2020-08-08 04:17

Serviciul public de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice din Municipiul Bucureşti

 |  15:52
Serviciul public de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice din Municipiul Bucureşti

Infrastructura reprezintă un ansamblu tehnologic şi funcţional ce cuprinde de fapt totalitatea construcţiilor, instalaţiilor, echipamentelor, dotările specifice şi mijloacele de măsurare din sistem – SACET - prin care se realizează serviciul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice şi apei calde către utilizatori, în condiţii de eficienţă şi la standarde de calitate.

Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică al Municipiului Bucureşti se compune din:

• surse de producere, inclusiv contorizarea energiei termice furnizate la nivel de sursă;

• reţelele termice primare – RTP;

• puncte termice – PT şi staţii termice – ST;

• reţele termice secundare - RTS;

Sursele de producere a energiei termice sunt:

• centralele de cogenerare - CET-uri: Sud, Vest, Progresul, Grozăveşti, Titan (proprietatea ELCEN • SEB Bucureşti), Vest Energ (proprietate privată), Griviţa  (proprietatea Primăriei Sectorului1);

• centrală termică de zonă: CTZ Casa Presei (în proprietatea Primăriei Municipiului Bucureşti);

• centrale termice de cvartal (aflate în proprietatea Primăriei Municipiului Bucureşti): CT Agronomie, CT Băneasa 1, CT Băneasa 2, CT Aleea Trandafirilor, CT Barbu Văcărescu, CT Dimitrov A1, CT Dimitrov B1, CT Dorobanţi, CT Floreasca, CT Amzei, CT Rossetti, CT Dr. Sion, CT 18 A, CT Dunărea, CT Mărăşeşti 11, CT Garaj, CT Luterană, CT Magheru 7, CT Desişului, CT Eroilor 1, CT Eroilor 2, CT Mărăşeşti 3, CT Mărăşeşti 6,  CT Mărăşeşti  9-10, CT Republicii, CT Scala, CT Ştirbei Vodă, CT Turturele, CT Turn Palat, CT Victoriei, CT Bucur, CT Direcţie, CT Baciului, CT Cap. Bălan, CT Depou Ferentari, CT Ferentari 72, CT Ferentari Şcoală, CT Păunaşul Codrilor, CT Pavel Constantin, CT Stoian Militaru, CT Sălaj, CT Viilor, CT Vistea, CT Mozart, CT Protopopescu.

Centralele de Cogenerare–CET-uri produc apă fierbinte pentru sistemul de termoficare, iar Centralele Termice de Cvartal produc apă caldă pentru încălzire şi apă caldă pentru consum.

 Pentru producerea căldurii sub formă de apă fierbinte, sursele existente în Municipiul Bucureşti au o capacitate instalată totală de 4733 MWt (4070 Gcal/h). Din totalul instalat, capacitatea disponibilă este 3695 MWt (3177 Gcal/h), reprezentând cca. 78% din totalul instalat.

În tabelul de mai jos sunt prezentate capacităţile instalate/disponibile pentru producerea căldurii sub formă de apă fierbinte, pe tipuri de surse.

CAPACITĂŢILE INSTALATE/DISPONIBILE PENTRU PRODUCEREA CĂLDURII SUB FORMĂ DE APĂ FIERBINTE:

Nr. crt.

DENUMIREA

CAPACITATEA

Instalată

Disponibilă

MWt

Gcal/h

MWt

Gcal/h

1

CCG ELCEN

CCG Sud

2.035

1.750

1.640

1.410

2

CCG Vest

768

660

558

480

3

CCG Grozăveşti

675

580

430

370

4

CCG Progresul

750

645

715

615

5

CCG Titan

195

168

116

100

6

Total ELCEN

4.423

3.803

3.459

2.974

7

CCG private

CCG Nusco

130

112

93

80

8

CCG Griro

52

45

38

33

9

CCG Vest Energo

35

30

35

30

10

CT Casa Presei

93

80

70

60

11

Total General

4.733

4.070

3.695

3.177

Centralele electrice de termoficare (CET) produc în cogenerare atât curent electric, cât şi căldură. Producerea curentului electric se realizează pe baza conversiei energiei termice obţinute prin arderea combustibililor. Curentul electric este produs de generatoare electrice antrenate de turbine cu abur. Combustibilul utilizat este gazul natural şi/sau păcura.

