2020-07-04 16:10

Salariile cresc, dar rămân cu 13,75% mai mici faţă de iunie, fără modificări până în 2012

 |  13:42
Salariile cresc, dar rămân cu 13,75% mai mici faţă de iunie, fără modificări până în 2012

Salariilede bază din sectorul public vor creşte în 2011 cu 15%, dar vor rămâne şi înaceste condiţii cu 13,75% mai mici faţă de luna iunie 2010, când au fost redusede Guvern, fără ca noul nivel să mai fie modificat până la sfârşitul anuluiviitor, relevă legea salarizării.

Documentuleste datat 17 noiembrie şi a fost discutat în şedinţa de miercuri a Guvernului,urmând să fie transmis spre consultare FMI înaintea adoptării.

Conformproiectului, salariile de bază vor creşte anul viitor cu 15%, dar raportat lanivelul din luna octombrie 2010, şi nu din luna iunie.

Învară, Guvernul a decis ca toate salariilor din sectorul bugetar să fiediminuate cu 25%, măsură care a fost aplicată din luna iulie.

Surseoficiale au precizat că octombrie este luat ca bază de calcul deoarece înaceastă lună au fost finalizate toate măsurile de reduceri salariale.

"Înanul 2011, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilorde funcţie/indemnizaţiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizaţii,precum şi al altor drepturi în lei sau în valută ale personalului plătit dinfonduri publice, aflat în plată la 1 octombrie 2010, se majorează cu 15%.Calculul concret al acestor drepturi salariale pentru anul 2011 se face astfel:cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor defuncţie/indemnizaţiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizaţii,precum şi al altor drepturi în lei sau în valută ale personalului plătit dinfonduri publice, aferent lunii iunie 2010, se diminuează cu un procent de13,75%", se arată în document.

Proiectulmai relevă că acest nivel va fi menţinut până la sfârşitul anului, fără să maifie modificat.

"Diminuarea(prevăzută la calculul concret al drepturilor salariale-n.r.) se aplică până ladata de 31 decembrie 2011. Până la această dată, Guvernul va întreprindedemersurile necesare în vederea evaluării condiţiilor care au justificatadoptarea măsurilor prevăzute de prezenta lege şi va elabora eventuale condiţiilegislative referitoare la cuantumul drepturilor salariale în anul 2012",precizează Guvernul în document.

Lamomentul reducerii salariilor cu 25%, Executivul a invocat articolul 53 dinConstituţie privind restrângerea temporară a exerciţiului unor drepturi, pentruapărarea securităţii naţionale.

Surseparticipante la negocierile din octombrie cu Fondul Monetar Internaţional audeclarat atunci agenţiei MEDIAFAX că Fondul este îngrijorat că salariile ar puteareveni, prin decizie a Curţii Constituţionale, la nivelul anterior scăderii.

CurteaConstituţională a dat aviz de constituţionalitate pe tăierea salariilorbugetarilor cu 25% pentru o perioadă temporară, până la 1 ianuarie, fiindinvocată starea de urgenţă prevăzută la articolul 53 din Constituţie, iar dacăprin legea salarizării unitare mai multe categorii de salarii nu revin lanivelul anterior scăderii, noua lege ar putea fi considerată neconstituţională,au arătat sursele.

Proiectullegii salarizării unitare prevede totodată că valoare de referinţă este de 600lei, dar că în 2011 nu se aplică această valoare şi coeficienţii de ierarhizarecorespunzători claselor de salarizare.

"Sumelecorespunzătoare premiului anual pentru anul 2010 nu se mai acordă începând culuna ianuarie 2011, aceastea au fost avute în vedere la stabilirea majorărilorsalariale ce se acordă în anul 2011 personalului din sectorul bugetar",este precizat în document.

Cuantumulbrut al salariilor va fi stabilit în 2011 ţinându-se seama de gradul sautreapta profesională, vechimea în muncă sau în specialitate dobândite până la31 decembrie 2010.

Înanul 2011, cuantumul drepturilor membrilor Consiliului Naţional al PersoanelorVârstnice se stabilesc la nivelul din luna decembrie 2010.

Începândcu data intrării în vigoare a legii salarizării pe 2011, pentru personalul dincadrul instituţiilor care beneficiază de drepturi băneşti acordate din fonduriconstituite în urma executărilor silite, conform Codului de Procedură Fiscală,salariile de bază se calculează prin includerea în acestea a nivelului acestordrepturi băneşti aferente lunii iunie 2010, pentru fiecare funcţie publică pecategorii, clase şi grade profesionale ori funcţie contractuală, în funcţie denivelul studiilor, pe grade sau trepte profesionale.

Fondurileconstituite în baza Codului de Procedură Fiscală pentru acordarea drepturilorbăneşti, care au fost incluse în salariul de bază, se fac venit la bugetul destat sau local.

Personalulîncadrat pe posturile preluate de Ministerul Finanţelor de la fostul Ministeral Integrării Europene, ca urmare a desemnării Finanţelor Publice ca autoritatede management pentru Fondul de coeziune, se reîncadrează pe funcţii publicegenerale şi beneficiază de drepturile salariale prevăzute pentru acestefuncţii.

Sporurilenecuprinse în Legea salarizării 330/2009, precum şi alte sporuri care au fostacordate în 2010 ca sume compensatorii cu caracter tranzitoriu se introduc, ladata reîncadrării, în salariul de bază, în indemnizaţia de încadrare, respectivîn solda/salariul de funcţie, fără a se putea depăşi cuantumul drepturilorsalariale.

Pentrupersoanele care în luna iunie 2010 s-au aflat în concediu de odihnă, medical,fără plată sau de studii ori în suspendare temporară, salariul de bază va fistabilit prin asimilare cu o funcţie similară.

În2011, pentru personalul nou-încadrat pe funcţii sau numit/încadrat în aceeaşiinstituţie pe funcţii de acelaşi fel, precum şi pentru personalul promovat înfuncţii sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare înplată pentru funcţiile similare din instituţia în care acesta este încadrat.

Acesteprevederi se aplică în mod corespunzător şi personalului ale cărui raporturi demuncă sau de serviciu au fost suspendate şi îşi reiau activitatea în 2011.

"Personalulplătit din fonduri publice se reînacrează începând cu 1 ianuarie 2011, pe clasede salarizare, pe noile funcţii, gradaţii şi grade prevăzute de legea-cadru, înraport de funcţia, vechimea, gradul, treapta avute de persoana reîncadrată la31 decembrie 2010. Drepturile care se acordă personalului pentru condiţii demuncă se au în vedere la reîncadrare numai dacă persoana îşi desfăşoarăactivitatea în aceleaşi condiţii", se arată în document.

Pentrupersonalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special dinsistemul administraţiei penitenciare se majorează valoarea soldei/salariuluiastfel încât majorarea cotei contribuţiei individuale de asigurări sociale destat, stabilită prin legea care reglementează sistemul unitar de pensiipublice, să nu conducă la diminuarea sau creşterea venitului net lunar alacestor categorii de personal.

Bazade calcul a indemnizaţiilor, compensaţiilor, sporurilor, primelor, ajutoarelor,plăţilor compensatorii, compensaţiilor lunare pentru chirie şi a altor drepturio constituite solda/salariul funcţiei de bază, fără a se include sumelecompensatorii cu caracter tranzitoriu. valoarea soldelor/salariilor de funcţiese nominalizează prin decizie a ordonatorului principal de credite sau alcomandantului.

Înanul 2011, avansarea personalului încadrat pe funcţii de execuţie în gradaţiacorespunzătoare tranşei de vechime în muncă se face prin încadrarea în claselede salarizare corespunzătoare vechimii în muncă, personalul beneficiind de o majorarea salariului de bază avut, corespunzător numărului de clase de salarizaresuccesive suplimentare, fără acordarea salariului corespunzător coeficientuluide ierarhizare aferent noii clase de salarizare.

Prevederease aplică, în 2011, şi pentru personalul de conducere.

Aceastăprevedere se aplică şi la trecerea într-o altă tranşă de vechime în funcţiepentru personalul care ocupă funcţii din cadrul familiei ocupaţionale"Justiţie", respectiv vechime în învăţământ pentru personaluldidactic de predare universitar şi preuniversitar, se arată în document.

Personalulcare, în cursul anului 2011, desfăşoară activităţi noi care presupun acordareaunor clase de salarizare succesive celei deţinute pentru funcţia respectivăbeneficiază de o majorarea a salariului de bază corespunzător numărului declase de salarizare suplimentare.

"Soluţionareacontestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază este de competenţaordonatorilor de credite. Contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de ladata luării la cunoştinţă a actului administrativ de stabilire a drepturilorsalariale, la sediul ordonatorului de credite", este precizat în proiect.

Ordonatoriide credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile, dar persoananemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau instanţeijudecătoreşti, în termen de 30 zile de la data comunicării soluţionăriicontestaţiei.

Întermen de 30 zile de la data publicării în Monitorul Oficial a legii,Ministerul Muncii şi Ministerul Finanţelor vor elabora normele metodologice deaplicare, aprobate prin ordin comun, care va stabili şi formula concretă decalcul al salariilor, indemnizaţiilor şi soldelor pentru 2011.

Proiectullegii salarizării va fi adoptat luni de Guvern, în vederea angajăriirăspunderii în Parlament.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638949-01-28Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine


Fabiz