2020-04-07 11:43

DNA şi ANI, singurele instituţii apreciate de Comisia Europeană în raportul din acest an. Judecătorii, paiul din ochii Justiţiei

 |  18:21
DNA şi ANI, singurele instituţii apreciate de Comisia Europeană în raportul din acest an. Judecătorii, paiul din ochii Justiţiei

ComisiaEuropeană afirmă că instituţiile din România dau dovadă de multă slăbiciune înprotejarea achiziţiilor publice în faţa conflictelor de interese şi a corupţiei.Potrivit concluziilor din proiectul de raport al CE privind justiţia dinRomânia, ţara noastră nu a îndeplinit multe dintre prevederile Mecanismului deCooperare şi Verificare instituit la intrarea ţării noastre în UE. Printrecriticile aduse, pe lângă aprecieri se află şi cele referitoare la noua lege aAgenţiei Naţionale de Integritate sau la ineficienţa justiţiei.

ComisiaEuropeană reproşează o lipsă de angajament politic în sprijinirea procesului dereformă. "Este necesară corectarea acestei slăbiciuni pentru a redobândiritmul refomei", se arată în proiect. Acestea spun că anul 2010 a adusînsă şi o serie de progrese, mai ales odată cu adoptarea codurilor de procedurăcivilă şi penală şi cu publicarea unei strategii multianuale de dezvoltare aJustiţiei. CE notează că au fost înregistrate doar progrese limitate în ceea cepriveşte eficienţa sistemului judiciar.

Deasemenea, potrivit surselor, în proiectul de raport se arată că după oîncetinire a "ritmului de muncă" în Parlament şi o relaţie întrenivelul politic şi cel judiciar care s-a deteriorat în a doua parte a anului2009, România a recâştigat ritmul reformelor în al doilea trimestru din 2010.

„DNA continuă să aibăun ritm bun”

Înacelaşi proiect, se menţionează că adoptarea codurilor de procedură reprezintă unpas semnificativ în reforma Justiţiei, dar problema resurselor umane însistemul judiciar rămâne o provocare majoră, menţionată şi în anii trecuţi. "DNAcontinuă să aibă un ritm bun al investigaţiilor privind cazurile de corupţie lanivel înalt, lucru ce s-a reflectat în sporirea numărului de puneri subacuzare, dar procesele rămân lente. Numeroase cazuri importante nu beneficiazăîncă de decizii la nivelul primei instanţe", se arată în proiectul deraport, citat de sursele din Comisia Europeană.

Modificarea Legii ANIeste criticată

ANIeste lăudată la Bruxelles pentru că şi-a îmbunătăţit activitatea şirezultatele, dar este criticată declararea Legii ANI ca neconstituţională înaprilie 2010. Noua lege, adoptată la finalul lunii iunie, "subminează înmod grav procesul unei verificări eficiente şi limitează transparenţaintereselor financiare şi economice ale demnitarilor, excluzând posibilitateaunor sancţiuni care să descurajeze şi să asigure protecţie împotrivacorupţiei".

CE"invită" România să ia o serie de măsuri imediate în lupta împotrivacorupţiei, menţionând explicit corectarea Legii ANI, monitorizarea sancţiuniloraplicate în cazurile de corupţie la nivel înalt şi instaurarea transparenţeidepline în domeniul achiziţiilor publice. Una dintre recomandările din raportvizează corectarea Legii ANI în conformitate cu angajamentele asumate deRomânia la data aderării. Raportul recomandă României să asigure o contribuţieeficientă a ANI în prevenirea şi sancţionarea corupţiei, prin emiterea dedecizii obligatorii în ceea ce priveşte averile nejustificate pe baza cărora săpoată fi adoptate sancţiuni de natură disuasivă. CE recomandă de asemeneaRomâniei corectarea altor deficienţe procedurale identificate în noua legeprecum şi promovarea mai departe a dezvoltării ANI, mai ales prin amendamentela prevederile legale referitoare la Consiliul Naţional pentru Integritate.

Procesele de corupţieau nevoie de o mai mare celeritate

Raportulrecomandă monitorizarea sancţiunilor aplicate de instanţe în cazurile decorupţie la nivel înalt, dar şi identificarea şi implementarea măsurilor denatură să amelioreze celeritatea proceselor de corupţie la nivel înalt.

Astfel,în raport se recomandă "continuarea monitorizării caracterului consecventşi disuasiv al sancţiunilor aplicate de instanţe în cazurile de corupţie lanivel înalt şi promovarea în mai mare măsură a constatărilor studiului privindindividualizarea pedepselor pentru infracţiunile de corupţie în cadrulreuniunilor la nivelul curţilor de apel". Totodată, CE recomandă "identificareaşi punerea în aplicare a măsurilor destinate îmbunătăţirii celerităţiiproceselor în cazurile de corupţie la nivel înalt", dar şi"consolidarea politicii generale anticorupţie".

Oaltă recomandare a CE în ceea ce priveşte lupta împotriva corupţiei vizeazăconsolidarea politicilor generale anticorupţie. CE recomandă explicit"coordonarea la nivel înalt şi pe baza unei evaluări independente aimpactului rezultatelor ultimelor două strategii anticorupţie puse în aplicaredin 2005", dar şi "asigurarea stabilităţii juridice şi instituţionalea cadrului anticorupţie, inclusiv în ceea ce priveşte punerea în aplicare anoului Cod penal şi a noului Cod de procedură penală".

Competenţele instanţeisupreme trebuie revizuite

ComisiaEuropeană recomandă României şi revizuirea competenţelor Înaltei Curţi deCasaţie şi Justiţie şi creşterea rolului Institutului Naţional alMagistraturii. Comisia reia astfel recomandări restante formulate în iulie 2009în legătură cu abordarea pe priorităţi a politicii de resurse umane şi cunormele de implementare şi studiile de impact privind cele patru noi coduri."România ar trebui să adopte, de asemenea, măsuri imediate de reducere adezechilibrelor din punctul de vedere al capacităţilor prin extindereatransferului de posturi vacante între circumscripţiile teritoriale şi întregradele de jurisdicţie, precum şi prin recurgerea pe scară mai largă ladelegarea magistraţilor în zone confruntate cu probleme acute în materie deresurse umane", se arată în raport.

Comisiainvită România să ia măsuri imediate pentru creşterea capacităţii InstitutuluiNaţional al Magistraturii (INM) în ceea ce priveşte formarea iniţială şicontinuă şi luarea de măsuri în vederea garantării unor standarde profesionaleadecvate pentru toţi noii magistraţi, de exemplu prin extinderea cerinţei de apromova examenul de capacitate la toate persoanele recrutate.

Eficienţa proceselor,o slăbiciune fundamentală

Înaceeaşi ordine de idei, oficialii Comisiei Europene notează că eficienţaproceselor şi consistenţa jurisprudenţei rămân slăbiciuni fundamentale alesistemului judiciar românesc. Îndocument sunt apreciaţi paşii înainte făcuţi în adoptarea Codurilor civil şipenal, dar şi publicarea unei strategii de dezvoltare a justiţiei. În plus,este apreciat proiectul legii micii reforme în sistemul judiciar românesc, lafel cum CE apreciază implicarea magistraţilor şi a asociaţiilor acestora înprocesul de reformă. "Totuşi, de la raportul precedent al CE s-auînregistrat doar progrese limitate în îmbunătăţirea eficienţei procesuluijudiciar şi a consistenţei jurisprudenţei. Acestea rămân slăbiciunifundamentale ale sistemului judiciar românesc", notează autoriidocumentului. Aceştia susţin şi că statul român nu a reuşit să ia suficientemăsuri în ceea ce priveşte "majoritatea recomandărilor" CE din 2009,fiind nevoie în continuare de eforturi "semnificative". În plus, autorii documentului susţin că existăîncă probleme legate de răspunderea magistraţilor şi de proceduriledisciplinare împotriva acestora.

Transparenţă deplinăla achiziţiile publice

Lacapitolul recomandări în lupta împotriva corupţiei, raportul mai menţioneazăsubiectul achiziţiilor publice. CE recomandă, în ceea ce priveşte achiziţiilepublice, evaluarea eficienţei cadrului legal şi a atribuiriiresponsabilităţilor către autorităţile competente în ceea ce priveşte protecţiafaţă de eventuale conflicte de interese.

Raportulrecomandă României să ia în consideraţie "interzicerea ca funcţionariipublici cu rang înalt şi reprezentanţii aleşi să poată beneficia în mod directsau indirect de contractele comerciale încheiate în numele instituţiei lor şiinstaurarea transparenţei depline în acest domeniu".

Astfel,raportul propune "evaluarea eficacităţii cadrului legislativ şi aatribuirii responsabilităţilor în rândul autorităţilor competente în ceea cepriveşte protejarea împotriva conflictelor de interese, precum şi efectuareaeventualelor modificări, acolo unde este necesar; luarea în consideraţie ainterzicerii ca funcţionarii publici cu grad înalt şi reprezentanţii aleşi săpoată beneficia în mod direct sau indirect de contractele comerciale încheiateîn numele instituţiei lor şi instaurarea transparenţei depline în acestdomeniu".

Băsescu: CE are formulări inacceptabile

PreşedinteleTraian Băsescu a declarat, marţi, că formularea din raportul CE că"România încalcă angajamentele asumate" este"inacceptabilă", iar partea română nu poate accepta o astfel de"exagerare" şi doreşte revenirea la o "abordareechilibrată". Şeful statului a precizat că înţelege"insatisfacţia" Comisiei Europene în legătură cu ceea ce s-aîntâmplat cu Legea ANI la Senat şi la Curtea Constituţională. El a adăugat că"insatisfacţia" sa este mai mare, dar că ceea ce s-a întâmplat cuLegea ANI reprezintă "un incident". "De la acest incident -Legea ANI - să arunci o tentă profund negativă când au fost suficiente progrese- remarcate în raport - mi se pare o exagerare", a adăugat preşedintele Băsescu.Traian Băsescu a susţinut că formularea din document este "nedreaptă"şi că, de aceea, consideră că trebuie să reacţioneze. El a mai spus că "unincident" nu trebuia să ducă la formulări de genul "România nu îşirespectă angajamentele". "La Senat a fost o defecţiune de parcurs. Săsperăm că va fi remediată", a adăugat preşedintele. El şi-a exprimatconvingerea că toţi politicienii, atât de la putere, cât şi din opoziţie vorgăsi formula ca noua Lege a ANI să acopere angajamentele asumate. "Putereaşi opoziţia trebuie să facă o diferenţiere între lupta politică şi interesulnaţional. Avem nevoie urgent de o lege ANI, pentru că reprezintă un punct din aranjamentelenoastre faţă de Comisie, faţă de cele 26 de state membre", a susţinutşeful statului.

În opiniapreşedintelui, raportul Comisiei Europene este, pe fond, un document care faceaprecieri corecte cu privire la realităţile tehnice, dar care este"debalansat în privinţa unor aprecieri politice". Şeful statului aadăugat, într-o conferinţă de presă organizată la Palatul Cotroceni, că"raportul trebuie foarte bine cunoscut". El a precizat, de asemenea,că "ar fi optim" dacă cei care se angajează în dezbateri referitoarela raportul CE ar citi documentul. Totodată, preşedintele Băsescu a arătat că are "îngrijorări" în legătură cuaccesul României în Spaţiul Schengen, deşi cele şapte rapoarte de până acum aufost pozitive şi îşi doreşte ca şi ultimul, din noiembrie 2010, să fie pozitiv.