Sursa termică, cazanul, încălzeşte şi vaporizează apa. Aburul produs se destinde în turbină producând lucru mecanic. Turbina antrenează un generator  de curent alternativ (alternator), care transformă lucrul mecanic în energie electrică, de obicei la tensiunea de 6.000 V şi frecvenţă de 50 Hz. După producerea lucrului mecanic, aburul este condensat într-un condensator, iar apa condensată este pompată din nou în cazan şi ciclul se reia.

Instalaţiile clasice de cogenerare (CET) se dimensionează pentru necesarul de energie electrică, energia termică fiind în acest caz produsul “secundar”. Instalaţiile moderne de cogenerare (CT) se dimensionează în corelaţie cu necesarul de energie termică, energia electrică fiind un produs “secundar”.

Centralele Termice de Cvartal sunt în număr de 46 şi au o capacitate termică instalată de 269,9 MWt(232,1 Gcal/h).

Reţelele termice

Reţelele termice sunt ansambluri formate din două (circuitul primar) sau mai multe conducte (circuitul secundar) racordate între ele, cu ajutorul cărora se transportă continuu şi în regim controlat energia termică de la producători la consumatori.

Reţelele termice sunt alcătuite din instalaţii şi construcţii pentru instalaţiile amplasate suprateran pe stâlpi sau subteran în canale termice de protecţie sau direct în sol, în cazul reţelelor preizolate.

Reţelele termice se compun din:

• conducte propriu-zise şi fitingurile aferente (coturi, teuri, reducţii,  etc.)

• protecţii şi izolaţii termice şi hidrofuge, armături (vane, robineţi, etc.)

• elemente pentru preluarea eforturilor din dilatarea conductelor (compensatoare de dilatare)

• sisteme de măsură, control, depistare şi localizarea avariilor

• instalaţii anexă

• reglarea temperaturii de livrare pentru corelarea producţiei cu cererea

Conductele termice aferente reţelelor termice se execută din:

• oţel carbon şi aliat, neizolate sau izolate termic (preizolate)

• Polietilena de înaltă densitate cu structura reticulată Pe-X, neizolate sau izolate termic (preizolate)

Reţelele termice primare – RTP reprezintă reţelele termice prin care se transportă apă fierbinte de la CET-urim inclusiv de la CTZ Casa Presei, la staţiile termice şi punctele termice din sistem şi au o lungime de  529 km traseu, cuprinzând două conducte pe traseu – tur şi retur - ţi armăturile aferente.

Sistemul de reţele termice primare - RTP

Asigură alimentarea centralizată cu căldură din sursele de producere a acesteia. Acest sistem este realizat după principiul reţelelor termice arborescente: fiecare sursă de căldură îşi are propriul sistem de reţele termice primare, aferent zonelor de consum arondate.

Pe ansamblul Municipiului Bucureşti, sistemul de reţele termice primare sunt integrate prin intermediul „unui inel”, care permite – atunci când este cazul – interconectarea lor. Inelul central de reţele termice primare permite circulaţia apei fierbinţi fie într-un sens, fie în altul, după cum o impune situaţia de moment. Pentru aceasta se închid/deschid anumite vane, în funcţie de zonele acelor subsisteme care se doreşte a fi interconectate. Ca urmare, faţă de funcţionarea separată a fiecărei surse centralizate de căldură cu propriul subsistem (areal de consum), la funcţionarea interconectată, o sursă de căldură poate prelua – prin intermediul „inelului” de legătură – o cotă parte din consumatorii aferenţi altui sistem, din arealul altei surse de alimentare cu căldură.

Temperatura apei fierbinţi se stabileşte în funcţie de caracteristicile sistemului şi poate avea valori cuprinse între 115-150 grade C pe tur şi 70 grade C pe retur.

Puncte termice – PT şi staţiile termice – ST ce aparţin sistemului de distribuţie sunt în număr de  1.025, ele asigură interfaţă între reţeaua termică primară şi instalaţiile consumatoare de energie termică.

Punctul/Modulul Termic (PT/MT) reprezintă un ansamblu de echipamente şi instalaţii prin care se realizează adaptarea parametrilor agenţilor termici la necesităţile consumului, prin transferarea energiei termice primare din reţeaua termică primară în reţeaua termică secundară a consumatorilor. Punctele termice au de regulă puteri termice cuprinse între 1,0-11,5 Gcal/h, iar modulele termice au puteri cuprinse între 0,5-1,3 Gcal/h. Punctele/Modulele Termice sunt amplasate în construcţii independente supraterane sau în construcţii termice subterane (independente sau în subsolul imobilelor). Prin intermediul lor se alimentează cu energie termică unul sau mai mulţi consumatori (urbani/dotaţii – reprezintă Staţii Termice, Puncte Termice ale utilizatorilor exploatate de RADET).

Reţelele termice secundare - RTS – reprezintă reţelele termice prin care se transportă apă caldă din staţiile termice din sistem la utilizatori şi au o lungime de 705 km, cuprinzând două conducte pentru încălzire - tur şi retur -, o conductă de furnizare a apei calde de consum şi o conductă de recirculare a apei calde de consum. Energia termică consumată este înregistrată de contoare termice la consumatori.

Temperatura apei calde pentru circuitul de încălzire este de 95 grade C pe tur şi 75 grade C pe retur, iar pentru circuitul de apă caldă pentru consum este 60 grade C.

Reţelele termice de distribuţie – reţele termice secundare (RTS)

Configuraţia reţelelor termice secundare este pur arborescentă, cu diametre descrescătoare, atât pentru încălzire, cât şi pentru apa caldă de consum.

Reţeaua secundară este compusă din patru conducte şi anume:

o conductă tur şi o conductă retur de încălzire;

o conductă de apă caldă de consum;

o conductă de recirculare.

Vechimea marii majorităţi a reţelelor termice secundare este de peste 30 de ani. În ultimii 10 ani s-a înlocuit aprox. 10% din RTS.

Teoretic, sistemul de reţele secundare pentru încălzire este închis. În realitate, datorită pierderilor de agent termic, sistemul poate fi considerat cvasi-închis.

Iniţial, reţelele termice secundare pentru încălzire au fost realizate din ţeavă neagră, iar cele pentru apa caldă de consum din ţeavă zincată, izolate cu vată minerală şi carton, amplasate în canale termice nevizitabile.

Reţelele termice secundare retehnologizate au fost realizate fie din conducte de oţel preizolate, fie din conducte PEX preizolat.

Lungimea totală a reţelelor care necesită reabilitare este de cca. 2541 km conductă, ceea ce înseamnă aprox. 635 km reţea.

Din datele generale obţinute de la RADET s-a constatat că în prezent, în Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică al Municipiului Bucureşti se înregistrează o serie de disfuncţiuni şi riscuri după cum urmează:

avarii multiple pe reţelele de transport şi distribuţie a agentului termic;

întreruperi repetate pentru curăţirea schimbătoarelor de căldură cu plăci din punctele termice din cauza impurităţilor din reţeaua de distribuţie a agentului termic de încălzire.

Din punct de vedere al statutului juridic al subansamblurilor componente, Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică al Municipiului Bucureşti cuprinde 3 categorii de proprietari:

Ministerul Economiei şi Comerţului (pentru sursele de producere a căldurii – SPC -reprezentate de CCG Sud, CCG Vest, CCG Progresul, CCG Grozăveşti, CCG Titan);

Agenţi economici privaţi (pentru pentru sursele de producere a căldurii – SPC - reprezentate de CCG  Nusco, CCG Griviţa şi CCG Vest Energo);

Primăria Municipiului Bucureşti pentru pentru sursele de producere a căldurii reprezentate de CT de cvartal (în număr de 47) şi CTZ Casa Presei şi pentru sistemul de transport şi distribuţie a căldurii – STDC -  (compus din reţeaua termică de transport sau primar – RTP -, module termice – MT -, puncte termice – PT - şi reţele termice de distribuţie sau secundare RTS).

Din punct de vedere al operării, Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică al Municipiului Bucureşti cuprinde 3 categorii de operatori:

ELCEN, Sucursala Electrocentrale Bucureşti pentru SPC aflate în proprietatea Ministerului Economiei şi Comerţului – pentru producere;

Agenţi economici privaţi pentru CCG Griviţa şi CCG Vest Energo – ca surse de producere;

RADET- pentru producerea energiei termice în CTZ Casa Presei şi respectiv pentru transport, distribuţie şi furnizare.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2014-05-26

Mai multe imagini:
Serviciul public de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice din Municipiul Bucureşti
zoom
Serviciul public de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice din Municipiul Bucureşti
zoom
Serviciul public de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice din Municipiul Bucureşti
zoom

Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine


Fabiz