2020-08-13 00:35

Se angajează la Inspectoratul General pentru Imigrări

 |  19:35
Se angajează la Inspectoratul General pentru Imigrări

Inspectoratul General pentru Imigrări demarează procedura de ocupare prin concurs a 170 de posturi vacante, dintre care 136 cu încadrare din sursă externă și 34 prin trecere în corpul ofițerilor a agenților cu studii superioare.

Cerințele de pregătire prevăzute în fișele posturilor scoase la examen/concurs sunt următoarele:

Pregătirea necesară ocupantului postului:

Pregătire de bază: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat;

Fișele posturilor scoase la concurs pot fi consultate de candidații înscriși la concurs, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate. Documentul poate fi solicitat în scris secretarului comisiei de concurs.

Cap. I Condiții cumulative necesare pentru participarea la examen/concurs

Pentru a participa la examen/concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții și cerințe:

a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris și vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic; În situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susține înaintea examinării medicale.

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;

f) să îndeplinească condițiile de ocupare (cerințele de pregătire) prevăzute în fișele posturilor;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege.

l) să aibă înălțimea de minimum 1,70 m bărbații și 1,65 m femeile;

m) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;

 Nu pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca polițist, persoanele care se află în următoarele situații:

n) prin încadrare, potrivit nivelului studiilor și/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deținute în rezervă;

o) prin încadrare, potrivit nivelului studiilor și/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

Candidații declarați "admis" la examen/concurs, nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.

Cap. II. Înscrierea la examen/concurs și documente necesare, examinarea psihologică

 Pentru înscrierea la examen/concurs, candidații vor prezenta/transmite următoarele documente:

a) cerere de înscriere adresată inspectorului general al Inspectoratului General pentru Imigrări (prin depunerea cererii de înscrierii solicitantul își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001);

b) copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului; (diploma de bacalaureat, foaie matricolă) (copie xerox);

c) declarație de cunoaștere și acceptare a condițiilor de recrutare;

d) curriculum vitae;

e) copie xerox a actului de identitate;

f) consimțământul candidatului pentru solicitarea certificatului de cazier judiciar;

g) declarația candidatului cu privire la faptul că este de acord să fie filmat în timpul desfășurării probelor de concurs;

h) dosar cu șină;

Documentele necesare înscrierii la examen/concurs vor fi depuse personal la Inspectoratul General pentru Imigrări - Serviciul Resurse Umane din str. Lt. col. Marinescu Constantin, nr. 15A, sector 5, București, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09.00-15.00, până la data de 10.10.2016.

Prin excepție, candidații care au domiciliul/reședința sau locuiesc efectiv în alte județe, cu excepția județului Ilfov, pot depune documentele necesare înscrierii la examen/concurs, personal, la structurile județene pentru imigrări sau centrele regionale de pe raza județului respectiv. În această situație se va respecta același termen și program de depunere a documentelor necesare înscrierii la examen/concurs.

Documentele necesare înscrierii transmise prin alte modalități decât cele menționate mai sus (ex. prin poștă, fax,e-mail, prin intermediul altor persoane, etc.) sau după data de 10.10.2016, ora 15.00, nu vor fi luate în considerare.

În cererea de înscriere candidații vor menționa structura în care se află posturile pentru care candidează.

 Examinarea psihologică

După încheierea perioadei de înscriere, candidații înscriși vor susține testarea psihologică. Examinarea psihologică va fi asigurată de cadre specializate din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I. din mun. București, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2.

Locul, data și ora desfășurării examinării psihologice vor fi stabilite după expirarea perioadei de înscriere, în funcție de numărul candidaților înscriși și vor fi comunicate în timp util prin afișare pe pagina de internet a instituției www.igi.ro, la secțiunea posturi vacante.

     Eventualele contestații cu privire la avizul psihologic de inaptitudine se depun la structura la care s-a înscris candidatul în cauză, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință.           

Cap. III. Depunerea dosarelor de recrutare

 După afișarea rezultatelor la testarea psihologică, candidații declarați „apt” vor depune un dosar de recrutare care va conține următoarele documente :

a) copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului; (diploma de bacalaureat);

b) copii ale carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare și/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă;

c) copia livretului militar (după caz);

d) copii ale certificatului de naștere al candidatului, soțului/soției și fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum și, după caz, ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă;

e) autobiografia și tabelul nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului;

f) o fotografie color 9x12 cm;

g) fișa medicală-tip de încadrare în MAI;

h) declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare[8];

i) caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituția de învățământ în cazul absolvenților în primul an de la absolvire, din care să rezulte comportamentul și conduita candidatului în societate;

j) declarație notarială, pe propria răspundere (datată cel mai devreme la data publicării anunțului de concurs) din care să rezulte că persoana care candidează;

-  nu se află în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

-  nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

-  nu a desfășurat activități de poliție politică;

 ATENȚIE! În termen de 2 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale la evaluarea psihologică, toți candidații declarați „apt” se vor prezenta la structura la care s-au înscris pentru a le fi înmânate trimiterile pentru întocmirea fișei medicale-tip de încadrare în M.A.I.

Dosarele de recrutare în volum complet vor fi depuse personal la Inspectoratul General pentru Imigrări - Serviciul Resurse Umane din str. Lt. col. Marinescu Constantin, nr. 15A, sector 5, București, în intervalul orar 09.00-15.00, în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării celor 2 zile lucrătoare pentru înmânarea trimiterilor pentru întocmirea fișei medicale-tip de încadrare în M.A.I.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2016-09-30Parerea ta...

ANONIM
30 Sep 2016

Inspectoratul General pentru Imigrări trebuie desfiintat (a fost infiintat pentru NELU POP un semidoct)si ca structura trebuie inclus in IGPF (care si acesta trebuie desfiintat si transformat in DIRECTIE GENERALA in cadrul IGPR asa cum exista in tarile membre a UE). CAND SE VA DISPUNE UN AUDIT EXTERN DE SISTEM LA MAI pt ai disponibiliza pe cei 35% din personal care taie frunza la caini .In acest mod resursele existente ar duce la cresterea performantei SOSP in Ro si nu numai.
CETATEANUL
30 Sep 2016

Ruşii nu au nici DNA, nici ANI, nici DIICOT, nici alte mii de instituţii şi organisme care să lupte cu corupţia, aşa cum are România.În schimb ruşii îl au pe Raşid Gumarovici Nurgaliev (vezi fotografia), general-colonel, ministrul Poliţiei şi al Afacerilor Interne, fost KGB-ist.Recent, din ordinul lui Nurgaliev, toţi cei 1,4 milioane de poliţişti ruşi în frunte cu cei 340 de generali au trecut prin Comisia Specială de Reatestare Profesională care i-au verificat şi la măsele şi la portofele. Cu alte cuvinte, le-au fost controlate cunoştinţele profesionale, dar şi averile. Poliţistul care nu a fost în măsură să-şi justifice averea a rămas fără ea, considerându-se că a fost furată, iar el a luat drumul coloniilor de muncă de pe lângă Cercul Polar. Scurt.Printre cei respinşi la examenul de reatestare pe posturi s-au aflat şi 21 de generali ruşi de poliţie. În cele din urmă, din 1,4 milioane de poliţişti ruşi, au mai rămas 800000 ( opt sute de mii). “Puţini, dar buni!” a remarcat mulţumit ministrul Nurgaliev.Comisiile de reexaminare au descoperit poliţişti ruşi posesori de cinci sau şase case, posesori de magazine, restaurante sau chiar hoteluri. Unii dintre ei erau chiar patroni de mici bănci.Rashid Nurgaliev, un general extrem de respectat şi iubit de ruşi, cunoscut pentru sobrietatea şi viaţa lui austeră, a examinat listele cu respectivii ofiţeri şi a întrebat mirat: “Dar pentru ce mai stăteau ăştia aici în Poliţie dacă erau milionari? Cine-i ţinea pe aceşti indivizi în funcţii? Şi ce rezultate aveau aceşti veritabili oligarhi ca simpli sergenţi de poliţie? Probabil că aveau nişte rezultate fenomenale şi erau dedicaţi cu trupşi suflet muncii de poliţie dacă, putrezi de bogaţi fiind, ei patrulau noaptea pe străzi ca să prindă hoţii! Vreau să văd rezultatele muncii lor!”Ministrul Nurgaliev nu a avut ce vedea, pentru că rezultatele cu pricina nu existau. Ca atare au
JUSTITIABILUL
30 Sep 2016

Ca atare au zburat din posturi şi cei care îi toleraseră în funcţii pe primii.Nu ar fi rău ca exemplul ruşilor să fie preluat urgent şi de Ministerul Român de Interne, dar şi de alte ministere din România.Există sute de mii de funcţionari români de stat (mai ales la primării şi prefecturi), de poliţişti şi militari români, de directori ai unor companii de stat, de funcţionari prin diferite ministere care dacă ar fi luaţi acum la un control serios nu şi-ar putea justifica nici măcar zece la sută din averile pe care le deţin.Există poliţişti, jandarmi, militari şi funcţionari români care posedă la ţară adevărate moşii. Mai mult decât atât, unii au proprietăţi prin străinătate, deţin case şi hoteluri sau pensiuni. Au contractate împrumuturi la bănci de milioane de euro. Mulţi dintre ei au acţiuni la diferite companii Practic sunt multimilionari. Singura spaimă reală cu care se confruntă aceşti poliţişti şi funcţionari este, în mod paradoxal, spaima de a nu fi daţi afară din “serviciul la stat”.Deşi România a revenit la capitalismul chiaburesc de acum o sută de ani de care este foarte mândră, noii moşieri şi chiaburi ai României nu se găsesc pe haturile şi ogoarele ţării ci prin birourile MAI sau prin inspectoratele Poliţiei şi ale Jandarmeriei.O mafie de nivel naţional s-a format şi în sistemul militar de pensii. O simplă privire aruncată asupra listelor de pensii militare arată diferenţe scandaloase şi absconse. Militari cu acelaşi grad primesc pensii extreme (unul de o 150 de euro, altul de 4000 de euro) sub pretextul că unul dintre ei a ieşit la pensie cu câţiva ani mai devreme decât celălalt sau că unul a avut “munci de răspundere” în timp ce altul nu a avut aşa ceva. Aşa se face că în România de azi există plutonieri cu pensii de două sau de trei ori mai mari decât ale unui colonel.Dar mai presus decât toate acestea stă neputinţa Justiţiei române d
JUSTITIARUL
30 Sep 2016

Dar mai presus decât toate acestea stă neputinţa Justiţiei române de a lua măsuri contra celor care s-au îmbogăţit prin furt şi şantaj.Presa a făcut mare tam-tam în legătură cu cazul ministrului Dan Ioan Popescu căruia i s-a pus sechestru pe bunurile deţinute a căror provenienţă nu a putut fi justificată (circa un milion de euro).Totuşi, respectivul nu a păţit nimic. Iar în România există sute de mii de proprietari care nu pot justifica înnici un fel vilele, terenurile, conturile de milioane de euro pe care le deţin sau lăzile burduşite cu sute de kilograme de aur cu care posesorii nemaiştiind ce să facă îşi poleiesc maşinile cu el. De ce nu verifică statul aceste averi?Nu le verifică pentru că România nu are deocamdată un Nurgaliev.
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine


Fabiz