2020-07-03 19:20

DOCUMENT.Metodologia de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competență a CGMB

 |  11:33
DOCUMENT.Metodologia de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competență a CGMB

Ziarul Puterea publică integral „Metodologia de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competență a Consiliului General al Municipiului București”, reglementare care poate prezenta interes pentru un număr mare de firme și persoane.

 

 

 

Metodologia de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competență a Consiliului General al Municipiului București

CAP. I. Scop și Domeniu de aplicare

 

ART. 1

Prezenta metodologie de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, denumită în continuare „Metodologia Tarifară”, este elaborată în conformitate cu prevederile art. 39, alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr.71/2002privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.

ART. 2

(1)   Prezenta Metodologie Tarifară reglementează modul de determinare a nivelului prețurilor/tarifelor serviciilor de administrare a domeniului public și privat de către operatorii acestor servicii.

(2)   Prețurile/tarifele trebuie să asigure atât viabilitatea economică a operatorilor, cât și obținerea celui mai scăzut cost al serviciilor.

(3)   Aprobarea prețurilor/tarifelor se face de către Consiliul General al Municipiului București („CGMB”), cu avizul prealabil al Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice, cu respectarea cerințelor și criteriilor din prezenta Metodologie Tarifară.

ART. 3.

Serviciile de administrare a domeniului public și privat de interes local cărora li se aplică prevederile prezentei metodologii sunt cel având ca obiect:

(a)               construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane;

(b)               amenajarea și întreținerea zonelor vezi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii;

(c)               amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament;

(d)               organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale;

(e)               instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în vederea asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia;

(f)                amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afișaj și reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban și ambiental;

(g)               înființarea, organizarea și exploatarea unor servicii de întreținere, reparații curente și reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea unităților administrativ-teritoriale;

(h)               înființarea, organizarea și exploatarea băilor publice, a sălilor de gimnastică și fizioterapie, a sălilor și terenurilor de sport, a patinoarelor, pârtiilor și instalațiilor de schi și transpor pe cablu, a campingurilor;

(i)                 organizarea și exploatarea activităților de administrare a cimitirelor și crematoriilor umane.

ART. 4

Prezenta Metodologie Tarifară are la bază următoarele acte normative de referinţă:

(a)                Ordonanța Guvernului nr.71/2002privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

(b)               Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

CAP. III. Definiţii şi abrevieri

 

ART. 5.

Termenii folosiţi în cadrul prezentei metodologii au următoarele semnificaţii:

AMRSP

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice având rolul de autoritate locală de reglementare în sensul art. 39 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002;

Ajustarea prețurilor/tarifelor

Operaţiunea de analiză a nivelului prețurilor/tarifelor existente şi a structurii acestora, potrivit prezentei Metodologii Tarifare, prin care se asigură reflectarea corespunzătoare în nivelul acestora a influentelor generatedeevoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie;

Aprobarea preţurilor/tarifelor

Activitatea de analiză și verificare a elementelor de cheltuieli componente ale prețurilor/tarifelor, desfășurată în cadrul compartimentelor de specialitate ale Primăriei Municipiului București, cu avizul AMRSP, concretizată prin adoptarea unei hotărâri de către CGMB;

Beneficiar

Persoana care beneficiază în mod direct de serviciile prestate de operator;

Bilet/Tichet

Titlu în baza căruia operatorul încasează prețul/tariful serviciului de la beneficiarul direct al serviciului;

CGMB

Consiliul General al Municipiului București;

Interval de timp

Perioada calendaristică cuprinsă între data ultimei aprobări a nivelului prețurilor/tarifelor și momentul solicitării ajustării/modificării prețurilor/tarifelor;

Modificarea prețurilor/tarifelor

Operaţiunea de analiză a nivelului şi a structurii prețurilor/tarifelor existente, potrivit prezentei Metodologii Tarifare, în situaţiile în care intervin schimbări majore în structura costurilor care conduc la recalcularea prețurilor/tarifelor existente, concretizată prin adoptarea unei hotărâri de aprobare a modificării tarifelor de către CGMB;

Operator

Persoana juridică care prestează servicii de administrare a domeniului public și privat de inters local;

Parametru de ajustare

Indicator la modificarea căruia se pot ajusta/modifica prețurile/tarifele. În sensul prezentei Metodologii Tarifare, parametri de ajustare/modificare pot fi: indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică, evoluția cursului de schimb leu/euro, modificarea structurii elementelor de cheltuieli sau un alt parametru stabilit potrivit prevederilor din contractul de delegare a gestiunii;

Servicii

 

 

 

Serviciile de administrare a domniului public și privat de interes local prevăzute la art. 3 din prezenta Metodologie Tarifară;

Stabilirea prețurilor/tarifelor

Operațiunea de analiză a nivelului prețurilor/tarifelor și a structurii acestora, conform prezentei Metodologii Tarifare, pentru operatorii nou-intrați pe piață sau pentru operatorii care încheie contracte de delegare a gestiunii pentru aceste servicii cu Municipiul București, concretizată prin adoptarea unei hotărâri de aprobare a prețurilor/tarifelor de către CGMB.

CAP. IV. Dispoziții generale

 

ART. 6

Prețurile/tarifele se fundamentează pe baza cheltuielilor de exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a cheltuielilor pentru protecţia mediului, a cheltuielilor financiare asociate creditelor contractate, a cheltuielilor derivând din Contract, şi include, după caz, o cotă de dezvoltare pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a serviciilor, precum şi un profit rezonabil.

ART. 7

(1)   În vederea asigurării surselor de venit necesare dezvoltării infrastructurii publice aferente serviciilor, CGMB poate aproba, după caz, aplicarea unei cote de dezvoltare de către operator. Cota de dezvoltare se determină pe baza unui studiu tehnico-economic din care să rezulte oportunitatea, valoarea şi termenul de recuperare a investiţiei, precum şi gradul de creştere a calităţii serviciului. Studiul se întocmește la solicitarea Municipiului București prin grija operatorului, care poate elabora acest studiu cu personalul propriu, sau cu terți, în condițiile legii.

(2)   Cota de dezvoltare se include în preț/tarif numai după aprobarea acesteia prin hotărârea CGMB

(3)    Sumele încasate, corespunzătoare cotei de dezvoltare, se constituie într-un cont distinct, iar fondul rezultat se utilizează de către operator, cu avizul CGMB, exclusiv pentru scopul în care a fost creat.

ART. 8

(1)   CGMB şi operatorul au obligaţia, în situația în care realizează proiecte de dezvoltare a infrastructurii serviciilor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, să constituie şi să alimenteze Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare, ca un fond de rezervă, denumit Fondul IID, pe întreaga perioadă de viaţă a investiţiei.

(2)   Fondul IID se constituie, se alimentează și se utilizează conform Normelor pentru constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare, prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

ART. 9

(1)   Aprobarea stabilirii, ajustării, modificării prețurilor/tarifelor se face de către CGMB, pe baza solicitărilor operatorului, cu avizul AMRSP.

(2)   Operatorul care solicită aprobarea prețurilor/tarifelor transmite către CGMB solicitarea de stabilire/modificare/ajustare a prețurilor/tarifelor, conținând următoarele:

(a)   cererea de aprobare a prețurilor/tarifelor, care conţine:

                                                              i.      în cazul stabilirii: nivelul propus al prețurilor/tarifelor;

                                                            ii.      în cazul modificării sau ajustării: nivelul Prețurilor/Tarifelor în vigoare, prețurile/tarifele solicitate şi justificarea propunerii de ajustare sau modificare;

(b)               fişa de fundamentare;

(c)               memoriu tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor/tarifelor;

(d)               alte date şi informaţii necesare fundamentării preţurilor şi tarifelor propuse.

ART. 10

(1)   În cazul în care este necesară asigurarea surselor de finanțare pentru implementarea unor proiecte de investiții, CGMB poate aproba reguli sau formule de modificare a prețurilor/tarifelor și/sau îi poate transfera operatorului sumele necesare realizării investițiilor în conformitate cu obligațiile asumate prin contractul de delegare, sau după caz, stabilite prin hotărârea de dare în administrare.

(2)   Investițiile realizate de către operatori din sume transferate în acest scop de către Municipiul București nu se amortizează prin preț/tarif.

(3)   În aplicarea alin. (1), regulile sau formulele de modificare a prețurilor/tarifelor se avizează în prealabil de către AMRSP.

ART. 11

Monitorizarea şi controlul prețurilor/tarifelor practicate de operatori se face de către AMRSP.

CAP. V. Stabilirea prețurilor/tarifelor

 

ART. 12

(1)   Nivelul prețurilor/tarifelor se determină de către fiecare operator luând în calcul numai cheltuielile specifice serviciului pe care îl prestează în baza contractului de delegare/hotărârii de dare în administrare.

(2)   Prețurile/tarifele se fundamentează de către operator, potrivit Anexei nr. 1 – Fișa de fundamentare a cheltuielilor.

(3)   Fiecare fișă de fundamentare va fi însoțită de lista lucrărilor/activităților specifice serviciului prestate de operator în cadrul furnizării/prestării serviciului.

(4)   În cazul în care nu este posibilă fundamentarea unui preț/tarif al întregului serviciu, operatorul va fundamenta prețul/tariful fiecărei lucrări/activități specifice serviciului prestat în cadrul furnizării/prestării serviciului.

(5)   Fundamentarea prețurilor/tarifelor se face pe baza cheltuielilor materiale (consumuri normate de materii prime, materiale şi energie, calculate pe baza preţurilor în vigoare), a cheltuielilor salariale, a cheltuielilor operaționale, precum şi a celorlalte elemente de cheltuieli specifice fiecărui serviciu în parte.

(6)   Cheltuielile specifice unui serviciu, care nu se regăsesc în categoriile cuprinse în Fișa de fundamentare a cheltuielilor, vor fi cuprinse la poziția ”Alte cheltuieli specifice serviciului” și vor fi fundamentate pe baza memoriului tehnico-economic prevăzut la art.9, alin. (2), lit.c).

(7)   Operatorul prezintă cheile de alocare ale Cheltuielilor indirecte în memoriu tehnico-economic care însoțește solicitarea de aprobare a prețurilor/tarifelor.

ART. 13

(1)   Stabilirea prețurilor/tarifelor se face potrivit formulei nr.1:

DOCUMENT.Metodologia de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competență a CGMB
zoom

                                                                                                           [1]

unde:

Tk = prețul/tariful stabilit pentru tipul de lucrare/activitate k (cod P00k);

Vk = valoarea programată a tipului de lucrare/activitate k la nivelul anului în care se face propunerea;

Qk = cantitatea programată a tipului de lucrare/activitate k la nivelul anului în care se face propunerea.

(2)   Stabilirea prețurilor/tarifelor pentru fiecare tip de lucrare/activitate, sau dacă este posibil pe întregul serviciu, se face cu respectarea următoarelor criterii:

(a)               cheltuielile cu materiile prime și materialele, energia electrică, apa şi combustibilii se determină avându-se în vedere preţurile de achiziţie în vigoare şi cantităţile anuale propuse spre consum;

(b)               consumurile specifice de energie, apa şi materiale vor fi luate în calcul la nivelurile ce reflectă situaţia reală de exploatare şi funcţionare;

(c)               cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice;

(d)               cheltuielile cu amortizarea şi/sau redevenţa se iau în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare;

(e)               cantităţile de servicii/lucrări se vor programa la nivel anual;

(f)                prețurile/tarifele vor include o cotă de profit rezonabil şi după caz, Fondul IID determinat potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3)    Hotărârea de aprobare adoptată de CGMB va conține prevederi referitoare la intervalul de timp anterior datei stabilirii, faţă de care se va determina nivelul ulterior al parametrilor de ajustare.

ART. 14

(1)   Stabilirea prețurilor/tarifelor pentru serviciile prestate  de către operatori,  încasate în mod direct de la beneficiari prin bilete/tichete, este propusă de către operator  și se fundamentează cu respectarea prevederilor art.13.

(2)   Structura cheltuielilor va fi prezentată conform Anexei nr. 1 – Fișa de fundamentare a cheltuielilor, care se adaptează corespunzător fiecărei categorii de bilete / tichete.

(3)   În formula nr.1, termenii au următoarea semnificație:

Tk = prețul/tariful stabilit pentru serviciul k, încasat în mod direct de la beneficiari prin bilete/tichete;

Vk = Valoarea estimată  pentru serviciul k la nivelul anului în care se face propunerea;

Qk = Număr estimat de beneficiari la nivelul anului în care se face propunerea.

 

CAP. VI. Ajustarea prețurilor/tarifelor

 

ART. 15

(1)   Prețurile/tarifele se pot ajusta, la un interval de minimum 3 luni, cu avizul AMRSP, pe baza cererilor de ajustare primite de la operator, în baza creşterii/scăderii parametrilor de ajustare cu + 5% faţă de nivelul existent la data precedentei aprobări.

(2)    Parametrii de ajustare sunt:

a)      indicele preţurilor de consum;

b)      evoluția cursului de schimb leu/euro;

c)      evoluția costului forței de muncă.

(3)   Nivelul prețurilor/tarifelor se determină pe baza analizei situaţiei economico-financiare a operatorului, precum şi a influenţelor reale primite în costuri, determinate de evoluţia preţurilor şi tarifelor pe economie.

(4)   În Hotărârea de aprobare a prețurilor/tarifelor ajustate adoptată de CGMB vor fi menţionate prețurile/tarifele ajustate ale serviciului şi nivelul parametrilor existenți la data ajustării, determinat pentru intervalul de timp scurs de la data stabilirii sau ajustării precedente, faţă de care se va determina nivelul ulterior al parametrilor de ajustare.

(5)   Propunerea de ajustare a prețurilor/tarifele se fundamentează de către operator, potrivit Anexei nr. 2 – Fișa de fundamentare a cheltuielilor pentru ajustarea Prețului/Tarifului. Dispozițiile art. 12 se aplică în mod corespunzător.

ART. 16

(1)   Ajustarea prețurilor/tarifelor se face potrivit formulei nr.2:

Tk,ajustat = Tk+∆Tk                                                                                                         [2]

unde:

Tk,ajustat este prețul/tariful ajustat pentru tipul de lucrare/activitate k (cod P00k);

Tk - prețul/tariful actual pentru tipul de lucrare/activitate k (cod P00k)

∆Tk - creşterea prețului/tarifului pentru tipul de lucrare/activitate k, determinată de influenţele reale primite în costuri.

(2)   Creşterea prețului/tarifului pentru tipul de lucrare/activitate k, ∆Tk, urmare a influenţelor reale primite în costuri, se determină cu formula următoare:

DOCUMENT.Metodologia de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competență a CGMB
zoom

                                                       [3]

unde:

∆Ck este creşterea cheltuielilor totale determinate de influenţele primite în costuri;

r% - cota de profit rezonabil al operatorului;

d% - cota de dezvoltare, după caz;

Qk - cantitatea tipului de lucrare k luată în calcul la determinarea prețului/tarifului actual pentru tipul de lucrare k care nu diferă de cantitatea luată în calcul la determinarea prețului/tarifului în vigoare;

FIID - Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare care se include în nivelul preţurilor/ tarifelor, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.198/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)   Ajustarea prețului/tarifului se determină avându-se în vedere următoarele criterii:

(a)               pentru cheltuielile cu apa brută, energia electrică, materii prime şi materialele, cu pondere semnificativă în costuri, se ia în calcul modificarea preţurilor de aprovizionare faţă de precedenta ajustare;

(b)               consumurile specifice de energie şi materiale vor fi luate în calcul cel mult la nivelul celor avute în vedere la ajustarea precedentă;

(c)               cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice;

(d)               cheltuielile cu amortizarea şi/sau redevenţa se iau în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare;

(e)               cantitățile tipurilor de lucrări k se vor lua în calcul la nivelul avut în vedere la avizarea anterioară;

(f)                cota de profit se menţine la nivelul avizat anterior, iar Fondul IID se va determina potrivit prevederilor legale în vigoare.

(4)   În situaţia în care operatorul nu practică cota de dezvoltare sau nivelul acesteia se modifică faţă de cel prevăzut în preţurile/tarifele actuale, formula de ajustare se adaptează în mod corespunzător.

(5)   În situaţia în care operatorul constituie sau modifică Fondul IID, formula de ajustare se adaptează în mod corespunzător.

ART. 17

(1)   Ajustarea prețurilor/tarifelor pentru serviciile prestate de către operatori,  încasate în mod direct de la beneficiari prin bilete/tichete, se propune și se fundamentează de către operator cu respectarea prevederilor art.15 și art.16.

(2)   Structura cheltuielilor va fi prezentată conform Anexei nr. 2 – Fișa de fundamentare a cheltuielilor pentru ajustarea Prețului/Tarifului, care se adaptează corespunzător fiecărei categorii de bilete / tichete.

(3)   Formula nr.3 se adaptează corespunzător.

CAP. VII. Modificarea prețurilor/tarifelor

 

ART. 18

(1)   Prețurile/tarifele pot fi modificate în următoarele situaţii:

(a)               la modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcţiune a unor instalaţii şi utilaje pentru îmbunătăţirea calitativă a serviciului şi numai după intrarea în exploatare a acestora;

(b)               la modificarea structurală a costurilor sau a cantităţilor tipurilor de lucrări k, care determină modificarea costurilor cu o influenţă mai mare de 5% pe o perioadă de 3 luni consecutive.

(2)   Propunerea de modificare a prețurilor/tarifelor se fundamentează de către operator, potrivit Anexei nr. 3 – Fișa de fundamentare a cheltuielilor pentru modificare Prețului/Tarifului. Dispozițiile art. 12 se aplică în mod corespunzător.

ART. 19

(1)   Modificarea prețurilor/tarifelor se face potrivit formulei nr.4:

Tk,modificat = Tk+∆Tk                                                                                                      [4]

unde:

Tk,modificat este prețul/tariful modificat pentru tipul de lucrare/activitate k (cod P00k);

Tk – prețul/tariful actual pentru tipul de lucrare/activitate k (cod P00k);

∆Tk - creşterea prețului/tarifului pentru tipul de lucrare/activitate k.

(2)   Creşterea prețului/tarifului pentru tipul de lucrare/activitate k se determină cu formula următoare:

DOCUMENT.Metodologia de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competență a CGMB
zoom

                                                         [5]

unde:

∆Ck,v este creşterea cheltuielilor variabile ca urmare a influenţelor primite în costuri;

∆Ck,f - creşterea cheltuielilor fixe ca urmare a influenţelor primite în costuri;

r% - cota de profit rezonabil a operatorului;

d% - cota de dezvoltare, după caz;

Qk - cantitatea tipului de lucrare/activitate k programată la nivelul anului în care se face propunerea (care este diferită de cea considerată la stabilirea prețului/tarifului).

(3)   Modificarea prețurilor/tarifelor se face cu respectarea următoarelor criterii:

(a)               pentru cheltuielile cu apa brută, energia electrică, materii primeşi materialele, cu pondere semnificativă în costuri, se ia în calcul modificarea preţurilor de aprovizionare faţă de precedenta avizare, în limita preţurilor de piaţă;

(b)               consumurile specifice de energie, combustibil, materii prime şi materiale vor fi luate în calcul la nivelul celor avute în vedere la avizarea precedentă sau la nivelul rezultat ca urmare a intrării în exploatare a unor instalaţii şi utilaje pentru îmbunătăţirea calitativă a Serviciului;

(c)               cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice;

(d)               cheltuielile cu amortizarea şi/sau redevenţa, după caz, se iau în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare;

(e)               Fondul IID, după caz, se determină potrivit prevederilor legale în vigoare;

(f)                 cheltuielile pentru protecția mediului se vor lua în calcul la nivelul prevăzut de legislația în vigoare;

(4)   În situaţia în care operatorului nu i-a fost solicitată de către Municipiul București constituirea unei cote de dezvoltare, sau nivelul acesteia se modifică faţă de cel prevăzut în Preţurile/Tarifele actuale, formula de modificare nr. [4] se adaptează în mod corespunzător.

(5)   În situaţia în care Operatorul constituie Fondul IID, formula de modificare nr. [5] se adaptează în mod corespunzător.

  ART. 20

(1)   Modificare prețurilor/tarifelor pentru serviciile prestate  de către operatori,  încasate în mod direct de la beneficiari prin bilete/tichete, se propune și se fundamentează de către operator cu respectarea prevederilor art.18 și art.19.

(2)   Structura cheltuielilor va fi prezentată conform Anexei nr. 3 – Fișa de fundamentare a cheltuielilor pentru modificarea Prețului/Tarifului, care se adaptează corespunzător fiecărei categorii de bilete / tichete.

(3)   Formula nr.5 se adaptează corespunzător.

CAP. VIII. Dispoziții finale

 

ART. 21

(1)  Nivelul chiriilor pentru fondul imobiliar al Municipiului București, precum și nivelul taxelor locale pentru ocuparea domeniului public, pe care operatorii le încasează de la beneficiari în baza și în conformitate cu mandatele stabilite prin contractele de delegare a gestiunii se determină și aprobă de către CGMB conform regulilor aplicabile în materia respectivă.

(2)  La solicitarea CGMB, operatorii menționați la alin.(1), prezintă propuneri fundamentate de modificare a chiriilor/taxelor, în vederea aprobării acestora de către CGMB.

  ART. 22

La stabilirea prețurilor/tarifelor pentru abonamentele încasate în mod direct de la beneficiari, operatorii pot avea în vedere acordarea unor reduceri pentru plata în avans, în funcție de numărul de bilete/tichete achiziționate (de ex. abonamente lunare, anuale etc.) sau de categoria de beneficiari (de ex. studenți, pensionari etc. ).

ART. 23

Anexele nr. 1, 2 și 3 (vezi FACSIMILE) fac parte integrantă din prezenta Metodologie Tarifară.

În cazul în care operatorul desfăşoară şi alte activităţi, cotele de cheltuieli indirecte se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli proporţional cu ponderea acestui element în total cheltuieli.

Cheltuielile indirecte sunt acele cheltuieli care nu pot fi identificate pe elemente de calculaţie; acestea sunt repartizate (imputate) pe servicii/lucrări/activități pe baza unor criterii convenţionale, după ce mai întâi au fost colectate pe centrele care le-au ocazionat.

Din această categorie fac parte cheltuielile indirecte de producţie (comune ale secţiei) care de fapt sunt directe faţă de secţiile care le-au generat şi indirecte faţă de servicii/activități/lucrări și  cheltuielile generale de administraţie.

Cheltuielile indirecte sunt acele cheltuieli care nu se pot identifica și atribui direct unei anumite lucrări sau unui anumit serviciu. Ele privesc întregul serviciu / mai multe activități conexe  ale unei secții sau ale unui operator.

În funcție de serviciul prestat, cheltuielile indirecte pot fi:

- Cheltuieli cu retribuțiile personalului de conducere, tehnic, economic, de altă specialitate, administrativ, de deservire și pază, (impozitul, contribuția la asigurarile sociale și la fondul de șomaj, aferente acestor atribuții);

- Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe de interes general/ chirii pentru mijloacele fixe de interes general;

- Cheltuieli pentru proiectare, agrementări, studii, cercetari, incercări experimentări, pentru conducere și asigurarea calității;

- Cheltuieli cu protecția muncii;

- Dobânzi bancare;

- Cheltuieli pentru prelucrarea prin mijloace proprii de calcul automat sau prin unități specializate;

- Perisabilitățile stabilite prin norme aprobate de organele competente, care nu se pot localiza pe lucrări, produse, servicii;

- Cheltuieli cu utilaje de mică mecanizare, scule și dispozitive folosite la lucrări;

- Cheltuieli pentru amenajarea și întreținerea șantierului;

- Cheltuieli legate de predarea lucrărilor, inclusiv evacuarea șantierului;

- Cheltuieli legate de cazarea și transportul periodic al personalului, exclusiv cheltuielile cu transportul personalului nelocalnic de la locul de muncă la spațiile de cazare, puse la dispoziție de antrepriză, care se suportă din fondul pentru organizarea de șantier;

- Cheltuieli pentru efectuarea remedierilor și refacerilor de lucrari, neimputabile;

- Cheltuieli de protocol;

- Cheltuieli pentru publicitate (reclame, pliante);

- Cheltuieli pentru pregătire (calificare), creșterea competențelor;

- Alte cheltuieli de interes general și de executare a lucrărilor / prestare a serviciilor.

Aceste cheltuieli vor fi evidenţiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate. Pentru cheltuielile cu reparaţiile care depăşesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta fişa de fundamentare a acestora.

Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fişă de fundamentare a nivelurilor cuprinse în preţurile propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte, sporuri etc., pe categorii de personal, în concordanţă cu organigrama aprobată.

Pentru coloana "Costuri realizate în perioada anterioară", operatorul va completa fişa pe total an şi defalcat pe ultimele 3 luni anterioare propunerii. Odată cu Fişa de fundamentare, operatorul va prezenta și Memoriul tehnico-economic justificativ.

Pentru coloana "Costuri realizate în perioada anterioară", operatorul va completa fişa pe total an şi defalcat pe ultimele 3 luni anterioare propunerii. Odată cu Fişa de fundamentare, operatorul va prezenta și Memoriul tehnico-economic justificativ.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2018-06-10

Mai multe imagini:
DOCUMENT.Metodologia de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competență a CGMB
zoom
DOCUMENT.Metodologia de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competență a CGMB
zoom
DOCUMENT.Metodologia de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competență a CGMB
zoom

Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine


Fabiz