2020-02-24 08:03

Prigoană cere legalizarea prostituţiei, Patriarhia se opune

 |  14:16
Prigoană cere legalizarea prostituţiei, Patriarhia se opune

DeputatulSilviu Prigoană a depus, luni, la Parlament, o iniţiativă legislativă privindlegalizarea prostituţiei, definită ca "activitate cu caracter sexualautorizată", care se poate desfăşura independent sau "în cadruorganizat", în case de toleranţă.

"Motivaţiaînaintării unui proiect de lege care să regementeze exercitarea în mod legal aprostituţiei stă în încercarea de a clarifica situaţia socială a persoanelorcare, oricum, activează în domeniu (prin intrarea acestora în sistemele deasigurări sociale, de sănătate, de pensii etc.) şi, de ce nu, în încercarea dea spori veniturile la bugetul de stat", menţionează Prigoană, într-uncomunicat de presă.

Potrivitpropunerii legislative, "«activitatea cu caracter sexual autorizată»(ACSA) desemnează activitatea cu caracter sexual derulată de persoana caredeţine autorizarea legală, desfăşurată în baza unei înţelegeri între părţi şirecompensată cu o plată dinainte stabilită. ACSA presupune servicii specificerelaţiilor normale dintre cele două sexe, cu asigurarea respectării regulilorde igienă şi discreţie. Relaţiile homosexuale sunt interzise".

Prigoanăpropune ca regimul juridic general aplicabil persoanelor care practică aceastăactivitate să fie cel prevăzut de Legea privind autorizarea persoanelor fiziceşi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în modindependent, iar Guvernul să completeze în mod corespunzător ClasificareaOcupaţiilor din România şi Codurile CAEN.

Iniţiativalegislativă menţionează că ACSA poate fi exercitată de persoane care auîmplinit 20 ani, sunt apte din punct de vedere medical şi sunt autorizate încondiţiile legii. De asemenea, se prevede că au acces la aceste serviciipersoanele care au împlinit vârsta de 16 ani.

"ACSAse poate desfăşura independent sau în cadru organizat, în Case de toleranţă.Desfăşurarea independentă a ACSA se poate derula la domiciliul persoanei carepractică activitatea respectivă, numai dacă acesta este destinat exclusiv acestuiscop şi în imobil nu locuiesc minori", se mai arată în proiect.

Prigoană maipropune ca Ministerul Sănătăţii să autorizeze medici care pot constata dacă opersoană este aptă pentru a practica această activitate şi să emită normeprivind condiţiile în care se consideră că o persoană este aptă pentru aceasta.

Autorizaţiapentru exercitarea acestei activităţi se eliberează, la cerere, de cătreprimarii localităţilor unde urmează să fie desfăşurată activitatea, dupăobţinerea unui aviz favorabil din partea structurii specializate a MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor care ţine evidenţa autorizaţiilor emise, se maiarată în textul legislativ.

Persoanacare desfăşoară această activitate are "dreptul la demnitate",dreptul de a refuza clienţi sau servicii solicitate, precum şi pe acela de arenunţa oricând la această activitate, fără înştiinţarea prealabilă aconducerii casei de toleranţă şi fără plata de penalităţi.

Printreobligaţiile prevăzute în proiectul de lege se numără efectuarea, lunar, a controluluimedical, afişarea în mod vizibil în locul autorizat a tarifelor practicate,respectarea duratei programului dinainte stabilit sau păstrareaconfidenţialităţii cu privire la identitatea clienţilor.

Potrivitproiectului de lege, casele de toleranţă funcţionează ca societăţi comercialeşi au relaţii contractuale cu persoanele fizice autorizate să desfăşoareaceastă activitate. Pentru înfiinţarea unei case de toleranţă este necesarăaprobarea Cosiliului Local.

"Pentrupartea de venituri convenită cu persoana care practică ACSA, Casa de toleranţăpune la dispoziţia acesteia o cameră separată, dotată cu grup sanitar, precumşi dotările necesare", se mai arată în textul de lege. Persoana carepractică ACSA nu poate primi mai puţin de 70% din venitul realizat, menţioneazăproiectul.

Propunerealegislativă conţine de asemenea o serie de sancţiuni. Astfel, practicarea deservicii cu caracter sexual contra unei plăţi, de catre persoane neautorizate,se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. Pentru obligarea uneipersoane să deruleze activităţi cu caracter sexual este prevăzută pedeapsa cuînchisoare de la 5 la 10 ani. De asemenea, recrutarea, obligarea saudeterminarea minorilor să desfăşoare activităţi cu caracter sexual sepedepseşte cu închisoare de la 7 la 12 ani.

În expunereade motive, Prigoană precizează că propunerea legislativă oferă, pe lângăsporirea controlului bolilor cu transmitere sexuală şi SIDA, protecţie socialăpersoanelor care practică prostituţia şi protecţia societăţii faţă de o seriede fapte conexe prostituţiei, precum proxenetismul, traficul de persoane,pedofilia, agresiunile fizice, violurile, evaziunea fiscală, consumul dedroguri. Potrivit propunerii legislative, rămâne prohibită exercitareaprostituţiei fără autorizare prealabilă sau exercitarea de astfel de activităţiîn alte locuri decât cele autorizate.

În comunicatulde presă, Prigoană menţionează că prostituţia, "subiect delicat pentrupolitica din România", constituie "un fenomen ce reuşeşte săsupravieţuiască încercărilor de a-l stăvili". Deputatul precizează căstate europene cu tradiţie democratică, "cu populaţii la fel de creştineca cea din ţara noastră", reuşesc să ţină fenomenul sub control, impunândreguli clare, menite să protejeze atât persoanele ce practică această ocupaţie,cât şi clienţii acestora.

"Nădăjduiescîn abordarea corectă a subiectului de către colegii mei, astfel încât să putemconsidera încheiat subiectul, cel puţin pentru următoarea perioadă detimp", menţionează el.

PatriarhiaRomână dezaprobă iniţiativa legislativă a deputatului Silviu Prigoană privindlegalizarea prostituţiei, considerând că acest lucru reprezintă un atentat lademnitatea persoanei, a familiei şi va amplifica fenomenul sub forma unei"sclavii motivate financiar".

PatriarhiaRomână: Legalizarea prostituţiei reprezintă o formă de sclavie modernă

PatriarhiaRomână arată, marţi, într-un comunicat de presă, că îşi menţine poziţiaexprimată public în repetate rânduri, conform căreia legiferarea prostituţieinu rezolvă o problemă socială gravă, ci, dimpotrivă, amplifică fenomenul subforma unei 'sclavii motivate financiar".

"Înacelaşi timp, legalizarea prostituţiei intensifică degradarea morală asocietăţii, contribuie la proliferarea diferitelor boli şi la creştereanumărului divorţurilor, iar femeilor prinse în această sclavie li se afecteazăiremediabil sănătatea psihică şi fizică, precum şi demnitatea socială",susţin reprezentanţii Patriarhiei Române.

Aceştiaprecizează că prostituţia este interzisă prin lege în multe ţări europene şi înmajoritatea statelor federale ale SUA.

De asemenea,Patriarhia Română menţionează că România a ratificat în anul 1955 Convenţia ONUprivind "Suprimarea traficului de persoane şi a exploatării prostituăriialtora", prin care se obligă să nu legalizeze prostituţia.

"Oricedemers legislativ trebuie să aibă ca scop apărarea demnităţii persoanei şi afamiliei, promovarea valorilor sociale şi a binelui comun, iar nu adâncireacrizei morale care a generat în parte criza economică la nivel internaţional.Având convingerea că poziţia Patriarhiei Române este împărtăşită de cele maimulte confesiuni creştine şi instituţii din România care apără demnitateapersoanei şi a familiei, le îndemnăm să se exprime public pentru respingereaunui demers legislativ dăunător vieţii spirituale, morale şi sociale apoporului român", se precizează în finalul comunicatului.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638942-06-03Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine