2020-04-05 17:00

Control încrucişat la Apele Române

 |  19:19
Control încrucişat la Apele Române

Ministrulmediului şi pădurilor, Laszlo Borbely, a declarat, ieri, că a dispus membrilorCorpului de control să facă verificări la Administraţia Naţională Apele Române (ANAR)în legătură cu susţinerile secretarului de stat Valentin IIiescu. Acesta dinurmă declarase în urmă cu două zile că, potrivit unor documente ale Curţii deConturi, „s-a furat ca în codru”, în 2008, din banii alocaţi construirii sauconsolidării digurilor.

Potrivitlui Laszlo Borbely, în câteva săptămâni ar putea fi întocmi un raport complet.Ministrul a mai declarat că inspecţia Curţii de Conturi la ANAR este încă înderulare, raportul urmând să fie redactat "în următoarele douăsăptămâni".

Secretarulde stat pentru relaţia cu Parlamentul, Valentin IIiescu, a declarat, duminică,la Râmnicu Vâlcea, că deţine un raport "devastator" al Curţii de Conturicare arată că din banii pentru diguri alocaţi după inundaţiile din 2008"s-a furat ca în codru".

Nerespectareaprevederilor legale

RaportulCurţii de Conturi privind inundaţiile din 2008 invocat de Valentin IIiescuprezintă nereguli în ceea ce priveşte derularea negocierilor cu firmele deconstrucţii şi valoarea raportată a pagubelor şi indică posibilitateaîncălcării legii, informează Mediafax.

Documentuleste intitulat "notă de documentare privind utilizarea fondurilor băneştiprimite de Administraţia Naţională Apele Române din Fondul de intervenţie aflatla dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe 2008 şi din Fondulpentru Mediu aferent anului 2008 pentru finanţarea lucrărilor de înlăturare aefectelor calamităţilor naturale produse de inundaţiile din perioada 22 iulie-5august 2008" şi relevă că acţiunea de control a fost efectuată în perioada11 martie-9 aprilie 2010.

Îndocument se arată totodată că, la propunerea Administraţiei Naţionale ApeleRomâne, bazată pe solicitările formulate de direcţiile de ape zonale,conducerea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile a"nominalizat" agenţii economici proiectanţi şi executanţi ailucrărilor necesare înlăturării efectelor inundaţiilor. Până la elaborareaproiectelor de lucrări şi a documentaţiilor tehnico-economice aferentelucrărilor de investiţii au fost organizate negocieri între specialişti aiAdministraţiei Naţionale Apele Române şi ai direcţiilor de ape zonale cureprezentaţi ai firmelor de proiectare şi construcţii-montaj desemnate privindvaloarea studiilor de proiectare şi preţurile unitare ale lucrărilor.

Notainclude o serie de constatări care "pot releva posibilitatea" caunele dintre activităţi să se fi desfăşurat cu nerespectarea în totalitate aprevederilor legale, şi anume că în unele cazuri nu concordă datele înscrise înprocesele-verbale de calamitate întocmite imediat după producerea inundaţiilorde către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă din primării privindlucrările hidrotehnice efectuate, referitoare la cantitatea şi la valoareapagubelor produse, cu datele centralizate la Direcţia de Investiţii dinAdministraţia Naţională Apele Române şi care au fost transmise ulterior laminister (acestea fiind mai mari decât cele stabilite iniţial), "fapt carepune sub semnul întrebării justeţea şi corectitudinea cantităţilor şi sumelorrespective".

Lucrări de „calitateîndoielnică”

Caexemplu în acest sens este invocat şi proiectul de "consolidare de mal râuTisa la Săpânţa (judeţul Maramureş)", pentru care în procesul-verbal decalamitate a fost înscrisă de către comisia de constatare existenţa unei breşeextinse pe o lungime de aproximativ 380 de metri cu lucrări estimate de 510.000de lei, iar în situaţia transmisă de Administraţia Naţională Apele Române laminister acelaşi obiectiv figurează cu o lungime de 1.200 de metri şi o valoareestimată de 11,8 milioane de lei.

