2020-02-28 14:56

„Transportul public în Bucureşti va fi mult mai ecologic”

 |  15:33
„Transportul public în Bucureşti va fi mult mai ecologic”

Proaspătul director al Regiei Autonome de Transport Bucureşti, Adrian Criţ,numit în această funcţie în data de 18 iunie, de Consiliul de Administraţie,prin transferarea fostului director, Gheorghe Aron, pe o altă funcţie în cadrulinstituţiei. Adrian Criţ, în vârstă de 35 de ani, a fost, înainte de a preluaconducerea RATB, director tehnic la Registrul Auto Român. A preluat cu forţeproaspete frâiele transportului public din Capitală, administrând un parc autode peste 2.000 de vehicule. Este decis să facă din RATB un serviciu publicperformant, încercând să-i ridice şi mai mult actualele standarde de calitate.

Aţi preluat de o lună conducereaRegiei Autonome de Transport Bucureşti. Ce opinie v-aţi format despreactivitatea acestei instituţii?

Ca primă impresie,pot spune că, din punct de vedere organizaţional, nu am reuşit să identific unclimat favorabil dezvoltării durabile a acestei instituţii. Îmi doresc oinstituţie omogenă, iar cetăţenii Bucureştiului, şi nu numai, pot spera căactivitatea acestei regii va răspunde exigenţelor şi aşteptărilor lor.

În ce stadiu aţi găsit societatea dinpunct de vedere economico-financiar, dar şi administrativ?

Activitatea detransport public este subvenţionată conform Legii nr. 92/2007. Subvenţia seacorda călătorului, ca diferenţa de tarif. Această diferenţă de tarif esteacordată ca protecţie socială atât călătorilor cu venituri reduse - elevi,studenţi (reducere 50%) -, cât şi călătorilor cărora li se acordă gratuitateconform legislaţiei în vigoare (pensionari, veterani de război, revoluţionarietc.).

Pentru acest an,ordonatorul principal de credite a aprobat alocarea unei subvenţii ca diferenţade tarif la un nivel de 76% din necesarul fundamentat, astfel că la sfârşitulprimului semestru la nivelul regiei se înregistrează o pierdere aferentăîntregii activităţi de 19 mil. lei.

Având în vedereperioadă dificilă prin care trecem cu toţii, pentru încadrarea în resurselefinanciare şi gestionarea judicioasă a acestora la nivelul întregii regii, aufost aplicate primele măsuri de diminuare a costurilor: a fost aprobată o nouăorganigrama, a fost desfiinţată o direcţie, s-a redus numărul posturilor deconducere cu circa 27 %, ceea ce va determina îmbunătăţirea procesului decomunicare, precum şi apropierea nivelurilor de conducere de nivelul deexecuţie.

Ce planuri aveţi pe termen scurt şimediu în privinţa RATB? Se întrevăd disponibilizări, ţinând cont de criză princare trecem?

Pentru a convingecetăţenii să folosească mai mult mijloacele de transport public, RATB trebuiesă ofere servicii care să reprezinte o alternativă viabilă şi convenabilăpentru deplasările urbane.

În acest sens, nepropunem creşterea calităţii şi atractivităţii transportului public,asigurându-se o îmbunătăţire a condiţiilor de transport, creşterea siguranţeiîn exploatare, reducerea duratei deplasărilor, îmbunătăţirea ritmicităţiimijloacelor de transport. Ne propunem, în colaborare cu Consiliul General alMunicipiului Bucureşti şi cu Primăria Municipiului Bucureşti, să efectuămmodernizarea infrastructurii caii de rulare, precum şi modernizarea parcului deautobuze, troleibuze şi tramvaie.

Călătorii doresc unsistem de transport public eficient şi atractiv şi de aceea, RATB va promovavehicule mai puţin poluante şi cu un consum mai redus de carburanţi,intenţionând ca în viitor să-şi reînnoiască parcul prin achiziţii ecologice,care să răspundă nevoii de mobilitate a călătorilor, ţinând cont şi dereducerea impactului negativ asupra mediului.

În vedereaîmbunatăţirii confortului călătoriei în special prin reducerea durateideplasărilor, suntem preocupaţi de creşterea vitezei comerciale a vehiculelorde transport public.

În acest sens, sunteminteresaţi de realizarea unui sistem de cale proprie pentru tramvaie şi culoarededicate pentru autobuze şi troleibuze, amenajarea unor refugii şi staţii deaşteptare adaptate cerinţelor persoanelor cu dizabilităţi locomotorii şi caresă garanteze siguranţă călătorilor.

Dorim, de asemenea, odiversificare a activităţii noastre. După cum ştiţi, între MinisterulDezvoltării Regionale şi Turismului şi RATB s-a semnat un protocol ce are cascop promovarea zonelor turistice din jurul Bucureştiului. Astfel, începând cu1 august, în fiecare sfârşit de săptămână şi în zilele de sărbătoare religioasă,9 linii de autobuze vor face legătura între Bucureşti (de la terminalele PiaţaPresei Libere, Piaţa Sf. Vineri şi Ghencea) şi următoarele zone turistice:Mănăstirile Căldăruşani, Balamuci, Cernica, Pasărea, Ciorogârla, SfinţiiVoievozi Hulubeşti, Sf. Gheorghe Branistari, precum şi Parcul Natural Comana.

În acelaşi timp,intenţionam să demarăm cât mai rapid, împreună cu Primăria MunicipiuluiBucureşti, proiectul liniei de transport turistic în Bucureşti.

Ne propunem să reluămcu mijloace de transport RATB activitatea în judeţul Ilfov către oraşele şicomunele care doresc cu adevărat acest transport.

În aceeaşi ordine de idei, vă temeţiîn viitorul apropiat de o eventuală grevă generală sau orice altă formă deprotest faţă de situaţia socio-profesională şi financiară a personalului, încondiţiile unor disponibilizări?

Din tot ce amprezentat mai sus se înţelege preocuparea conducerii de a dezvolta şidiversifica activitatea de transport public, astfel încât toţi salariaţii săcontribuie la realizarea şi îndeplinirea acestor obiective.

Care ar fi problemele majore pe carele-ar avea RATB şi cum vă gândiţi să le remediaţi?

Îmbunătăţireacomportamentului şi a stării de disciplină, în special la personalul care esteîn legătură directă cu publicul călător (conducătorii mijloacelor de transport,casieri, controlori de bilete, dispeceri trafic). În acest sens, ne propunem oactivitate susţinută, împreună cu sindicatele, de reinstruire şi de reformareprofesională.

Dacă mijloacele detransport RATB ar circula singure pe străzile Capitalei, ritmicitatea s-arrespecta la minut. În realitate însă, de cele mai multe ori, vehiculele RATBsunt captive în traficul infernal de pe arterele Bucureştiului, producândnemulţumiri (justificate) în rândul călătorilor din cauza imposibilităţii de arespecta un program de circulaţie.

Unul dintreobiectivele noastre principale este ca împreună cu Primăria MunicipiuluiBucureşti, Poliţia Rutieră, Administraţia Străzilor să realizăm culoareprioritare pentru transportul public.

Cel mai bun exempluîn acest sens este linia 41, care străbate 5 cartiere pe o lungime de aproape 10km, având cale proprie pe 90% din traseu şi un sistem de prioritizare înintersecţii.

Acum câţiva ani, vehiculele RATB erauacoperite de reclame, ceea ce aducea venituri substanţiale la bugetulinstituţiei. De ce au dispărut? S-ar putea apela din nou la o astfel de metodăde colectarea a veniturilor?

Intenţionam sădemarăm procedura de licitaţie pentru acordarea spaţiului publicitar pevehiculele şi stâlpii RATB, ceea ce va contribui la creşterea veniturilorregiei.

Ce mesaj aveţi pentru întreg personalulRATB?

Principala preocuparea conducerii este de a capacita întreg personalul RATB la realizareaobiectivelor, în condiţiile respectării cu stricteţe a sarcinilor şi adisciplinei de către fiecare la locul său de muncă.

Ce mesaj aveţi pentru călători?

Ţinând cont cătransportul public prezintă numeroase avantaje, cum ar fi diminuareacosturilor, reducerea poluării, grad mai mic de utilizare a spaţiului urban,regia intenţionează să ofere servicii de transport care să constituie oalternativă la autoturismele private. Suntem conştienţi că sunt multe lucruride făcut în acest sens. De aceea, sunt importante asigurarea facilitaţilor întrafic pentru transportul public, dezvoltarea punctelor de transferintermodal, precum şi a sistemelor de informare a publicului călător. Sperăm caacestea să poată fi implementate cât mai curând, în ciuda contextului finaciardificil, pentru ca bucureştenii să poată beneficia de un serviciu de transportla standarde europene. Dorim ca publicul călător să conştientizeze faptul cănoi ne putem desfăşura activitatea doar dacă la rândul lor şi călătorii îşiachita îndatoririle faţă de regie.

V-aţi gândit la un sistem de feedbackîn relaţia comercială, dacă se poate spune aşa, cu bucureştenii care apeleazăla serviciile RATB? Ar fi posibil un astfel de sistem, referindu-ne la parteade comunicare, de marketing şi de imagine a instituţiei, deficitară, se pare,din acest punct de vedere? Aveţi, spre exemplu, reclamaţii faţă decomportamentul controlorilor de bilete, ştiindu-se că unii au un comportamentabuziv faţă de călători? Sau faţă de atitudinea unor şoferi? Dacă ne referim lacontrolorii de bilete, ce măsuri pot lua aceştia în cazul în care un călătorrefuză să prezinte un document de identitate în momentul în care trebuie sancţionat?

Comunicarea cupublicul călător se realizează în principal pe trei canale:

- telefonic: avemtrei centre care preiau sesizările, propunerile şi nemulţumirile călătorilor.În perioada 01.01.-.01.06.2010 s-au înregistrat 15.000 de apeluri.

- online prinintermediul site-ului www.ratb.ro. Până la 30.06.2010 s-au recepţionat 3.853 desesizări.

- corespondenţaclasică (poşta).

Toate acestefeedback-uri privind prestaţia realizată sunt procesate, analizate şi pentrufiecare în parte se transmite răspuns fie că este propunere, reclamaţie saumulţumire.

Orice propunere esteanalizată şi, în funcţie de resurse şi de oportunitate, unele suntmaterializate: introducerea de noi trasee, amplasarea sau reamplasarea unorstaţii, suplimentarea parcului circulant etc.

La fel, reclamaţiileprivind comportamentul unor salariaţi sunt discutate şi prezentate întreguluicolectiv din care aceştia fac parte, toate aceste activităţi având ca scopschimbarea mentalităţilor şi îmbunătăţirea comportamentului.

În conformitate cuprevederile art. 14 din anexă la H.C.G.M.B. nr. 156/2001, în cazul în care uncălător refuza să-şi decline identitatea prin prezentarea unui document,agentul constatator poate apela la ofiţerii sau subofiţerii de poliţie,jandarmi sau gardieni publici, în acest sens regia având un protocol semnat cuJandarmeria.

CV

Profesional

1 ianuarie 1999-1 iulie 1999 - inginer Baza de Date Tehnice RAR-Compartimentul Organizare Bază de Date Tehnice

iulie 2000-februarie 2002 - RAR-Departamentul Coordonare Tehnică Poluare şi Consultanţă, şef Colectiv Poluare Autoturisme

februarie 2002-februarie 2003 - RAR-Departamentul Coordonare Tehnică Poluare şi Consultanţă, şef Compartiment Poluare

februarie 2003-iunie 2010 - RAR-Departamentul Coordonare Tehnică, Poluare şi Consultanţă, şef Departament

a participat ca delegat al MTCT, Ministerului Mediului şi RAR la Grupurile de Lucru de la Comisia Europeană - Bruxelles, ce au ca scop elaborarea noii legislaţii europene în domeniul reducerii emisiilor poluante chimice, fluidizarea transportului.

Educaţie

1993-998 - Facultatea de Inginerie Mecanică, Secţia Motoare cu Ardere Internă din cadrul Universităţii Politehnice Bucureşti

1998-1999 - Specializare postuniversitară „Termodinamica motoarelor cu ardere internă” în cadrul Catedrei de Motoare cu Ardere Internă, din cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Universitatea Politehnică Bucureşti

2004-2005 - „Managementul Calităţii Totale” - curs postuniversitar finanţat de Uniunea Europeană prin programul PHARE RO 01/IB/TR-03

2005- 2006 - „Management Performant” - CODECS

2007- 2008 - Universitatea Naţională de Apărare, Colegiul Naţional de Apărare, „Securitate şi apărare naţională”

2008-2010 - ANI - Managementul informaţiilor de securitate naţională

Politică

2005-iulie 2007 - membru în Organizaţia PD Târgu Mureş

iulie 2007-decembrie 2007 - membru în Organizaţia PD sector 1

ianuarie 2008- iulie 2008 - vicepreşedinte al Organizaţiei PDL sector 6

august 2008-prezent - preşedintele Organizaţiei Oamenilor de Afaceri din cadrul Organizaţiei PDL sector 6


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638939-04-15

Mai multe imagini:
'Transportul public în Bucureşti va fi mult mai ecologic”
zoom
Parerea ta...

TEODOR
10 Aug 2010

In orice domeniu,e mereu loc de mai bine!Asa si la RATB!O buna colaborare intre Oprescu(reprezentantul institutiei care tuteleaza RATB-ul)si noua conducere a regiei,nu poate fi decat in folosul bucuresteanului!Se pare ca exista toate conditiile ca aceasta colaborare sa dea roade!
NUCONTEAZA-RO
18 Aug 2010

bla...bla...bla.... Finul d-nei Udrea nu va reusi niciodata sa faca ordine pentru ca afirmatiile din articol sunt doar pentru presa. Va rog sa urmariti cu atentia acest subiect si veti vedea ca eficientizarea inseamna de fapt "bani pentru partid" De unde? Din vanzarea cantinei, bazei sportive a ratb,a hotelului din Predeal. Directia pe care a desfiintat-o de fapt a transformat-o in serviciu si a incredintat-o unei doamne aduse de el, pe langa altii care si-au pierdut slujbele la stat si vin
NUCONTEAZA-RO
18 Aug 2010

...la RATB , intr-o perioada in care nu se fac angajari ci dimpotriva ...disponibilizari. Ati vazut cum a evitat respunsul daca se fac disponibilizari? Activitate eficienta faci cu salariati motivati si nu cu amenintari si reducerea la tacere a sindicatelor
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine