2020-07-04 03:29

Cum i-a "spălat" Busuioc de la Curtea de Conturi pe edilii PSD Bucureșteni. Ode aduse primarilor PSD în raportul Curții de Conturi pe anul 2019

 |  11:08
Cum i-a "spălat" Busuioc de la Curtea de Conturi pe edilii  PSD Bucureșteni. Ode aduse primarilor PSD în raportul Curții de Conturi pe anul 2019

Pentru prima dată în istoria Curții de Conturi, edilii Capitalei sunt frumoși, curați și au făcut numai bine. Mai mult, raportul prin care inspectorii de la Curtea de Conturi ar fi trebuit să descopere neregulile din primăriile bucureștene seamănă a odă adusă edililor de sector. Puține nereguli au fost decoperite și acelea neinvestigate suficent. De când Curtea de Conturi este condusă de Mihai Busuioc, edilii Capitalei fac ce vor cu banul public.

Ziarul Puterea va prezintă Odă adusă de Mihai Busuioc, numit de PSD la Curtea de Conturi, edililor PSD Bucureșteni în raportul public al Curții de Conturi pentru anul 2019:

Ca o dovadă a deschiderii Curții de Conturi a României pentru colaborare și dialog cu entitățile auditate, evidențiem unele aspecte de bună practică constatate la Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul București și cele 6 Unități Administrativ – Teritoriale de sector auditate de Camera de Conturi București, după cum urmează:

Municipiul București

Pornindu-se de la importanța activităților de monitorizare debite, creanțe, hotărâri judecătorești definitive, de recuperare și executare silită și de urmărire contracte, potrivit reglementărilor legale, în baza prevederilor H.C.G.M.B. nr. 443/2019, la nivelul Unității Administrativ – Teritorială Municipiul București s-a înființat Direcția Monitorizare Recuperare Debite / Creanțe, structură distinctă în cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, în subordinea directă a Primarului General al Municipiului București.

Înființarea acestei direcții are în vedere îmbunătățirea și optimizarea activităților de monitorizare debite, creanțe, hotărâri judecătorești definitive, de recuperare și executare silită și de urmărire contracte, potrivit reglementărilor legale, verificarea și monitorizarea îndeplinirii formalităților de plată de către Direcția Juridic (ordonanțare, angajament, propunere de plată) pentru titlurile executorii pronunțate de instanțele civile, de contencios administrativ, comerciale și de arbitraj care stabilesc în sarcina instituției o astfel de obligație.

Sectorul 1

Reducerea semnificativă a cheltuielilor contractate pentru servicii juridice, astfel:

Prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, aprobat prin H.C.L.S 1 nr.287/18.09.2017, cu modificările și completările următoare, au fost completate atribuțiile Serviciului Contencios Administrativ, Juridic, față de cele prevăzute în R.O.F.- ul aprobat prin H.C.L.S 1 nr.106/25.07.2013, cuurmătoarele atribuții:

,,1. reprezintă interesele Primăriei, Primarului și Consiliului Local al Sectorului 1 în fața instanțelor judecătorești de orice grad și a altor autorități în toate tipurile de litigii în care acestea figurează ca părți procesuale.

2. instrumentează cauzele în care Primăria, Primarul și Consiliul Local al Sectorului 1 figurează ca părți procesuale, respectiv formulează cereri de chemare în judecată, cereri de executare silită, redactarea întâmpinărilor, declararea căilor de atac, formulează răspunsurile la interogatorii. ”

În condițiile în care numărul consilierilor juridici de la nivelul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1, în perioada 2010 – 2018, a fost relativ constant (12 în anul 2010 și 13 în anul 2018), cel mai mic număr fiind de 6 în anul 2013, cheltuielile efectuate de entitate cu Cabinetele de avocatură, în perioada 2010 – 2018, au scăzut de la 1.032.318 lei în anul 2010 la 20.084 lei în anul 2018.

Sectorul 3

a) Accesarea de fonduri externe nerambursabile pentru continuarea Programului de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Sectorul 3

Prin Strategia de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 3 aprobată pentru perioada 2014- 2020, prin H.C.L. nr. 136/30.05.2015, a fost stabilit ca obiectiv prioritar sprijinirea tranziției către o economie cu consum scăzut de dioxid de carbon prin creșterea eficientei energetice în rândul clădirilor rezidențiale.

Activitățile specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței energetice pe care Primăria Sectorului 3 le implementează sunt următoarele:

  îmbunătățirea izolației termice și hidroizolare anvelopei clădirii;

  reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic;

 înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu

corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;

 implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea

energiei electrice.

Facem precizarea că anterior implementării Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 3, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.2 – Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe, Primăria Sectorului 3 a semnat 15 contracte de finanțare, cuprinzând un număr de 261 de blocuri de locuințe, pentru care a primit fonduri externe nerambursabile în sumă totală de 91.811.900 lei.

Pentru implementarea obiectivului din strategie, prin „Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficientei energetice a gestionarii inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri Rezidențiale, Obiectiv Specific – Creștereaeficientei energetice, clădirile publice și sistemele de iluminat publice îndeosebi a celor ce înregistrează consumuri energetice mari”, Primăria Sectorului 3 a depus începând cu anul 2016 și până în luna octombrie 2018 un număr de 100 de proiecte în valoare de 1.596.278.976 lei, însumând un număr de 850 blocuri, respectiv 59.530 apartamente.

Conform ghidului solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor - în cadrul apelurilor de proiecte cuprinse în Axa prioritara 3, prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A – clădiri rezidențiale, ratele de cofinanțare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:

- 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor, din care Fondul European de Dezvoltare Regională (F.E.D.R.) – 48% și Buget de stat – 12%;

- 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor – Primăria Sectorului 3 și Asociația de proprietari.

Cheltuielile neeligibile din cadrul proiectelor cu finanțare europeană sunt suportate de către Primăria Sectorului 3 împreună cu Asociațiile de Proprietari.

Contribuția asociațiilor de proprietari este de 25% pentru apartamentele cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice. În cazul în care proprietarii beneficiază de ajutoare de natură socială, contribuția acestor proprietarii este de 3,5% iar diferența de 21,5% (25% - 3,5%) este suportată de primărie.

La nivelul regiunii București-Ilfov alocarea financiară POR 2014-2020 pentru Axa Prioritara 3 este de 99.359.563 euro, adică 454.510.385 lei, acesta reprezentând doar contribuția Fondului European de Dezvoltare Regionala (F.E.D.R.).

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, prin care autoritățile de management sunt autorizate să încheie contracte de finanțare a căror valoare poate determina depășirea sumelor alocate la nivelul programului din Fondul European de Dezvoltare Regională până la 200% din alocarea financiară stabilită prin POR 2014-2020, respectiv 198.719.126 euro, aproximativ 899.557.680 lei la nivelul regiunii București - Ilfov, Primăria Sectorului 3 a semnat până în prezent contracte – FEDR + Buget de Stat în valoare de 633.072.246 lei, reprezentând un procent de 70,40 % din valoarea totală alocată prin Axa Prioritară 3.1 A – Clădiri rezidențiale.

La nivel de POR 2014-2020, Axa Prioritara 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A, au fost deschise două apeluri prin care potențialii beneficiarii, așa cum sunt ei definiți în Ghidul Solicitantului, au putut depune proiecte privind creșterea eficientei energetice a clădirilor rezidențiale.

În cadrul primului apel deschis în perioada 15.05.2016 – 16.11.2016, Primăria Sectorului 3 a depus 38 de cereri de finanțare însumând un număr de 279 blocuri, respectiv 19.596 apartamente, cu o valoare totală 563.308.999 lei, din care valoare eligibilă 554.477.224 lei.

Contractele de finanțare aferente celor 38 de cereri au fost semnate în anul 2017, pentru „Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3” - FE 16 până la FE 52 și FE 54, cu o valoare totală 481.714.136 lei, din care eligibil 474.966.014 lei.

În anul 2017 a fost rambursată suma de 7.315.305 lei, aferentă unui număr de 2 proiecte „Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3” FE 22 și FE 39, ulterior în anul 2018 valoare rambursată pentru un număr de 21 de proiecte fiind de 102.869.032 lei. Valoarea estimată de Primăria sector 3 a fi rambursată în anul 2018, pentru restul de 15 proiecte, este în valoare de 106.488.614 lei.

În cadrul celui de-al doilea apel deschis în perioada 28.08.2017 – 28.02.2018, au mai fost depuse 62 de cereri de finanțare însumând un număr de 569 blocuri, respectiv 39.167 apartamente cu o valoare totală de 716.593.201 lei, din care valoare eligibilă 670.277.553 lei.

Contractele de finanțare aferente unui număr de 34 de cereri au fost semnate în anul 2018, cu o valoare totală 614.936.487 lei, din care valoare eligibila 580.154.397 lei. Cele 34 de contracte semnate până în prezent se afla în curs de implementare, astfel valoarea estimată a se rambursa pentru anul 2019 este de 290.077.199 lei.

În prezent, se află 5 proiecte în curs de contractare în valoare totală de 104.393.368 lei, din care valoare eligibila 94.069.227 lei. Valoarea estimată a fi rambursată pentru cele 5 proiecte este de 47.034.614 lei.

Restul de 23 de cereri de finanțare depuse se află în perioada de clarificări la Organismul Intermediar, Agenția pentru Dezvoltare Regionala București Ilfov, urmând a fi semnate contractele de finanțare.

Primăria sectorului 3 estimează că, până în anul 2019, procesul de reabilitare termică și creșterea eficientei energetice prin Programul Operațional 2014 -2020 pentru cele 850 de blocuri de pe raza Sectorului 3 să fie încheiat.

Prin depunerea proiectelor și ulterior semnarea contractelor de finanțare pentru fondurile nerambursabile, Primăria a identificat sursele financiare necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite.

Astfel, Sectorul 3 al Municipiului București s-a implicat direct în atingerea obiectivului național privind creșterea eficienței energetice prin reducerea consumului de energie primară, stabilit prin Memorandumul aprobat de Guvernul României cu tema Aprobarea valorilor finale ale obiectivelor României pentru Strategia Europa 2020.

b) Modernizarea unităților de învățământ preuniversitar din Sectorul 3 al Municipiului București.

Sectorul 3 a demarat un amplu program de modernizare a unităților de învățământ preuniversitar din sector, în acest program fiind incluse, deopotrivă, grădinițe, școli gimnaziale și licee.

Lucrările executate constau în reabilitarea termică a clădirilor, având ca scop creșterea eficienței energetice și diminuarea semnificativă a consumului de energie, fapt care se încadrează și în cerințele Directivei Europene 2020 și anume, reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Mai mult, în urma întocmirii unor expertize tehnice, 9 unități de învățământ preșcolar au beneficiat, odată cu modernizarea și reabilitarea termică, și de consolidarea imobilelor.

Totodată, s-au executat lucrări de modernizare a spațiilor de învățământ, în speță, lucrări de refacere a pardoselilor, a grupurilor sanitare, a finisajelor și, după caz, a acoperișurilor.

La finele anului 2018 au fost finalizate lucrările pentru 31 de unități de învățământ preuniversitar, iar pentru un număr de 3 obiective de investiții, lucrările sunt în curs de finalizare. În perioada 2017-2018, pentru cele 34 obiective de investiții cuprinse în Programul Național de Dezvoltare Locală, a fost decontată valoarea totală de 50.390.095 lei, din care:

48.328.297 lei - fonduri rambursate din programul PNDL și 2.061.797.23 lei -buget local.

Plățile efectuate de entitate în anul 2018, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală pentru lucrări de modernizare/consolidare/creșterea eficienței energetice a unităților de

învățământ preuniversitar, au fost în sumă de 38.339.724 lei.

Sectorul 4

a) Măsurile și proiectele concrete de tip SMART CITY implementate la nivelul Sectorului 4 pentru creșterea performanței administrației publice, transparență și acces facil, modern, la serviciile publice oferite:

1. Creșterea gradului de încasare concomitent cu reducerea semnificativă a cozilor pentru plata taxelor și impozitelor a fost unul din obiectivele asumate la nivelul conducerii Primăriei Sector 4. Astfel, una din măsurile importante a fost promovarea unor hotărâri de consiliul local care să creeze cadrul optim pentru o administrație publică modernă, civilizată. Sectorul 4 a fost prima autoritate locală din țară, care a încasat taxe și impozite prin rețele de tip SELFSERVICE. Măsura a fost realizată prin Direcția Mobilitate Urbană și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale. Acum, se implementează și la nivelul Primăriei Sector 4 efectuarea diverselor plăți încasate (taxe emitere, eliberare documente, autorizații etc.) prin rețele de tip self-service.

2. e-Autorizări – Platformă digitală pentru obținerea autorizărilor comerciale la nivelul Sectorului 4. Se adresează tuturor agenților economici care au puncte de lucru pe raza Sectorului 4, care, conform legislației în vigoare, trebuie să obțină acorduri, avize, autorizații de funcționare de la Primăria Sectorului 4. https://autorizaricomerciale.ps4.ro/

3. e-Urbanism - Depunere online cereri - Eliberare documente conexe. Platforma permite realizarea de cereri on-line pentru emiterea certificatelor de urbanism și a altor documente conexe. Prin implementarea acestui tip de serviciu se trece la nouă abordare, modernă, europeană, prin care cetățenii Sectorului 4 beneficiază de servicii publice la nivel european. https://urbanism.ps4.ro/

4. Prin Direcția Mobilitate Urbană, sub coordonarea directă a conducerii Primăriei Sector 4 s-a realizat primul serviciu public din România care este digitalizat complet, respectiv serviciul care gestionează parcările. Acesta a devenit un model de bune practici, promovat la nivel național de diverse organisme (de exemplu Asociația Română de Smart City și Mobilitate a introdus în caravana pe care o realizează la nivel național un punct distinct în fiecare eveniment prezentarea acestui serviciu public). https://www.mobilitateurbana4.ro/

5. Transparență bugetară totală –Bugetul on-line al Sectorului 4 reprezintă un model de transparență pentru orice autoritate locală din România. Prezentarea bugetului și a execuției bugetare face ca procesul de transparență să capete o concretețe semnificativă. Accesul la informații este facil, printr-o interfață prietenoasă, cu posibilitatea de a accesa și vizualiza datele atât în variante de cifre cât și grafice, pictograme. https://ps4.ro

6. Aplicație ON-LINE pentru REABILITARE TERMICĂ – pentru că reabilitarea termică reprezintă o prioritate atât pentru cetățenii sectorului 4 cât și pentru primărie accesul la informații despre programul aflat în derulare este facil și la îndemâna oricui. Prin platforma on- line se pot obține informații despre blocurile înscrise în program precum și stadiul fiecăruia (în execuție, în proiectare, în așteptare etc.). De asemenea pentru blocurile finalizate se pot accesa documente relevante, cum ar fi certificatul energetic al imobilului, alte date tehnice sau financiare legate de execuție, recepție. https://www.reabilitaretermica.eu/entitati/sector-4- bucuresti

7. Sistemul outdoor de informare inteligentă a intersecțiilor „Ocoliți Intersecția” - Permite informarea în timp real a cetățenilor despre proximitatea existentei unei situații defavorabile în trafic și opțiunea evitării unui accident sau a unei intersecții cu defecțiuni apărute în sistemul de semaforizare în intersecțiile din Sectorul 4 din Capitală și împrejurimi. Sistemul este activat simplu de Poliția Locală a Sectorului 4 printr-un simplu mesaj trimis serverului Phoenix Media de administrare a rețelei proprii de outdoor digital (fără niciun cost pentru autoritatea noastră locală) dar și către panourile de informare digitale ale Direcției Mobilitate Urbană și ale Primăriei Sector 4, mesaj care va genera o informare de ocolire a intersecției, în doar 1 minut de la trimiterea acestuia în sistemul de administrare a campaniilor digitale. Astfel, locuitorii și conducătorii auto aflați în trafic pe raza Sectorului 4 și împrejurimi sunt informați în timp real de existență oricăror situații care pot îngreuna traficul și posibilitatea evitării zonei prin ocolirea intersecției.

8. Se dezvoltă noua aplicație de mobil a Primăriei Sector 4 – Prin Direcția Mobilitate Urbană se dezvoltă noua aplicație (deja existentă pentru dispozitivele care rulează Android și în proces de introducere în App Store pentru cele cu sistem IOS).

Funcționalități pentru utilizatorii care sunt locuitori ai Sectorului 4:

  Utilizare pe bază de cont securizat – include date personale (nume, adresă, telefon, e- mail, CNP);

  Asigură pentru utilizatori conectivitatea automată cu diverse servicii publice ale Sectorului 4 (Direcția Mobilitate Urbană, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale, Evidența Persoanelor etc.);

  Modul de sesizări probleme: groapă, mașină abandonată, reabilitare termică, gunoi, parc, mobilier urban, alte sesizări – include status sesizare, soluționare, istoric;

  Permite trimiterea de mesaje generale, sau personalizate către utilizatori. De exemplu utilizatorii cu debite la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 vor primi notificare înainte de termenul scadent cu sumele exacte datorate;

  Permite plata direct din aplicație a taxelor și impozitelor locale, utilizând cardul bancar – include istoric plăți;

  Acces permanent la ghiduri, regulamente (parcări, salubritate etc.), informații utile, link- uri utile;

  Acces la Registratura ON-LINE a Direcției Mobilitate Urbană, ulterior la cea a Primăriei Sector 4 (după implementarea sistemului).

  Raportare situație de urgență direct către Poliția Locală Sector 4.

  Gestionarea tuturor aspectelor legate de parcarea de reședință (pentru cei care au un

contract activ);

  Modul privind parcările publice – găsește cel mai apropiat loc liber, plata parcării,

solicitarea unui abonament.

  Pentru persoanele cu dizabilități înscrierea în sistemul informatic pentru acces gratuit în

parcările publice ale PS4, pe locurile special amenajate

  Permite trimiterea de mesaje generale, către utilizatori. De exemplu informații despre un

eveniment cultural din Sectorul 4;

9. Sisteme automatizate de securizare a locurilor de parcare, operate de la distanță

- Rezistente la apă, șocuri și lovituri, noile dispozitive sunt ușor de manevrat. Acționate electronic, dintr-o telecomandă, care poate recepționa semnalul de la distanță, sistemele permit blocarea și deblocarea locului de parcare în doar câteva secunde.

Proiecte cu finanțare europeană cu componente de SMART CITY

1. Proiectul e-CETĂȚEAN, o investiție pentru cetățenii Sectorului 4

Sectorul 4 al Municipiului București, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”e- CETĂȚEAN (Cunoaștere, Egalitate, Transparență, Administrație, Țintă, Evoluție, Actualitate, Normalitate)”, având codul MySMIS 126477. Scopul proiectului este dezvoltarea unui management performant la nivelul Primăriei Sectorului 4 București prin creșterea calității procesului decizional, reducerea birocrației, creșterea eficienței, transparenței și integrității serviciilor publice oferite cetățenilor și mediului de afaceri ca urmare a introducerii unui Spațiu Virtual Unic și a Arhivei electronice.

2. Proiect: „Educarea și conștientizarea personalului cu risc la corupție din cadrul Unității Administrativ - Teritoriale Sector 4, prin implementarea unor măsuri preventive anticorupție” Cod SMIS: 117665 Sectorul 4 al Municipiului București implementează în perioada 09.07.2018 – 09.04.2019 proiectul „Educarea și conștientizarea personalului cu risc la corupție din cadrul Unității Administrativ - Teritoriale Sector 4, prin implementarea unor măsuri preventive anticorupție”. Valoarea totală a proiectului este de 394,020.81 lei, din care finanțare nerambursabilă în valoare de 386,140.39 lei.

3. Proiectul „Dezvoltarea unui management performant în cadrul Primăriei Sector 4 București prin optimizarea proceselor orientate către beneficiari și pregătirea resurselor umane” Cod proiect: SIPOCA 80/ cod SMIS 120503

b) e-Mobilitate

Un capitol extrem de important pentru administrația locală din Sectorul 4 este e- Mobilitatea.

Indiferent de tipul de mobilitate în discuție, principalul factor în analiză este infrastructura acesteia. La acest capitol Sectorul 4 a excelat prin proiecte de infrastructură majore.

Federația rutieră internațională (I.R.F.) afirmă că îmbunătățirea fluidității traficului, reducerea congestiei și, prin urmare, reducerea consumului de combustibil reprezintă o modalitate eficientă de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, măsuri specifice și potențialul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru lărgirea drumurilor: -45% până la 50%

Au fost lărgite la 2 benzi pe sens 3 bulevarde de o importanță strategică:- Șoseaua Berceni Tronson Apărătorii Patriei – Centura Municipiului București, Bulevardul Turnu Măgurele și Bulevardul Caporal Luică, ultimele două fiind parte a inelului de trafic greu al Municipiului București.

Abordarea Primăriei Sector 4 în domeniul e-Mobilității se bazează pe patru direcții:

1. Realizarea unei rețele de stații de încărcare a autovehiculelor electrice

Încurajarea cetățenilor să cumpere și să folosească autovehicule electrice se poate

realiza în mai multe modalități – facilități la achiziție (eco-tichet), facilități fiscale, facilități legate de parcări etc.

Cea mai importantă măsură implementată de Primăria Sectorului 4 a fost aceea de a investi în infrastructura stațiilor de încărcare pentru aceste autovehicule electrice.

Sectorul 4 s-a încadrat pe traiectul de e-Mobilitate urbană, existând astăzi 17 stații instalate.

Rețeaua de stații este rodul investițiilor directe ale Primăriei Sector 4 dar și a parteneriatelor cu două entități: Compania Municipală Energetica S.A. și ENEL X, care au investit și au montat stații de încărcare de mare putere pe raza Sectorului 4.

Stații proprii Parteneriat cu Parteneriat cu PS4 Energetica ENEL X

S.A.

2. Transportul public electric – civilizat și accesibil

Nu se poate promova un transport public electric (tramvaie, troleibuze, autobuze electrice, metrou) fără ca autoritatea locală să intervină și să creeze o infrastructură adecvată – refugii pietonale și peroane moderne, sigure, sau fără o implicare în extinderea traseelor existente (solicitări și dialog permanent cu Societatea de Transport București S.A. și ADIBI Transport București-Ilfov), conform necesităților proprii – proiectul unei noi stații de metrou la centura Bucureștiului pe Șoseaua Berceni.

Ministerul Transporturilor, Metrorex și Primăria Sectorului 4 au semnat un Protocol cu privire la edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură.

Pentru realizarea acestui obiectiv de investiții, Primăria Sectorului 4 va asigura sursele de finanțare necesare, precum și toate operațiunile care derivă din gestionarea surselor de finanțare, proiectarea și edificarea obiectivului stație de metrou, împreună cu toată infrastructura necesară acesteia.

3. Succesul transportului public depinde și de infrastructura parcajelor de tip Park&Ride

Traficul din arealul limitrof al Sectorului 4 afectează întreaga comunitate. Tocmai pentru a susține transportul public în comun s-a realizat o rețea extinsă de parcaje de tip Park&Ride în apropierea fiecărei stații de metrou din Sector.

4. Aplicații și facilități pentru proprietarii de autovehicule electrice din Sectorul 4

Prin măsuri aprobate în Consiliul Local Sector 4 precum și prin aplicații informatice realizate de Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 se preconizează încurajarea celor care doresc să facă tranziția spre autovehicule electrice.

Este în stadiul de pregătire un Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind SUBVENȚIONAREA COSTURILOR de încărcare a mașinilor electrice pentru cetățenii Sectorului 4 care au în proprietate un autovehicul full electric, inclusiv pentru persoanele juridice, în limita a 50 km/zi, cu decontarea trimestrială a cheltuielilor.

Sectorul 5

Aplicarea conceptului „Smart City”

Primăria Sectorului 5 implementează, în prezent, un sistem modern de supraveghere video stradală pentru siguranța cetățenilor - SYS5, finanțat integral de la bugetul local al Sectorului 5.

Sistemul de supraveghere video constă în instalarea a 377 de camere video pe toată raza Sectorului 5, cu rol în a descuraja comiterea de infracțiuni, cât și de a proteja populația împotriva faptelor antisociale, de a preveni și a combate actele de violență, consumul de alcool și stupefiante în spațiul public, de a preveni și a combate abaterile de la normele de protecție a mediului și de salubrizare, de a preveni și combate în timp util acțiunile de vandalism, deteriorare sau distrugere a bunurilor publice/private și de a eficientiza activitatea polițiștilor locali în combaterea infracționalității sau a unor situații de urgenta.

Toate imaginile realizate vor fi stocate pe serverele Poliției Locale Sector 5, conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Obiectivul de tip "Smart City" al strategiei de dezvoltare durabilă a Sectorului 5 este de a îmbunătăți substanțial calitatea vieții cetățenilor prin utilizarea tehnologiilor în eficientizarea serviciilor publice.

În acest context, Sistemul de Supraveghere Video Stradală, acționează ca un factor de descurajare pentru potențialii infractori și dă posibilitatea administrației locale să folosească eficient resursele umane .

Prin instalarea sistemului de supraveghere stradală se asigur ă monitorizarea video a:

- Unităților de învățământ și asistență socială – (intrări și perimetrul exterior);

- Parcurilor, grădinilor de cartier și locurilor de joacă- în special pentru protecția copiilor și

persoanelor în vârstă;

- Piețelor agro-alimentare și zonelor publice – (intrări, perimetrul exterior, parcări); - Locațiilor criminogene - zonele recunoscute ca fiind cuinfracționalitate ridicată; - Prevenirea faptelor de furt și tâlhărie săvârșite asupra persoanelor vulnerabile;

- Recunoașterea și identificarea persoanelor care vandalizează bunurile de interes public și privat;

- Supravegherea permanentă a locațiilor unde se depozitează ilegal deșeuri și gunoaie de altă natură;

- Monitorizarea locurilor limitrofe și a zonelor vulnerabile ale Sectorului 5;

- Prevenirea și combaterea consumului de alcool și stupefiante în spațiul public; Camerele video vor fi montate pe acoperișurile blocurilor, la înălțime mare - pentru

realizarea supravegherii de ansamblu și pe o suprafață cât mai mare, cu posibilitatea focalizării și zoomului automat în caz de incidente, în proximitatea unităților de învățământ și a obiectivelor de interes public, precum și pe stâlpii de electricitate, asigurându-se astfel o monitorizare complexă a întregului sector.

În prezent Dispeceratul Poliției Locale este funcțional, iar un număr de peste 100 de camere de supraveghere sunt active la nivelul Sectorului 5.

Sectorul 6

 Implicarea reprezentanților entității auditate în vederea remedierii operative a abaterilor constatate de echipa de audit, inclusiv a recuperării prejudiciilor constatate, de la furnizorii respectivi, în timpul acțiunii de audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară întocmite pentru anul 2018.

 Preocuparea pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin deciziile anterioare emise de Camera de Conturi București a condus la implementarea tuturor măsurilor dispuse prin deciziile anterioare.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2020-02-04Parerea ta...

PROCURORUL DE SERVICIU
04 Feb 2020

ACEST BUSUIOC SI TATAL LUI TREBUIE ANCHETAT PENTRU INFRACTIUNI DEOSEBIT DE GRAVE.......
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine


Fabiz