PreşedinteleTraian Băsescu a anunţat, marţi, că va convoca Parlamentul în sesiuneextraordinară la începutul lunii august, în primul rand, pentru legea ANI.Şeful statului a precizat că propune ca pe ordinea de zi a sesiuniiparlamentare extraordinare să se afle Legea ANI, proiectul legii care prevedeca procesele să nu mai fie suspendate în cazul în care sunt ridicate excepţiide neconstituţionalitate, precum şi "legea micii reforme" înjustiţie, aflată pentru avizare la CSM.

Ce spun politicenii despre raportul CEasupra Justiţiei

Lideriipolitici din opoziţie criticăprestaţia actualei puteri pentru situaţia în care Executivul UE"invită" România să ia o serie de măsuri imediate în lupta împotrivacorupţiei.

Ponta(PSD): „De şase ani, de când Băsescu luptă cu corupţia, avem numai rapoartenegative pe Justiţie“

Liderul PSD,Victor Ponta, a declarat, marţi, pentru Mediafax, comentând raportul publicatde Comisia Europeană, că de şase ani, de când preşedintele Traian Băsescu esteîn fruntea statului şi "luptă cu corupţia", România înregistreazănumai rapoarte negative pe acest domeniu. "Din păcate nu e nici o surprizăraportul de ţară, în sensul că de şase ani, de când domnul Băsescu estepreşedinte şi luptă cu corupţia, avem numai rapoarte negative", a spusPonta. El a subliniat că aceste rapoarte negative sunt date în contextul încare aceiaşi oameni, respectiv Cătălin Predoiu şi Daniel Morar, sunt"ţinuţi", în toate guvernele, la Ministerul Justiţiei şi, respectiv,la DNA.

Chiuariu(fost ministru al justiţiei):„România încalcă în mod clar angajamentele luate la momentul aderării“

Fostulministru al justiţei, liberalul Tudor Chiuariu, susţine că, prin publicareacestui raport, România este prezentată drept prima ţară care „încalcă în modclar angajamentele luate la momentul aderării, în cadrul Mecanismului deCooperare şi Verificare“, precizează acesta. El susţine că raportul CE arată uneşec al Guvernului de a asigura un cadru adecvat pentru funcţionarea ANI, darşi regrese în controlul fondurilor europene prin instabilitate legislativă. Pede altă parte, Chiuariu remarcă şi partea bună a raportului CE care salută adoptareaCodurilor de procedură civilă şi penală în Parlament.

Norica Nicolai (PNL): „România a făcut progrese, în ciudaraportului CE“

EuroparlamentarulNorica Nicolai susţine că România a făcut progrese semnificative în domeniuljutiţiei şi apreciază că acest proces nu este unul care să se desfăşoare foarterapid, ci este unul mai lent. Ea susţine că România trebuie să aibă o mai mareaplecare asupra pregătirii judecătorilor, dar şi a reformei în domeniul justiţiei.

ValeriuStoica (PDL): „Responsabilitatea pentru criticile CE aparţine întregii clasepolitice, dar şi CC“

VicepreşedintelePDL Valeriu Stoica a declarat, marţi, pentru Mediafax, că responsabilitateapentru criticile din raportul CE aparţine întregii clase politice, "înprincipal celor care au mutilat reglementarea ANI în Parlament", dar şiCurţii Constituţionale, care "a contribuit la fragilizarea ANI"."Este vorba despre responsabilitatea întregii clase politice, desigur căPDL nu poate să se derobeze de răspunderea proprie, pe care o are, dar nu estevorba doar despre PDL, este vorba, în principal, despre cei care au mutilat reglementareaANI în Parlament şi care sunt bine cunoscuţi opiniei publice. O mareresponsabilitate o are Curtea Constituţională, pentru că, din motive deneînţeles, a contribuit la fragilizarea instituţională a ANI", a apreciatStoica, fost ministru al justiţiei. (Lucian Negrea)


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638936-06-19

Mai multe imagini:
DNA şi ANI, singurele instituţii apreciate de Comisia Europeană în raportul din acest an. Judecătorii, paiul din ochii Justiţiei
zoom
Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE


PUBLICITATE


Conferinta-BusinessSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine