2020-01-28 15:13

Bucureşti: Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica

 |  16:21
Bucureşti: Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica

În Municipiul București sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (”SACET”) prin care este furnizat serviciul public de alimentare cu energie termică (”Serviciul Public”) deşi unitar din punct de vedere tehnic şi funcţional, nu aparţine integral Municipiului Bucureşti.

I. Situația Actuală

 În Municipiul București sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (”SACET”)  prin care este furnizat serviciul public de alimentare cu energie termică (”Serviciul Public”) deşi unitar din punct de vedere tehnic şi funcţional, nu aparţine integral Municipiului Bucureşti şi este exploatat în principal de către:

-          Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice (”RADET Bucureşti”) – subordonată Municipiului Bucureşti - operatorul reţelelor de transport şi de distribuţie precum şi a celorlalte bunuri proprietate publică a Municipiului Bucureşti prin intermediul cărora se realizează Serviciul Public, regie subordonată Municipiului Bucureşti .

și

-          Societatea Electrocentrale Bucureşti S.A. („ELCEN București”) care deţine şi exploatează  4 centrale electrice de termoficare („CET”) situate pe teritoriul Municipiului Bucureşti, respectiv CET Vest, CET Sud, CET Progresu şi CET Grozăveşti al cărei capital social este deţinut în majoritate de către Statul Român 

Aceste două entităţi se află în portofoliul a două autorităţi administrative distincte, Consiliul General al Municipiului București ”CGMB” şi, respectiv Ministerul Economiei - Departamentul pentru Energie, astfel că  nu poate exista o coerenţă decizională, ceea ce conduce la disfuncționalităţi ale întregului SACET cu consecinţe negative asupra populaţiei.

Mai mult, dat fiind natura proprietăţii asupra CET–urilor menţionate mai sus, Municipiul Bucureşti nu poate impune ELCEN obligaţii de Serviciu Public cu privire la activitatea pe care ELCEN o desfăşoară (fără a avea deci o relaţie contractuală directa sau legală cu Municipiul Bucureşti). 

Pentru realizarea Serviciul Public printr-un SACET integrat din punctul de vedere al proprietăţii asupra bunurilor care îl compun şi al operării acestuia, în cadrul ședinței din data de 27.03.2013, Guvernul României a aprobat Memorandumul cu tema Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (”SACET”) în Municipiul București (și Municipiul Constanța).

Conform Memorandumului, pentru Municipiul București, soluția reținută pentru realizarea Serviciul Public printr-un SACET integrat din punctul de vedere al proprietăţii asupra bunurilor care îl compun şi al operării acestuia (”Soluția Reținută”) constă în ansamblul măsurilor ce urmează a fi adoptate de către Municipiul București și, respectiv, de către Guvernul României, conform etapelor prevăzute la art.4 din Memorandum, în scopul:

-          realizării Serviciul Public prin intermediul unui SACET integrat din punctul de vedere al proprietăţii asupra bunurilor care îl compun şi al operării acestuia;

-          creării condiţiilor rezolvării problemelor financiare dintre operatorii actuali ai SACET, respectiv RADET Bucuresti şi ELCEN;

-          asigurării premizelor delegării de către Municipiul Bucureşti a gestiunii Serviciului Public către un partener/operator cu experienţă profesională şi capabilitate financiară care să realizeze investiţii în SACET integrat în scopul creşterii calităţii Serviciului Public la un tarif suportabil pentru populaţie şi un efort rezonabil al bugetului local.

Etapele Soluției Reținute pentru Municipiul București prevăzute la art. 4 din Memorandum sunt următoarele:

-          divizarea ELCEN București  în trei societăţi, dintre care societatea „ELCEN Bucureşti”, ce va fi integral deţinută de Statul Român şi care va deţine şi exploata 4 CET-uri situate pe teritoriul Municipiului Bucureşti, respectiv CET Vest, CET Sud, CET Progresu şi CET Grozăveşti (etapă aflată în responsabilitatea Ministerului Economiei – Departamentul pentru Energie);

-          reorganizarea RADET Bucuresti în societate (etapă aflată în responsabilitatea Municipiului București);

-          transferul acţiunilor „ELCEN Bucureşti” din proprietatea privată a Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Bucureşti (etapă aflată în responsabilitatea Guvernului României);

-          fuziunea dintre „ELCEN Bucureşti” şi societatea rezultată din reorganizarea RADET (etapă aflată în responsabilitatea Municipiului București).;

-          realizarea SACET Bucureşti integrat prin trecerea celor 4 CET-uri, respectiv CET Vest, CET Sud, CET Progresu şi CET Grozăveşti, în domeniul public al Municipiului Bucureşti;

-          selectarea, prin procedurile concurenţiale prevăzute de legislaţia în vigoare, a unui partener/operator cu experienţă profesională şi capabilitate financiară care să realizeze investiţii în SACET în scopul creşterii calităţii Serviciului Public la un tarif suportabil pentru populaţie şi un efort rezonabil al bugetului Municipiului Bucureşti (etapă aflată în responsabilitatea Municipiului București).

În prezent, procesul de divizare a ELCEN a fost finalizat, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti fiind înregistrate noile companii desprinse din ELCEN, si anume: ”Electrocentrale Bucureşti” (”ELCEN București”), ”Electrocentrale Constanţa” şi ”Electrocentrale Titan".

Totodată, Consiliului General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 108/2013 a aprobat  implementarea „Solutiei  Retinute” pentru Municipiul Bucuresti, prevazuta la Art. 4 din  Memorandumul cu tema ,,Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica prin sistem de alimentare centralizata cu energie termica integrat (SACET) in Municipiul Bucuresti si Municipiul Constanta", aprobat in sedinta Guvernului Romaniei din data de 27.03.2013, pentru realizarea serviciului public de alimentare cu energie termica prin intermediul unui sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat - producere, transport, distribuţie şi furnizare.

De asemenea prin Hotărârea nr. 215/4.09.2014, Consiliul General al Municipiului București a aprobat Studiul de Oportunitate privind reorganizarea RADET București în societate și atribuirea directă către societatea nou creată a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică (”Studiul de Oportunitate”), cu respectarea Legii nr. 51 / 2006.

Nu în ultimul rând, prin Hotărârea nr. 261/14.10.2014Consiliului General al Municipiului București, în calitatea sa de autoritate deliberativă a solicitat către Guvernul României emiterea unui act normativ cu privire la transferul acţiunilor societăţii Electrocentrale Bucureşti S.A. din proprietatea privată a statului român în proprietatea privată a Municipiului Bucureşti, în aplicarea prevederilor Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din data de 27 martie 2013, cu tema ”Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în Municipiul Bucureşti şi Municipiul Constanţa".

Conform art. 11 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51 / 2006, astfel cum a fost modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea unor acte normative, au rezultat urmatoarele:

”[...]

(5) În vederea constituirii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, astfel cum este acesta definit la art. 5 pct. 29 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare, Guvernul poate aproba transferul de participaţii deţinute de stat la operatori economici în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale.

(6) Transferul prevăzut la alin. (5) se poate face cu titlu gratuit şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) să aibă ca scop reducerea nivelului arieratelor, restructurarea sau eşalonarea la plată a acestora;

b) efectuarea unei analize tehnico-economice care să cuprindă justificarea operaţiunii şi efectele în plan economic şi social la nivel local;

c) transferul se efectuează cu respectarea normelor naţionale şi comunitare în materie de ajutor de stat şi concurenţă;

d) să fie exprimat acordul creditorilor în cazul în care acţiunile transferate sunt grevate de sarcini/garanţii;

e) unitatea administrativ-teritorială să fi solicitat transferul participaţiilor deţinute de stat.

(7) Prevederile alin. (5) şi (6) nu se aplică societăţilor de interes strategic, astfel cum sunt acestea definite la art. 3 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare."

Concret, primele etape prevăzute de Memorandum precum și condițiile recent prevăzute de lege au fost îndeplinite, întrucât:

Transferul acțiunilor ELCEN București către Municipiul București și fuziunea ELCEN București cu societatea rezultată prin reorganizarea RADET Bucuresti vor avea ca efect stingerea prin confuziune a datoriilor  RADET Bucuresti catre ELCEN.  Justificarea efectelor în plan economic și social la nivel local a fost realizată atât prin Studiul de Oportunitate cât și prin prezenta Notă justificativă. Transferul acțiunilor ELCEN București către Municipiul București nu intră sub incidența normelor naţionale şi comunitare în materie de ajutor de stat şi concurenţă, întrucât nu constă într-un beneficiu acordat direct sau indirect ELCEN București în calitatea sa de operator al activității de producere a energiei termice în cogenerare – componentă a serviciului public de alimentare cu energie termică și nici în crearea unui avantaj de piață în raport cu RADET ci reprezintă o măsură (permisă de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia) în vedere necesară pentru realizarea unui SACET integrat. Acțiunile ce vor fi transferate de la ELCEN București către Municipiul București nu sunt grevate de sarcini/garanții. Municipiul București a solicitat deja transferul acțiunilor ELCEN București prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 261/2014. 

***

În continuare, pentru furnizarea/prestarea Serviciului Public către utilizatorii din Municipiul București, în condiții de calitate și eficiență economică este necesară surmontarea problemelor operationale ce provin in principal din faptul ca SACET desi unitar din punct de vedere tehnic si functional, nu apartine integral Municipiului Bucuresti, iar în aceste conditii Municipiul Bucuresti nu poate controla nici pretul de producere a energiei termice ce reprezinta o componenta esentiala a pretului energiei termice facturata de RADET utilizatorilor si nici nu poate stabili o strategie de crestere a eficientei energetice pe intreg planul tehnologic. În acest fel vor fi respectate atât cele asumate de Guvernul României prin Memorandum cât și cele reținute în preambulul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea unor acte normative:

” având în vedere că în prezent alimentarea cu energie termică a unor localităţi nu se realizează în sistem centralizat, iar centralele electrice de termoficare sunt în proprietatea unor operatori economici cu capital majoritar de stat, pentru realizarea unui sistem de alimentare centralizată cu energie termică al localităţii apare ca necesar transferul de participaţii ale statului la operatorii economici menţionaţi către unităţile administrativ-teritoriale, în domeniul privat al acestora,”

II. Aspecte de natură tehnico-economică ce justifică operațiunea de transfer a acțiunilor ELCEN București către Municipiul București și efectele acesteia  în plan economic și social la nivel local

SACET prin intermediul căruia se realizează alimentarea cu energie termică în Municipiului Bucureşti, este un sistem complex constituit din:

-          surse de producere a energiei termice (CET-uri şi centrale termice);

-          reţele de transport a agentului termic (reţele termice primare);

-          puncte termice (incluzând instalaţiile care asigură transferul căldurii de la agentul termic primar la cel secundar);

-          reţele de distribuţie a agentului termic (reţele termice secundare).

CET-urile prin intermediul cărora se realizează cea mai mare parte a activităţii de producere a energiei termice aparţin ELCEN. Restul bunurilor ce compun SACET aparţin domeniului public al Municipiului Bucureşti, fiind date în administrare către RADET

Energia termică furnizată de ELCEN (În prezent ELCEN București) către RADET reprezintă aproximativ 90% din necesarul de energie termică furnizată de RADET utilizatorilor Serviciului Public.

Acestui aspect i se adaugă vechimea  de peste 30 de ani a  reţelelor termice secundare este de peste 30 de ani, din care în ultimii 10 ani s-a înlocuit aprox. 10%. Teoretic, sistemul de reţele secundare pentru încălzire este închis. În realitate, datorită pierderilor de agent termic de aproximativ 25%, reprezentand aprox. 50 mil. Euro / an, sistemul poate fi considerat cvasi-închis. Lungimea totală a reţelelor care necesită reabilitare fiind de cca. 2541 km conductă ceea ce înseamnă aprox. 635 km reţea.

În plan economic, prin transferul acțiunilor ELCEN București către Municipiul București se creează premisele realizării unor investiții de asemenea in sistem integrat în SACET care să conducă la reabilitarea/modernizarea SACET, cu consecinte directe asupra reducerii prețului de producție a energiei termice și a celui de transport și distribuție,  ceea ce va genera un impact pozitiv la nivel local, din punct de vedere economic si social.,

În contextul noilor reglementări europene, care promovează stoparea prin măsuri politice, legislative şi administrative a declinului sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică, realizarea investitiilor poate conduce, in perioada 2016 - 2020 (2022), in mod progresiv, la o reducere a pretului de producere, transport si distributie a Gcal.de pana la 15%. Celelalte masuri in plan comercial, tehnic, operational si de management vor putea aduce reduceri suplimentare ale pretului Gcal., cu impact pozitiv direct asupra populatiei si a bugetului Municipiului Bucuresti.

Totodată, prin transferul acțiunilor Elcen București către Municipiul București se asigură cadrul necesar realizării Serviciului Public prin intermediul unui SACET integrat din punctul de vedere al proprietăţii asupra bunurilor care îl compun şi al operării acestuia, cu consecința unei mai bune asigurări a nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter social ale colectivităţilor locale.  

III. Concluzie

Tinand cont de etapele premergătoare prevăzute prin Memorandum cât și de condițiile stipulate de lege ce au fost îndeplinite, pentru parcurgerea celorlalte etape prevăzute de Memorandum in vederea realizarii unui SACET integrat în municipiul București, este necesar emiterea actului normativ legal pentru transferul efectiv al acțiunilor ELCEN București din proprietatea Statului Român în proprietatea privata a Municipiul București

 


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2014-11-16

Mai multe imagini:
Bucureşti: Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica
zoom
Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine