Datoria inimaginabilă pe care o au instituțiile statului! Totul apare într-un document semnat de Marcel Boloș

Publicat: 19 iun. 2024, 06:55, de Cristian Matache, în Finanțe , ? cititori
Datoria inimaginabilă pe care o au instituțiile statului! Totul apare într-un document semnat de Marcel Boloș

Un document semnat de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, arată la cât se ridică datoriile instituțiilor statului român. 

Instituțiile statului român aveau la 31 decembrie 2023 o datorie cumulată de 1.129,9 miliarde de lei, adică 245 miliarde de euro, ceea ce înseamnă echivalentul a 70% din PIB-ul estimat pentru acest an. Aceste informații apar într-un document semnat de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș.

Datoriile echivalente cu 70% din PIB ale instituțiilor statului pot avea mai multe influențe asupra economiei:

  1. Serviciul datoriei: Cu o datorie atât de mare, instituțiile statului vor trebui să aloce o parte semnificativă a bugetului pentru a plăti dobânzi și rambursări către creditori. Alocarea unei sume semnificative pentru serviciul datoriei poate reduce resursele disponibile pentru alte programe și investiții publice, ceea ce ar putea afecta creșterea economică pe termen lung.
  2. Credibilitatea și costul împrumuturilor: O datorie publică mare poate afecta credibilitatea țării pe piețele financiare internaționale, ceea ce poate duce la costuri mai mari pentru a obține noi împrumuturi. Costurile mai mari ale împrumuturilor pot duce la o creștere a datoriei publice și la un cerc vicios în ceea ce privește serviciul datoriei.
  3. Investițiile publice: Dacă o parte semnificativă a bugetului este direcționată către serviciul datoriei, acest lucru ar putea reduce resursele disponibile pentru investiții publice în infrastructură, sănătate, educație și alte domenii importante. Acest lucru ar putea afecta competitivitatea economică a țării și capacitatea sa de a stimula creșterea economică pe termen lung.
  4. Inflația și stabilitatea economică: O datorie publică mare poate duce la presiuni inflaționiste și la instabilitate economică, în special dacă nu este gestionată eficient. Aceasta poate afecta puterea de cumpărare a populației și mediul de afaceri.

Mai jos vă prezentăm documentul integral semnat de Marcel Boloș:

Potrivit prevederilor art. 40 alin.(1) din Legea contabilităţii nr.82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor întocmeşte anual bilanţul instituţiilor publice pe baza situaţiilor financiare anuale ale ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări de sănătate, ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii precum şi a situaţiilor financiare centralizate privind execuţia bugetelor locale pe ansamblul judeţelor şi al municipiului Bucureşti.

De asemenea, potrivit art.56 și art.57 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanțelor întocmește și prezintă Guvernului până la data de 1 iulie a anului următor celui de execuţie, Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat şi contul anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice.

Bilanţul anual al instituţiilor publice, în structura stabilită de Ministerul Finanţelor, se prezintă, potrivit art. 40 alin.(2) din Legea contabilităţii nr.82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernului pentru adoptare odată cu contul general anual de execuţie a bugetului de stat.

Autorităţile publice, ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile publice autonome, au încheiat execuţia bugetară aferentă anului 2023 în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor nr. 77/2024 privind transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituţiile publice la 31 decembrie 2023 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice.

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale centralizate depuse la Ministerul Finanțelor au fost însoţite de o declaraţie scrisă a ordonatorului principal www.mfinante.ro www.mfinante.gov.ro 1de credite, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale centralizate şi confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale centralizate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situaţiile financiare anuale centralizate oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată.

În structură, Bilanțul instituţiilor publice la 31 decembrie 2023 se prezintă astfel:

A. ACTIVE Valoarea activelor deţinute de instituțiile publice este în sumă de 1.778.319,3 milioane lei, din care:

I. Active necurente în sumă de 1.254.253,7 milioane lei (70,5% din total active);

II. Active curente în sumă de 524.065,6 milioane lei (29,5% din total active).

B. DATORII Valoarea datoriilor înregistrate de instituţiile publice este în sumă de 1.219.952,6 milioane lei, din care:

I. Datorii necurente în sumă de 931.032,4 milioane lei (76,3% din totalul datoriilor);

II. Datorii curente în sumă de 288.920,2 milioane lei (23,7% din totalul datoriilor).

C. CAPITALURI Soldul capitalurilor proprii ale instituţiilor publice este în sumă de 558.366,7 milioane lei şi este determinat ca diferenţă între “Total active” în sumă de 1.778.319,3 milioane lei şi “Total datorii” în sumă de 1.219.952,6 milioane lei.