2020-08-10 19:38

Sub 10% din școli publică bugetul și hotărârile CA. 16 organizații nonguvernamentale solicită creșterea transparenței în școli

 |  21:01
Sub 10% din școli publică bugetul și hotărârile CA. 16 organizații nonguvernamentale solicită creșterea transparenței în școli

16 organizații neguvernamentale solicită Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice modificarea Metodologiei de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, astfel încât să se asigure transparența decizională și participarea tuturor actorilor sociali din învățământ în luarea deciziilor. Conform unui studiu realizat de către Consiliul Național al Elevilor (CNE), sub 10% dintre unitățile de învățământ preuniversitar au publicat bugetul și hotărârile Consiliului de Administrație la loc vizibil, așa cum prevede Metodologia, care însă nu stipulează nicio sancțiune pentru neaplicarea legii.

Dreptul de participare al actorilor sociali, în principal al elevilor, este limitat iar legea este eludată prin diferite mecanisme astfel încât elevii reprezentanți cu drept de vot să nu poată participa la ședințe sau să fie demiși, în cazul în care sesizează abuzurile școlilor. Organizațiile semnatare ale scrisorii deschise adresate Ministerului Educației, revendică dreptul comunităților locale de a cunoaște informațiile care o privesc și de a implica în soarta educației.  

Organizațiile semnatare susțin:

1. Introducerea prevederii că unitățile de învățământ au obligația de a publica bugetul și hotărârile Consiliului de Administrație la loc vizibil, public¸ deoarece unele școli interpretează „locul vizibil” ca fiind inclusiv cancelaria, pentru că e „vizibil pentru cadrele didactice”.

2. Instituirea unui mecanism de sancționare  a documentelor (nulitatea documentelor care nu sunt făcute publice și care nu sunt cu decizii cu caracter individual, vizând întregul colectiv) și a directorilor care încalcă prevederile metodologiei, prin abatere disciplinară.

3. Imposibilitatea reprezentantului părinților de a fi cadru didactic în respectiva școală sau care are funcție de conducere în cadrul IȘJ. În caz contrar, majoritatea membrilor CA (55%) vor fi în fapt reprezentanți ai cadrelor didactice, prin urmare nu mai putem vorbi de vreo importanță sau relevanță într-un for nedemocratic, în care deja majoritatea o are o categorie de reprezentanți

4. Imposibilitatea Consiliului de Administrație să poată demite membri ai acestuia. Singurul for care te poate demite din funcție este cel care te-a ales. Este nedemocratic să acorzi dreptul Consiliului de Administrație să poată demite membri aleși, având în vedere că aceste demiteri devin amenințări și cazuri concrete în care anumiți reprezentanți în Consiliul de Administrație care au sesizat abuzurile sunt demiși pentru că nu sunt părtași la încălcările procedurilor și sesizează aceste aspecte.

5. Obligația de a convoca toți membri Consiliului de Administrație la ședințe, sub sancțiunea caracterului nestatutar al ședinței. Momentan, există cazuri în care directorii solicită doar prezența unui număr de membri astfel încât să existe cvorum, neexistând sancțiuni pentru „omiterea” unor membri.

6. Publicarea din oficiu a bugetului școlii, a execuției bugetare, împreună cu sursele de finanțare și a raportului privind calitatea educației.

Organizații semnatare:

Consiliul Național al Elevilor, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, Asociația Elevilor din Bacău, Asociația Elevilor din Constanța, Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH), Asociația Română pentru Locuințe Casa Plus, Asociația Voci pentru Democrație și Justiție - VeDem Just, Centrul pentru Resurse Civice, Coaliția pentru Educație, Confederația Caritas România, Consiliul Tineretului din România, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Liga Asociațiilor de Proprietari Habitat, Organizația Salvați Copiii România, Societatea Academică din România, Uniunea Liceenilor Maghiari

Propuneri de modificare a OMEN 4619/2014

Prin Ordinul Ministerului Educației Naționale 4619/2014 s-a aprobat Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar.

Organizațiile semnatare au propus modificarea mai multor articole din acest ordin, după cum urmează:

1. Art. 1 Unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, denumite în continuare unități de învățământ, sunt conduse de consiliile de administrație, de directori și, după caz, de directori adjuncți. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile de administrație și directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu consiliul reprezentativ al părinților și cu autoritățile administrației publice locale.

Observația ONG-urilor: Unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, denumite în continuare unități de învățământ, sunt conduse de consiliile de administrație, de directori și, după caz, de directori adjuncți. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile de administrație și directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu consiliul reprezentativ al părinților, cu autoritățile administrației publice locale, cu consiliul elevilor și cu organizațiile nonguvernamentale cu activitate în domeniu.

2. Art. 5 e) Directorul emite decizia de constituire a consiliului de administrație pentru anul școlar în curs, o comunică membrilor și observatorilor și o afișează, la loc vizibil, la sediul unității de învățământ, precum și în toate structurile acesteia.

Observația ONG-urilor: Directorul emite decizia de constituire a consiliului de administrație pentru anul școlar în curs, o comunică membrilor și observatorilor și o afișează, la loc vizibil, public la sediul unității de învățământ, pe site-ul unitătii de invătămant, dacă există, precum și în toate structurile acesteia.

3. Art. 7 d) Se recomandă ca reprezentanții părinților în consiliul administrație să nu fie cadre didactice în unitatea de învățământ respectivă și să nu ocupe o funcție de conducere, îndrumare și control în inspectoratul școlar.

Observația ONG-urilor: Reprezentanții părinților în consiliul administrație  nu pot fi cadre didactice în unitatea de învățământ respectivă și nu pot ocupa o funcție de conducere, îndrumare și control în inspectoratul școlar. ,,Se recomandă” reprezintă o formulare care permite eludarea acestui articol. Într-o şcoală există sute de părinti, considerăm că există destui alți părinti care pot fi membri ai Consiliului de Administrație, în afară celor care sunt cadre didactice sau ocupă funcții în inspectoratul școalr, pentru a elimina conflictul de interese. Mai mult, profesorii au 44% din componența unui consiliu de administrație. Cu incă un reprezentant tot profesor în acea școală, cadrele didactice dețin majoritatea (55%) Consiliului de Administrație, ceea ce este nedemocratic și Consiliul  de Administrație își pierde rostul, având în vedere că în majoritatea covârșitoare a cazurilor, profesorii au aceeași poziție.

4. Art. 7 alin (4) Calitatea de membru al consiliului de administrație este incompatibilă cu: a) calitatea de membri în același consiliu de administrație a soțului, soției, fiului, fiicei, rudelor și afinilor până la gradul IV inclusiv; b) primirea unei sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani; c) condamnarea penală.

Observația ONG-urilor: Calitatea de membru al consiliului de administrație este incompatibilă cu: a) calitatea de membri în același consiliu de administrație a soțului, soției, fiului, fiicei, rudelor și afinilor până la gradul IV inclusiv; b) condamnarea penală. (Sancționarea disciplinară se aplică doar profesorilor și elevilor, cu toate că art. 7 alin (3) precizează că toți membri CA sunt egali în drepturi. Mai mult, profesorii sunt cei care sancționează elevii, deci pot limita prezența unor reprezentanți ai elevilor care să reprezinte interese diferite de cele ale directorului. Elevii pot fi astfel sancționați doar pentru a putea fi eliminați din Consiliul de Administrație, cu toate că majoritatea covârșitoare a elevilor i-a votat ca reprezentanți. Nu credem că este reprezentativ ca o categorie de membri CA să fie dezavantajată și astfel, să se încalce egalitatea în drepturi).

5. Art. 8 (1) Pierderea calității de membru în consiliul de administrație operează de drept în următoarele situații: a) înregistrarea a 3 absențe nemotivate în decursul unui an școlar la ședințele consiliului de administrație; b) înlocuirea, în scris, de către autoritatea care a desemnat persoană respectivă; c) ca urmare a renunțării în scris; d) ca urmare a condamnării pentru săvârșirea unei infracțiuni, dispuse prin hotărâre judecătorească definitivă; e) ca urmare a încetării/suspendării contractului individual de muncă, în cazul cadrelor  didactice.

Observația ONG-urilor: Pierderea calității de membru în consiliul de administrație operează de drept în următoarele situații: a) înregistrarea a 3 absențe nemotivate în decursul unui an școlar la ședințele consiliului de administrație; b) înlocuirea, în scris, de către autoritatea care a desemnat persoana respectivă; c) ca urmare a renunțării în scris; d) ca urmare a condamnării pentru săvârșirea unei infracțiuni, dispuse prin hotărâre judecătorească definitivă; e) ca urmare a încetării/suspendării contractului individual de muncă, în cazul cadrelor didactice. f) ca urmare a incetării calitătii de elev, în cazul reprezentantului elevilor.

6. Art. 8 (2) Revocarea membrilor consiliului de administrație se face cu votul a 2/3 din membrii consiliului de administrație în următoarele situații: a) săvârșirea de fapte care dăunează interesului învățământului și prestigiului unității de învățământ; b) neîndeplinirea atribuțiilor stabilite.

Observația ONG-urilor: Abrogare.  Atât timp cât autoritatea care a delegat reprezentantul în CA consideră că îi reprezintă interesele în mod corespunzător, nu considerăm că este opinat a fi dreptul celorlalți membri CA să îl revoce din funcție. Menționăm aici cazul Colegiului Național ,,Gheorghe Șincai”  Baia-Mare, în care reprezentatul elevilor a fost revocat de către CA, cu toate că elevii îl susțineau, pentru că a făcut publice abuzurile pe care unitatea de învățământ le făcea.

7. Art. 11 alin (3) Membrii consiliului de administrație, observatorii și invitații sunt convocați cu cel puțin 72 de ore înainte de începerea ședinței ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi și documentele ce urmează a fi discutate. În cazul ședințelor extraordinare convocarea se face cu cel puțin 24 de ore înainte. Procedura de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: poștă, fax, e-mail sau sub semnătură. 

Observația ONG-urilor: În cazul în care nu sunt convocați la sedintă toți membrii de drept, toate hotărarile luate în ședința respectivă sunt nule. O nouă metodă de a asigura accesul doar unor membri ai CA la decizii și documente este convocarea astfel încât să se asigure cvorumul, dar fără convocarea tuturor membrilor. Membri CA sunt egali în drepturi iar participarea la ședințe este o obligație, absența nemotivată la mai mult de 3 ședințe atrăgând pierderea calității. Altfel, prevederile sunt încălcate/viciate de neconvocarea tuturor reprezentanților.

8. Art 14 alin (2) Hotărârile consiliului de administraţie se afişează la avizier şi pe pagina web a unităţii de învaţământ.

Observația ONG-urilor: (2) Consiliul de administrație are obligația de a publica la avizierul unității de învățământ și pe site-ul unității de învățământ toate hotărârile luate în termen de 72 de ore de la aprobarea acestora. (3) Exceptează de la prevederile art. 14 alin. (2) hotărârile cu caracter individual, prin a căror publicare se poate leza imaginea unei persoane sau care conțin date cu caracter personal. (4) Nepublicarea hotărârilor consiliului de administrație atrage nulitatea acestora. (5) Consiliul de administrație are obligația de a publica la avizierul unității de învățământ bugetul pentru anul în curs și execuția bugetară pentru anul precedent. Bugetul unității de învățământ va fi prezentat defalcat, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordinul ministrului educației și cercetării științifice. (6) Raportul privind calitatea educației în unitatea de învățământ preuniversitar pentru anul precedent se publică la avizierul unității de învătământ și pe site-ul școlii la începutul anului școlar. (7) Orice persoană poate sesiza ministerul educației privind lipsa de transparență a unei unități de învățământ preuniversitar. (8) Răspunsul sesizării precizate la art. 14 alin. (8) este acordat conform legii. (9) Încălcarea prevederilor prezentei metodologii și nepublicarea documentelor se consideră abatere disciplinară pentru director.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2016-03-10Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine


Fabiz