Pier cascadele de la Romsilva! Guvernul a calculat paguba

Publicat: 11 apr. 2024, 14:35, de Cristian Matache, în ACTUALITATE , ? cititori
Pier cascadele de la Romsilva! Guvernul a calculat paguba

Guvernul adoptă azi o Hotărâre care vorbește despre ”pieirea” unor bunuri imobile aflate în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

Proiectul unei hotărâri de guvern, ce va fi discutat azi în ședință de Executiv, prevede promovarea scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a pieirii, conform procesului verbal de pieire nr.1/11.01.2023.

Cele 32 de bunuri imobile reprezintă cascade și traverse.

Prin promovarea prezentului proiect de act normativ se reglementează actualizarea datelor de identificare, a valorii și scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a 32 bunuri imobile, respectiv cascade și traverse, având datele de identificare prevăzute în anexa la proiectul de act normativ.

Prin Hotărârea nr.5/27.03.2023 Comitetul Director al Direcției Silvice Brașov, s-a aprobat Procesul verbal de inventariere a patrimoniului Direcției Silvice la 31.12.2022, nr.1736/22.03.2023 privind scoaterea din evidența contabilă a bunurilor imobile pierite în urma calamităților naturale în valoare totală de 4.722,00 lei.

În fișele de mijloc fix sunt înscrise valorile de inventar cu valoarea reevaluată la data 31.12.2022.

Pentru cele 32 bunuri imobile înscrise în anexa la proiectul de act normativ, s-a efectuat reevaluarea în baza deciziei nr.25/17.01.2022, conform adresei Direcției Silvice Brașov nr.3744/12.07.2023.

Situația juridică a acestor 32 bunuri imobile este neschimbată în prezent. În acest context, precizăm faptul că până la această dată nu s-a operat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile prevăzute în anexa la proiectul de act normativ, aflate în administrarea Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a reevaluării.

În aceste condiții se impune actualizarea valorilor de inventar și a datelor tehnice în conformitate documentația justificativa anexată, în temeiul prevederilor art.288 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.2 alin.(1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, cu modificările și completările ulterioare.

În baza deciziei nr.112/02.09.2023, Comisia de inventariere a bunurilor din domeniul public al statului, din cadrul Ocolului Silvic Făgăraș, a întocmit Proces verbal de pieire nr.1/11.01.2023, care cuprinde lista cu cele 32 bunurilor imobile propuse a fi scoase din evidența mijloacelor fixe, ale căror date sunt prevăzute în anexa la proiectul de act normativ.

Bunurile imobile care fac obiectul prezentului proiect de act normativ nu sunt grevate de sarcini, nu se află în litigiu şi nu fac obiectul revendicării sau restituirii în condițiile legii. De asemenea, este necesară scoaterea acestor bunuri din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru eliminarea neconcordanțelor dintre evidențele contabile ale Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului înregistrat la Ministerul Finanțelor.

Necesitatea şi oportunitatea promovării proiectului de act normativ, realitatea şi corectitudinea datelor prezentate aparțin Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva care promovează acest proiect prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în temeiul art.1 lit.b) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.561/2009.