2020-05-31 21:11

Pensiile private vor fi garantate printr-un fond similar celui din sectorul bancar

 |  18:51
Pensiile private vor fi garantate printr-un fond similar celui din sectorul bancar

Guvernula aprobat un proiect de lege privind înfiinţarea Fondului de garantare apensiilor private, care va asigura plata drepturilor participanţilor la sistem,aproximativ 5,3 milioane la finele lunii octombrie, dacă administratorii nu potsă-şi onoreze obligaţiile asumate.

Fondulde garantare va fi constituit din contribuţiile societăţilor din piaţapensiilor private obligatorii (Pilonul II) şi facultative (Pilonul III), precumşi ale furnizorilor de pensii private.

Astfel,administratorii şi furnizorii de pensii private vor contribui, într-o primăfază, cu 1% din capitalul social, dar nu mai mult de 50.000 euro, laconstituirea Fondului de garantare, dacă Parlamentul va aproba proiectul de actnormativ în forma actuală.

Pelângă contribuţia iniţială, societăţile vor achita anual o sumă al căreicuantum va fi calculat de Fondul de garantare, prin metode actuariale.

Încazul în care resursele Fondului de garantare sunt insuficiente pentruacoperirea plăţii compensaţiei către participanţi şi beneficiari, acesta poateapela la împrumuturi garantate de statul român, care vor fi contractate înconformitate cu prevederile legale privind datoria publică.

Potrivitproiectului de act normativ aprobat recent de Executiv, Fondul de garantare seva constitui ca persoană juridică de drept public şi va fi administrat de unconsiliu format din trei membri.

"Consiliulde administraţie este compus dintr-un membru numit de Comisia de Supraveghere aSistemului de Pensii Private (CSSPP), un membru numit de Asociaţia pentruPensiile Administrate Privat din România şi un membru numit de MinisterulFinanţelor Publice", se precizează în proiectul de lege.

ScopulFondului de garantare este protejarea drepturilor participanţilor şi abeneficiarilor, după caz, dobândite în cadrul sistemului de pensii reglementatşi supravegheat de CSSPP.

"Fondulcompensează pierderile participanţilor şi/sau beneficiarilor la fondurile depensii private atât în perioada de acumulare a contribuţiilor, cât şi dupădeschiderea dreptului la pensie, provenite din incapacitatea administratorilorsau a furnizorilor de pensii de a onora obligaţiile asumate şi asigură platadrepturilor participanţilor sau beneficiarilor la fondurile de pensii private,în cazul imposibilităţii asigurării lor de către administratorii sau furnizoriide pensii private, după caz", se spune în document.

Strategiade investire a resurselor Fondului de garantare are în vedere minimizareariscurilor, asigurarea eficienţei şi a lichidităţii plasamentelor respective.

ExpunereaFondului de garantare, atât pe fiecare dintre instrumentele financiare, cât şipentru fiecare emitent se stabileşte anual.

Disponibilităţilefondului vor fi plasate în instrumente ale pieţei monetare, inclusiv conturi şidepozite în lei la o instituţie de credit persoană juridică română sau osucursală a unei instituţii de credit străine autorizate să funcţioneze peteritoriul României, titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice dinRomânia, de state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului EconomicEuropean, precum şi alte instrumente financiare aprobate de CSSPP.

Resurselefinanciare necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şifuncţionarea Fondului de garantare sunt prevăzute în bugetul de venituri şicheltuieli al acestuia, care se elaborează anual de către Consiliul deadministraţie al Fondului de garantare, până la data de 1 noiembrie a anuluicurent pentru anul următor şi se aprobă de către Consiliul CSSPP, se mai aratăîn proiectul de lege.

Pesegmentul pensiilor private obligatorii şi facultative activează 14administratori, o parte dintre ei activând pe ambele segmente de piaţă.

Lafondurile de pe Pilonul II contribuie 5,13 milioane de persoane, iar la PilonulIII au aderat 214.139 clienţi.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638948-11-08Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine