-a înfiinţat Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti-„RADET” asupra căruia, ca efect al reorganizării în societate pe acţiuni, RADET SA are un drept de folosinţă gratuită pe toată durata existenţei societăţii;

- RADET SA preia punctele de lucru ale RADET.

- RADET SA are ca principal obiect de activitate cod CAEN 3530 ”Furnizarea de abur şi aer condiţionat”.

- RADET SA preia drepturile şi obligaţiile RADET, continuând derularea contractelor şi a angajamentelor încheiate, precum şi a litigiilor existente.

- La data constituirii sale, RADET SA preia întreg activul şi pasivul RADET, a cărui situaţie la data de 30.06.2014 este anexată la prezentul proiect de Hotărâre.

- RADET SA este condusă de Adunarea Generală a Acţionarilor. Adunarea Generală a Acţionarilor are competenţele şi atribuţiile stabilite prin Actul Constitutiv, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- RADET SA este administrată de către un Consiliu de Administraţie format din 7 (şapte) administratori

(IV) aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al RADET SA.

Astfel:

- Personalul din cadrul RADET  se preia integral de către RADET SA și își va menţine toate drepturile individuale și colective avute la data reorganizării.

(V) aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Bucureşti, respectiv a activităţilor de producere (cu excepția activității de producere în cogenerare), transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat.

(VI) aprobarea atribuirii directe a Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Bucureşti către RADET SA.

(VII) aprobarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Bucureşti ce urmează să fie încheiat între Municipiul Bucureşti şi RADET SA.

(VIII) aprobarea concesionării către RADET SA a bunurilor proprietate publică a Municipiului Bucureşti, aferente serviciului public de alimentare cu energie termică, cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente acestora, aflate în administrarea RADET Bucureşti, având statut de bunuri de retur

(IX) aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Bucureşti.

Astfel:

- regulamentul a fost întocmit  în baza  Regulamentului - cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică aprobat prin Ordinul nr. 91 /20.03.2007 emis de ANRSC şi reglementează desfăşurarea activităţilor specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termică utilizată în scopuri industriale şi publice pentru încălzirea şi prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în condiţii de eficienţă şi la standarde de calitate, în vederea utilizării optime a resurselor de energie şi cu respectarea normelor de protecţie a mediului, precum şi relaţiile dintre operator şi utilizator.

Prevederile regulamentului se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor din sistemele de alimentare cu energie termică.

În baza acestui regulament, operatorul serviciului va asigura următorii Indicatori de performanţă, la termenele şi în conformitate cu metodele de măsurare, cu procedurile de monitorizare, cu cerinţele de conformitate şi cu excluderile admisibile (dacă este cazul) şi acţiunile de remediere ce trebuie întreprinse:

(a) Indicatorii de performanţă pentru serviciul de producere a energiei termice

Centrala Termică Zonală Casa Presei

P1

Întreruperea serviciului de producere a energiei termice

P2

Calitatea energiei termice

P3

Randamentul centralei

Centrale termice de cvartal

P1

Întreruperea serviciului de producere a energiei termice

P2

Calitatea energiei termice

P3

Măsurarea energiei termice

P4

Randamentul centralelor

(b) Indicatorii de performanţă - Transportator:

T1

Întreruperea serviciului de transport a energiei termice

T2

Pierderea de energie termică în reţeaua de transport

T3

Consumul specific de apă de adaos

(c) Indicatorii de performanţă - Distribuitor:

D1

Întreruperea serviciului de distribuţie a energiei termice

D2

Calitatea energiei termice

D3

Măsurarea energiei termice

D4

Randamentul reţelelor de distribuţie

(d) Indicatorii de performanţă - Furnizor:

F1

Contractarea energiei termice

F2

Citirea, facturarea şi încasarea contravalorii energiei termice furnizate

F3

Indicatori generali anuali de performanţă privind întreruperile datorită nerespectării clauzelor contractuale

F4

Indicatorii generali anuali de performanţă privind răspunsurile la solicitările, sesizările sau reclamaţiile utilizatorilor

F5

Indicatori de performanţă privind daunele

F6

Indicatorii garantaţi anuali de performanţă, a căror nerespectare atrage sancţiuni sau reduceri tarifare

F7

Racordarea utilizatorilor la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică

F8

Audienţe

Operatorul va stabili împreună cu Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice valorile de bază ale indicatorilor de performanţă.

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  va monitoriza indicatorii de performanţă ai serviciului de alimentare centralizată cu energie termică.

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Bucureşti constituie anexă obligatorie, conform legii, la Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Bucureşti;

(X) aprobarea Caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Bucureşti

Astfel:

 - Caietul de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Bucureşti a fost întocmit în baza Ordinului ANRSC nr. 92/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini - cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică a localităţilor prin care se aprobă Caietul de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică al localităţilor şi stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă;

Caietul de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Bucureşti conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţă în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.

Operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Bucureşti va asigura:    

-

respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;

-

exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;

-

personal de intervenţie operativă;

-

conducerea operativă prin dispecer;

-

înregistrarea datelor de exploatare şi evidenţă lor;

-

analiza zilnică a parametrilor, a încărcărilor agregatelor din punct de vedere termic,  a realizărilor normelor de consum, stabilirea operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor faţă de cele de proiect sau din actele normative în vigoare, încadrarea în norme şi evitarea oricărei forme de risipă;

-

elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de combustibil şi energie electrică şi pentru raţionalizarea acestor consumuri;

-

realizarea condiţiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcţionarea economică centralelor termice;

-

statistica incidentelor, avariilor şi analiza acestora;

-

lichidarea avariilor în maximum 72 de ore de la producerea evenimentului;

-

cel puţin energia termică minimă pentru încălzire, la utilizatorii de tip urban, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 31 lit. i), în cazul neachitării facturilor de către aceştia şi după un preaviz dat în condiţiile legii;

-

evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor/instalaţiilor;

-

elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi

-

executarea în bune condiţii şi la termenele prevăzute a lucrărilor de reparaţii care vizează funcţionarea economică şi siguranţă în exploatare;

-

elaborarea planurilor anuale de investiţii pe categorii de surse de finanţare şi aprobarea acestora de către administraţia publică locală;

-

corelarea perioadelor şi termenelor de execuţie a investiţiilor şi reparaţiilor cu planurile de investiţii şi reparaţii ale tuturor furnizorilor de utilităţi, inclusiv cu programele de reabilitare şi dezvoltare urbanistica ale administraţiei publice locale;

-

iniţierea şi avizarea lucrărilor de modernizări şi de introducere a tehnicii noi pentru îmbunătăţirea performanţelor tehnico-economice ale agregatelor;

-

alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale;

- Caietul de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Bucureşti constituie anexă obligatorie, conform legii, la Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Bucureşti

(XI) RADET SA va aplica prețurile/tarifele practicate de RADET la data reorganizării, acestea putând fi ajustate/modificate conform prevederilor legale în vigoare.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2014-08-12Parerea ta...

DOKGO
12 Aug 2014

N-am avut puterea sa citesc toate tampeniile, insa asta mi-a sarit in ochi: "RADET SA are ca principal obiect de activitate cod CAEN 3530 `Furnizarea de abur şi aer condiţionat`." Chiar asa?!!!
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine


Fabiz