Prejudicii de milioane în județele conduse de UDMR

Rapoartele privind finanțele publice locale, elaborate de Curtea de Conturi, dezvăluie multe ilegalități în Unitățile Administrativ Teritoriale aflate în județele controlate de UDMR.

În cele patru județe controlate de UDMR, Covasna, Harghita, Mureș și Satu Mare, bugetele publice locale au fost prejudiciate cu aproximativ 16 milioane de lei, conform informațiilor desprinse în Rapoartele privind finanțele publice locale, elaborate de Curtea de Conturi, și analizate de Puterea.ro. De asemenea, Curtea a constatat abateri financiar-contabile de 935 milioane de lei în 2021.

Cele mai multe prejudicii și abateri apare la UAT-uri, Unitățile Administrativ Teritoriale. Apar însă și la anumite școli, companii deținute de autoritățile locale etc.

Covasna

Județul care are cifrele cele mai cuminți este Covasna. Președintele Consiliului Județean este Sándor Tamás. Acesta este un politician român de etnie maghiară, fost deputat în legislaturile 1996-2000, 2000-2004 și 2004-2008, ales în județul Covasna pe listele partidului UDMR.

Cu ocazia desfășurării celor 29 de acțiuni de audit, derulate în perioada de raportare la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județul Covasna, au fost constatate abateri și nereguli care au generat venituri suplimentare cuvenite bugetelor publice, prejudicii care au influențat acuratețea unor date și informații din situațiile financiare, în sumă totală de 53.317 mii lei, din care:

 • abateri de la legalitate și regularitate, generatoare de venituri suplimentare, cuvenite bugetelor publice, în sumă totală de 1.366 mii lei, la care s-au calculat accesoriile aferente în sumă totală de 36 mii lei;
 • abateri de la legalitate și regularitate, care au condus la prejudicierea bugetelor publice cu suma totală de 1.498 mii lei, la care s-au calculat accesoriile aferente în sumă totală de 28 mii lei;
 • erori/abateri financiar-contabile, cuantificate la suma totală de 50.389 mii lei, care provin în principal, din:
  – erori de înregistrare în evidențele contabile, de patrimoniu sau cele fiscale, cu efect asupra denaturării operațiunilor/tranzacțiilor reflectate în situațiile financiare anuale;
  – erori de evidențiere în conturi în afara bilanțului a garanțiilor de bună execuție aferente contractelor de lucrări/prestări servicii încheiate și a angajamentelor legale;
  – neînregistrarea corectă a creditelor bugetare aprobate, a angajamentelor legale pe fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exercițiul bugetar curent, cu consecințe asupra nefurnizării informațiilor, în orice moment, referitoare la creditele bugetare consumate prin angajare, precum și a creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate în viitor;
  – menținerea nejustificată în categoria de mijloace fixe a unor bunuri care nu îndeplinesc condițiile legale pentru a fi încadrate în această categorie;
  – identificarea unor abateri referitoare la organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului.

Cele mai mari prejudicții constatate au fost la UATC Bățani – 555 mii lei, SC Gospodăria Comunală SA Sfântu Gheorghe – 314 mii lei, UATO Baraolt – 148 mii de lei, Școala Populară de Artă și Meserii Sfântu Gheorghe – 120 mii de lei, Școala Gimnazială Dobârlău – 78 mii de lei, UATM Sfântu Gheorghe – 71 mii de lei etc.

Conform Curții de Conturi Covasna, calitatea gestiunii economico-financiare a fost afectată de:

 • plăți nelegale cu titlu de „activitate de comunicare cu presa, pregătire materiale presă, coordonare relații cu presa”, efectuate în perioada martie 2021-ianuarie 2022, rezultate din derularea unui contract de prestări servicii de natură intelectuală, neprobate cu documente din care să rezulte prestarea serviciului și în condițiile în care în cadrul societății comerciale este organizat și funcționează Compartimentul Relații publice, la care în anul 2021 era încadrată o persoană cu atribuții cuprinse în fișa postului, în vederea asigurării și menținerii unei imagini unitare a firmei, persoană care răspundea de publicarea tuturor materialelor de reprezentare a firmei, cu implicații asupra diminuării veniturilor cuvenite bugetului local cu titlu de impozit pe profit: SC Gospodăria Comunală SA Sfântu Gheorghe – 62 mii lei;
 • plăți nelegale cu titlu de „cheltuieli de personal”, efectuate în perioada ianuarie 2020- iunie 2022, reprezentând drepturi de natură salarială – indemnizații membru Consiliu de Administrație, acordate directorului societății, în afara remunerației prevăzute de art. 38 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, care este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori, cu implicații asupra diminuării veniturilor cuvenite bugetului local cu titlu de impozit pe profit și a dividendelor datorate de societate: SC Gospodăria Comunală SA Sfântu Gheorghe – 32 mii lei;
 • plăți nelegale cu titlu de „cheltuieli cu salariile – primă de Crăciun”, efectuate în luna decembrie 2021, fără a fi supuse aprobării Consiliului de Administrație și peste prevederile
  Contractului colectiv de muncă valabil în anul 2021, care stipulează: „De Crăciun și de Paști părțile convin să se acorde suma de 150 lei și tichete cadou în valoare de minim 100 lei, acestea din urmă condiționate de buget”, cu implicații asupra diminuării veniturilor cuvenite bugetului local cu titlu de impozit pe profit și a dividendelor datorate de societate: SC Gospodăria Comunală SA Sfântu Gheorghe – 268 mii lei.

Harghita

Județul Harghita este condus de Csaba Borboly. Acesta este este un politician român de etnie maghiară, vicepreședinte al Consiliului Județean Harghita în perioada 2004-2008 și președintele Consiliului Județean Harghita din 2008 până în prezent

În urma celor 30 de acțiuni de audit/control ale Curții de Conturi, derulate în 2022, au fost
constatate nereguli și abateri de la legalitate și regularitate, în valoare de 256.507 mii lei pentru 2021, din care:
– Abateri de la legalitate și regularitate generatoare de venituri suplimentare, cuvenite bugetelor publice, în valoare de 4.195 mii lei, din care s-a încasat operativ suma 2.717 mii lei;

– Abateri de la legalitate și regularitate care au condus la prejudicierea bugetelor locale cu
suma de 2.213 mii lei, din care s-a recuperat operativ suma de 456 mii lei, respectiv 20,6 % din total prejudicii constatate;

– Erori/abateri financiar-contabile, cuantificate la valoarea de 250.099 mii lei.

Cele mai mari prejudicii au fost constatate la: Serviciul Public Local de Termoficare Gheorgheni – 754 mii de lei, UATC Mărtiniș – 253 mii de lei, UATC Lunca de Jos – 187 mii de lei, UATJ Harghita – 162 mii de lei, UATC Bilbor – 127 mii de lei, UATC Feliceni – 113 mii de lei etc.

Cele mai semnificative abateri de la legalitate și regularitate care au influențat calitatea gestiunii economico-financiare sunt următoarele:

 1. La un număr de 3 unități administrativ teritoriale: U.A.T.J. Harghita, U.A.T.C. Sâncrăieni și U.A.T.C. Siculeni, s-a constatat neefectuarea/efectuarea parțială a reevaluării elementelor patrimoniale. Valoarea abaterilor constatate a fost în sumă de 47.350 mii lei.
 2. La un număr de 13 unități administrativ-teritoriale: U.A.T.M. Gheorgheni, U.A.T.M
  Miercurea Ciuc, U.A.T.O. Băile Tușnad, U.A.T.C. Bilbor, U.A.T.C. Ditrău, U.A.T.C. Feliceni,
  U.A.T.C. Frumoasa, U.A.T.C. Lăzarea, U.A.T.C. Lunca de Jos, U.A.T.C. Mărtiniș, U.A.T.C.
  Sâncrăieni, U.A.T.C. Sândominic și U.A.T.C. Tomești s-a constatat acordarea eronată a unor
  drepturi ce au condus la majorări salariale nejustificate. Astfel, au fost acordate demnitarilor, funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul entităților verificate, respectiv consilierilor locali drepturi salariale fără respectarea prevederilor legale în domeniul salarizării personalului din fonduri publice reprezentând spor FEN, indemnizații de hrană, majorări salariale care depășesc indemnizația viceprimarului, stabilirea eronată a indemnizației lunare pentru primar și viceprimar, stabilirea eronată a indemnizațiilor de ședință pentru consilierii locali etc.
  În condițiile abaterilor de la legalitate și regularitate mai sus prezentate, entitățile auditate au fost prejudiciate patrimonial cu suma de 849 mii lei, din care în timpul misiunilor de audit a fost recuperată suma de 72 mii lei.

Mureș

Președintele Consiliului Județean Mureș este Ferenc Péter. Acesta este un politician român de etnie maghiară, fost primar al orașului Sovata între 2000-2016, iar din 2016 ocupă funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș. În cei 16 ani în fruntea localității Sovata a devenit cunoscut pentru însemnatele realizări de a salva patrimoniul construit la Băile Sovata și dezvoltarea turismului local.

Din verificările efectuate asupra conturilor anuale de execuție încheiate la data de 31.12.2021, au rezultat venituri suplimentare stabilite la 842 mii lei, din care 44 mii lei creanțe accesorii, precum și prejudicii în valoare de 3.146 mii lei, din care 198 mii lei dobânzi și majorări de întârziere.
Totodată, prin rapoartele de audit întocmite s-au reținut abateri financiar – contabile de la legalitate și regularitate, precum și cazuri de nerespectare a principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, cuantificate la 211.140 mii lei.

Cele mai mari prejudicii au fost constatate la: UATO Ungheni – 426 mii de lei, UATM Mureș – 402 mii de lei, UATC Bichiș – 327 mii de lei, UATC Gănești – 228 mii de lei, UATC Hodoșa – 205 mii de lei, UATC Adămuș – 176 mii de lei, UATC Zagăr – 169 mii de lei, UATM Reghin – 141 mii de lei, UATC Vețca – 120 de mii lei, Direcția de Asistență Socială Mureș – 107 mii lei.

Au fost făcute cheltuieli de personal nelegale în sumă totală de 1.071 mii lei, efectuate urmare acordării unor sume și sporuri salariale – pentru condiții periculoase sau vătămătoare, pentru activitatea de control financiar preventiv, spor de handicap, spor pentru operarea în Registrul electoral, premii, indemnizații de hrană, majorări salariale stabilite eronat și majorări suplimentare acordate persoanelor nominalizate în echipele de proiecte finanțate din fonduri comunitare nerambursabile – abateri constatate la UATO Miercurea Nirajului, Sovata, UATC Adămuș, Ațintiș, Bichiș, Chețani, Cozma, Gănești, Gheorghe Doja, Neaua, Ogra, Vețca, Viișoara și Zagăr.

Totodată, au fost angajate și efectuate cheltuieli nejustificate pentru bunuri și servicii fără
existența autorizărilor legale privind achiziționarea și decontarea acestora, fără documente
justificative și fără legătură cu obiectivul și atribuțiile unității administrativ teritoriale – fiind
stabilite plăți nelegale din bugetul local al UATM Reghin și UATC Chibed, în sumă totală de 146 mii lei;

Au fost făcute cheltuieli nelegale generate prin decontarea unor lucrări și servicii fără contraprestație, respectiv nerecepționate în cantitatea achitată, prejudiciul total fiind de 206 mii lei (UATM Tg. Mureș, UATC Gănești, Gornești, Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” Reghin – ordonator terțiar de credite din subordinea UATM Reghin).

Satu Mare

Județul maghiar cu cele mai înalte cifre în dreptul prejudiciilor și a abaterilor financiar-contabile este Satu Mare. Acesta este condus de Csaba Pataki, politician român de etnie maghiară. Este este președintele CJ din 2016.

Valoarea totală a abaterilor de la legalitate și regularitate constatate și consemnate în actele de audit încheiate de către auditorii publici externi din cadrul Camerei de Conturi Satu Mare este în sumă de 432.707 mii lei, respectiv:

 • abateri care au generat venituri suplimentare în sumă de 535 mii lei, din care încasate
  operativ 374 mii lei;
 • abateri cauzatoare de prejudicii în sumă de 8.881 mii lei, din care încasate operativ
  249 mii lei;
 • abateri cu caracter financiar – contabil în sumă de 423.291 mii lei.

Cele mai mari prejudicii: UATM Satu Mare – 6,7 milioane de lei, UATC Bixad – 1,2 milioane de lei.

Curtea de Conturi a susține că angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare în concordanță cu prevederile legii bugetare și cu destinația stabilită au condus la prejudicii în sumă de 7.562 mii lei și la abateri financiar contabile în valoare de 391 mii lei care se referă la următoarele:
– nerespectarea prevederilor legale privind plata compensației lunare și anuale către
Transurban SA a cauzat prejudicii în valoare de 6.731 mii lei.

Mai multe articole...

Cele mai citite articole