Unalt exemplu invocat în document este proiectul de "supraînălţare dig malstânga râu Jijia amonte confluenţă cu râul Prut (judeţul Iaşi)", pentrucare iniţial a fost alocată suma de 880.000 de lei în vederea realizăriilucrării "reprofilare şi supraînălţare dig" pe o lungime de 1,470kilometri, iar ulterior s-au solicitat fonduri de 17,6 milioane de lei pentrurealizarea aceleiaşi lucrări, dar pe o lungime de 38,100 kilometri.

Documentulmai relevă că atât ministerul, cât şi Administraţia Naţională Apele Române nuau respectat termenul de 3 luni pentru întocmirea şi aprobarea documentaţiilortehnico-economice aferente lucrărilor, ceea ce creează "unelenelămuriri" privind modul în care au fost organizate şi desfăşuratenegocierile directe cu firmele de construcţii, cum au fost atribuitecontractele şi, îndeosebi, cum au fost finalizate lucrările. Negocieriledirecte pentru contractarea serviciilor de proiectare, a lucrărilor deconstrucţii-montaj şi a serviciilor de supraveghere tehnică de şantier s-aupurtat în majoritatea situaţiilor, conform documentului, cu aceleaşi firme deprofil care au mai executat astfel de lucrări în anii anteriori, lucrări care"s-au dovedit a fi de calitate îndoielnică".

Conformsursei citate, la negocieri, comisiile de evaluare numite prin decizii aledirectorului general al Administraţiei Naţionale Apele Române nu au solicitatagenţilor economici documentele justificative privind experienţa în domeniu,capacităţile tehnice, eligibilitatea şi situaţia economico-financiară. "Pentruunele dintre obiectivele de investiţii afectate de inundaţiile din 2008 au fostexecutate aceleaşi tipuri de lucrări şi în anii precedenţi, pentru care s-aucheltuit importante fonduri de la buget, fapt care pune sub semnul întrebăriicapacităţile tehnice ale operatorilor, calitatea şi rezistenţa lucrărilorefectuate de aceştia, precum şi eficienţa cu care au fost cheltuiţi baniialocaţi în acest scop. Deşi s-au efectuat, repetitiv, aceleaşi tipuri delucrări la aceleaşi obiective nu s-a solicitat niciodată ca remedierealucrărilor afectate să se realizeze pe cheltuiala constructorilor, deşiperioada de garanţie este de 24 luni", se mai arată în document.

Firme din alte zonedecât cele calamitate

Acelaşimaterial relevă că, pentru executarea unor lucrări de construcţii-montaj, uneledirecţii de ape au contractat firme de profil cu sedii şi puncte de lucrusituate la mare distanţă de zonele calamitate, fapt care "ridică unelesuspiciuni" privind posibilitatea intervenţiei rapide şi executăriilucrării în timp oportun.

Înacelaşi timp, unele devize generale de lucrări întocmite pentru cheltuielilenecesare realizării obiectivelor de investiţii nu sunt semnate de beneficiar(reprezentanţii Administraţiei Naţionale Apele Române şi ai direcţiilor de apezonale), fapt care "creează unele dubii" în ceea ce priveştecorectitudinea sumelor înscrise şi veridicitatea lucrărilor de construcţii şi aserviciilor de proiectare şi supraveghere executate. De asemenea, înmajoritatea devizelor generale sumele trecute la cheltuieli diverse şineprevăzute şi alte cheltuieli, în cuantum de 10% din valoarea contractului,sunt nejustificat de mari şi nedetaliate structural pe componente.

Platacontravalorii serviciilor şi lucrărilor a fost efectuată de către uniibeneficiari înaintea executării recepţiei cantitative şi calitative finale, cuîncălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi a clauzelor contractuale, iarmajoritatea facturilor fiscale emise de către operatorii economici nu suntavizate din punctul de vedere al controlului financiar preventiv propriu, faptcare creează "anumite suspiciuni" privind veridicitatea şi corectitudineaoperaţiunilor, precum şi asupra efectuării angajamentelor legale şi bugetare şia realizării în condiţii legale a plăţilor aferente, se mai arată în document.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638936-03-30

Mai multe imagini:
Control încrucişat la Apele Române
zoom
Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE


PUBLICITATE


Conferinta-BusinessSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine